Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tavanic®

ÄndringsmarkeringMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Filmdragerad tablett 250 mg
(avlång med skåra, gulvit till rödvit, storlek 6,1 mm x 13,2 mm)

Fluorokinoloner

ATC-kod: J01MA12
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-04-08: Viktig säkerhetsinformation
Systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika – risk för funktionsnedsättande, långvariga och potentiellt irreversibla biverkningar och begränsning av användningen
2018-10-23: Viktig säkerhetsinformation
Meddelande till hälso- och sjukvårdspersonal angående systemiska och inhalerade fluorokinoloner: risk för aortaaneurysm och -dissektion
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Tavanic® filmdragerad tablett 250 mg och 500 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-07-12.

Indikationer

TAVANIC är avsett vid behandling av vuxna vid följande infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik):

 • Akut pyelonefrit och komplicerade urinvägsinfektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • Kronisk bakteriell prostatit

 • Inhalationsantrax: postexpositionsprofylax och kurativ behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Vid nedanstående indikationer ska Tavanic endast användas om det anses olämpligt att använda andra antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för behandling av dessa infektioner.

 • Akut bakteriell sinuit

 • Akut exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom inklusive bronkit

 • Samhällsförvärvad pneumoni

 • Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

 • Okomplicerad cystit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

TAVANIC kan också användas för att slutföra behandlingen av patienter som har visat förbättring under inledande behandling med intravenöst levofloxacin.


Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

TAVANIC tabletter ska inte användas:

 • hos patienter överkänsliga mot levofloxacin eller andra kinoloner eller något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • hos patienter med epilepsi

 • hos patienter med sensjukdom i anamnesen i samband med fluorokinolontillförsel

 • hos barn eller växande ungdomar

 • under graviditet

 • hos ammande kvinnor

Dosering

TAVANIC tabletter tas 1 eller 2 gånger dagligen. Doseringen beror på typ och svårighetsgrad av infektionen och känslighet hos den förmodat orsakande patogenen.
TAVANIC kan också användas för att slutföra behandlingen av patienter som har visat förbättring under inledande behandling med intravenöst levofloxacin; samma doser kan användas förutsatt att bioekvivalensen av den parenterala och den perorala formuleringen är densamma.


Administreringssätt


Följande doseringsrekommendationer kan ges för TAVANIC:


Dosering för patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance >50 ml/min)


Indikation

Dagsdos
(efter svårighets­grad)

Behandlings­längd
(efter svårighetsgrad)

Akut bakteriell sinuit

500 mg 1 gång dagligen

10-14 dagar

Akut exacerbation av kronisk obstruktiv lunsjukdom inklusive bronkit

500 mg 1 gång dagligen

7-10 dagar

Samhälls­förvärvad pneumoni

500 mg 1 eller 2 gånger dagligen

7-14 dagar

Akut pyelonefrit

500 mg 1 gång dagligen

7-10 dagar

Komplicerade urinvägs­infektioner

500 mg 1 gång dagligen

7-14 dagar

Okomplicerad cystit

250 mg 1 gång dagligen

3 dagar

Kronisk bakteriell prostatit

500 mg 1 gång dagligen

28 dagar

Komplicerade hud- och mjukdels­infektioner

500 mg 1 eller 2 gånger dagligen

7-14 dagar

Inhalations­antrax

500 mg 1 gång dagligen

8 veckor


Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≤ 50 ml/min)


Dosering

 

250 mg/ 24 timmar

500 mg/ 24 timmar

500 mg/ 12 timmar

Kreatinin­clearance

första dosen: 250 mg

första dosen: 500 mg

första dosen: 500 mg

50-20 ml/min

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 250 mg/ 24 timmar

därefter: 250 mg/ 12 timmar

19-10 ml/min

därefter: 125 mg/ 48 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 125 mg/ 12 timmar

<10 ml /min (inklusive hemodialys och CAPD)1

därefter: 125 mg/ 48 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

1 Inga ytterligare doser krävs efter hemodialys eller kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD).


Nedsatt leverfunktion


Ingen dosjustering krävs, eftersom levofloxacin inte metaboliseras i någon större utsträckning i levern, och huvudsakligen utsöndras via njurarna.


Äldre


Dosjustering är inte nödvändig till äldre, annat än den som krävs vid nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet Seninflammation och senruptur och QT-förlängning).


Pediatrisk population


TAVANIC är kontraindicerat hos barn och växande ungdomar (se avsnitt Kontraindikationer).


Administreringssätt


TAVANIC tabletter ska sväljas hela, utan att krossas, med tillräcklig mängd vätska. För att anpassa dosen kan de delas vid brytskåran. Tabletterna kan tas i samband med måltider eller mellan måltiderna. TAVANIC tabletter ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) och sulkralfat, eftersom absorptionen av levofloxacin kan minska (se avsnitt Interaktioner).

Varningar och försiktighet

Användning av levofloxacin ska undvikas till patienter som tidigare har drabbats av allvarliga biverkningar vid användning av läkemedel som innehåller någon kinolon och fluorokinolon (se avsnitt Biverkningar). Behandling av dessa patienter med levofloxacin ska endast sättas in vid avsaknad av andra behandlingsalternativ och efter noggrann nytta-riskbedömning (se även avsnitt Kontraindikationer).


Risk för resistens


Det är mycket troligt att meticillinresistent S. aureus även är resistent mot fluorokinoloner inklusive levofloxacin. Därför rekommenderas inte levofloxacin för behandling av känd eller misstänkt MRSA-infektion, såvida inte laboratorieresultat har bekräftat känslighet hos organismen för levofloxacin (och då vanligen rekommenderade antibakteriella medel för behandling av MRSA-infektioner anses olämpliga).


Levofloxacin kan användas vid behandling av akut bakteriell sinuit och akut exacerbation av kronisk bronkit när dessa infektioner har diagnostiserats.


Resistens hos E. coli mot fluorokinoloner - den vanligaste patogenen involverad i urinvägsinfektioner - varierar inom den Europeiska unionen. Förskrivare rekommenderas att ta hänsyn till den lokala förekomsten av resistens hos E. coli mot fluorokinoloner.


Inhalationsantrax

Användningen på människa är baserad på känslighetsdata för in vitro Bacillus anthracis och på experimentella djurdata tillsammans med begränsade humandata. Behandlande läkare ska ta hänsyn till nationella och/eller internationella konsensusdokument rörande behandling av mjältbrand.


Långvariga, funktionsnedsättande och eventuellt irreversibla allvarliga biverkningar


Mycket sällsynta fall av långvariga (upp till månader eller år), funktionsnedsättande och eventuellt irreversibla allvarliga biverkningar som påverkar olika, ibland flera, kroppssystem (muskuloskeletala, neurologiska, psykiska och sensoriska) har rapporterats hos patienter som fått kinoloner och fluorokinoloner oavsett ålder och befintliga riskfaktorer. Levofloxacin ska sättas ut omedelbart vid första tecken eller symtom på någon allvarlig biverkning och patienter ska uppmanas att kontakta läkaren för råd.


Seninflammation och senruptur


Seninflammation och senruptur (särskilt, men inte begränsat till, hälsenan), ibland bilaterala, kan uppstå redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling med kinoloner och fluorokinoloner men har även rapporterats uppkomma upp till flera månader efter avslutad behandling. Risken för seninflammation och senruptur är högre hos äldre patienter, patienter med nedsatt njurfunktion, patienter med solida organtransplantat, patienter som får dagliga doser på 1000 mg och patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider. Samtidig användning av kortikosteroider ska således undvikas.

Vid första tecken på seninflammation (t.ex. smärtsam svullnad, inflammation) ska behandlingen med levofloxacin avbrytas och alternativ behandling övervägas. Den eller de drabbade extremiteterna ska behandlas på lämpligt sätt (t.ex. immobilisering). Kortikosteroider ska inte användas vid tecken på seninflammation.


Clostridium difficile-associerad diarré


Diarré, särskilt om den är svår, ihållande och/eller blodig, under eller efter behandling med levofloxacin (inklusive flera veckor efter behandlingen), kan vara symtom på Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD). CDAD kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande, av vilken allvarligaste formen är pseudomembranös kolit (se avsnitt Biverkningar). Det är därför viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under eller efter behandling med levofloxacin. Om CDAD misstänks eller bekräftas, ska levofloxacin utsättas omedelbart och lämplig behandling inledas utan dröjsmål. Antiperistaltiska läkemedel är kontraindicerade i denna kliniska situation.


Patienter predisponerade för kramper


Kinoloner kan sänka kramptröskeln och utlösa anfall. Levofloxacin är kontraindicerat hos patienter med epilepsi i anamnesen (se avsnitt Kontraindikationer). I likhet med andra kinoloner ska de användas med yttersta försiktighet hos patienter predisponerade för kramper eller vid samtidig behandling med aktiva substanser som sänker tröskeln för cerebrala kramper t ex teofyllin (se avsnitt Interaktioner). Vid krampanfall (se avsnitt Biverkningar) ska behandlingen med levofloxacin avbrytas.


Patienter med G-6 fosfatdehydrogenas-brist


Patienter med latent eller konstaterad brist på glukos-6 fosfatdehydrogenas kan ha benägenhet för hemolytiska reaktioner, när de behandlas med antibakteriella kinoloner. Om levofloxacin måste användas till dessa patienter ska potentiell uppkomst av hemolys övervakas.


Patienter med nedsatt njurfunktion


Eftersom levofloxacin huvudsakligen utsöndras via njurarna, ska dosen av TAVANIC justeras hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Överkänslighetsreaktioner


Levofloxacin kan orsaka allvarliga, potentiellt dödliga överkänslighetsreaktioner (t ex angioödem och anafylaktisk chock), ibland efter den första dosen (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska omedelbart avbryta behandlingen och kontakta sin läkare eller akutläkare, som kommer att initiera lämpliga nödåtgärder.


Allvarliga bullösa reaktioner


Fall av allvarliga bullösa hudreaktioner såsom Stevens Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys har rapporterats med levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Patienter ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare om hud och/eller slemhinnereaktioner uppträder, innan behandlingen fortsätter.


Dysglykemi


Som med alla kinoloner har störningar i blodsocker rapporterats, både hypoglykemi och hyperglykemi, vanligen hos diabetiker som får samtidig behandling mer perorala antidiabetesmedel (t ex glibenklamid) eller med insulin. Fall av hypoglykemisk koma har rapporterats. Hos diabetiker rekommenderas noggrann övervakning av blodglukos (se avsnitt Biverkningar).


Förebyggande av fotosensibilisering


Fotosensibilisering har rapporterats med levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Det rekommenderas att patienter inte bör utsätta sig för starkt solljus eller artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingen och 48 timmar efter avslutad behandling, för att förhindra fotosensibilisering.


Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister


På grund av en eventuell ökning av protrombintiden (INR) och/eller blödning hos patienter som behandlas med levofloxacin kombinerat med en vitamin K-antagonist (t ex warfarin), bör upprepade koagulationstester utföras när dessa läkemedel ges samtidigt (se avsnitt Interaktioner).


Psykotiska reaktioner


Psykotiska reaktioner har rapporterats hos patienter som får kinoloner, inklusive levofloxacin. I mycket sällsynta fall har dessa utvecklats till självmordstankar och självskadebeteende, ibland efter endast en dos av levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). I händelse av att patienten utvecklar sådana reaktioner bör behandlingen med levofloxacin avbrytas och lämpliga åtgärder sättas in. Försiktighet rekommenderas om levofloxacin ska användas till psykotiska patienter eller patienter med anamnes på psykiatrisk sjukdom.


QT-förlängning


Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, används hos patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet som till exempel:

 • medfött långt QT-syndrom

 • samtidig användning av läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarrytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • obehandlad elektrolytrubbning (t ex hypokalemi, hypomagnesemi)

 • hjärtsjukdom (t ex hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradykardi)

Äldre patienter och kvinnor kan vara mer känsliga för läkemedel som kan ge QTc-förlängning. Försiktighet bör därför iakttas under användning av fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, för dessa populationer.
(Se avsnitten Dosering Äldre, Interaktioner, Biverkningar och Överdosering).


Perifer neuropati


Fall av sensorisk eller sensomotorisk polyneuropati som resulterat i parestesi, hypoestesi, dysestesi eller svaghet har rapporterats hos patienter som behandlats med kinoloner och fluorokinoloner. För att förhindra utveckling av ett potentiellt irreversibelt tillstånd ska patienter som behandlas med levofloxacin uppmanas att informera sin läkare om symtom på neuropati, såsom smärta, brännande känsla, stickande känsla, domningar eller svaghet, uppträder innan behandlingen fortsätter (se avsnitt Biverkningar).


Lever och gallvägar


Fall av levernekros och dödlig leversvikt har rapporterats med levofloxacin, främst hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar t ex sepsis (se avsnitt Biverkningar). Patienter bör uppmanas att avbryta behandlingen och kontakta sin läkare om tecken och symtom på leversjukdom utvecklas som anorexi, gulsot, mörk urin, pruritus eller ömmande buk.


Försämring av myasthenia gravis


Fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, har neuromuskulärt blockerande aktivitet och kan förvärra muskelsvaghet hos patienter med myasthenia gravis. Allvarliga biverkningar som rapporterats efter godkännandet, inklusive dödsfall och behov av andningshjälp, har associerats med användning av fluorokinolon hos patienter med myasthenia gravis. Levofloxacin rekommenderas inte till patienter med känd anamnesmyasthenia gravis.


Synstörningar


Om synen blir nedsatt eller om några effekter på ögonen upplevs, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart (se avsnitten Trafik och Biverkningar).


Superinfektion


Användning av levofloxacin, i synnerhet under längre tid, kan resultera i överväxt av icke-känsliga organismer. Om en superinfektion uppkommer under behandling, ska lämpliga åtgärder vidtas.


Interferens med laboratorieprover


Hos patienter som behandlas med levofloxacin kan bestämning av opiater i urin ge falskt positiva resultat. Det kan bli nödvändigt att bekräfta positiva opiattester med mer specifika metoder.


Levofloxacin kan hämma växten av Mycobacterium tuberculosis och därför ge falskt negativa resultat vid bakteriologisk diagnos av tuberkulos.


Aortaaneurysm och -dissektion


I epidemiologiska studier rapporteras en ökad risk för aortaaneurysm och -dissektion efter intag av fluorokinoloner, i synnerhet hos äldre personer.

Fluorokinoloner ska därför endast användas efter noggrann bedömning av nytta-risk-förhållandet och efter övervägning av andra behandlingsalternativ för patienter med positiv familjeanamnes av aneurysmsjukdom, eller för patienter som diagnostiserats med befintlig aortaaneurysm och/eller aortadissektion, eller i närvaro av andra riskfaktorer eller tillstånd som predisponerar för aortaaneurysm och -dissektion (t.ex. Marfans syndrom, vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, hypertoni, känd ateroskleros).

Vid plötsligt insättande buk-, rygg- eller bröstsmärta ska patienterna rådas att omedelbart kontakta läkare på akutvårdsavdelning.

Interaktioner

Effekt av andra läkemedel på TAVANIC


Järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida, didanosin


Absorptionen av levofloxacin minskar signifikant då järnsalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) administreras samtidigt med TAVANIC tabletter. Samtidigt intag av fluorokonolon med multivitaminer som innehåller zink, tycks minska den orala absorptionen. Det rekommenderas att medel som innehåller bivalenta eller trivalenta katjoner såsom järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av TAVANIC tabletter (se avsnitt Dosering). Kalciumsalter har minimal påverkan på den orala absorptionen av levofloxacin.


Sukralfat


Biotillgängligheten av TAVANIC tabletter är signifikant minskad vid samtidigt intag av sukralfat. Om patienten får både sukralfat och TAVANIC, bör sukralfat ges 2 timmar efter intag av TAVANIC tabletter (se avsnitt Dosering).


Teofyllin, fenbufen eller liknande icke-steroida antiinflammatoriska medel


Inga farmakokinetiska interaktioner för levofloxacin kunde noteras med teofyllin i en klinisk studie. En uttalad sänkning av tröskeln för cerebrala kramper kan emellertid inträffa om kinoloner ges samtidigt med teofyllin, icke-steroida antiinflammatoriska medel eller andra medel som sänker kramptröskeln.
Koncentrationen av levofloxacin var 13 % högre i närvaro av fenbufen än vid monoterapi.


Probenecid och cimetidin


Probenecid och cimetidin har en statistiskt signifikant effekt på eliminationen av levofloxacin. Renalt clearance av levofloxacin reducerades av cimetidin (24 %) och probenecid (34 %). Detta beror på att båda substanserna har förmåga att blockera den renala tubulära sekretionen av levofloxacin. Med de testdoser som gavs i studien är det emellertid osannolikt att de signifikanta kinetiska skillnaderna har någon klinisk relevans.
Försiktighet ska iakttas när levofloxacin ges samtidigt med läkemedel som påverkar den tubulära renala sekretionen såsom probenecid och cimetidin, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Övrig relevant information


Kliniska farmakologiska studier har visat att levofloxacins farmakokinetik inte påverkades i någon kliniskt relevant utsträckning, när levofloxacin administrerades tillsammans med följande läkemedel: kalciumkarbonat, digoxin, glibenklamid, ranitidin.


TAVANICs effekt på andra läkemedel


Ciklosporin


Halveringstiden för ciklosporin ökade med 33 % då det gavs tillsammans med levofloxacin.


Vitamin K-antagonister


Ökad protrombintid (INR) och/eller blödning, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som behandlats med levofloxacin i kombination med en vitamin K-antagonist (t ex warfarin). Koagulationstester bör därför följas hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Läkemedel som kan förlänga QT-intervallet


I likhet med andra fluorokinoloner bör levofloxacin användas med försiktighet hos patienter som använder läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarrytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider) (se avsnitt Varningar och försiktighet QT-förlängning).


Övrig relevant information


I en farmokinetisk interaktionsstudie påverkade levofloxacin inte farmakokinetiken hos teofyllin (som är ett mönstersubstrat gör CYP1A2), vilket tyder på att levofloxacin inte är en CYP1A2-hämmare.


Andra former av interaktioner


Föda


Ingen kliniskt relevant interaktion med föda har påvisats. Därför kan TAVANIC tabletter administreras oberoende av födointag.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns en begränsad mängd data från användning av levofloxacon hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på någon direkt eller indirekt skadlig effekt avseende reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). I avsaknad av humandata och då experimentella data antyder en risk för att fluorokinoloner kan skada viktbärande brosk hos växande organismer, får levofloxacin inte ges till gravida kvinnor (se avsnitten Kontraindikationer och Prekliniska uppgifter).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Levofloxacin är kontraindicerat hos ammande kvinnor. Det finns otillräcklig information om utsöndring av levofloxacin i bröstmjölk. Andra fluorokinoloner utsöndras dock i bröstmjölk.
I avsaknad av humandata och då experimentella data antyder en risk för att fluorokinoloner kan skada viktbärande brosk hos växande organismer, får levofloxacin inte ges till ammande kvinnor (se avsnitten Kontraindikationer och Prekliniska uppgifter).

Fertilitet

Levofloxacin försämrade inte fertiliteten eller reproduktionsförmågan hos råttor.

Trafik

Vissa biverkningar (t ex yrsel/vertigo, sömnighet, synstörningar) kan försämra patientens koncentrations- och reaktionsförmåga. Detta bör beaktas i situationer då denna förmåga är av särskild betydelse (t ex vid bilkörning eller hantering av maskiner).

Biverkningar

Nedanstående information baseras på data från kliniska studier på mer än 8300 patienter och på omfattande erfarenhet efter godkännande för försäljning.


Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).
Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organ­system

Vanliga
(≥1/100, <1/10 )

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

 

Svamp­infektioner inklusive candida-infektion

Resistens mot patogener

  

Blodet och lymf­systemet

 

Leukopeni

Eosinofili

Trombo­cytopeni

Neutropeni

Pancyto­peni

Agranulo­cytos

Hemolytisk anemi

Immun­systemet

  

Angioödem

Över­känslighet (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Anafylaktisk chocka

Anafylaktoid chock a(se avsnitt Varningar och försiktighet)

Metabolism och nutrition

 

Anorexi

Hypo­glykemi, särskilt hos patienter med diabetes (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Hyper­glykemi

Hypo­glykemisk koma (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Psykiska störningar*

Sömn­löshet

Ångest

Förvirrings­tillstånd

Ängslan

Psykotiska reaktioner (med t ex hallucinationer, paranoia)

Depression

Agitation

Onormala drömmar

Mardrömmar

Psykotiska reaktioner med själv­skadande beteende inklusive själv­mordstankar eller själv­mordsförsök (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Centrala och perifera nerv­systemet*

Huvudvärk

Yrsel

Sömnighet

Tremor

Smak­störning

Konvulsion (se avsnitten Kontra­indikationer och Varningar och försiktighet)

Parestesi

Perifer sensorisk neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Perifer senso­motorisk neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Lukt­störning inklusive avsaknad av luktsinne

Dyskinesi

Extra­pyramidal störning

Förlorad smak­förnimmelse

Synkope

Benign intrakraniell hyper­tension

Ögon*

  

Syn­störningar såsom dimsyn (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Övergående syn­nedsättning (se avsnitt Varningar och försiktighet), uveit

Öron och balansorgan*

 

Vertigo

Tinnitus

Hörsel­nedsättning

Hörsel­skada

Hjärtat

  

Takykardi

Palpitation

Ventrikel­takykardi som kan leda till hjärtstille­stånd Ventrikel­arytmi och torsade de pointes (har främst rapporterats hos patienter med risk­faktorer för QT-förlängning), EKG QT-förlängning (se avsnitten Varningar och försiktighet och Över­dosering)

Blodkärl

  

Hypo­tension

 

Andnings­vägar, bröstkorg och mediastinum

 

Dyspné

 

Bronko­spasm

Allergisk pneumonit

Magtarm­kanalen

Diarré

Kräkning

Illamående

Buksmärta

Dyspepsi

Flatulens

För­stoppning

 

Blodig diarré vilket i mycket sällsynta fall kan indikera enterokolit inklusive pseudo­membranös kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Pankreatit

Lever och gallvägar

Lever­enzym­stegring (ALAT/ASAT, alkaliska fosfataser, GGT)

Bilirubin­ökning

 

Gulsot och allvarlig leverskada inklusive fall med dödlig akut leversvikt, främst hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Hepatit

Hud och subkutan vävnad b

 

Utslag

Klåda

Urtikaria

Hyper­hidros

 

Toxisk epidermal nekrolys

Stevens Johnson syndrom

Erythema multiforme

Foto­sensitivitets­reaktion (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Leuko­cyto­klastisk vaskulit

Stomatit

Muskulo­skeletala systemet och bindväv*

 

Artralgi

Myalgi

Sen­sjukdomar (se avsnitten Kontra­indikationer och Varningar och försiktighet) inklusive tendinit (t ex akilles­sena)

Muskel­svaghet which, som kan vara av särskild betydelse för patienter med myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Rabdo­myolys

Senruptur (t ex akilles­sena) (se avsnitten Kontra­indikationer och Varningar och försiktighet)

Ligament­ruptur

Muskel­ruptur

Artrit

Njurar och urinvägar

 

Serum­kreatinin­ökning

Akut njursvikt (t ex på grund av interstitiell nefrit)

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället*

 

Asteni

Feber

Smärta (inklusive smärta i rygg, bröst och extremiteter)

a Anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner kan ibland uppträda redan efter den första dosen
b Mukokutana reaktioner kan ibland uppträda redan efter den första dosen


Andra biverkningar som har satts i samband med administrering av fluorokinoloner inkluderar:

 • porfyriattacker hos patienter med porfyri

*Mycket sällsynta fall av långvariga (upp till månader eller år) funktionsnedsättande och eventuellt irreversibla allvarliga biverkningar som påverkar olika, ibland flera organsystem och sinnen (inklusive biverkningar såsom seninflammation, senruptur, artralgi, smärta i extremiteter, gångrubbning, neuropatier som associeras med parestesi, depression, trötthet, försämrat minne, sömnstörningar och nedsatt hörsel, syn, smak och lukt) har rapporterats i samband med användning av kinoloner och fluorokinoloner, i vissa fall oavsett befintliga riskfaktorer (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Enligt toxicitetsstudier på djur eller kliniska farmakologistudier utförda med supraterapeutiska doser är symtom från centrala nervsystemet såsom konfusion, yrsel, nedsatt medvetande och konvulsiva kramper, förlängt QT-intervall samt gastrointestinala reaktioner såsom illamående och slemhinneerosioner, de viktigaste symtomen att förvänta vid akut överdosering av TAVANIC tabletter.


CNS-effekter inklusive oklarhetstillstånd, krampanfall, hallucinationer och tremor har observerats efter erfarenhet efter godkännande för försäljning.


Vid överdosering ska symtomatisk behandling ges. EKG-övervakning ska ske pga möjligheten av förlängning av QT-intervallet. Antacida kan användas för att skydda magslemhinnan. Hemodialys, inklusive peritonealdialys och CAPD, är inte effektiv att avlägsna levofloxacin från kroppen. Ingen specifik antidot finns.

Farmakodynamik

Levofloxacin är ett syntetiskt antibakteriellt medel tillhörande klassen fluorokinoloner och är S (-) enantiomeren av aktiva racematet ofloxacin.


Verkningsmekanism


I egenskap av en antibakteriell fluorokinolon, verkar levofloxacin på DNA-DNA-gyraskomplexet och topoisomeras IV.


PK/PD förhållande


Graden av baktericid aktivitet för levofloxacin beror på förhållandet mellan den maximala koncentrationen i serum (Cmax) eller ytan under kurvan (AUC) och minsta hämmande koncentration (MIC).


Resistensmekanism


Resistens mot levofloxacin förvärvas genom en stegvis process med mutationer vid målstället både hos typ II topoisomeras, DNA-gyras och topoisomeras IV. Andra resistensmekanismer, som svårgenomträngliga barriärer (vanliga hos Pseudomonas aeruginosa) och effluxmekanismer, kan också påverka känsligheten för levofloxacin.


Korsresistens mellan levofloxacin och andra fluorokinoloner har observerats. På grund av verkningsmekanismen föreligger i allmänhet ingen korsresistens mellan levofloxacin och andra klasser av antibakteriella medel.


Brytpunkter


MIC-brytpunkterna rekommenderade av EUCAST för levofloxacin skiljer känsliga från intermediärt känsliga organismer och intermediärt känsliga från resistenta organismer. De visas i tabellen nedan för MIC-testning (mg/l).


EUCASR kliniska MIC-brytpunkter för levofloxacin (version 2.0, 2012-01-01):


Patogen

Känsliga

Resistenta

Enterobacteriacae

≤1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae1

≤2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

≤1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae2, 3

≤1 mg/l

>1 mg/l

M. catarrhalis3

≤1 mg/l

>1 mg/l

Ej artrelaterade brytpunkter 4

≤1 mg/l

>2 mg/l

 1. Brytpunkterna för levofloxacin relaterar till högdosbehandling.

 2. Låg nivå av resistens mot fluorokinolon (ciprofloxacin MIC-värden på 0,12-0,5 mg/l) kan uppkomma, men det finns inga belägg för att denna resistens har någon klinisk betydelse vid luftvägsinfektioner med H. influenzae.

 3. Stammar med MIC-värden över den känsliga brytpunkten är mycket sällsynta eller har ännu inte rapporterats. Identifiering och antimikrobiella känslighetstest på ett sådant isolat måste upprepas och om resultatet konfirmeras, ska isolatet skickas till ett referenslaboratorium. Till dess bevis föreligger avseende klinisk respons för bekräftade isolat med MIC-värden över den nuvarande brytpunkten ska de rapporteras som resistenta.

 4. Brytpunkterna relaterar till en peroral dos på 500 mg x 1 till 500 mg x 2 och en intravenös dos på 500 mg x 1 till 500 mg x 2.


Förekomsten av resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter och lokal information avseende resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov ska expertråd sökas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet vid åtminstone vissa infektioner kan ifrågasättas.


Vanligen känsliga arter


Aeroba grampositiva bakterier
Bacillus anthracis
Staphylococcus aureus methicillin-susceptible
Staphylococcus saprophyticus
Streptococci, group C and G
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes


Aeroba gramnegativa bakterier
Eikenella corrodens
Haemophilus influenzae
Haemophilus para-influenzae
Klebsiella oxytoca
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri


Anaeroba bakterier
Peptostreptococcus


Övriga
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Arter för vilka förvärvad resisten kan orska problem


Aeroba grampositiva bakterier
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus meticillin-resistant#
Coagulase negative Staphylococcus spp


Aeroba gramnegativa bakterier
Acinetobacter baumannii
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Proteus mirabilis
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens


Anaeroba bakterier
Bacteroides fragilis


Ärftligt resistanta stammar


Aeroba grampositiva bakterier
Enterococcus faecium

# Det är mycket troligt att meticillinresistent S. aureus även är samresistent mot fluorokinoloner, inklusive levofloxacin.

Farmakokinetik

Absorption


Peroralt administrerat levofloxacin absorberas snabbt och nästan fullständigt med en maximal plasmakoncentration som uppnås inom 1-2 timmar. Den absoluta biotillgängligheten är 99-100 %.


Föda har liten effekt på absorptionen av levofloxacin.


Steady state nås inom 48 timmar efter en dosering med 500 mg en eller två gånger dagligen.


Distribution


Ca 30-40 % av levofloxacin är bundet till serumprotein.


Medeldistributionsvolymen för levofloxacin är ungefär 100 liter efter enstaka eller upprepad dosering av 500 mg dagligen, vilket tyder på en omfattande distribution till kroppsvävnaderna.


Penetration av vävnader och kroppsvätskor


Levofloxacin har visats sig penetrera till bronkialslemhinna, epitelbeklädnad, alveolära makrofager, lungvävnad, hud (blåsvätska), prostatavävnad och urin. Levofloxacins penetration till cerebrospinalvätskan är dock dålig.


Metabolism


Levofloxacin metaboliseras i mycket liten utsträckning till desmetyllevofloxacin och levofloxacin N-oxid. Dessa metaboliter svarar för <5 % av dosen och utsöndras i urinen. Levofloxacin är stereokemiskt stabilt och genomgår ej kiral inversion.


Eliminering


Efter peroral och intravenös tillförsel elimineras levofloxacin relativt långsamt från plasma (t½= 6-8 timmar). Utsöndringen sker huvudsakligen via njurarna (>85 % av den administrerade dosen).


Genomsnitttligt synbar total kroppsclearence efter en enstaka dos av 500 mg var 175 +/-29,2 ml/min.


Det finns inga väsentliga skillnader avseende levofloxacins farmakokinetik efter en intravenös eller en peroral dos, vilket tyder på att den perorala och den intravenösa administreringsvägen är utbytbar.


Linjäritet


Levofloxacins farmokinetik är linjär i intervallet 50 till 1000 mg.


Särskilda patientgrupper


Patienter med njurinsufficiens


Levofloxacins farmakokinetik påverkas av nedsatt njurfunktion. Med nedsatt njurfunktion är den renala eliminationen och clearance minskade och halveringstiden för eliminationen är ökad, som visas i nedanstående tabell:


Farmakokinetik vid njurinsufficiens efter en enstaka dos av 500 mg


ClCr [ml/min]

<20

20-49

50-80

ClR [ml/min]

13

26

57

t½ [tim]

35

27

9


Äldre personer


Det föreligger inga signifikanta skillnader i levofloxacins farmakokinetik mellan unga och äldre personer, förutom de som är associerade med skillnader i kreatininclearance.


Könsskillnader


Separata analyser för manliga och kvinnliga patienter visade små till marginella könsskillnader i farmakokinetiken för levofloxacin. Det finns inga belägg för att dessa könsskillnader har någon klinisk betydelse.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier avseende toxicitet vid enstaka och upprepade doser, karcinogen potential samt toxicitet vid reproduktion och utveckling.


Levofloxacin försämrade inte fertiliteten eller reproduktionsförmågan hos råttor och den enda effekten på fetus var fördröjd mognad, som ett resultat av maternell toxicitet.


Levofloxacin inducerade ej genmutationer hos bakterieceller eller däggdjursceller, men gav upphov till kromosomavvikelser in vitro i lungceller från kinesisk hamster. Dessa effekter kan tillskrivas hämning av topoisomeras II. In vivo-tester (mikrokärna, syster-kromatidutbyte, felaktig DNA-syntes, dominant letaltest) visade ingen gentoxisk potential.
Studier på mus visade att levofloxacin har fototoxisk aktivitet endast vid mycket höga doser. Levofloxacin visade ingen gentoxisk potential i ett fotomutagenicitetstest och minskade tumörutvecklingen i en fotokarcinogenicitetsstudie.


I likhet med andra fluorokinoloner visade levofloxacin effekter på brosk (blåsor och kaviteter) hos råttor och hundar. Dessa fynd var mer uttalade hos unga djur.

Innehåll

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg respektive 500 mg levofloxacin som levofloxacinhemihydrat. Tablettkärna: krospovidon, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstearylfumarat. Filmdragering: hypromellos, titandioxid E 171, talk, makrogol, gul järnoxid E 172, röd järnoxid E 172.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Levofloxacin (vattenfri)

Miljörisk: Användning av levofloxacin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att levofloxacin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Levofloxacin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0071 µg/L


Where:

A = 47.012 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of levofloxacin is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green algae, Pseudokircheriella subcapitata:

Acute toxicity:

EC50 72 h (growth inhibition): 7 400 μg/L

Protocol: FDA 4.01

(Ref II)


Water flea, Daphnia magna :

Acute toxicity:

NOEC 48 h (survival): > 10 000 μg/L

EC50 (not determined) < 10 % mortality up to 10 mg/L.

Protocol: US EPA (Ref III)

(Ref II)


Fathead minnow, Pimephales promelas:

Acute toxicity:

NOEC 7 d (larval survival and growth): > 10 000 μg/L

EC50 (not determined) < 8% mortality up to 10 mg/L.

Protocol: US EPA (Ref IV)

(Ref II)


Microorganisms:

Acute toxicity:

Adverse effect on activated sludge microorganisms (growth inhibition)

IC50 20 h: 1 000 μg/L

Protocol: OECD 209

(Ref V)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 7.4 ug/L

PNEC (μg/L) = lowest EC50 7 400/1 000, where 1 000 is the assessment factor used (acute toxicity data only). EC50 for green algae, Pseudokircheriella subcapitata has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.0071/7.4 = 0.00096

PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “use of levofloxacin has been considered to result in insignificant environmental risk".


Degradation

Biotic degradation

No data available, which justifies for the degradation pharse: "the potential for persistence of levofloxacin cannot be excluded, due to lack of data".


Abiotic degradation

The substance is light sensitive. The photo-degradation half-life is estimated at 4-5 days (Ref VI).


Bioaccumulation

The substance has low bioaccumulation potential, as indicated by a calculated log Kow value of - 0.39. (Hansch and Leo method; Ref VII)


Excretion

Levofloxacin is mainly eliminated through urinary excretion (more than 85 % of the administered dose). The substance is eliminated slightly metabolized. The main metabolites, desmethylevofloxacin and the N-oxide, account for less than 5 % of the dose excreted and are pharmacologically inactive. (Ref VIII)


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Robinson AA, Belden JB, Lydy MJ: Toxicity of fluoroquinolone antibiotics to aquatic organisms. Environmental Toxicology and Chemistry, 2005, 24,423-430.

 3. U.S. Environmental Protection Agency. 1988. Protocols for short term toxicity screening of hazardous waste sites. EPA 600/3-88/029. Corvallis, OR.

 4. U.S. Environmental Protection Agency. 1994. Short-term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to freshwater organisms, 3rd ed. EPA/600/4-91/002. Office of Research and Development, Cincinnati, OH.

 5. Kümmerer K., Alexy R., Hüttig J. and Schöll A.: Standardized tests fail to assess the effects of antibiotics on environmental bacteria, Water Research, 2004, 38, 2111-2116.

 6. Lam MW, Cora JY, Brain RA, Johnson DJ, Hanson MA, Wilson CJ, Richards SM, Solomon KR, Mabury SA: Aquatic persistence of eight pharmaceuticals in a microcosm study. Environmental Toxicology and Chemistry, 2004, 23, 1431-1440.

 7. Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995, p. 156.

 8. Vidal, 2013, Vidal Product Monograph – Tavanic® 500 mg.

Hållbarhet, förvaring och hantering

En brytskåra tillåter anpassning av dosen för patienter med nedsatt njurfunktion.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

TAVANIC 250 mg filmdragerade tabletter väger 315 mg och 500 mg filmdragerade tabletter väger 630 mg.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 250 mg avlång med skåra, gulvit till rödvit, storlek 6,1 mm x 13,2 mm
5 tablett(er) blister, 79:20, F, Övriga förskrivare: tandläkare
5 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
7 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
Filmdragerad tablett 500 mg avlång med skåra, gulvit till rödvit, 8,2 mm x 16,2 mm
7 tablett(er) blister, 137:15, F, Övriga förskrivare: tandläkare
5 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
7 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av