Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Calcitugg

Takeda Pharma

Tuggtablett 1 g
(Apelsinsmak. Runda, vita, odragerade och konvexa tabletter, 18,0 x 18,0 mm, som kan ha små fläckar)

Kalciumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12AA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Calcitugg tuggtablett 500 mg och 1 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-01-21

Indikationer

Profylax och behandling av kalciumbrist. Kalciumtillskott som komplement till specifik profylax och behandling av osteoporos. Som fosfatbindare vid hyperfosfatemi.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

  • Sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi och/eller hyperkalciuri

  • Njursten

Dosering

Profylax och behandling av kalciumbrist:

Tilläggsbehandling vid osteoporos:

500-1500 mg per dag.


Vid hyperfosfatemi:

Individuell dosering. Ofta behövs 2-8 g kalcium dagligen fördelat på 2-4 dostillfällen.

Tabletterna intas i samband med måltid för att binda fosfat i födan.


Särskilda patientpopulationer


Pediatrisk population

Profylax och behandling av kalciumbrist

500-1000 mg per dag


Administreringssätt

Oralt. Tabletten kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Varningar och försiktighet

Vid njurinsufficiens ska tabletterna endast ges under kontrollerade former vid indikationen hyperfosfatemi. Försiktighet ska iakttas hos patienter med anamnesnjursten.


För patienter som får samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika är det är viktigt med regelbundna kontroller av kalciumnivåerna (se avsnitt Interaktioner.


Vid högdosbehandling och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D och/eller läkemedel eller näringsämnen (såsom mjölk) som innehåller kalcium finns det en risk för hyperkalcemi och mjölk-alkalisyndrom med efterföljande njurfunktions­nedsättning. Hos dessa patienter bör kalciumnivåerna i serum följas, och njur­funktionen kontrolleras regelbundet.


Calcitugg tabletter innehåller isomalt (E953). Patienter med det sällsynta, ärftliga tillståndet fruktosintolerans ska inte använda detta läkemedel.

Interaktioner

Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi ska serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika.


Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter oralt intag av kalcium.


Vid behandling med kalcium kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter ska följas med elektrokardiogram (EKG) och med avseende på serumkalciumnivåer.


Vid samtidig behandling med en bisfosfonat ska detta preparat tas minst en timme före Calcitugg på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.


Effekten av levotyroxin kan minska vid samtidig behandling med kalcium, p g a minskad absorption av levotyroxin. Minst fyra timmar bör gå mellan intag av kalcium och levotyroxin.


Absorptionen av kinolonantibiotika kan försämras om de ges samtidigt med kalcium. Kinolonantibiotika bör tas två timmar före eller sex timmar efter intag av kalcium.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av kalciumkarbonat.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kalciumkarbonat kan användas under graviditet. Det dagliga intaget ska inte överstiga 2500 mg kalcium eftersom permanent hyperkalcemi har satts i samband med negativa effekter på fostrets utveckling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Kalciumkarbonat kan användas under amning. Kalcium utsöndras i bröstmjölk men vid terapeutiska doser förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn.

Trafik

Kalciumkarbonat har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mindre vanliga (>1/1 000), <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000) eller mycket sällsynta (<1/10 000).


Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi och hyperkalcuri.

Mycket sällsynta: Mjölk-alkalisyndrom (frekventa urinträngningar, ihållande huvudvärk, kontinuerlig aptitförlust, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet, hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion). Ses vanligen enbart vid överdosering (se avsnitt Överdosering).


Magtarmkanalen

Sällsynta: Förstoppning, flatulens, illamående, buksmärtor och diarré.

Ingen känd frekvens: Dyspepsi


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: Klåda, utslag och urtikaria.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till hypervitaminos och hyperkalcemi. Symptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.

Mjölk-alkali syndrom kan förekomma hos patienter som intar stora mängder kalcium och absorberbara alkaliska ämnen.


Behandling: Behandling med kalcium måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika, vitamin D och hjärtglykosider måste också upphöra. Ventrikeltömning av patienter med sänkt medvetandegrad. Rehydrering och, beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. Vid allvarlig förgiftning ska EKG och CVP följas.

Farmakodynamik

Ett adekvat kalciumintag har stor betydelse under tillväxt, graviditet och amning.

Farmakokinetik

Kalcium

Absorption: Ca 30% av oral dos absorberas via mag-tarmkanalen.

Distribution och metabolism: 99% av mängden kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1% återfinns i den intra- och extracellulära vätskan. Ungefär 50% av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i form av den fysiologiskt aktiva joniserade formen, ca 10% är komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40% är bundet till proteiner (huvudsakligen albumin).

Elimination: Kalcium elimineras via faeces, urin och svett. Den renala utsöndringen är beroende av glomerulär filtrering och tubulär återabsorption av kalcium.

Prekliniska uppgifter

Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En 500 mg tablett innehåller:

Kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium

En 1000 mg tablett innehåller

Kalciumkarbonat motsvarande 1000 mg kalcium

Hjälpämnen med känd effekt:

Isomalt (E953)


Förteckning över hjälpämnen

Xylitol (E967)

Povidon

Isomalt (E953)

Smakämne (apelsin)

Magnesiumstearat

Sukralos (E955)

Mono- och diglycerider av fettsyra

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kalciumkarbonat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydnade risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Tablettburk (HDPE; High Density Polyeten)

Förpackningsstorlekar 20, 30, 50, 60, 90, 100 och 120 tabletter: 3 år

Förpackningsstorlek 180 tabletter: 2 år

Blisterförpackning: 2 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Tablettburk (HDPE; High Density Polyeten): Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Blisterförpackning: Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 500 mg Apelsinsmak. Runda, vita, odragerade och konvexa tabletter, 14,0 x 14,0 mm, som kan ha små fläckar.
100 styck burk, receptfri, 94:99, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
60 styck burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Tuggtablett 1 g Apelsinsmak. Runda, vita, odragerade och konvexa tabletter, 18,0 x 18,0 mm, som kan ha små fläckar
60 styck burk, receptfri, 117:08, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av