FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sincon

Trimb Healthcare

Ögondroppar, lösning i endosbehållare
(Klar, färglös lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
Information saknas
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
För Sincon (Ögondroppar, lösning i endosbehållare ) finns information om restnotering. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Styrkeinformation saknas:
Inga utbytbara läkemedel.
Endosbehållare, 6 x 10 doser:
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: S01XA20 - Tårsubstitut och övriga indifferenta medel
Startdatum: 2020-12-31
Prognos för slutdatum: 2021-01-29
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-07-04

Indikationer

Tårsubstitut. Symtomatisk behandling av torra ögon.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne.

Dosering

1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkarens föreskrift. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. 1 droppe innehåller 30 mikroliter och varje endosbehållare innehåller 0,15 ml (5 droppar).

Sincon kan användas av patienter med kontaktlinser.

Varningar och försiktighet

Inga kända.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Trafik

Ej relevant.

BiverkningarVanliga (1/10 - 1/100)

Ögon: Lätt övergående sveda.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Farmakologiska egenskaper saknas.

Innehåll

Produkten innehåller inga farmakologiskt aktiva komponenter.

Förteckning över hjälpämnen;

Polyvinylalkohol

Natriumklorid

Kaliumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Inga särskilda anvisningar.

Obruten förpackning (kuvert) är hållbar 2 år. När kuvertet brutits är endosbehållarna hållbara i 3 månader. Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Klar, viskös lösning.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare Klar, färglös lösning
6 x 10 x 1 styck endospipett, receptfri, 118:59, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av