FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Celluvisc®

Allergan

Ögondroppar, lösning i endosbehållare
(klar lösning)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Allergan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-25.

Indikationer

Tårsubstitut. För symptomatisk behandling av torra ögon.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

1 - 2 droppar i vardera ögat vid behov. Innehållet i en pipett räcker till båda ögonen. Celluvisc missfärgar inte kontaktlinser.

Vid kombinationsbehandling med andra ögonläkemedel bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum för att undvika utsköljning.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Celluvisc för barn och ungdomar vid den för vuxna rekommenderade dosen har fastställts efter klinisk erfarenhet av ögondroppar innehållande karmellos (karboxymetylcellulosa), men inga kliniska prövningsdata finns tillgängliga.

Varningar och försiktighet

För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada, låt inte pipettens spets eller pipetten komma i kontakt med någon yta och undvik kontakt med ögat.

Om ögonsmärta, synförändringar, fortsatt rodnad eller irritation i ögat uppstår, eller om patientens tillstånd förvärras så skall behandlingen avslutas och en ny bedömning göras.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Kan användas under amning.

Trafik

CELLUVISC kan orsaka övergående dimsyn som kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienten bör vänta tills han eller hon ser klart igen före körning eller användning av maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska prövningar med Celluvisc:

  • Mycket vanliga (≥1/10)

  • Vanliga (≥1/100, <1/10)

  • Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

  • Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

  • Mycket sällsynta (<1/10 000)

  • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ögon

Vanliga: ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag)

Ingen känd frekvens: sveda


Erfarenheter efter att läkemedelet godkänts

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats efter marknadsföring av CELLUVISC.


Immunsystemet

Överkänslighet inklusive ögonallergi med symtom som svullnad och ödem i ögonlocket.


Ögon

Sekretion, smärta, klåda, var eller läkemedelsrester i kanten av ögonlocket, känsla av att ha skräp i ögat, okulär hyperemi, dimsyn och/eller synnedsättning.


Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Ytlig skada på ögat (på grund av att spetsen kommit i kontakt med ögat vid administrering) och/eller skrapsår på hornhinnan.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända.

Farmakodynamik

Farmakologiska egenskaper saknas.

Innehåll

Karmellosnatrium 10 mg/ml, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, vatten för injektionsvätskor.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år. Öppnad pipett används omedelbart och eventuell kvarbliven lösning kastas.


Förvara endosbehållarna i påsen och lägg tillbaka påsen i kartongen. Påsen behövs för att skydda mot avdunstning av fukt. Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare (klar lösning)
30 x 0,4 milliliter endosbehållare, receptfri, 73:80, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
90 x 0,4 milliliter endosbehållare, receptfri, 147:87, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av