FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glytrin®

Unimedic Pharma

Sublingualspray 0,4 mg/dos
(Sublingual spraylösning (Sublinguaspray))

Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrater

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA02
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-04-16.

Indikationer

Behandling av akut angina pectoris.

Förebyggande av angina, som förorsakas av ansträngning (t ex fysisk ansträngning, emotionell stress, kyla).


Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Svår hypotension (systoliskt blodtryck lägre än 90 mmHg).

 • Hypotensiv chock

 • Svår anemi

 • Konstriktiv perikardit

 • Extrem bradykardi

 • Brist på glukos-6- fosfat-dehydrogenas

 • Hjärnblödning och hjärnskada

 • Aortastenos och/eller mitralisstenos

 • Angina som förorsakats av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

 • Cirkulationskollaps

 • Kardiogen chock

 • Toxiskt lungödem

 • Samtidig behandling med fosfodiesterashämmare som sildenafil, tadalafil eller vardenafil.

 • Samtidig behandling med den lösliga guanylatcyklasstimulatorn riociguat (se avsnitt Interaktioner).

Dosering


Dosering

Oromukosal dosering (via munhålan)


Vuxna, inklusive äldre

Vid början av en attack: en eller två doser (0,4 till 0,8 mg glyceryltrinitrat) sprayas under tungan för lindring av kärlkrampssmärtor medan man håller andan. Fler än tre doser åt gången rekommenderas inte.

För förebyggande av angina som förorsakas av ansträngning (t ex fysisk ansträngning, emotionell stress, kyla): en eller två uppmätta doser på 0,4 mg sprayas under tungan 2-3 minuter från att ansträngningen börjat.


Pediatrisk population

Glytrin ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.


Administreringssätt

Innan Glytrin används för första gången bör patienten kontrollera att sprayen fungerar genom att trycka på pumpknappen några gånger tills det bildas en fin dusch av vätska. Patienten bör öva på att rikta sprayen mot en servett eller ett liknande föremål, så att de kan rikta den på rätt sätt under tungan när den behöver användas. Om patienten sällan behöver använda Glytrin ska sprayen kontrolleras regelbundet för att se till att den fortfarande fungerar ordentligt.

När läkemedlet administreras bör patienten helst sitta. Behållaren skall hållas vertikalt med ventiländan uppåt och sprayöppningen så nära munnen som möjligt. Dosen sprayas under tungan och munnen stängs omedelbart efter varje dos. Sprayen bör inte inandas. För att kunna administrera läkemedlet på natten bör patienten lära sig hitta sprayöppningen med hjälp av fingerstödet ovanför ventilen.

Varningar och försiktighet

Tolerans för detta läkemedel och korstolerans för andra nitrater kan förekomma.

Glytrin bör administreras med särskild försiktighet vid:

 • Hjärttamponad

 • Lågt tryck i blodflödet till hjärtat (t ex akut hjärtinfarkt, vänsterkammarsvikt)

 • En tendens till oregelbundenhet i det ortostatiska blodtrycket

 • Sjukdomar med åtföljande intrakraniellt tryck (hittills har en förhöjd tryckökning endast observerats i samband med höga doser av glyceryltrinitrat)

Alkohol bör undvikas på grund av dess hypotensiva effekt. Dessutom är det tillrådligt att medicinskt kontrollera det intraokulära trycket hos glaukom-patienter.

Särskild försiktighet bör iakttagas när Glytrin används för behandling av patienter med hypovolemi på grund av behandling med diuretika, eller med allvarligt försämrad lever- eller njurfunktion och hypotyreos.


Detta läkemedel innehåller 7.5 mg alkohol (etanol) i varje spray. Mängden i en spray av detta läkemedel motsvarar mindre än 1 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

Interaktioner

 • Alkohol kan förstärka den hypotensiva effekten.

 • Kärlvidgande medel, antihypertensiva medel, betablockerare, kalciumantagonister, neuroleptika, tricykliska antidepressiva medel och diuretika kan öka hypotension, som förorsakats av nitrater.

 • Samtidig behandling med fosfodiesteras hämmare som sildenafil, tadalafil eller vardenafil förstärker den hypotensiva effekten av nitrater.

 • Användningen av en löslig guanylatcyklasstimulator såsom riociguat är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer) eftersom samtidig användning kan orsaka hypotoni.

 • Biotillgängligheten för dihydroergotamin kan öka på grund av samtidig behandling med Glytrin, vilket kan resultera i vasokonstriktion, eftersom dihydroergotamin kan motverka effekten av nitroglycerin.

 • Samtidig administrering av Glytrin och heparin kan minska den antitrombotiska effekten av heparin. Det kan vara nödvändigt att regelbundet kontrollera koagulations-parametrarna och justera heparindosen.

 • Hos patienter som förbehandlats med organiska nitrater kan en högre dos av glyceryltrinitrat vara nödvändig för att uppnå den önskade hemodynamiska effekten.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerhet vid användning av glyceryltrinitrat vid graviditet, speciellt under den första trimestern, har inte utretts.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om glyceryltrinitrat utsöndras i bröstmjölk. Glytrin bör endast användas efter det att fördelarna för modern har vägts mot möjliga risker för barnet. Amning bör avbrytas under behandling med denna produkt.

Fertilitet

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människor baserat på konventionella studier av reproduktionstoxicitet (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Reaktionsförmågan kan nedsättas av de biverkningar eller interaktioner, som förorsakats av nitraterna. Denna effekt potentieras av alkohol. Därför bör bilkörning och/eller maskinellt arbete undvikas under behandling med Glytrin.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats:

Organsystem

Mycket vanlig

(>1/10)

Vanlig (≥ 1/100, 

<1/10)

Mindre vanlig

(≥ 1/1 000,

 <1/100)

Sällsynt (≥ 1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vertigo

Yrsel

 

Synkope

 

Hud och subkutan vävnad

 
 

Allergisk dermatit*

Exfoliativ dermatit

Blodkärl

 

Ansiktsrodnad

 

Ortostatisk hypotension


Cirkulatorisk kollaps

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Asteni

Obehag på applikations-stället inklusive brännande känsla och sveda

  

Magtarmkanalen

 

Illamående

Blåsor på tungan

  

Hjärtat

   

Takykardi, Bradykardi,

Förvärrad angina pectoris

 

Undersökningar

   

Sänkt blodtryck


* symtom som är kända i samband med överkänslighetsreaktioner


Användning av Glytrin kan ge upphov till övergående hypoxemi och, hos patienter med koronarkärlssjukdom, ischemi till följd av en relativ omfördelning av det blodflöde, som skall nå syrefattiga alveol-områden.


Utveckling av tolerans och förekomst av korstolerans för andra nitratföreningar har upptäckts i samband med kronisk, kontinuerlig behandling med höga doser. För att undvika minskad eller avsaknad av effekt bör kontinuerligt höga doser undvikas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Rodnad, svår huvudvärk, yrsel, takykardi, kvävningskänsla, hypotension och svimningsanfall kan ibland förekomma, och mera sällan cyanos och methemoglobinemi. Ett fåtal patienter kan erfara en chockliknande reaktion, åtföljd av illamående, kräkning, matthet, svettning och synkope.


Behandling

Patienten återhämtar sig ofta utan någon särskild behandling. Ett lågt blodtryck kan rättas till genom att lyfta upp patientens ben och på så sätt befrämja det venösa blodets återflöde till hjärtat. Methemoglobinemi bör behandlas genom intravenös administrering av metyltioniumklorid (metylenblått) och/eller toluidinblått. Andnings- och cirkulationsproblem bör behandlas symtomatiskt i mera allvarliga fall.

Farmakodynamik

Glyceryltrinitrat verkar på glatta blodkärlsmuskler och åstadkommer arteriell och venös kärlvidgning. Kärlvidgningen resulterar i ett minskat venöst återflöde och en förbättrad hjärtperfusion, som leder till att hjärtats arbetsbörda och därför också dess syrebehov minskar.

Farmakokinetik

Glyceryltrinitrat absorberas snabbt via slemhinnorna i kinderna och under tungan, och högsta koncentration av ämnet kan observeras i plasma inom fyra minuter efter sublingual administrering.


Den absoluta biotillgängligheten efter sublingual administrering är ungefär 39%. Efter sublingual administrering har plasmanivåerna uppvisat stora variationer, både mellan olika individer och inom en och samma individ.


Den kemiska föreningen metaboliseras i stor utsträckning av leverenzymer och har en halveringstid på 1-3 minuter i plasma. Metabolismens huvudmekanism omfattar denitrering.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, toxicitet vid upprepade doser, genotoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Glyceryltrinitrat: 0,4 mg/dos.


Hjälpämne(n) med känd effekt:

Etanol (alkohol) - 7,5 mg per spray.
Förteckning över hjälpämnen

Pepparmyntolja

Drivmedel 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC 134A)

Etanol


Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för glyceryltrinitrat är framtagen av företaget Novartis för Transiderm-Nitro®

Miljörisk: Användning av glyceryltrinitrat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Glyceryltrinitrat bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Glyceryltrinitrat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)) / (365*P*V*D*100) = 0.0033 μg/L

PEC = 0.0033 μg/L

Where:

A = 22.10130 kg Glyceryl trinitrate (total amount of API sold in Sweden in 2019, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis, or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 ×106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae

EC50 96 h (growth rate) = 0.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata, method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)


Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobilization) = 32.0 mg/L (method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)


Fish (Lepomis macrochirus, bluegill):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 1.67 mg/L (method unknown) (Japanese Ministry of the Environment)

PNEC derivation:

PNEC = 0.4 μg/L

The PNEC (μg/L) is based on the lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used if acute data for 3 trophic levels is available. The EC50 for green algae has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.

Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0033 μg/L / 0.4 μg/L = 0.0083, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of Glyceryl trinitrate has been considered to result in insignificant environmental risk."

Degradation 

Sewage treatment plants:

53.6 % loss of nitroglycerin (30°C, 5 days, activated sludge inoculum, shake-flask test) (non-standard method)

92.2 % reduction of nitroglycerin (room temperature, 84 hours, continious bench-scale activated sludge apparatus) (non-standard method)

100 % loss of nitrate esters (chemostat, continuous culture, aerobic system, 8-15 hours) (non-standard method)

100 % mineralization (mixed cultures, anaerobic digester, 4 days, digester sludge amended with glucose) (non-standard method)


River water and water-sediment systems:

100% (13 days, river water and river water/sediment microcosms)

Half-life = 1 hour

Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin) and other aliphatic nitric acid esters undergo aerobic biodegradation readily via the successive removal of nitrate groups to isomeric derivatives (Rendic et al; 1995). Contrary to some earlier reports that it was recalcitrant to biodegradation, nitroglycerin proved to be readily biodegradable in batch and continuous tests. Results of the shake flask test that was run at 30°C with an activated sludge inoculum showed a 53.6% loss of nitroglycerin in 5 days. In a continuous bench-scale activated sludge apparatus, a mean reduction of 92.2% was obtained. The apparatus was run at room temperature and the residence time was 84 hr. 1,3-Dinitroglycerol and 1,2-dinitroglycerol were identified at intermediate stages of the process, but they were also essentially absent from the effluent. The third experiment employing a chemostat, a continuous culture, an aerobic system with no solids recycling, was designed to simulate a plant where propellant wastes would be treated. After an 8 -15 hr detention period, no nitrate esters were detectable in the effluent. It was found that nitroglycerin is not suitable as a source of carbon and nitrogen so nutrients are essential. It was speculated that the earlier experiments which showed nitroglycerin to be recalcitrant were conducted using concentrations of nitroglycerin that were toxic to the microorganisms (Wendt TM et al; 1978).

Complete mineralization of nitroglycerin (350 umol/l initial concentration) was achieved within 4 days utilizing mixed cultures and an anaerobic digester, using digester sludge from a municipal wastewater treatment plant amended with 2,000 mg/l of glucose. Without glucose amendments, the complete mineralization of nitroglycerin took about 25 days in the digester (Hristodoulatos C et al; 1997).

Nitroglycerin, present at 16 mg/l, was rapidly degraded in a sequencing batch reactor using mixed liquor from an industrial wastewater facility and a domestic wastewater treatment plant, with 1,2-dinitroglycerol and 1,3-dinitroglycerol as the initial products (Accashian et al; 2000)

Nitroglycerin (10-ppm initial concentration) was completely biodegraded in 13 days using river water and river water/sediment microcosms obtained from a river near a munitions facility in Virginia. Pure cultures isolated from river water and sediment near a munitions factory in Virginia degraded nitroglycerin. The first-order rate constant was 0.60 hours-1, which corresponds to a half-life of about 1 hour (Spanggord et al; 1980 and PubChem Hazardous Substance Database)


Justification of chosen degradation phrase:

Based on the weight of evidence presented above from the sewage treatment plant and river water and water-sediment system studies, the following degradation phrase is chosen: ‘Glyceryl trinitrate is degraded in the environment’.


Bioaccumulation

Bioconcentration factor (BCF):

BCF = 5 (method unknown) (PubChem Hazardous Substance Database)


Partitioning coefficient:

Log Kow = 1.62 (method unknown). (PubChem Hazardous Substance Database)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since BCF < 500 and log Kow is < 4, glyceryl trinitrate has a low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Nitroglycerin is rapidly metabolised by glutathione-dependent organic nitrate reductase in the liver. In addition, and probably more importantly, in vitro studies have shown that the human erythrocyte is also a site of biotransformation via a suphydryl-dependent enzymatic process and interaction with reduced haemoglobin. (Core Data Sheet / Basic Prescribing Information, NITRODERM® TTS (nitroglycerin), Novartis, 30-Jun-2011).


PBT/vPvB assessment

Given that Glyceryl trinitrate is degraded in the environment, has a low potential for bioaccumulation, and has a relatively low order of toxicity, it does not fulfill the REACH criteria for PBT/vPvB classification.


References

 • Accashian JV et al; Water Environ Res 72: 499-506 (2000).

 • Core Data Sheet / Basic Prescribing Information, NITRODERM® TTS (nitroglycerin), Novartis, 30-Jun-2011.

 • ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 • Handbook of environmental data on organic chemicals, 2nd edition, Editor: Karel Verschueren. Van Nostrand Reinhold, New York, 1983. 

 • Hristodoulatos C et al; (1997) Water Res 31: 1462-70.

 • Japanese Ministry of the Environment: http://www.env.go.jp/en/chemi/chemicals/profile_erac/, retrieved 03.12.2009.

 • PubChem Hazardous Substance Database - Nitroglycerin.

 • Rendic S et al; pp. 303-315 in Environ Toxicol Assess. Richardson M, ed. London, UK: Taylor and Francis (1995).

 • Spanggord RJ et al; Environmental Fate Studies on Certain Munition Wastewater Constituents. Final Report, Phase II - Laboratory Studies. NTIS A099256, US Army Med Res Devel, Fredrick, MD (1980).

Wendt TM et al; Appl Environ Microbiol 36: 693-9 (1978).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Glytrin består av en spraybehållare som innehåller en vätska under tryck. Utsätt inte förpackningen för temperaturer överstigande 50ºC och perforera ej heller förpackningen, inte heller efter bruk.

Den bör inte sprayas mot en öppen låga eller glödande material.

Patienter, i synnerhet rökare, bör varnas för att använda Glytrin nära öppen låga.Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Sublingualspray 0,4 mg/dos Sublingual spraylösning (Sublinguaspray)
200 dos(er) spraybehållare, 145:27, F

Hitta direkt i texten
Av