FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aco Alsollösning

ACO Hud Nordic AB

Kutan lösning 10 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

Medel vid sår- och brännskador.

Aktiv substans:
ATC-kod: D03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-18.

Indikationer

Uttorkande medel vid behandling av vätskande sår/eksem. För lindring av klåda vid t.ex. insektsbett.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Bruksfärdig lösning för baddning av huden. Används vid behov en eller flera gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

ACO Alsollösning bör inte komma i kontakt med ögonen på grund av läkemedlets adstringerande effekt.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kan användas vid amning med undantag för behandling av bröstvårtor.

Fertilitet


Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

ACO Alsollösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga rapporter om biverkningar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Uppgifter ej tillgängliga.

Farmakokinetik

Inga data tillgängliga.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml kutan lösning innehåller: 10 mg aluminiumacetotartrat, hjälpämnen.

Förteckning över hjälpämnen

Ättiksyra, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Öppnad flaska hållbar 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 10 mg/ml Klar, färglös lösning.
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av