FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefadroxil Mylan

Mylan

Kapsel, hård 500 mg
(vita)

Antibakteriella medel för systemisk användning - övriga antibakteriella betalaktamer.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DB05
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-19.

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för cefadroxil:


Urinvägsinfektioner

Hud- och mjukdelsinfektioner

Övre luftvägsinfektioner


Hänsyn bör tas till officiella, lokala, riktlinjer eller rekommendationer avseende korrekt användning och förskrivning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet, eller misstänkt överkänslighet, mot den aktiva substansen, andra cefalosporiner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Vuxna och barn (>40 kg): Övre luftvägsinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner samt urinvägsinfektioner:


Normaldos:

500 mg - 1 g, två gånger dagligen.


Behandlingen bör fortgå i ytterligare 2 till 3 dagar efter det att symtomen avtagit. Vid streptokockinfektioner rekommenderas minst 10 dagars behandling.


Pediatrisk population:

Detta läkemedel skall inte ges till barn under 6 år.


Nedsatt njurfunktion:

Halveringstiden i plasma förlängs vid njurfunktionsnedsättning. Rekommenderad dos är 500 mg, men doseringsintervallet bör förlängas. Vid kreatininclearance 25-50 ml/min ges en dos var 12:e timme, vid 10-25 ml/min var 24:e timme och vid kreatininclearance <10 ml/min var 36:e timme.


Administreringssätt

För oral användning.


Cefadroxil bör tas tillsammans med föda. Kapslarna bör sväljas hela. Kapslarna intas tillsammans med riklig mängd vätska.

Varningar och försiktighet

Viss försiktighet bör iakttas när känd penicillinallergi föreligger eftersom korsallergi kan förekomma.


Som följd av behandling med cefalosporiner har i enstaka fall falskt positiv Coombs test rapporterats. Under behandling med cefadroxil kan en falskt positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när Benedict’s eller Fehling’s lösningar, kopparsulfat eller Clinitest tabletter användes vid provet, men ej vid enzymtest som Clinistix.


Cefadroxil Mylan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Interaktioner

  • Diarré kan försämra absorptionen av andra läkemedel och därmed leda till försämrad effekt av dessa.

  • Forcerad diures leder till minskade halter av cefadroxil i blodet.

  • Cefadroxil bör inte kombineras med bakteriostatiska antibiotika (t.ex. tetracyklin, erytromycin, sulfonamider och kloramfenikol), eftersom en antagonistisk effekt är möjlig.

  • Behandling med cefadroxil i kombination med aminoglykosidantibiotika, polymyxin B, vancomycin, kolistin eller högdos loopdiuretika bör undvikas eftersom sådana kombinationer kan förstärka njurtoxiska effekter.

  • Samtidig administrering av probenecid minskar elimineringen av cefadroxil genom njurarna; därför kan plasmakoncentrationen av cefadroxil vara förhöjd när det ges i kombination med probenecid.

  • Som med andra cefalosporiner (i höga doser) är det viktigt med frekventa kontroller av koagulationsparametrar vid samtidig långtidsanvändning av antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmare för att undvika blödningskomplikationer.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Studier på djur avslöjade inte några teratogena effekter. I frånvaro av teratogena effekter hos djur, förväntas ingen missbildande effekt hos människa.


Fram till nu har det visat sig att substanser som orsakar missbildningar hos människa också har visat sig vara teratogena hos djur i välkontrollerade studier på två arter.


Vid analys av ett stort antal exponerade graviditeter i klinisk praxis avslöjades inga missbildande eller fostertoxiska effekter som specifikt kunde härledas till cefadroxil. Fullständig avsaknad av risk kan emellertid bekräftas genom epidemiologiska studier.


Följaktligen kan cefadroxil vid behov förskrivas till gravida kvinnor.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Låga halter av cefadroxil utsöndras i bröstmjölk och de intagna kvantiteterna är lägre än terapeutiska doser. Amning är följaktligen möjligt vid intag av detta antibiotikum. Emellertid bör amningen (eller behandlingen) avbrytas om barnet utvecklar diarré, candidios eller hudutslag.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Biverkningar presenteras nedan efter organklass och frekvens.


Mycket vanliga (>1/10); vanliga (> 1/100, < 1/10); mindre vanliga (> 1/1000, < 1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar ses hos ca 6% av patienterna.


Infektioner och infestationer:

Mindre vanliga: Klinisk bild på grund av tillväxt av opportunistiska organismer (svampar) såsom vaginala mykoser eller muntorsk.


Blodet och lymfsystemet:

Sällsynta: Eosinofili, trombocytopeni, leukopeni, neutropeni, agranolucytos uppträder under långvarig användning men försvinner när behandlingen avbryts.

Ingen känd frekvens: Hemolytisk anemi.


Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket sällsynta: Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet.


Magtarmkanalen:

Vanliga: Illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, buksmärtor, glossit.

Ingen känd frekvens: Pseudomembranös kolit har rapporterats.


Lever och gallvägar:

Sällsynta: Svag förhöjning av serumtransferaser (ASAT, ALAT) samt alkaliska fosfataser.


Hud och subkutan vävnad:

Vanliga: Klåda, utslag, allergiskt exantem, urtikaria.

Sällsynta: Angioneurotiskt ödem, läkemedelsrelaterad feber, serumsjukeliknande reaktioner

Mycket sällsynta: Akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock).

Ingen känd frekvens: Stevens Johnson syndrom och erytema multiforme har rapporterats.


Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Sällsynta: ledvärk


Njurar och urinvägar:

Sällsynta: interstitiell nefrit


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Akuttoxiciteten varierar för olika substanser men synes generellt sett låg. Vid nedsatt njurfunktion har parenteral tillförsel av höga doser givit neurologiska symtom.


Symtom: I undantagsfall inom 20-40 minuter anafylaktisk chock; blodtrycksfall med takykardi eller bradykardi, andnöd, illamående, kräkningar, exantem, ödem.

Toxiska reaktioner; illamående, kräkningar, diarré, elektrolytrubbningar, medvetandesänkning, muskelfascikulationer, myoklonier, kramper, koma.

Hemolytiska reaktioner; njursvikt, acidos. Eventuellt koagulopati och försämring av redan nedsatt njurfunktion.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk behandling. Ev. dialys vid toxiska reaktioner och nedsatt njurfunktion.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Cefadroxil är ett halvsyntetiskt cefalosporinderivat för oral administrering, vilket hämmar bakteriers cellväggsyntes genom att binda till en eller flera penicillinbindande proteiner. Resultatet är bildandet av en defekt cellvägg som är osmotiskt instabil. Cefadroxil visar tidsberoende baktericid aktivitet.


Brytpunkter:

Följande MIC-brytpunkter föreslås:

Känslig: ≤ 1mg/l

Resistent: ≥ 16mg/l

Känslighet

Känsliga

Betahemolytiska streptococci grupp A, C, G och B

Staphylococcus aureus1

Andra staphylococci inklusive S. saprofyticus1

Streptococcus pneumoniae och anaerobisk streptococci

Intermediärt

känsliga

E. coli2

Klebisella spp2

Proteus mirabilis2

Moraxella catarrhalis3

Resistenta

Citrobacter spp, Enterobacter spp, Proteus ssp (indol positiva)

Serratia spp

Morganella morganii

Campylobacter

Haemophilus influenzae

Pseudomonas spp inklusive Ps. aeruoginosa, Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Legionella, Chlamydia och Mycoplasma spp

Enterococci

Anaeroba gramnegativa stavar

1 S. aureus och andra staphylococci inklusive betalaktamasproducerande stammar

2 E. coli och Klebisiella spp., P. mirabilis: Anses vara känsliga vid nedre urinvägsinfektion

3 M. catarrhalis: Betalaktamasproducerande stammar, vilka är i majoritet, är resistenta


Samtliga betahemolytiska streptokocker anses känsliga för betalaktamantibiotika och ännu har ingen resistens observerats. Cefadroxil kan inte användas mot grampositiva stavar med plasmidmedierad betalaktamasproduktion (TEM, SHV) då substansen kommer att bli hydrolyserad och inaktiverad. Sålunda, kan resistenta isolat av E. coli, Klebisiella spp och P. mirabilis påträffas.


Det kan förekomma korsresistens inom betalaktamantibiotikagruppen (penicilliner och cefalosporiner).


Penicillinresistenta pneumococci och meticillinresistent Staphylococcus aureus är resistenta mot cefadroxil.


Resistens kan utvecklas under behandling hos följande arter: Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas (huvudsakligen aeruginosa), Morganella samt Serratia.

Farmakokinetik

Absorption

Cefadroxil är stabilt i sur miljö och absorberas lika bra tillsammans med föda som utan. Maximal koncentration i serum (ca 16 µg/ml efter en singeldos av 500 mg cefadroxil) uppnås ca 1,5 timme efter intaget.


Distribution

Ca 20% av cefadroxil är bundet till serumproteiner.


Eliminering

Cefadroxil utsöndras genom glomerulär filtration och tubulär sekretion. Efter 24 timmar är ca 90 % av aktiv substans utsöndrad i urinen. Hos personer med normal njurfunktion är halveringstiden för cefadroxil i serum ca 1 timmar 20 min.


Efter en singeldos av 1 g cefadroxil påvisas efter 24 timmar urinkoncentrationer av cefadroxil som är tillräckliga för att bekämpa de vanligast förekommande urinvägspatogenerna.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje hård kapsel innehåller 525 mg cefadroxilmonohydrat, motsvarande 500 mg cefadroxil.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll: natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa


Kapselhöljet innehåller: titandioxid (E171) och gelatin.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 500 mg vita
14 kapsel/kapslar blister, 111:87, F, Övriga förskrivare: tandläkare
20 kapsel/kapslar blister, 128:56, F, Övriga förskrivare: tandläkare
30 kapsel/kapslar blister, 213:43, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 x 1 kapsel/kapslar blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
14 kapsel/kapslar burk (fri prissättning), tillhandahålls ej
20 kapsel/kapslar burk (fri prissättning), tillhandahålls ej
30 kapsel/kapslar burk (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 kapsel/kapslar burk (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av