Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oculac®

Laboratoires Théa

Ögondroppar, lösning 50 mg/ml
(Svagt gulaktig, klar vattenlösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Laboratoires Théa omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-10-07.

Indikationer

Symptomatisk behandling av torra ögon.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av de hjälpämnen.

Dosering

Endast för okulär användning.

En droppe i ögats konjunktivalsäck 4 gånger dagligen eller vid behov, beroende på tillståndets svårighetsgrad.


Oculac ögondroppar förblir sterila ända tills originalförslutningen bryts. Ta bort säkerhetsringen innan användning om denna är lös efter att skruvlocket tagits av. Droppflaskans spets får inte komma i kontakt med ögat eller någon annan yta eftersom detta kan skada ögat eller kontaminera lösningen.

Varningar och försiktighet

Om patienten upplever huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, ögonirritation, ihållande rodnad eller om tillståndet kvarstår eller förvärras ska behandlingen avbrytas och patienten ska rådgöra med läkare/ögonläkare.


Oculac ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel. Detta ämne kan ge upphov till ögonirritation och det kan även missfärga mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser bör därför undvikas. Eventuella kontaktlinser ska avlägsnas före applikation av Oculac, och sättas in igen tidigast 15 minuter efter att dropparna applicerats.

Interaktioner

Inga kliniskt relevanta interaktioner har beskrivits.

Om patienten använder andra läkemedel i ögonen (t ex vid behandling av glaukom) ska det vara ett uppehåll på minst 5 minuter mellan behandlingarna. Oculac ska alltid instilleras sist.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Data gällande bruk av povidon under graviditet saknas. Systemexponering i samband med okulärt bruk är med största sannolikhet försumbar.

Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter. Användning av Oculac under graviditet kan övervägas, om det är nödvändigt.


Amning  (Läs mer om amning)

Kategori B2 II

Det är okänt om povidon utsöndras i bröstmjölk. Inga effekter förväntas dock på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av povidon är försumbar. Oculac ögondroppar kan användas under amning.

Fertilitet

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av topikal tillförsel av Oculac ögondroppar gällande fertilitet hos människa. Det är osannolikt att povidon från Oculac ögondroppar påverkar manlig eller kvinnlig fertilitet.

Trafik

Oculac 50 mg/ml ögondroppar, lösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller hantera maskiner.

Om tillfällig dimsyn uppstår ska patienten avstå från att köra bil eller hantera maskiner tills synen klarnat.

Biverkningar

Biverkningar rankas i förhållande till frekvens under följande rubriker: Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Följande biverkningar har rapporterats:


• Ögon

Vanliga: Ögonirritation, onormal känsla i ögat.

Ingen känd frekvens: Dimsyn, ögonsmärta, ögonklåda, okulär hyperemi.


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Immunsystemet

Mycket sällsynta: Irritation eller överkänslighetsreaktionerRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

På grund av egenskaperna hos denna beredning är det inte troligt att en topikal överdos av Oculac ögondroppar skulle inträffa eller vara förknippad med toxicitet. Dessutom förväntas inga toxiska effekter vid oavsiktligt intag av innehåll i en flaska. Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Produkten innehåller inte något farmakologiskt aktivt ämne. På grund av sina fysiska egenskaper, kan icke irritativa vattenlösliga polymerer användas för att fukta och smörja den okulära ytan.

Farmakokinetik

Oralt administrerat povidon med en molekylvikt på 12 600 utsöndras snabbt i urin, det mesta inom 11 timmar.


Efter intravenös administrering kan långtidsackumulation av povidon undvikas, genom att mängden povidon med molekylvikt större än 25 000 minskas. På grund av povidons förhållandevis stora molekyl är penetration genom kornea osannolik.

Prekliniska uppgifter

Inga toxiska effekter observerades under eller efter 2 års administrering av 5% respektive 10% PVP (povidon) tillsammans med födan hos råttor. Det finns inga data tillgängliga avseende mutagenicitet och teratogenicitet.

Innehåll

1 ml innehåller 50 mg povidon K 25.

Fullständig förteckning över hjälpämnen.

Bensalkoniumklorid

Borsyra

Kalciumklorid

Kaliumklorid

Magnesiumklorid

Natriumklorid

Natriumlaktat

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Höga saltkoncentrationer, t ex av natriumsulfat i kyla och natriumklorid i värme, kan resultera i fällning av povidon. På grund av lösningens jonstyrka bildar metyl- och propylhydroxibensoat lätt komplex med povidon.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Oöppnad förpackning: 2 år.

Öppnad förpackning: 4 veckor.

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Innehållet i förpackningen är sterilt tills förpackningen bryts

Eventuellt kvarvarande innehåll ska kasseras 4 veckor efter öppnandet.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Steril, nästan färglös, klar vattenlösning.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 50 mg/ml Svagt gulaktig, klar vattenlösning
10 milliliter flaska, receptfri, 51:03, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av