Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nicotinell Mint

MiljöinformationFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Komprimerad sugtablett 1 mg
(Vit, rund, 15 mm, mintsmak)

Medel vid nikotinberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-25.

Indikationer

Nicotinell är avsedd för vuxna.


För behandling av tobaksberoende genom lindring av abstinenssymtom så som rökbegär, vilket underlättar rökavvänjning eller tillfällig rökreduktion hos rökare som är motiverade att sluta röka. Det slutliga målet är att tobaksanvändningen ska upphöra permanent.


Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot någon komponent i sugtabletten.

Nicotinell Mint 1 mg sugtablett skall inte användas av icke-rökare.

Dosering

Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.


Barn och ungdomar (<18 år)

Nicotinell sugtablett ska inte användas av personer under 18 års ålder utan rekommendation av läkare. Erfarenhet saknas från behandling med Nicotinell sugtablett av ungdomar under 18 års ålder.


Vuxna och äldre


Dosering

Behandling med endast Nicotinell Mint sugtablett


Nicotinell Mint 1 mg rekommenderas för rökare med svagt till måttligt nikotinberoende, den är mindre lämplig vid starkt eller mycket starkt nikotinberoende.


Tabell för optimal dosering:

Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

 

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter /dag

Mer än 30 cigaretter/dag

Behandling med endast Nicotinell Mint sugtablett

Låg dos är att föredra (1 mg sugtablett)

Låg (1 mg sugtablett) eller hög (2 mg sugtablett) dos beroende på användarens tycke och smak.

Hög dos är att föredra (2 mg sugtablett)

Vid eventuell biverkan när hög dos (2 mg sugtablett) används, bör övergång till låg dos (1 mg sugtablett) ske. Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende. Användaren tar en sugtablett när rökbegäret sätter in.


I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt. Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett ska maximalt 30 sugtabletter användas per dag.


Nicotinell sugtablett ska främst användas vid rökavvänjning.


Rökavvänjning

Användaren bör sluta röka helt när de börjar använda Nicotinell sugtablett


Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter minskas nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag.

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning.


Patienter som har använt nikotinersättningsprodukter längre tid än 9 månader bör kontakta läkare eller vårdpersonal för ytterligare råd och stöd.


Rådgivning kan hjälpa rökaren att sluta.


Rökreduktion

Nicotinell sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska successivt ersättas av Nicotinell sugtablett. Om en minskning av antalet cigaretter per dag med minst 50 % inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas. Försök att sluta röka bör göras så snart rökaren känner sig beredd, dock inte senare än 4 månader efter behandlingsstart. Därefter bör antalet sugtabletter successivt reduceras, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag. Professionell hjälp bör sökas om det inte är möjligt att göra ett försök att sluta röka inom 6 månader efter behandlingsstart. Regelbunden användning av Nicotinell sugtablett under mer än 6 månader rekommenderas i allmänhet inte. Vissa före detta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod för att undvika återfall. Rådgivning kan förbättra chansen att lyckas sluta röka.


Behandling med Nicotinell sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster

Rökavvänjning

Personer som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell sugtabletter kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett.


Användare ska sluta röka helt under behandling med Nicotinell sugtablett i kombination med Nicotinell depotplåster.


Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.


Den maximala totala behandlingsperioden är 9 månader (för initial behandling och reduktion av nikotindos).


Inledande kombinationsbehandling:

Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Högst 15 sugtabletter per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.


Plåstret appliceras på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bålen, armarna eller höfterna. Plåstret pressas under 10 - 20 sekunder mot huden.


För att minimera risken för lokal irritation bör placeringen av Nicotinell depotplåster alterneras mellan olika applikationsställen.


Händerna bör tvättas noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.


Reduktion av nikotindos:

Detta kan göras på två sätt.

Alternativ 1: Använd plåstret med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstret i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligar 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett. Därefter reduceras antalet sugtabletter succesivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2: Avbryt behandling med plåster och reducera antalet 1 mg sugtabletter successivt. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.


Rekommenderad dosering:

Tidsperiod

Plåster

Sugtablett 1 mg

Inledande behandling (följt av nedanstående alternativ 1 eller 2)

Första 6-12 veckorna

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov, 5-6 sugtabletter per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Upp till totalt 9 månader

-

Reducera antalet sugtabletter successivt

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till totalt 9 månader

-

Fortsätt reducera antalet sugtabletter successivt


Bruksanvisning för sugtabletten:

1. Sug på en sugtablett till en kraftig smak förnims.

2. Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.

3. När smaken börjar mattas av bör man åter suga på sugtabletten.

4. Detta förfaringssätt bör upprepas till dess sugtabletten är helt upplöst (omkring 30 minuter).


Samtidigt användande av kaffe, syrliga drycker eller läskedrycker kan minska absorptionen av nikotin i munhålan. Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan sugtabletten används.

Varningar och försiktighet

Beroende rökare med nyligen genomgången hjärtinfarkt, instabil eller förvärrad angina (inkluderande Prinzmetals angina), svåra hjärtarrytmier, okontrollerad hypertoni eller nyligen genomgången cerebrovaskulär händelse skall uppmuntras att sluta röka utan hjälp av farmakologisk intervention (t.ex. rådgivning). Om detta misslyckas kan Nicotinell sugtabletter användas. Insättande av sugtabletter skall dock noggrant övervakas av läkare eftersom säkerhetetsdata i denna patientgrupp är begränsad.


Nicotinell sugtabletter skall användas med försiktighet av patienter med hypertoni, stabil angina pectoris, cerebrovaskulär sjukdom, ocklusiv perifer artärsjukdom, hjärtsvikt, diabetes mellitus, hypertyreoidism eller feokromocytom och måttlig till allvarligt nedsatt njurfunktion och/eller allvarlig nedsatt leverfunktion.


Patienter skall uppmuntras att sluta röka utan farmakologisk intervention (t.ex. rådgivning).


Nedsvalt nikotin kan förvärra symptomen för patienter som lider av aktiv oesophagit, oral och faryngeal inflammation, gastrit eller peptiskt sår.


Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under pågående behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom, som kan få dödlig utgång, hos små barn.


Särskilda varningar vad gäller innehållsämnen

Nicotinell sugtablett innehåller sötningsmedel i form av aspartam och maltitol.


Varje Nicotinell Mint 1 mg sugtablett innehåller aspartam (E951), en källa till fenylalanin motsvarande 5 mg/dos, vilket kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


Eftersom Nicotinell Mint 1 mg sugtablett innehåller maltitol (E965):

- bör patienter med det sällsynta medfödda tillståndet fruktosintolerans ej använda detta läkemedel

- kan patienter uppleva en viss laxeringseffekt


Kalorivärde 2,3 kcal/g maltitol.


Nicotinell Mint 1 mg sugtablett innehåller 9,8 mg natrium/tablett.


Läs produktresumén för Nicotinell depotplåster för varningar och försiktighet för plåstret.

Interaktioner

Interaktioner med läkemedel: Det finns ingen information om interaktioner mellan Nicotinell sugtabletter och andra läkemedel.


Rökstopp: Rökning men inte nikotin är förenat med en ökad aktivitet av CYP1A2. Efter att man slutat röka kan clearance minska för vissa läkemedel som metaboliseras via CYP1A2. Denna situation kan leda till ökade plasmanivåer för vissa läkemedel. Ökningen kan ha potentiell klinisk betydelse för produkter med ett snävt terapeutiskt fönster, t ex teofyllin, takrin, olanzapin och klozapin.


Plasmakoncentrationen för andra läkemedel, vilka metaboliseras av CYP1A2 t ex koffein, paracetamol, fenazon, fenylbutazon, pentazocin, lidokain, bensodiazepiner, warfarin, östrogen och vitamin B12 kan också öka efter att man slutat röka. Den kliniska relevansen är dock okänd.


Rökning kan orsaka minskad analgetisk effekt av propoxyfen, minskat diuretiskt svar på furosemid (frusemid), minskad effekt av propanolol på blodtryck och sänkt hjärtfrekvens och minskad svarsfrekvens på magsårsläkning med H2-antagonister.


Rökning och nikotin kan öka blodnivåerna av kortisol och katekolaminer, dvs. kan orsaka minskad effekt av nifedipin eller adrenerga antagonister och till en ökad effekt av adrenerga agonister.


Eftersom den subkutana absorptionen av insulin ökar vid rökstopp, kan det bli nödvändigt att minska dosen vid insulinbehandling.


Läs produktresumén för Nicotinell depotplåster för interaktioner för plåstret.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Gravida rökare bör alltid rekommenderas att sluta röka helt utan nikotinersättning.


Om den gravida inte kan sluta röka p.g.a. starkt beroende, kan rökavvänjning med hjälp av nikotinpreparat rekommenderas. Troligtvis är risken för fostret lägre än vid fortsatt tobaksrökning på grund av

- lägre maximal nikotinkoncentration i plasma än med inhalerat nikotin,

- ingen ytterligare exponering av polycykliska kolväten och kolmonoxid, samt

- förbättrade chanser att sluta röka vid tredje trimestern.


Fortsatt rökning under den tredje trimestern kan leda till intrauterin tillväxthämning eller prematur födsel, eller dödfödsel, beroende på hur stor den dagliga tobakskonsumtionen är.


Rökavvänjning med eller utan nikotinersättningspreparat skall alltid övervakas av läkare.


I den tredje trimestern har nikotinet haemodynamisk effekt (t ex förändring av fostrets hjärtfrekvens) vilket kan påverka fostret nära förlossningen. Efter den sjätte graviditetsmånaden skall därför sugtabletten endast användas under medicinsk övervakning för gravida rökare som har misslyckats med sin rökavvänjning vid tredje trimestern.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.


Nikotin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Tabletten, liksom rökning, bör därför undvikas under amning. Tabletten bör endast användas under amning efter konsultation med läkare. Då nikotinersättningspreparat används under amning skall tabletten tas just efter amning. Tabletten skall ej tas senare än två timmar före amning.

Trafik

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats vid användandet av sugtabletten i rekommenderad dos. Rökavvänjning kan dock påverka beteendet.

Biverkningar

Nicotinell sugtablett kan orsaka biverkningar liknande de som uppträder när nikotin administreras genom rökning. Biverkningarna hänför sig i huvudsak till de farmakologiska effekterna av nikotin, vilka är dosberoende. Icke-dosberoende biverkningar är följande: överkänslighet, angioneurotiskt ödem och anafylaktiska reaktioner.


De flesta biverkningar som rapporterats av patienter uppträder vanligen under de första 3-4 veckorna efter terapistart.


Nikotin från sugtablett kan ibland orsaka en mild irritation av svalget och öka salivutsöndringen vid behandlingens början. Överdriven nedsväljning av nikotin som lösts i saliven kan, till att börja med, orsaka hicka.


De patienter som har dålig matsmältning kan, till att börja med, känna av lättare dyspepsi eller halsbränna. Detta problem avhjälps vanligtvis genom att suga mindre intensivt på sugtabletten.


Överdriven konsumtion av sugtabletter kan, för personer som inte haft som vana att inhalera tobaksrök, möjligen leda till illamående, matthetskänslor eller huvudvärk.Ökad frekvens av aftöst ulcer kan uppträda efter rökabstinens.


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) eller mycket sällsynta (<1/10 000).


Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: Yrsel, huvudvärk.


Magtarmkanalen:

Vanliga: Illamående, flatulens, hicka, gastrit, muntorrhet, stomatit och esofagit.


Hjärtat:

Mindre vanliga: Palpitationer.

Sällsynta: Förmaksarytmier


Immunsystemet:

Sällsynta: Överkänslighet, angioneurotiskt ödem och anafylaktiska reaktioner.


Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter som rapporterats kan hänföras till abstinensbesvär vid rökavvänjning och bero på för låg tillförsel av nikotin.


Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart. Fortsatt nikotinberoende efter rökstopp kan förekomma. Patienten kan fortfarande erfara nikotinberoende efter rökslut.


Läs produktresumén för Nicotinell depotplåster för biverkningar för plåstret.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering kan symptom som liknar de som uppträder vid storrökning uppkomma.


Den akut dödliga orala dosen av nikotin är ungefär 0,5 - 0,75 mg per kg kroppsvikt, vilket för en vuxen motsvarar 40 - 60 mg. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan orsaka svåra förgiftningssymptom som kan visa sig dödliga. Om förgiftning av ett barn kan misstänkas, måste en läkare omedelbart rådfrågas.


Överdosering av Nicotinell Mint 1 mg sugtablett kan bara inträffa om för många tabletter stoppas i munnen samtidigt. Risken för förgiftning vid nedsväljning är mycket liten p.g.a. tidigt illamående eller kräkning vid överdriven exponering för nikotin.


Allmänna symptom vid nikotinförgiftning omfattar: svaghetskänsla, svettning, salivering, brännande känsla i svalget, illamående, kräkning, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, tachykardi och hjärtarrytmi, dyspné, total utmattning, cirkulationskollaps, koma och dödliga konvulsioner.


Behandling av överdosering:

Behandling av överdosering skall ske omedelbart då symtom kan utvecklas snabbt. Kräkning sker vanligtvis spontant. Aktivt kol och ventrikelsköljning skall ges så fort som möjligt, inom en timme efter intag. Vitala tecken skall monitoreras och behandlas symptomatiskt.

Farmakodynamik

Nikotin, den primära alkaloiden i tobaksprodukter, och en naturligt förekommande autonom substans, är en agonist för nikotinreceptorerna i det perifera och det centrala nervsystemet, och har uttalade centralnervösa och kardiovaskulära effekter. Vid konsumtion av tobaksprodukter har nikotin visat sig vara beroendeframkallande och ger upphov till begär och abstinensbesvär vid upphörd tillförsel. Detta begär och dessa abstinensbesvär innefattar stark röklust, nedstämdhet, svårigheter att somna, irritabilitet, frustration eller ilska, ångest, koncentrationssvårigheter, oro och ökad aptit eller viktökning. Sugtabletten ersätter en del av det nikotin som skulle ha tillförts via tobak, och minskar styrkan av abstinensbesvärens och rökbegärets intensitet.

Farmakokinetik

Mängden absorberat nikotin beror på frisatt mängd i munhålan och vad som absorberas genom munslemhinnorna. Huvuddelen av nikotinet i Nicotinell Mint 1 mg sugtablett absorberas i munslemhinnan. En del når magen och tarmarna, genom nedsväljning av saliv innehållande nikotin, där det inaktiveras Den systemiska biotillgängligheten av nedsvalt nikotin är lägre på grund av mängden som direkt upptas i levern, dvs “first passage effect”. Följaktligen uppnås vid behandling med Nicotinell Mint 1 mg sugtablett sällan de höga och snabba nikotinkoncentrationer som ses vid rökning.


Distributionsvolymen efter i.v. administrering av nikotin är omkring (2-)3 1/kg och halveringstiden är 2 timmar. Nikotin metaboliseras i huvudsak i levern och plasmaclearance är i genomsnitt omkring 1,2 1/min, nikotin metaboliseras också i njurar och lungor. Nikotin passerar blod-hjärn barriären.


Mer än 20 metaboliter har identifierats, varav alla tros vara mindre aktiva än nikotin. Huvudmetaboliten är kotinin som har en halveringstid på 15-20 timmar och som ger ca 10 gånger högre plasmakoncentration än nikotin. Nikotinets plasmaproteinbindning är mindre än 5%. Andra sjukdomar eller samtidigt bruk av andra läkemedel förväntas inte ha någon signifikant effekt på nikotinkinetiken. Huvudmetaboliterna i urin är kotinin (15% av dosen) och trans-3-hydroxykotinin (45% av dosen). Ca 10% av nikotinet utsöndras oförändrat med urinen. Upp till 30% kan utsöndras med urinen vid ökad diures och surgöring under pH 5.


Toppvärdet för plasmakoncentrationen som orsakas av en sugtablett på 1 mg är ungefär 4 nanogram per ml och jämviktskoncentrationen är ungefär 10,6 nanogram per ml (plasmans medelkoncentration efter en cigarett är 15-30 nanogram per ml). Vid användandet av en sugtablett nås plasmakoncentrationens toppvärde efter ca 45 minuter jämfört med efter ungefär 30 minuter vid jämnviktskoncentrationen.

Prekliniska uppgifter

Någon definitiv slutsats kan inte dras gällande nikotinets genotoxicitet in-vitro. Nikotin var inte genotoxiskt in-vivo.


Djurförsök har visat att nikotin inducerar avstötning efter befruktning och hämmar fostrets tillväxt.


Inga säkra belägg för att nikotin är tumörframkallande har framkommit i karcinogenicitetstester.

Innehåll

1 sugtablett innehåller:

Aktivt ämne: 1 mg nikotin (motsvarande 3,072 mg nikotinbitartratdihydrat).

Övriga ingredienser: aspartam (0,01 g), maltitol (0,9 g) och natrium (9,8 mg).


Maltitol (E965)

Natriumkarbonat, vattenfritt

Natriumvätekarbonat

Polyakrylatdispersion 30%

Xanthangummi

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Levomentol

Pepparmyntsolja

Aspartam (E951)

Magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Nikotin

Miljörisk: Användning av nikotin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Nikotin bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Nikotin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.17 μg/L


Where:

A = 5566.18 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, derived from free base and tartate salt form, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 80% removal rate based on Bueno et al 2012 (Reference 6)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green Algae (Desmodesmus subspicatus):

IC50 72h (growth) = 37,000 μg/L (OECD 201) (Reference 3)

NOEC = 3,200 μg/L


Water flea (Daphnia pulex):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 242 μg/L (OECD 202) (Reference 3)


Water flea:

Chronic toxicity

No data


Rainbow Trout (Adult Onchorhynchus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 4,000 μg/L (OECD 203) (Reference 5)


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge

No data


PNEC = 242/1,000 = 0.242 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest EC50/1,000, where 1,000 is the assessment factor applied for three acute EC50s. The EC50 for water flea (= 242 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.17/0.242 = 0.70, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of nicotine has been considered to result in low environmental risk.”Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

71% degradation in 28 days (OECD 301B) (Reference 3)

72% degradation within 10 day window


Abiotic degradation

Hydrolysis:

No data

Photolysis:

No Data

Justification of chosen degradation phrase:

Nicotine is readily biodegradable. The phrase “Nicotine is degraded in the environment” is thus chosen.Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = 0.28 at pH 7.4 (OECD 107) (Reference 3)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.Excretion (metabolism)

Nicotine is extensively metabolized to a number of metabolites, all of which are less active than the parent compound. The metabolism of nicotine primarily occurs in the liver, but also in the lung and kidney. Nicotine is metabolized primarily to cotinine but is also metabolized to nicotine N′-oxide. Cotinine has a half-life of 15-20 hours and its blood levels are 10 times higher than nicotine. Cotinine is further oxidized to trans-3′-hydroxycotinine, which is the most abundant metabolite of nicotine in the urine. Both nicotine and cotinine undergo glucuronidation.


The elimination half-life of nicotine is approximately 2 hours (range 1 - 4 hours). Total clearance for nicotine ranges from approximately 62 to 89 l/hr. Non-renal clearance for nicotine is estimated to be about 75% of total clearance. Nicotine and its metabolites are excreted almost exclusively in the urine. The renal excretion of unchanged nicotine is highly dependent on urinary pH, with greater excretion occurring at acidic pH. (Reference 2).PBT/vPvB assessment

Nicotine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Nicotine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4 and that it is not persistent.


Please, also see Safety data sheets on:
http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Ziagen (Nicotine) 300mg Film Coated Tablets. ViiV Healthcare UK Ltd., March 2013.

  3. ECHA, European Chemicals Agency. January 2015.Nicotine registration joint submission.

  4. US National Library of Medicine. Toxicology Data Network HSDB:Nicotine.

  5. Edsall, C.C. Acute Toxicities to Larval Rainbow Trout of Representative Compounds Detected in Great Lakes Fish. Bull. Environ. Contam. Toxicol.46(2): 173-178, 1991.

  6. Bueno et al. Occurrence and persistence of organic emerging contaminants and priority pollutants in five sewage treatment plants of Spain: Two years pilot survey monitoring. Environmental Pollution, Volume 164, 2012, 267 – 273.
Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år

Förvaras vid högst 25°C.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Komprimerad sugtablett 1 mg Vit, rund, 15 mm, mintsmak
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
36 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
96 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
204 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av