Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fucidin®-Hydrocortison

LEO Pharma

Kräm 20 mg/g+10 mg/g
(Vit kräm)

Mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikum

ATC-kod: D07CA01
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-23.

Indikationer

Behandling av milda till måttliga infekterade eksem/dermatiter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot fusidinsyra/natriumfusidat, hydrokortison eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll

På grund av innehållet av kortikosteroid, är Fucidin-Hydrokortison kontraindicerat vid nedan tillstånd:

Hudinfektioner som primärt förorsakats av bakterier, parasiter, svamp eller virus, antingen obehandlade eller som inte kontrolleras med lämplig behandling (se Varningar och försiktighet).

Hudmanifestationer vid tuberkulos, antingen obehandlade eller som inte kontrolleras med lämplig behandling.

Perioral dermatit och rosacea.

Dosering

Vuxna och barn: Krämen appliceras 2–3 gånger dagligen på det ­affek­terade hudområdet. En behandlingstid på max. 2 veckor är i flertalet fall tillräcklig.

Varningar och försiktighet

Långvarig, kontinuerlig behandling med Fucidin-Hydrokortison bör undvikas.

Beroende på applikationsställe bör möjlig systemisk absorption av hydrokortisonacetat alltid tas i beaktande vid behandling med Fucidin-Hydrokortison.

Vid systemisk absorption av topikala kortikosteroider kan reversibel dämpning av Hypotalamus-hypofys-binjurebark (HPA)- axeln inträffa. Fucidin-Hydrokortison bör användas med försiktighet på barn eftersom pediatriska patienter är mer känsliga för topikal kortikosteroid-inducerad dämpning av HPA-axeln och Cushing´s syndrom än vuxna patienter (se Biverkningar)


Bakteriell resistens har rapporterats vid topikal användning av fusidinsyra. Liksom för all antibiotikaterapi kan långvarig och återkommande användning av fusidinsyra öka risken för utveckling av antibiotikaresistens. Begränsning av behandlingen med topikal fucidinsyra och hydrokortison till inte mer än 14 dagar per tillfälle minskar risken för resistensutveckling. Det hindrar också risken för att kortikosteroidens immunosuppressiva effekt kan maskera potentiella symptom på infektion orsakade av resistenta bakterier.

På grund av kortikosteroidens immunosuppressiva effekt kan Fucidin-Hydrokortison associeras med ökad känslighet för infektion, försämring av pågående infektion och aktivering av latent infektion. Om infektionen inte kan kontrolleras med topikal terapi rekommenderas byte till systemisk behandling (se Kontraindikationer).


Beroende på innehållet av kortikosteroid ska försiktighet iakttas då Fucidin-Hydrokortison kräm används i ögonregionen. Undvik att få Fucidin-Hydrokortison in i ögat (se Biverkningar)


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Fucidin-Hydrokortison kräm innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex. kontakteksem).


Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Risken för interaktion med systemiskt tillförda läkemedel betraktas som låg.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Fusidinsyra:

Det föreligger inga risker under graviditet eftersom systemisk exponering för fusidinsyra är försumbar.


Hydrokortisonacetat:

Data på gravida kvinnor (>1000 graviditeter) har inte visat några utvecklingsmässiga skador orsakade av kortikosteroider. Fucidin-Hydrokortison kan användas vid graviditet om kliniskt behov föreligger.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom den systemiska exponeringen av topikalt fusidinsyra/hydrokortisonacetat på en begränsad hudyta hos den ammande kvinnan är negligerbar.

Fucidin-Hydrokortison kan användas vid amning men det rekommenderas att applicering av Fucidin-Hydrokortison på bröstet undviks.

Fertilitet

Det finns inga studier med Fucidin-Hydrokortison avseende fertilitet.

Trafik

Fucidin-Hydrocortison har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Uppskattningen av frekvensen för biverkningar är baserad på en poolad analys av data från kliniska studier och spontan-rapportering.

De mest frekventa rapporterade biverkningarna med Fucidin-Hydrocortison är olika hudreaktioner på och kring applikationsstället, omfattande klåda, sveda, brännande känsla och irritation.


Biverkningarna är listade enligt MedDRA SOC och de individuella biverkningarna är listade efter de mest frekvent rapporterade. Inom varje frekvensgruppering är biverkningarna presenterade i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1000, <1/100

Sällsynta ≥1/10000, <1/1000

Mycket sällsynta <1/10000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Biverkningstabell

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet

Ögon


Ingen känd frekvens

Dimsyn*

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Kontaktdermatit

Eksem (förvärrat tillstånd)

Utslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Reaktion på applikationsstället (inkluderar klåda, sveda och irritation)

*Se även avsnitt varningar och försiktighet


Systemiska oönskade klasseffekter för kortikosteroider, t.ex. hydrokortison, innefattar binjurebarksuppression särskilt vid långvarig topikal behandling (se Varningar och försiktighet).

Ökat intraokulärt tryck kan också inträffa efter topikal användning av kortikosteroider nära ögat, särskilt vid långtidsanvändning och hos patienter som är predisponerade att utveckla glaukom (se Varningar och försiktighet).


Dermatologiska oönskade klasseffekter för svaga kortikosteroider som hydrokortison kan innefatta: Hudatrofi, dermatit (inkl. kontaktdermatit, akneiform dermatit, och perioral dermatit),hudstria, teleangiektasi, rosacea, erytem, depigmentering, hypertrikos och hyperhidros. Ekymos kan också inträffa efter långtidsanvändning av topikala kortikosteroider.


Pediatrisk population.

Den observerade säkerhetsprofilen är likadan hos barn och vuxna (se Varningar och försiktighet).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

För topikalt applicerad fusidinsyra finns ingen information om potentiella tecken och symptom vid överdosering. Cushing´s syndrom och binjurebarkinsufficiens kan utvecklas efter applikation av stora mängder kortikosteroid topikalt i mer än 3 veckor.


Systemiska konsekvenser efter överdosering av aktiva substanser efter oralt intag pga olyckshändelse är osannolikt. Mängden fusidinsyra i en tub Fucidin-Hydrokortison överstiger inte daglig dos för systemisk behandling. En enstaka oral överdos av kortikosteroid är knappast ett kliniskt problem.

Farmakodynamik

Fusidinsyra har antibakteriell och hydrokortison anti­in­flamma­torisk och klådstillande effekt. Minsta hämmande koncentration för Staph. Aureus: 0,03–0,12 mg/l. Streptokocker är känsliga för fusidinsyra, med MIC-värde på 6–16 mg/l.

Farmakokinetik

Farmakokinetiken för läkemedlet efter ­lokal administration på människa är ej studerad. In vitro studier visar emellertid att fusidinsyra kan penetrera intakt hud på människa. Penetrationsgraden är beroende av durationen av expositionen för fusidinsyra och hudens karaktär. Fusidinsyra utsöndras huvudsakligen via gallan. Hydrokortison absorberas vid kutan administration. Absorptionsgraden beror bl.a. på hudens karaktär och applikationsstället. Absorberad hydrokortison metaboliseras till stor del och elimineras med urinen.

Innehåll

1 g kräm innehåller: Fusidinsyra 20 mg, hydrokortison acetat 10 mg, butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol 85%, flytande paraffin, kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, vitt vaselin, all-rac-α-tokoferol, renat vatten, utspädd saltsyra.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 3 år.

Bruten förpackning: 3 månader.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Kräm 20 mg/g+10 mg/g Vit kräm
30 gram tub (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av