Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canoderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 5 %
(vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-10-16.

Indikationer

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika genes och förebyggande av återfall av atopiskt eksem.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika genes: Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.


Förebyggande behandling av återfall av atopiskt eksem: Applicera krämen minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Canoderm kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Canoderm kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Canoderm kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Canoderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Vanliga (1/10 - 1/100)

Hud: Övergående sveda, värmekänsla


Överdosering

Ej relevant eftersom läkemedlet endast är avsett för utvärtes bruk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Canoderm kräm innehåller 5% karbamid i en mjukgörande krämbas. Canoderms vattenbindande och barriärstärkande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud och förebygger återfall av eksem. Sammansättningen av Canoderms krämbas levererar urea till huden och förstärker dess terapeutiska effekt, dvs den fuktighetsbevarande, klådstillande och skyddande effekten.

Klinisk effekt

Effekten av Canoderm vid recidiverande atopiskt eksem undersöktes i kliniska studier.

I en randomiserad, dubbelblind kontrollerad prospektiv jämförande multicenterstudie, inkluderades 198 patienter ≥ 18 år, med diagnosen atopiskt eksem, med synliga atopiska eksem motsvarande storleken på minst en handflata. Patienter med eksem endast på händerna exkluderades.

Vid screeningbesöket, definierades studieområdenmed eksem och patienterna behandlade sina atopiska eksem med en stark glukokortikoid kräm (mometasonfuroat kräm 0,1 %) under en 3 veckors stabiliseringsfas. Totalt 172 patienter, som blev eksemfria, randomiserades till underhållsbehandling med antingen Canoderm kräm eller referens kräm (innehöll ingen karbamid och med en neutral effekt på hudbarriären). Underhållsfasen varade i 180 ± 14 dagar eller tills första eksemåterfallet.

Vid baslinjen var medianvärdet av sjukdomens svårighetsgrad 6,00, klassificerad som måttligt atopiskt eksem enligt Rajka och Langeland och antalet eksemåterfall under det senaste året var 4,0.

Det primära effektmåttet var att undersöka tiden mellan randomisering och eksemåterfall, mätt som hazard ratio. Resultaten från studien framgår av tabellen nedan.

Tabell 1. Behandlingssvar för Canoderm kräm

Canoderm kräm

Referenskräm

Hazard ratio (95% CI) jämfört med referenskrämen

0,634

(0,446, 0,901)

(p=0,0110)

  

Mediantid till eksemåterfall (dagar)

(Kaplan-Meier)

Skillnad mot referenskräm

22,0

(p=0,0129)46,7 %

15,0

 

Andel eksemfria vid dag 180 (Kaplan-Meier)

26,4%

9,9%

 

Absolut riskreduktion

  

14%

Relativ riskreduktion

  

15,6%

Relativ risk

  

1,18%

I en annan randomiserad kontrollerad prospektiv multicenterstudie, inkluderades 55 patienter med atopiskt eksem och behandlade definierade atopiska lesioner med en stark steroidkräm (betametasonvalerat 0,1% kräm) under 3 veckor. Därefter randomiserades 44 patienter som blivit eksemfria till antingen underhållsbehandling med Canoderm eller till ingen behandling. Tiden till recidiv av eksemet mättes under 26 veckor. Studien visade att Canoderm signifikant förlängde tiden till eksemåterfall (p<0,01) jämfört med ingen behandling. Av patienterna som fick underhållsbehandlingen var 68 % av patienterna som behandlades med Canoderm eksemfria efter 26 veckor (mediantiden till recidiv var >180 dagar). I den obehandlade gruppen var 32 % eksemfria under motsvarande tid (mediantid till recidiv 30 dagar). Den absoluta riskreduktionen var 36 % och den relativa riskreduktionen var 53 %.

Effekten av Canoderm på återkommande handeksem har studerats i en liten klinisk prövning. Mediantiden till återfall av eksem var 20 dagar i Canodermgruppen jämfört med 2 dagar i gruppen utan behandling (p=0.0401).

Farmakokinetik

Den systemiska absorptionen av karbamid har inte undersökts men bedöms vara försumbar.

Innehåll

1 g kräm innehåller karbamid (urea) 50 mg.


Hjälpämnen: Medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ned ett flertal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.


För refillburken gäller följande hantering:

Detta är en refillburk. Pumpen från en tömd burk Canoderm flyttas över till refillburken.

  • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

  • Torka först av de yttre delarna på pumpen och locket.

  • Riv bort förseglingsringen runt locket både på refillburken och på den tömda pumpburken (om detta inte gjorts tidigare).

  • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar.

  • Lyft upp ytterlocket med pumpen från den tömda burken. Lämna kvar innerlocket.

  • UNDVIK beröring av insidan på refillburken, pumplocket och stigröret på pumpen för att inte försämra produktens hållbarhet.

  • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

  • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

  • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.

Förpackningsinformation

Kräm 5 % (vit kräm)
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
210 gram tub, receptfri, 118:60, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram burk, receptfri, 211:96, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram refillburk, receptfri, 211:96, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
600 gram kombinationsförpackning, receptfri, 246:33, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
450 gram burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
450 gram burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av