Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alphagan®

ReceptstatusFörmånsstatus
Allergan

Ögondroppar, lösning 2 mg/ml
(klar, gröngul till lätt gröngul lösning)

Medel mot glaukom

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EA05
Läkemedel från Allergan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-07-31

Indikationer

Reduktion av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension.

Monoterapi till patienter hos vilka behandling med lokala beta-receptorblockerare är kontraindicerad. Tilläggsbehandling till andra läkemedel som sänker det intraokulära trycket när det intraokluära trycket inte kan kontrolleras adekvat med enbart ett läkemedel (se Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Nyfödda och småbarn (se Biverkningar). Patienter som står på MAO (monoaminooxidas)-hämmare och patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel som påverkar den noradrenerga transmissionen (t ex tricykliska antidepressiva läkemedel och mianserin).

Dosering

Rekommenderad dosering till vuxna (inkluderande äldre)

Rekommenderad dos är en droppe Alphagan i det angripna ögat/ögonen 2 gånger dagligen, med ca 12 timmars mellanrum. Ingen dosjustering krävs vid behandling av äldre patienter. Som med alla ögondroppar, för att minska risken för systemabsorption, rekommenderas att man komprimerar tårkanalen vid mediala cantus (punktal ocklusion) under 1 minut.
Detta utförs omedelbart efter indroppandet av varje droppe. Vid kombinationsbehandling med andra ögonläkemedel bör preparaten ges med 5-15 minuters mellanrum.

Användning vid nedsatt njur- och leverfunktion

Alphagan har inte studerats hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion (se Varningar och försiktighet).

Användning hos pediatriska patienter

Inga kliniska studier har utförts på ungdomar (12 till 17 år).

Alphagan rekommenderas inte till barn under 12 år och är kontraindicerat till nyfödda och småbarn (under 2 år) (se Kontraindikationer, Varningar och försiktighet samt Överdosering). Det är känt att allvarliga biverkningar kan förekomma hos nyfödda. Säkerhet och effekt av Alphagan har inte fastställts hos barn.

Varningar och försiktighet

Barn över 2 år, särskilt de som är i åldern 2-7 och/eller väger ≤20 kg bör behandlas med försiktighet och monitoreras noggrant på grund av den höga förekomsten och svårighetsgraden av somnolens (se Biverkningar).

Försiktighet bör iakttagas vid behandling av patienter med svår eller instabil och okontrollerad kardiovaskulär sjukdom.

Hos vissa patienter i de kliniska prövningarna (12,7%) sågs en typ av allergisk ögonreaktion vid behandling med Alphagan (se Biverkningar för ytterligare information). Vid allergiska reaktioner skall behandlingen med Alphagan avbrytas.

Fördröjd överkänslighetsreaktion i ögonen har rapporterats vid användning av Alphagan 0,2%. Några av dessa kan kopplas samman med förhöjt intraokulärt tryck.

Alphagan bör användas med försiktighet hos patienter med depression, cerebrovaskulär insufficiens eller hjärtinsufficiens, Raynauds fenomen, ortostatisk hypotension eller tromboangitis obliterans. Eftersom Alphagan ej studerats hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion bör försiktighet iakttas vid behandling av dessa patientgrupper.

Konserveringsmedlet i Alphagan, bensalkoniumklorid, kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Kontaktlinser skall avlägsnas före instillation av ögondropparna och vänta sedan minst 15 minuter innan linserna återinsätts. Kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser.

Interaktioner

Alphagan är kontraindicerat hos patienter som står på MAO (monoaminooxidas)-hämmare och patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel som påverkar den noradrenerga transmissionen (t. ex. tricykliska antidepressiva läkemedel och mianserin), (se Kontraindikationer).

Inga formella interaktionsstudier har gjorts. Möjligheten att det finns en additiv eller potentierande effekt tillsammans med CNS-depressiva medel (alkohol, barbiturater, opiater, sedativa eller anestetika) bör observeras.

Det finns ingen information angående nivåer av cirkulerande katekolaminer efter tillförsel av Alphagan. Försiktighet tillråds dock till patienter som behandlas med läkemedel som kan påverka metabolismen och upptaget av cirkulerande aminer, t ex klorpromazin, metylfenidat och reserpin.

Efter administrering av Alphagan sågs hos vissa patienter sänkning av blodtrycket som saknar klinisk betydelse. Försiktighet tillråds när Alphagan används tillsammans med blodtryckssänkande medel och/eller hjärtglykosider.

Försiktighet bör iakttas vid insättning av (eller dosändring för) samtidig systembehandling med läkemedel som kan interagera med alfa-receptoragonister (oberoende av läkemedelsform) eller påverka effekten av sådana medel, t ex agonister eller antagonister till adrenerga receptorer (t ex isoprenalin, prazosin).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Säkerheten vid användning hos gravida kvinnor har ej fastställts. I djurstudier sågs inga teratogena effekter av brimonidintartrat. Hos kaniner har brimonidintartrat, vid plasmakoncentrationer som var högre än de som erhålls vid användning hos människa, visats ge minskat antal implantationer och postnatal tillväxthämning.

Alphagan bör användas under graviditet endast om potentiella fördelar överväger potentiella risker för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om brimonidin passera över i human modersmjölk. Substansen utsöndras i bröstmjölk hos råtta. Alphagan skall inte användas under amning.

Trafik

Alphagan kan ge trötthet och/eller dåsighet, som kan försämra förmågan att köra bil eller använda maskiner. Alphagan kan orsaka dimsyn och/eller synförändringar som kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner speciellt på natten eller vid reducerad belysning. Patienten bör vänta med att köra bil eller använda maskiner tills symptomen har gått över.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, okulär hyperemi och en brännande/stickande känsla och ses hos 22 – 25 % av patienterna. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående och vanligtvis inte av svårare grad som kräver utsättande av terapi.

Symtom på allergiska ögonreaktioner sågs hos 12,7% av patienterna (och orsakade utsättande av terapin hos 11,5%) i de kliniska prövningarna. Hos flertalet av patienterna uppkom reaktionen efter 3 till 9 månaders behandling.

Mycket vanliga (>1/10)

Allmänna: trötthet.

GI: muntorrhet.

Neurol.: huvudvärk, sömnighet.

Ögon: ögonirritation (hyperemi, brännande/stickande känsla, klåda i ögat/ögonen, "främmande kropps"-känsla, conjunctivitis follicularis), dimsyn, allergisk blefarit, allergisk blefarokonjunktivit, allergisk konjunktivit, allergisk reaktion i ögonen och follikulär konjunktivit


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: asteni.

GI: gastrointestinala symtom

Luftvägar: övre luftvägssymtom.

Neurol.: yrsel, smakförändringar.

Ögon: lokal irritation (ödem och hyperemi i ögonlock, blefarit, konjunktivalt ödem och sekretion, ögonvärk och ökat tårflöde), fotofobi, korneaerosion och missfärgning, torra ögon, konjunktival blekhet, synförändringar, konjunktivit.


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Cirk.: hjärtklappning/arytmier (inkl. bradykardi och takykardi).

Immunol.: allergiska systemreaktioner.

Luftvägar: torrhet i nässlemhinnan.

Psyk.: depression.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Luftvägar: dyspné.


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Blod: hypertension, hypotension.

Neurol.: synkope.

Psyk.: sömnlöshet.

Ögon: irit, mios.Följande biverkningar har identifierats vid användning i klinisk praxis efter marknadsintroduktion av Alphagan. Eftersom de rapporterats spontant av en population av okänd storlek kan inte frekvens beräknas.

Ingen känd frekvens:

Hud: hudreaktioner som inkluderar erytem, ansiktsödem, klåda, utslag och vasodilatation.

Ögon: iridocyklit (anterior uveitis), ögonlocksklåda.


I fall där brimonidin har använts som en del av behandlingen av kongenitalt glaukom, har symptom på brimonidinöverdos såsom medvetslöshet, letargi, somnolens, hypotension, hypotoni, bradykardi, hypotermi, cyanos, pallor, andningsdepression och apné rapporterats hos nyfödda och småbarn som har fått brimonidin (se Kontraindikation).

I en 3-månaders fas 3 studie med barn i åldern 2-7 år med glaukom, otillräckligt kontrollerat med betablockerare, rapporterades en hög prevalens av somnolens (55%) med Alphagan som tilläggsbehandling. Hos 8% av barnen var detta allvarligt och ledde i 13% av fallen till att behandlingen avbröts. Förekomsten av somnolens minskade med ökande ålder och var lägst i åldersgruppen 7 år (25%), men var mer beroende av vikt, och förekom oftare hos barn som vägde ≤20kg (63%) jämfört med de som vägde >20 kg (25%) (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering i ögat/ögonen (vuxna): I förekommande fall var de rapporterade fallen i allmänhet redan nämnda som biverkningar.

Överdosering vid oavsiktligt peroralt intag (vuxna): Det finns mycket begränsad information om oavsiktligt intag av brimonidin hos vuxna. Hittills är hypotension den enda biverkningen som rapporterats. Efter den hypotensiva episoden följde s.k. rebound hypertension.

Behandling av peroral överdosering inkluderar stödjande och symtomatisk behandling; patientens luftvägar ska hållas fria.

Perorala överdoser av andra alfa-2-agonister har rapporterats ge symptom såsom blodtrycksfall, asteni, kräkning, letargi, sedering, bradykardi, arytmier, mios, apné, hypotoni, hypotermi, andningsdepression och kramper.

Pediatrisk population

Fall av allvarliga biverkningar efter oavsiktligt peroralt intag av Alphagan hos pediatriska patienter har publicerats eller rapporterats till Allergan. Patienterna drabbades av symtom på CNS-depression, typisk tillfällig koma eller låg medvetandenivå, letargi, somnolens, hypotoni, bradykardi, hypotermi, pallor, andningsdepression och apné och behövde läggas in på intensivvårdsavdelning och intuberas om det var indicerat. Alla patienterna rapporterades ha tillfrisknat fullt, vanligtvis inom 6 till 24 timmar.

Farmakodynamik

Brimonidin är en alfa-2-receptoragonist som är 1 000 gånger mer selektiv med avseende på alfa-2-receptorn än på alfa-1-receptorn.

Selektiviteten gör att preparatet inte ger upphov till mydriasis och att ingen vasokonstriktion sågs i mikrokärlen i humana retinatransplantat i djurmodeller.

Lokal administrering av brimonidintartrat minskar det intraokulära trycket hos människa med minimala effekter på kardiovaskulära och pulmonella funktioner.

Begränsade data från behandling av patienter med bronkialastma visar inte på några oönskade effekter.

Alphagan har snabbt insättande effekt med maximal trycksänkande effekt i ögat två timmar efter given dos. I två ettårsstudier minskade Alphagan det intraokulära trycket med i genomsnitt ca 4-6 mmHg.

Fluorofotometriska studier på djur och människa tyder på att brimonidintartrat har en dubbel verkningsmekanism. Alphagan anses minska det intraokulära trycket genom att minska bildningen och öka avflödet av kammarvatten.

Kliniska studier visar att Alphagan är effektivt i kombination med lokala beta-receptorblockerare. Korttidsstudier tyder även på att Alphagan har en kliniskt relevant tilläggseffekt i kombination med travoprost (6 veckor) och latanoprost (3 månader).

Farmakokinetik

a) Farmakokinetiska egenskaper:

Efter okulär instillation av en 0,2% lösning två gånger dagligen under 10 dagar var plasmakoncentrationerna låga (genomsnittligt Cmax var 0,06 ng/ml). En viss liten ackumulering sågs i blod efter upprepad instillation (2 gånger dagligen under 10 dagar). AUC0-12 timmar (ytan under plasmakoncentration-tidkurvan) var 0,31 ng x hr/ml, jämfört med 0,23 ng x hr/ml efter den första dosen. Den genomsnittliga skenbara halveringstiden i systemcirkulationen var ca 3 timmar efter lokal administrering.

Plasmaproteinbindningen efter lokal administrering av brimonidin till människa är ca 29%.

Brimonidin binds reversibelt till melanin i ögonvävnad, in vitro och in vivo. Efter okulär instillation under två veckor var koncentrationerna av brimonidin i iris, ögats ciliarkropp och i åder/näthinna 3-17 gånger högre än efter en engångsdos. Ackumulering sker endast i närvaro av melanin.

Signifikansen av melaninbindningen är oklar hos människa. Inga signifikanta ögonbiverkningar sågs dock vid biomikroskopisk undersökning av ögon hos patienter som behandlats med Alphagan i upp till ett år. Ej heller sågs någon signifikant ögonpåverkan i en ettårs säkerhetsstudie på apa som erhöll ca fyra gånger den rekommenderade dosen av brimonidintartrat.

Efter oral administrering till människa absorberas brimonidin väl och utsöndras snabbt. Huvuddelen av dosen (ca 75%) utsöndras som metaboliter i urinen inom fem dygn; ingen oförändrad substans sågs i urin. In vitro-studier med lever från djur och människa tyder på att metabolismen till stor del medieras av aldehydoxidas och cytokrom P450. Systemeliminationen tycks således huvudsakligen ske via levermetabolism.

Kinetisk profil: Cmax och AUC ökade i stort sett linjärt efter engångsdoser i ögat på 0,08%, 0,2% och 0,5%.

b) Patientfaktorer:

Karaktäristika hos äldre patienter:

Cmax, AUC och skenbar halveringstid för brimonidin är likvärdiga hos äldre individer (>65 år) och yngre vuxna efter en engångsdos, vilket tyder på att systemabsorptionen och utsöndringen inte påverkas av åldersfaktorn.

Baserat på data från en klinisk 3-månadersstudie, där äldre patienter ingick, var systemexponeringen för brimonidin mycket liten.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

1 ml lösning innehåller: 2,0 mg brimonidintartrat, motsvarande 1,3 mg brimonidin, bensalkoniumklorid 0,05 mg/ml, poly(vinylalkohol), natriumklorid, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten, saltsyra eller

natriumhydroxid för pH-reglering.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Oöppnade förpackningar: 2,5 ml 2 år, 5 ml och 10 ml 3 år.

Öppnade förpackningar: 28 dagar.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 2 mg/ml (klar, gröngul till lätt gröngul lösning)
5 milliliter flaska (fri prissättning), EF
3 x 5 milliliter flaska, 165:37, F

Hitta direkt i texten
Av