FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lhp

Bioglan

Kräm 1 %
(Vit kräm)

Antiseptika och sårmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: D08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09-25.

Indikationer

Antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t.ex.

skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas infektion i såret.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Appliceras 1-2 gånger dagligen på det skadade hudområdet.

Behandlingstiden bör inte överskrida 2 veckor.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

LHP innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Undvik samtidig behandling med produkter innehållande jod eller kaliumpermanganat, eftersom dessa påskyndar nedbrytningen av väteperoxid.

Effekten av samtidig administrering av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.


Krämen kan användas vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amningen.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

LHP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Kortvarig sveda i samband med applikation.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Väteperoxid är ett välkänt antiseptiskt medel, som har visats ha effekt på ett flertal gram-positiva och gram-negativa bakterier. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd. Det är inte känt att patogena bakterier eller svampar utvecklar resistens mot väteperoxid.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller: 10 mg väteperoxid

Hjälpämne med känd effekt: propylenglykol 20 mg


Förteckning över hjälpämnen

Glyceryllaurat

Glycerylmyristat

Makrogolstearat

Propylenglykol

Citronsyra, vattenfri

Natriumhydroxid

Svavelsyra

Natriumoxalat

Salicylsyra

Dinatriumedetat (dihydrat)

Natriumpyrofosfat

Natriumstannat

Renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 1 % Vit kräm
10 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av