FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tears Naturale

Alcon Nordic

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 3 mg/ml + 1 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

Medel vid ögonsjukdomar. Tårsubstitut och andra indifferenta medel.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-01

Indikationer

Behandling av ögonen i samband med lättare ögonirritation eller torra ögon.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

1–2 droppar i det påverkade ögat 3–4 gånger dagligen om inte läkare ordinerat annat.


Pediatrisk population

Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Administreringssätt

Endast för okulär användning.


Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används måste läkemedlen administreras med minst fem minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Om patienten får huvudvärk, smärta i ögat, synrubbningar, kvarstående rodnad i ögat eller irritation eller om ögat inte förbättras måste patienten sluta använda produkten och kontakta läkare.


Om lösningen ändrar färg eller blir grumlig ska den inte längre användas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

På grund av produktens sammansättning förväntas inga kliniskt relevanta interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Tillräckliga data om effekten av Tears Naturale på gravida kvinnor saknas. Alla komponenter är farmakologiskt inerta föreningar eller klassificeras allmänt som icke-toxiska och icke-irriterande. Därför förväntas inga biverkningar under graviditet.

Tears Naturale kan användas under graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Tillräckliga data om effekten av Tears Naturale på amning saknas. Alla komponenter är farmakologiskt inerta föreningar eller klassificeras allmänt som icke-toxiska och icke-irriterande. Därför förväntas inga biverkningar under amning.

Tears Naturale kan användas under amning.


Fertilitet

Tillräckliga data om effekten av Tears Naturale på manlig eller kvinnlig fertilitet saknas. Alla komponenter är farmakologiskt inerta föreningar eller klassificeras allmänt som icke-toxiska och icke-irriterande. Därför förväntas inga effekter på fertiliteten.

Trafik

Tears Naturale har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter instillation måste patienten vänta tills synen har klarnat igen innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna dimsyn, vilket uppkom hos cirka 12 % av patienterna.


Summering av biverkningar i tabellform

Nedanstående biverkningar har rapporterats under kliniska studier med Tears Naturale på 177 patienter och klassificeras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensgruppering enligt fallande allvarlighetsgrad.

Organsystemklass

Av MedDRA rekommenderad term

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: huvudvärk

Ögon

Mycket vanliga: dimsyn

Vanliga: torra ögon, ögonlocksstörning, onormal känsla i ögat, känsla av främmande kropp i ögonen, obehag i ögonen

Mindre vanliga: ögonklåda, ögonirritation, okulär hyperemi Ytterligare biverkningar som identifierats vid övervakning efter godkännandet för försäljning inkluderar nedanstående. Frekvenserna kan inte bestämmas från tillgängliga data.


Organsystemklass

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

överkänslighet

Ögon

erytem på ögonlocket, ögonsmärta, ögonsvullnad, flytning från ögat, krustabildning i ögonlockskanterna, ökat tårflödeRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Med tanke på medlets egenskaper förväntas inga toxiska effekter vid en okulär överdos av denna produkt, inte heller vid oavsiktligt intag av innehållet i en flaska.

Ingen information om överdosering föreligger.


En överdos av Tears Naturale kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten.

Prekliniska uppgifter

Efter tillförsel av en droppe 6 gånger per dygn under en vecka på kanin orsakade Tears Naturale endast minimal ögonirritation bedömd genom SEM.


Innehåll

1 ml lösning innehåller: Dextran 70 1,0 mg och hypromellos 3,0 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Borax

Kaliumklorid

Natriumhydroxid och/eller saltsyra (pH-justering)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för dextran 70 är framtagen av företaget Meda för Macrodex® 60 mg/ml med natriumklorid

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Endast för engångsbruk. Kassera endosbehållaren omedelbart efter användning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 3 mg/ml + 1 mg/ml Klar, färglös lösning.
30 x 0,4 milliliter endosbehållare, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av