Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

EpiPen

Meda

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrog
(Klar och färglös lösning)

Hjärtstimulerande medel, exklusive hjärtglykosider

Aktiv substans:
ATC-kod: C01CA24
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-10-14.

Indikationer

EpiPen (adrenalin) autoinjektor är avsedd för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) mot t.ex. insektsstick eller bett, födoämnen, läkemedel eller andra allergener, samt idiopatisk eller ansträngningsutlöst anafylaxi.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer mot användning av EpiPen vid akut allergibehandling.

Dosering

Dosering

Pediatrisk population

Vanlig pediatrisk dos är 0,01 mg/kg kroppsvikt. Den behandlande läkaren har möjlighet att skriva ut mer eller mindre av den här dosen baserat på noggrann utredning av varje patient och med hänsyn till de livshotande reaktioner som produkten är avsedd för. En dosering under 150 mikrogram kan inte administreras med EpiPen adrenalin autoinjektor. Läkaren bör överväga andra former av injicerbart adrenalin om lägre doser anses nödvändiga för små barn.


Barn och ungdomar med en kroppsvikt över 30 kg:

Vanlig dos är 300 mikrogram intramuskulärt.


Barn med en kroppsvikt mellan15 kg -och 30 kg*:

Vanlig dos är 150 mikrogram intramuskulärt

*EpiPen Jr. 150 mikrogram autoinjektor innehållande 150 mikrogram adrenalin per dos finns tillgängligt för dessa patienter.


Barn med kroppsvikt under 15 kg:

Lämpligheten att använda EpiPen Jr. måste bedömas individuellt. Användning hos barn som väger mindre än 7,5 kg rekommenderas därför inte förutom i livshotande situationer och efter medicinsk bedömning.


Vuxna

Vanlig dos är 300 mikrogram intramuskulärt.


En initial dos ska ges omedelbart vid tecken på anafylaxi. I avsaknad av klinisk förbättring eller om försämring inträffar, kan en andra injektion med ytterligare en EpiPen autoinjektor ges 5-15 minuter efter den första injektionen. Det rekommenderas att patienter ordineras två EpiPen pennor som de alltid har med sig.


Förskrivaren av EpiPen autoinjektor måste säkerställa att patienten vet när och hur pennan ska användas. Läkaren bör därför noggrant diskutera bipacksedelns innehåll, korrekt hantering av autoinjektorn och möjliga symtom på en anafylaktisk chock med patienten.


Administreringssätt

EpiPen autoinjektorer är avsedda för omedelbar administrering till patienter som bedömts ha ökad risk för anafylaxi. Detta inkluderar även individer som tidigare haft anafylaktiska reaktioner.


För intramuskulär användning anterolateralt i låret, inte i sätesmuskeln. EpiPen autoinjektor är utformad för injektion genom kläderna eller direkt genom huden.

Se avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.


Patienten/vårdgivaren ska informeras om att efter varje användning av EpiPen ska följande göras:

 • De ska omedelbart tillkalla medicinsk hjälp, begära ambulans och uppge ”anafylaktisk chock” även om symtomen verkar vara på väg att bli bättre (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Patienter som är vid medvetande bör ligga på rygg med fötterna i högt läge, men sätta sig upp om de får andningssvårigheter. Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge.

 • Patienten bör om möjligt ha en person kvar vid sin sida tills medicinsk hjälp anländer.

Varningar och försiktighet

Alla patienter som fått EpiPen förskrivet ska noggrant instrueras så att de förstår indikationen för läkemedlet och kan administrera läkemedlet korrekt (se avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering). Det är också starkt rekommenderat att också instruera patientens närmaste (t.ex. föräldrar, vårdgivare, lärare etc.) i korrekt användning av EpiPen ifall hjälp skulle behövas i en nödsituation.


Patienten ska instrueras att ringa 112 och begära ambulans samt uppge anafylaktisk chock och uppsöka akut medicinsk vård omedelbart efter administrering av den första dosen. Detta för att säkerställa snabb övervakning av den anafylaktiska episoden och ytterligare behandling efter behov.


Autoinjektorn ska användas anterolateralt i låret. Patienten ska avrådas från att injicera i sätesmuskeln.


Om en injektion utförs av någon annan än patienten själv, bör det säkerställas att patientens ben är orörligt under injektionen för att minska risken för rivsår, böjd nål eller andra skador. Produkten är endast för engångsbruk och en använd penna ska inte i något fall återanvändas.


Adrenalin ges vanligtvis med extrem försiktighet till patienter med hjärtåkomma. Adrenalin skall enbart förskrivas till dessa patienter, samt till patienter med diabetes, hypertyreoidism, hypertension eller äldre patienter, om de potentiella fördelarna överväger den potentiella risken. Det finns risk för biverkningar efter administrering av adrenalin till patienter med förhöjt intraokulärt tryck, gravt nedsatt njurfunktion, prostataadenom med residualurin, hyperkalcemi och hypokalemi. Hos patienter med Parkinsons sjukdom kan adrenalin vara förknippat med en övergående försämring av Parkinson-symtom som stelhet och tremor.


Patienten/vårdgivaren ska informeras om risken för bifasisk anafylaktisk chock, som kännetecknas av en initial förbättring följt av återkommande symtom några timmar senare.


Patienter med samtidig astma kan löpa ökad risk för en svår anafylaktisk reaktion.


Oavsiktlig injektion i händer eller fötter som resulterat i perifer ischemi har rapporterats. Patienter kan behöva behandling efter en oavsiktlig injektion.


Hos patienter med tjockt subkutant fettlager finns det en risk för att adrenalinet inte når muskelvävnaden vilket resulterar i suboptimal effekt (se avsnitt Farmakokinetik). En andra injektion med ytterligare en EpiPen kan behövas (se avsnitt Dosering).


EpiPen innehåller natriummetabisulfit som i sällsynta fall kan orsaka svåra överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktiska symtom och bronkospasm hos känsliga individer, särskilt de med tidigare känd astma. Patienter med dessa tillstånd måste noga instrueras om under vilka omständigheter EpiPen skall användas.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill ”natriumfritt”.


Patienter ska varnas rörande relaterade allergen och om möjligt utredas så att deras specifika allergen kan fastställas.

Interaktioner

Försiktighet är indicerad hos patienter som använder läkemedel vilka kan utlösa arytmier, däribland digitalis och kinidin. Effekten av adrenalin kan förstärkas av tricycliska medel mot depression, monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare), tyroideahormoner, teofyllin, oxytocin, parasympatomimetika, vissa antihistaminer (difenhydramin, klorfeniramin), levodopa och alkohol.


Adrenalin hämmar insulinutsöndringen och ökar därmed blodsockernivån. För personer med diabetes kan det därför vara nödvändigt att vid adrenalinbehandling öka doseringen av insulin eller oral hypoglykemisk medicin.


Observera. Effekten av betastimulerare kan hämmas vid samtidig behandling med β-blockerare.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet av behandling av gravida kvinnor är begränsad. Adrenalin bör endast användas under graviditeten om den potentiella fördelen överväger den potentiella risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Adrenalin är inte biotillgängligt vid oral administrering. Eventuellt adrenalin som utsöndras i bröstmjölk förväntas inte ha någon effekt på det ammande barnet.

Fertilitet

adrenalin finns naturligt i kroppen, är det ej troligt att EpiPen har någon skadlig inverkan på fertiliteten.

Trafik

Det rekommenderas inte att patienter framför fordon eller använder maskiner efter administrering av adrenalin eftersom de kan vara påverkade av symtom från den anafylaktiska chocken.

Biverkningar

Biverkningar associerade med adrenalinets α- och β-receptoraktivitet kan omfatta symtom som takykardi och hypertension samt oönskade effekter på det centrala nervsystemet.


Utvärdering av biverkningar baseras på följande frekvenser:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, ≤1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, ≤1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, ≤1/1 000)

Mycket sällsynta

(≤1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Systemorganklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Ingen känd frekvens

Infektion vid injektionsstället*

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Oro

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens

Huvudvärk, yrsel, tremor,

Hjärtat

Sällsynta

Stressorsakad kardiomyopati

Ingen känd frekvens

Takykardi, hjärtarytmi

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Hypertoni, perifer ischemi till följd av oavsiktlig injektion av pennan i händer eller fötter

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hyperhidros

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Asteni

*sällsynta fall av allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner inklusive nekrotiserande fasciit och myonekros orsakade av Clostridia (gasgangrän) är kända efter marknadsintroduktion.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering eller oavsiktlig intravaskulär adrenalininjektion kan orsaka hjärnblödning utlöst av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Även lungödem orsakade av perifer vasokonstriktion tillsammans med hjärtstimulans kan ha dödlig utgång.


Lungödem kan behandlas med α-receptorblockerande läkemedel såsom fentolamin. Arytmier kan behandlas med β-blockerare.

Farmakodynamik

Adrenalin är en katekolamin som stimulerar det sympatiska nervsystemet ( såväl α- som β- receptorer), varvid hjärtfrekvens, minutvolym och koronargenomblödning ökar. Adrenalinets verkan genom beta-receptorerna på den glatta bronkialmuskulaturen gör att bronkialmuskulaturen relaxeras vilket lindrar väsande och andnöd.

Adrenalin inaktiveras snabbt i kroppen och utsöndras till största delen som metaboliter i urinen.

Farmakokinetik

Adrenalin är ett i kroppen naturligt förekommande ämne, vilket produceras i binjuremärgen och utsöndras vid ansträngning eller stress. Det inaktiveras snabbt i kroppen, främst av enzymerna COMT och MAO. Dessa enzymer förekommer rikligt i levern, som är ett viktigt, om än ej essentiellt, organ i nedbrytningsprocessen. Det mesta av adrenalindosen utsöndras som metaboliter i urinen.


Halveringstiden i plasma för adrenalin är cirka 2,5 minuter. Men genom subkutan eller intramuskulär administration bromsas adsorptionen av den lokala vasokonstriktionen, vilket resulterar i en smygande effekt som varar mycket längre än den estimerade halveringstiden. Försiktig massage runt injektionsstället rekommenderas.


I en farmakokinetisk studie med 35 friska personer, grupperade genom varierande grad av tjocklek på lårets subkutana fettlager samt stratifierat med avseende på kön, gavs en singel 0,3 mg/0,3 ml injektion i den anterolaterala delen av mellanlåret med en EpiPen autoinjektor. Den jämfördes i en crossover design med en manuell dos injicerad med spruta och nål individuellt anpassad för injektion i muskel. Resultaten indikerar att kvinnor med tjockt subkutant fettlager (under maximal kompression >20 mm avstånd mellan hud och muskel), hade en långsammare absorptionshastighet av adrenalin, återspeglat i en trend mot lägre plasma- exponering hos dessa personer under första tio min. efter injektion (se avsnitt Varningar och försiktighet). Men den totala adrenalin-exponering från 0 till 30 min. (AUC0-30 min) hos de personer som fick EpiPen överträffade dock resultatet i alla grupper jämfört med de som fick injektion med spruta. Viktigt är att en trend som visar högre plasmaadrenalinkoncentration efter EpiPen jämfört med manuell intramuskulär injektion hos friska personer som har en väl perfunderad subkutan vävnad kan nödvändigtvis inte extrapoleras till patienter som är i anafylaktisk chock där blod kan avledas från hud till benmuskler. Möjligheten för existerande kutan vasokonstriktion vid tillfälle for injektion bör därför tas i beaktande.

Både inter- och intra person variabilitet var dock hög i denna studie och därför kan robusta slutsatser inte dras.


Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för förskrivaren.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 1 mg adrenalin (epinefrin). En engångsdos (0,3 ml) innehåller 300 mikrogram (0,3 mg) adrenalin.


Hjälpämnen med känd effekt: Natriummetabisulfit (E223) 0,5 mg/dos, natriumklorid 1,8 mg/dos.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriummetabisulfit (E223)

HCl (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Adrenalin och dess salter förstörs snabbt i lösningar med oxiderande ämnen. Oxideringen kan hämmas med tillsättning av antioxidanter. Lösningen mörknar när den utsätts för ljus eller luft.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Adrenalin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av adrenalin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att adrenalin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Adrenalin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,5 * 10-4 μg/L

Where:

A = 0,9906 kg (total sold amount of Epinephrine (Epinephrine 0,01648185 kg and Epinephrine tartrate 0,974159289 kg) in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS).(Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of Epinephrine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L.


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log P of -1,2 (unknown method) (Ref. 3) indicates that Epinephrine has low potential for bioaccumulation.


Log P > 4 which justifies use of the phrase “Epinephrine has low potential for bioaccumulation”.


References:

 1. Data from Quintiles IMS ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2017”.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011. http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

 3. Biobyte (2009), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt). Förvaras vid högst 25°C i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Kontrollera regelbundet genom autoinjektorns fönster att lösningen är klar och färglös. Byt ut EpiPen om vätskan är missfärgad eller innehåller en fällning, eller senast vid utgångsdatum. Utgångsdatum är angivet på etiketten och EpiPen skall inte användas efter detta datum.


Särskilda anvisningar för destruktion

Endast för engångsbruk. Autoinjektorn skall kasseras omedelbart efter användning.Vid instruktion till patienten om den korrekta användningen av EpiPen kan läkaren använda en ”EpiPen TRAINER” (innehåller ingen injektionslösning eller nål).


EpiPen autoinjektor innehåller 2 ml adrenalin injektion 1 mg/ml och är avsedd att ge en engångsdos (0,3 ml) på 300 mikrogram adrenalin när den aktiveras. Efter aktivering av autoinjektorn återstår 1,7 ml i autoinjektorn.


Avlägsna inte den blå säkerhetshylsan förrän pennan ska användas.


Sätt aldrig den orange änden på EpiPen på eller nära tummar, fingrar eller händer. Oavsiktlig injektion i hand eller fingrar som resulterat i perifer ischemi har rapporterats. Se Varningar och försiktighet. EpiPen autoinjektor skall endast användas på utsidan av låret. Injektorn aktiveras omgående när den orange änden på pennan kommer i kontakt med huden eller någon annan yta.


EpiPen autoinjektor är utformad för att enkelt kunna användas av alla och skall betraktas som en första hjälp. Autoinjektorn skall stötas mot yttersidan av låret med ett avstånd av ca 10 centimeter. Det finns ingen anledning för en mer exakt placering. När EpiPen stöts mot låret, aktiveras en fjäderutlöst kolv, som skjuter in den dolda kanylen i lårmuskeln och avger en dos på 300 mikrogram adrenalin.


 1. Fatta EpiPen autoinjektor med ena handen, tummen skall peka mot den blå säkerhetshylsan.

 2. Avlägsna med andra handen den blå säkerhetshylsan.

 3. Håll EpiPen autoinjektor med den orange änden mot yttersidan av låret med ett avstånd av ca 10 cm.

 4. Stöt pennan mot yttersidan av låret så att EpiPen autoinjektor hålls i en rät vinkel (90 graders vinkel) mot låret.

 5. Håll pennan stadigt kvar på plats i 5 sekunder. Injektionen är nu klar och siktfönstret på autoinjektorn är mörkt. EpiPen autoinjektor skall därefter dras tillbaka (det orange nålskyddet förlängs och kommer att täcka över nålen) och kasseras på ett säkert sätt.

 6. Massera injektionsstället försiktigt i 10 sekunder.

Det kan finnas en liten bubbla i ampullen. Detta har ingen inverkan på produktens användning eller effekt.


Bruksanvisning medföljer förpackningen.


Se Dosering angående anvisningar som ska ges till patienten/vårdgivaren rörande de åtgärder som ska vidtas efter varje användning av EpiPen autoinjektor.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrog Klar och färglös lösning
1 dos(er) förfylld injektionspenna, 393:46, F
2 dos(er) förfylld injektionspenna, 739:85, F

Hitta direkt i texten
Av