Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Priorix®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(vitt till svagt ljusrosa pulver, klar färglös spädningsvätska)

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, levande

ATC-kod: J07BD52
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-23

Indikationer

Priorix är indicerat för aktiv immunisering av barn från 9 månaders ålder eller äldre, ungdomar och vuxna mot mässling, påssjuka och röda hund. För användning till barn mellan 9 och 12 månaders ålder, se Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll eller neomycin. Tidigare kontaktdermatit mot neomycin är ingen kontraindikation. För överkänslighetsreaktioner mot äggproteiner, se Varningar och försiktighet.


Allvarlig humoral eller cellulär (primär eller förvärvad), immunbrist, t.ex. svår kombinerad immunbrist, agammaglobulinemi och AIDS eller symtomatisk hiv-infektion eller en åldersspecifik CD4+ T-lymfocytprocent hos barn yngre än 12 månader: CD4+ <25 %; barn mellan 12–35 månader: CD4+ <20 %; barn mellan 36–59 månader: CD4+ <15 % (se Varningar och försiktighet).


Graviditet. Dessutom ska graviditet undvikas under 1 månad efter vaccination (se Graviditet).


Liksom för andra vacciner bör administreringen med Priorix uppskjutas vid akut svår sjukdom med feber. Lindrig infektion, såsom förkylning, bör inte resultera i uppskjutande av vaccination.

Dosering

Användning av Priorix ska baseras på officiella rekommendationer.


Individer från 12 månaders ålder eller äldre: Dosen är 0,5 ml. En andra dos bör ges enligt officiella rekommendationer.


Priorix kan användas till individer som tidigare vaccinerats med ett annat monovalent eller kombinerat vaccin mot mässing, påssjuka och röda hund.


Spädbarn mellan 9 och 12 månaders ålder: Spädbarn svarar under sitt första levnadsår eventuellt inte tillräckligt på vaccinernas komponenter. Om en epidemiologisk situation skulle fordra vaccination av spädbarn under deras första levnadsår (t.ex. utbrott eller resa till endemiska områden) bör en andra dos av Priorix ges under barnets andra levnadsår, företrädesvis inom tre månader efter den första dosen. Under inga omständigheter får intervallet mellan doserna vara mindre än fyra veckor (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Spädbarn under 9 månaders ålder: Säkerhet och effekt för Priorix för spädbarn under 9 månaders ålder har inte fastställts.


Administreringssätt: Priorix ges subkutant, men kan också ges intramuskulärt i deltoidregionen eller i lårets anterolaterala del (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Vaccinet ska helst administreras subkutant till patienter med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning (se Varningar och försiktighet).


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Som med alla vacciner för injektion ska lämplig beredskap för medicinsk behandling och övervakning finnas lätt tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


För att undvika inaktivering av försvagat virus i vaccinet ska alkohol och andra desinfektionsmedel avdunsta från huden före injektion.


Under det första levnadsåret kan spädbarn ha antikroppar från modern, vilka kan interagera med vaccinkomponenterna och medföra otillräckligt immunsvar (se Dosering och Farmakodynamik).


Försiktighet bör iakttas vid administrering av Priorix till personer med sjukdom i centrala nervsystemet (CNS), tendens till feberkramper eller med ärftlig benägenhet för kramper. Vaccinerade personer med tidigare feberkramper bör följas upp noga.


Vaccinets mässling- och påssjukekomponenter produceras i cellkulturer av kycklingembryoceller och kan därför innehålla spår av äggprotein. Personer som tidigare drabbats av anafylaktiska, anafylaktoida eller andra omedelbara reaktioner (t.ex. generaliserad urticaria, svullnad i mun och hals, andningssvårigheter, hypotoni eller chock) efter intag av ägg kan löpa en ökad risk för omedelbara överkänslighetsreaktioner efter vaccinering, även om denna typ av reaktioner har visat sig vara mycket sällsynta. Särskild försiktighet ska vidtas vid vaccinering av individer som har drabbats av anafylaxi efter intag av ägg. Tillgång till adekvat anafylaxibehandling ska finnas i händelse av att en sådan reaktion skulle inträffa.


Begränsat skydd mot mässling kan erhållas vid vaccination upp till 72 timmar efter exponering för naturlig mässling.


Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framför allt hos ungdomar, som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symptom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.


Liksom för alla vacciner kan eventuellt ett skyddande immunsvar inte framkallas hos alla vaccinerade.


PRIORIX FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GES INTRAVASKULÄRT.


Trombocytopeni: Återfall av trombocytopeni hos personer som led av trombocytopeni efter den första dosen och fall av försämrad trombocytopeni har rapporterats efter vaccination med levande mässling-, påssjuke- och röda hund-vacciner. MMR-associerad trombocytopeni är sällsynt och i allmänhet självbegränsande. Hos patienter med befintlig trombocytopeni eller tidigare trombocytopeni efter vaccination mot mässling, påssjuka eller röda hund ska risk-nytta noga utvärderas före administrering av Priorix. Dessa patienter ska vaccineras med försiktighet och helst med subkutan administrering.


Immunsupprimerade patienter: Vaccination kan övervägas hos patienter med utvalda immunbrister när fördelarna uppväger riskerna (t.ex. asymtomatiska hiv-patienter, IgG-subklassbrister, kongenital neutropeni, kronisk granulomatös sjukdom och komplementbristsjukdomar).

Immunsupprimerade patienter som inte har någon kontraindikation för denna vaccination (se Kontraindikationer) kanske inte svarar liksom immunkompetenta patienter och därför kan vissa av dessa patienter få mässling, påssjuka eller röda hund vid kontakt, trots korrekt vaccinadministrering. Dessa patienter ska kontrolleras noggrant efter tecken på mässling, påssjuka och röda hund.


Överföring: Överföring av mässling- och påssjukevirus från vaccinerade personer till mottagliga personer har aldrig kunnat dokumenteras. Utsöndring av röda hund- och mässlingsvirus i svalget har visats inträffa cirka 7 till 28 dagar efter vaccination med maximal utsöndring omkring dag 11. Det finns dock ingenting som tyder på överföring av dessa utsöndrade vaccinvirus till mottagliga personer. Överföring av röda hund-vaccinvirus till spädbarn via bröstmjölk samt överföring via placenta har dokumenterats utan något bevis på klinisk sjukdom.

Interaktioner

Kliniska studier har visat att Priorix kan ges samtidigt som följande monovalenta eller kombinationsvacciner [inklusive hexavalenta vacciner (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: difteri-tetanus-acellulär pertussis-vaccin (DTPa), difteri-tetanus-acellulär pertussis-vaccin med reducerad antigenhalt (dTPa), Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib), inaktiverat poliovaccin (IPV), hepatit B-vaccin (HBV), hepatit A-vaccin (HAV), vaccin mot meningokocker serogrupp B (MenB), konjugatvaccin mot meningokocker serogrupp C (MenC), konjugatvaccin mot meningokocker serogrupp A, C, W‑135 och Y (MenACWY), varicella zoster-vaccin (VZV), oralt poliovaccin (OPV) och konjugatvaccin mot pneumokocker i enlighet med lokala rekommendationer.


På grund av en ökad risk för feber, ömhet på injektionsstället, förändrade matvanor och irritabilitet när Bexsero administrerades tillsammans med ett kombinerat vaccin mot mässing, påssjuka, röda hund och vattkoppor (MMR-V) kan separat vaccination med Priorix övervägas när det är möjligt.


Det finns inga uppgifter som stödjer användning av Priorix tillsammans med några andra vacciner.


Om Priorix ges samtidigt som ett annat injicerat vaccin ska vaccinerna alltid administreras på olika injektionsställen.


Om vaccinerna inte ges samtidigt rekommenderas ett intervall på minst en månad mellan administrering av Priorix och andra levande försvagade vacciner.


Det finns inga uppgifter som stödjer användning av Priorix tillsammans med några andra vacciner.


Eventuellt tuberkulinprov ska göras före eller samtidigt med vaccinationen eftersom kombinerat mässling-, påssjuke- och röda hund-vaccin kan ge temporär nedsättning av tuberkulinreaktionen i huden. Eftersom denna anergi kan kvarstå upp till 6 veckor efter vaccinationen ska tuberkulinprov inte göras under denna period för att undvika falskt negativa resultat.


Hos personer som erhållit humant gammaglobulin eller blodtransfusion ska vaccinationen skjutas upp med 3 månader eller längre (upp till 11 månader) beroende på dosen av humant gammaglobulin som administrerats, eftersom effekt av vaccinationen kan utebli då dessa personer kan ha erhållit mässling-, påssjuke- och röda hund-antikroppar passivt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Gravida kvinnor ska inte vaccineras med Priorix.


Fosterskador har dock inte dokumenterats när mässlings-, påssjuke- eller röda hund-vaccin har givits till gravida kvinnor.


Även om en teoretisk risk inte kan uteslutas ännu, har inga fall av kongenitalt rubellasyndrom rapporterats hos de totalt mer än 3 500 mottagliga kvinnor som var ovetande om att de var i tidig graviditet när de vaccinerades med rubellainnehållande vaccin. Därför bör oavsiktlig vaccination av omedvetet gravida kvinnor med mässling-, påssjuke- och röda hund-innehållande vacciner inte vara anledning till abort.


Gravditet bör undvikas under 1 månad efter vaccination. Kvinnor som planerar att bli gravida bör rådas att vänta.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns begränsad erfarenhet med Priorix under amning. Studier har visat att kvinnor som ammar efter förlossningen och som vaccinerats med levande försvagade röda hund-vacciner kan utsöndra viruset i bröstmjölk och överföra det till spädbarn som ammats utan bevis för någon symtomatisk sjukdom. Endast i den händelse barnet har bekräftat eller misstänks ha nedsatt immunförsvar, bör risker och fördelar med vaccination av modern utvärderas (se Kontraindikationer).

Fertilitet

Priorix har inte utvärderats i fertilitetsstudier.

Trafik

Priorix har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen: Nedanstående säkerhetsprofil är baserad på data från kliniska prövningar i vilka cirka 12 000 individer erhöll Priorix.


Biverkningar som kan uppträda vid användning av ett kombinerat mässling-, påssjuke- och röda hund-vaccin är desamma som de som kan ses efter administrering av de monovalenta vaccinerna, separat eller i kombination.


I kontrollerade kliniska studier följdes symtom på biverkningar aktivt under en uppföljningsperiod av 42 dagar. De vaccinerade uppmanades också att rapportera alla kliniska händelser som inträffade under denna period.


De vanligaste biverkningarna efter Priorix-administrering var rodnad vid injektionsstället och feber ≥38 °C (rektalt) eller ≥37,5 °C (axillärt/oralt).


Lista över biverkningar i tabellform

Rapporterade biverkningar anges enligt följande frekvens:


Mycket vanliga:

(≥10)

Vanliga:

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga:

(≥1/1000, <1/100)

Sällsynta:

≥1/10 000, <1/1000)


Data från kliniska prövningar


Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

övre luftvägsinfektion

Mindre vanliga

otitis media

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

lymfadenopati

Immunsystemet

Sällsynta

allergiska reaktioner

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

anorexi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

oro, ihållande gråt, insomni

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta

feberkramper

Ögon

Mindre vanliga

konjunktivit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

bronkit, hosta

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

hudutslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

rodnad vid injektionsstället, feber ≥38 °C (rektalt) eller ≥37,5 °C (axillärt/oralt)

Vanliga

smärta och svullnad vid injektionsstället, feber >39,5 °C (rektalt) eller >39 °C (axillärt/oralt)

Generellt var frekvensen av biverkningarna likvärdiga efter första och andra vaccindosen. Ett undantag till detta är smärta vid injektionsstället vilket var ”Vanligt” efter första dosen och ”Mycket vanligt” efter den andra vaccindosen.


Data efter lansering

Under uppföljning efter lansering har i sällsynta fall följande biverkningar identifierats. Eftersom de har rapporterats frivilligt från en population av okänd storlek kan frekvensen inte tillförlitligt uppskattas.

Organsystemklass

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Meningit, mässlingliknande syndrom, påssjukeliknande syndrom (inkluderar orkit, epididymit och parotit)

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni, trombocytopenisk purpura

Immunsystemet

Anafylaktiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Encefalit*, cerebellit, cerebellitliknande symtom (inkluderar övergående gångstörning och övergående ataxi), Guillain-Barrés syndrom, transversell myelit, perifer neurit

Blodkärl

Vaskulit

Hud och subkutan vävnad

Erythema multiforme

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi, artrit

*Encefalit har rapporterats med en frekvens på mindre än 1 av 10 miljoner doser. Risken för att få encefalit efter vaccination är mycket lägre än risken att få encefalit orsakad av naturliga sjukdomar (mässling: 1 på 1000 till 2000 fall; påssjuka: 2–4 på 1000 fall; röda hund: cirka 1 på 6000 fall).


Felaktig intravaskulär vaccination kan resultera i allvarliga reaktioner eller t o m chock. De åtgärder som ska vidtas beror på reaktionens allvarlighetsgrad (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Fall av överdos (upp till 2 gånger mer än rekommenderad dos) har rapporterats under uppföljningsstudier. Inga biverkningar har associerats till överdosen.

Farmakodynamik

Immunsvar hos barn i åldern 12 månader och äldre: I kliniska studier bland barn i åldern från 12 månader till 2 år har Priorix visat hög immunogenicitet.


Vaccination med en dos Priorix inducerade antikroppar mot mässling hos 98,1 %, mot påssjuka hos 94,4 % och mot röda hund hos 100 % av de tidigare seronegativa vaccinerade.


Två år efter primärvaccination var serokonversionsgraden 93,4 % för mässling, 94,4 % för påssjuka och 100 % för röda hund.


Även om det inte finns tillgängliga data om skyddseffekten hos Priorix är immunogenicitet accepterad som en indikation på skyddseffekt. Vissa fältstudier rapporterar dock att effektiviteten mot påssjuka kan vara lägre än de observerade serokonversionsgraderna för påssjuka.


Immunsvar hos barn i åldern 9 till 10 månader: En klinisk prövning inkluderade 300 friska barn som vid första vaccindosen var mellan 9 till 10 månader gamla. Av dessa erhöll 147 personer Priorix och Varilrix samtidigt. Serokonversionsgraden för mässling, påssjuka och röda hund var 92,6 %, 91,5 % respektive 100 %. Serokonversionsgraden som rapporterades efter den andra dosen som gavs 3 månader efter den första dosen var 100 % för mässling, 99,2 % för påssjuka och 100 % för röda hund. För att få ett fullständigt immunsvar bör därför en andra dos av Priorix ges inom tre månader.


Ungdomar och vuxna: Säkerhet och immunogenicitet för Priorix hos ungdomar och vuxna har inte specifikt studerats i kliniska prövningar.

Intramuskulärt administrering: Ett begränsat antal personer erhöll Priorix intramuskulärt i kliniska prövningar. Serokonversionsgraden för de tre komponenterna var jämförbar med den som sågs efter subkutan administrering.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visade inga särskilda risker för människa baserat på generella säkerhetsstudier.

Innehåll

Vaccin: Levande försvagat mässlingvirus1 (stam Schwarz)≥103,0 CCID503

Levande försvagat parotitvirus1 (stam RIT 4385, härstammande från stam Jeryl Lynn)≥103,7 CCID503

Levande försvagat rubellavirus2 (stam Wistar RA 27/3)≥103,0 CCID503

aminosyror, laktos (vattenfritt), mannitol, neomycinsulfat, sorbitol

1 producerat i kycklingembryoceller

2 producerat i humana diploida celler (MRC-5)

3 Cell Culture Infective Dose 50 %

Spädningsvätska: Vatten för injektionsvätskor

Vaccinet innehåller spår av neomycin, se Kontraindikationer och 9 mg sorbitol.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Mässlingsvirus, stam Schwarz, levande försvagat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Påssjukevirus, stam RIT 4385, levande försvagat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).


Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Vaccinet ska injiceras omedelbart efter färdigställande. Om detta inte är möjligt ska det förvaras vid 2 °C-8 °C (i kylskåp) och användas inom 8 timmar efter färdigställande.


Före administrering ska spädningsvätska och färdigberett vaccin inspekteras visuellt. Inga främmande partiklar och/eller utseendemässiga förändringar får förekomma. Observeras sådana ska spädningsvätskan eller det färdigberedda vaccinet kasseras.


Vaccinet bereds genom att all spädningsvätska i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulver. Nedanstående bild visar hur nålen fästs på sprutan. Den spruta som följer med Priorix kan dock skilja sig något (utan skruvgäng) från den spruta som ses på bilden. I så fall ska nålen fästas utan att skruvas.


Nål

 
Nålskydd
Hur man sätter ihop nål med sprutan

Spruta

Spruta utan nål

  1. Håll sprutcylindern med en hand (undvik att hålla i sprutans kolvstång), skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det moturs.

  2. Fäst nålen på sprutan genom att skruva nålen medurs tills den låses fast (se bild).

  3. Ta bort nålskyddet som ibland kan sitta hårt.


Tillsätt spädningsvätskan till pulvret. Efter att spädningsvätskan överförts till pulvret ska blandningen omskakas väl tills allt pulver har lösts fullständigt.


Det färdigberedda vaccinet är en klar vätska som kan variera i färg från persikofärgad till rosa på grund av mindre pH-variationer. Detta påverkar inte vaccinets effekt.


Dra upp hela innehållet i injektionsflaskan och administrera det.

En ny nål ska användas för administrering av vaccinet.


Kontakt med desinfektionsmedel ska undvikas (se Varningar och försiktighet).


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (vitt till svagt ljusrosa pulver, klar färglös spädningsvätska)
10 x 0,5 milliliter inj.-fl. + förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av