Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Combivir®

GlaxoSmithKline

Filmdragerad tablett 150 mg/ 300 mg
(Vit till off-white, kapselformad, 7,3 x 17,7 mm, filmdragerad tablett med brytskåra och med koden "GXFC3" på båda sidorna)

Virushämmande medel mot hivinfektioner, kombinationer

Aktiva substanser:
ATC-kod: J05AR01
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Innehåller 150 mg lamivudin och 300 mg zidovudin per tablett.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Inga förväntade hälsorisker om inte tabletten krossas eller skadas. Negativa hälsoeffekter baseras på riskinformation om aktiva ämnen. Innehåller ämnen som har orsakat cancer vid djurförsök och som i vissa testsystem är mutationsframkallande. Innehåller ämnen som haft negativ påverkan på fosterutvecklingen vid djurförsök. Ögonirriterande. Möjliga effekter av exponering vid hantering inkluderar anemi, huvudvärk, buksmärta, illamående, kräkningar, aptitlöshet och hudutslag.

Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori B:3.

Skyddsåtgärder vid hantering

Vid all hantering av krossad eller skadad tablett ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Ta av förorenande kläder och tvätta dem före de används igen.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noggrant med vatten i minst 15 minuter.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2015/05/12