Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aco Acnelösning

ACO Hud Nordic AB

Kutan lösning
(Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karaktäristisk doft av etanol.)

Övriga medel mot akne för utvärtes bruk.

Aktiv substans:
ATC-kod: D10AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-01-29.

Indikationer

För rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Bruksfärdig lösning för rengöring och baddning av feta hudområden med acne vulgaris. Badda på redan existerande acne och på områden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.

Varningar och försiktighet

Om djupa inflammerade förändringar uppstår bör dessa bedömas av läkare.


Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Under graviditet bör det behandlade området ej vara större än ansiktet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kan användas vid amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

ACO Acnelösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Viss risk för övergående sveda på grund av lågt pH och hög etanolhalt. I sällsynta fall kan kontaktdermatit uppstå, <1/1000.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Uppgifter ej tillgängliga.

Farmakodynamik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Farmakokinetik

Inga produktspecifika data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g lösning innehåller:

20 mg salicylsyra


Förteckning över hjälpämnen

Etanol (96 v/v %)

Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol, Denatoniumbensoat

Glycerol (85 %)

Renat vatten

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år i såväl öppnad som oöppnad förpackning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan lösning Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karaktäristisk doft av etanol.
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av