Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aco Acnegel

ACO Hud Nordic AB

Gel 20 mg/g
(Färglös till svagt rosa/violett och transparent till svagt opalescent gel, med karaktäristisk doft av etanol.)

Övriga medel mot akne för utvärtes bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D10AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-13.

Indikationer

För att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Gel för utvärtes behandling av hudområden med acne vulgaris. På rengjord hud appliceras gelen i ett tunt lager på existerande acne och på områden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger per dag under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Vid besvärande torrhet kan användningen begränsas till 1 gång per dag.

Varningar och försiktighet

Om djupa inflammerade förändringar uppstår bör dessa bedömas av läkare.


Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.


ACO Acnegel innehåller propylenglykol som kan ge hudirritaion.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Under graviditet bör det behandlade området ej vara större än ansiktet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kan användas vid amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

ACO Acnegel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Viss risk för övergående sveda på grund av lågt pH och hög etanolhalt. I sällsynta fall kan kontaktdermatit uppstå, <1/1000.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Uppgifter ej tillgängliga.

Farmakodynamik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Farmakokinetik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g gel innehåller:

20 mg salicylsyra


Hjälpämnen med känd effekt:

Propylenglykol 100 mg


Förteckning över hjälpämnen

Hypromellos

Etanol

Glycerol

Propylenglykol

Renat vatten

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år i såväl öppnad som oöppnad förpackning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Gel 20 mg/g Färglös till svagt rosa/violett och transparent till svagt opalescent gel, med karaktäristisk doft av etanol.
30 milliliter tub, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av