Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Caelyx pegylated liposomal

Janssen

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(halvgenomskinlig, röd suspension)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01DB01
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 10/2019.

Indikationer

Caelyx pegylated liposomal är indicerad:

 • Som monoterapi till patienter med metastaserande bröstcancer hos vilka en ökad kardiologisk risk föreligger.

 • För behandling av framskriden ovarialcancer hos kvinnor som har sviktat på första linjens platinumbaserad kemoterapi.

 • I kombination med bortezomib för behandling av progredierande multipelt myelom hos patienter som erhållit åtminstone en tidigare behandlingsregim och som redan genomgått eller inte är lämpliga för benmärgstransplantation.

 • För behandling av AIDS-relaterat Kaposis sarkom (KS) hos patienter med låg CD4-nivå (< 200 CD4 lymfocyter/mm3) och omfattande mukokutan eller visceral sjukdom.

Caelyx pegylated liposomal kan användas som första linjens systemisk kemoterapi eller som andra linjens kemoterapi hos AIDS-KS-patienter med sjukdom som progredierat med, eller hos patienter med intolerans mot, tidigare systemisk kombinationskemoterapi omfattande minst två av följande medel: en vinca-alkaloid, bleomycin och standardpreparat med doxorubicin (eller annat antracyklin).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnötter eller soja, eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Caelyx pegylated liposomal ska ej användas för behandling av AIDS-KS som kan behandlas effektivt med lokalbehandling eller systemiskt alfa-interferon.

Dosering

Caelyx pegylated liposomal ska bara administreras under överinseende av en onkolog specialiserad på administrering av cytotoxiska medel.


Caelyx pegylated liposomal uppvisar unika farmakokinetiska egenskaper och får inte bytas ut mot andra beredningar av doxorubicinhydroklorid.


Dosering


Bröstcancer/Ovarialcancer

Caelyx pegylated liposomal administreras intravenöst i en dos på 50 mg/m2 en gång var 4:e vecka så länge sjukdomen inte progredierar och patienten fortsätter att tolerera behandlingen.


Multipelt myelom

Caelyx pegylated liposomal i en dos på 30 mg/m2 administreras som en timmes infusion dag 4 av bortezomibs 3-veckors regim, omedelbart efter bortezomibinfusionen. Bortezomibregimen ges som 1,3 mg/m2 dag 1,4, 8 och 11 var tredje vecka. Dosen ska upprepas så länge som patienterna svarar tillfredställande och tolererar behandlingen. Dag 4 doseringen för båda läkemedlen kan senareläggas upp till 48 timmar om det anses medicinskt nödvändigt. Bortezomibdoserna ska ges med minst 72 timmars mellanrum.


AIDS-relaterad KS

Caelyx pegylated liposomal administreras intravenöst i en dos på 20 mg/m2 varannan till var tredje vecka. Undvik intervaller kortare än 10 dagar eftersom ackumulering av läkemedlet och ökad toxicitet inte kan uteslutas. Det rekommenderas att patienten behandlas i två till tre månader för att kunna uppnå terapeutiskt svar. Fortsätt behandlingen efter behov för att bibehålla det terapeutiska svaret.


För alla patienter

Om patienten upplever tidiga symtom eller tecken på infusionsreaktioner (se Varningar och försiktighet samt Biverkningar) ska infusionen omedelbart avbrytas och lämplig premedicinering ges (antihistaminer och/eller korttidsverkande kortikosteroider) och infusionen återupptas med en lägre hastighet.


Riktlinjer för Caelyx pegylated liposomal dosjustering

För att hantera biverkningar som palmoplantar erytrodysestesi (PPE), stomatit eller hematologisk toxicitet kan dosen reduceras eller fördröjas. Riktlinjer för dosjustering av Caelyx pegylated liposomal på grund av dessa biverkningar ges i tabellerna nedan. Graderingen av toxiciteten i dessa tabeller baseras på "National Cancer Institute Common Toxicity Criteria" (NCI-CTC).


Tabellerna för PPE (tabell 1) och stomatit (tabell 2) visar det schema för dosjustering som följdes i kliniska studier för behandling av bröst- eller ovarialcancer (justering av den rekommenderade behandlingscykeln på 4 veckor). Om dessa biverkningar uppträder hos patienter med AIDS-relaterad KS kan den rekommenderade behandlingscykeln på 2 till 3 veckor justeras på ett liknande sätt.


Tabellen för hematologisk toxicitet (tabell 3) visar det schema för dosjustering som följdes i kliniska studier för behandling av patienter med enbart bröst- eller ovarialcancer. Dosjusteringar för patienter med AIDS-KS beskrivs i avsnitt Biverkningar.


Tabell 1. Palmoplantar erytrodysestesi


Vecka efter föregående dos av Caelyx pegylated liposomal

Grad av toxicitet vid tidpunkt för utvärdering

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Grad 1

(lätt erytem, svullnad eller deskvamation som inte påverkar dagliga aktiviteter)

Upprepa dosering såvida inte

patienten tidigare har haft en hudtoxicitet grad 3 eller 4, i vilket fall man väntar ytterligare en vecka

Upprepa dosering såvida inte

patienten tidigare har haft en hudtoxicitet grad 3 eller 4, i vilket fall man väntar ytterligare en vecka

Reducera dosen med 25 % och återgå till 4-veckors intervall

Grad 2

(erytem, deskvamation eller svullnad som påverkar men inte hindrar normal fysisk aktivitet; små blåsor eller sår med en diameter mindre än 2 cm)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Reducera dosen med 25 % och återgå till 4-veckors intervall

Grad 3

(blåsor, sår eller svullnad som påverkar gång eller normala dagliga aktiviteter; kan inte ha normala kläder)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Utsätt behandlingen

Grad 4

(diffus eller lokal process som orsakar infektiösa komplikationer eller som gör patienten sängbunden eller hospitaliserad)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Utsätt behandlingen


Tabell 2. Stomatit


Veckor efter föregående dos av Caelyx pegylated liposomal

Grad av toxicitet vid tidpunkt för utvärdering

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Grad 1

(smärtfria sår, erytem eller lätt ömhet)

Upprepa dosering såvida inte

patienten tidigare har haft en stomatit grad 3 eller 4, i vilket fall man väntar ytterligare en vecka

Upprepa dosering såvida inte

patienten tidigare har haft en stomatit grad 3 eller 4, i vilket fall man väntar ytterligare en vecka

Reducera dosen med 25 % och återgå till 4-veckors intervall eller utsätt behandlingen enligt läkares bedömning

Grad 2

(smärtsamma erytem, ödem eller sår men kan äta)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Reducera dosen med 25 % och återgå till 4-veckors intervall eller utsätt behandlingen enligt läkares bedömning

Grad 3

(smärtsamma erytem, ödem eller sår men kan inte äta)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Utsätt behandlingen

Grad 4

(kräver parenteralt eller enteralt tillägg)

Vänta ytterligare en vecka

Vänta ytterligare en vecka

Utsätt behandlingen


Tabell 3. Hematologisk toxicitet (ANC eller trombocyter) – Handhavande av patienter med bröst- eller ovarialcancer

GRAD

ANC

TROMBOCYTER

JUSTERING

Grad 1

1500 – 1900

75 000 – 150 000

Återuppta behandling utan dosreduktion

Grad 2

1000 – < 1500

50 000 – < 75 000

Vänta till ANC är ≥ 1500 och trombocyterna är ≥ 75 000 och upprepa dosering utan dosreduktion

Grad 3

500 – < 1000

25 000 – < 50 000

Vänta till ANC är ≥ 1500 och trombocyterna är ≥ 75 000 och upprepa dosering utan dosreduktion.

Grad 4

< 500

< 25 000

Vänta till ANC är ≥ 1500 och trombocyterna är ≥ 75 000 och minska dosen med 25 % eller fortsätt med full dos med tillägg av tillväxtfaktorer.


För patienter med multipelt myelom behandlade med Caelyx pegylated liposomal i kombination med bortezomib som upplever PPE eller stomatit, ska Caelyx pegylated liposomal-dosen anpassas enligt beskrivning i tabell 1 respektive 2 ovan. I tabell 4 nedan tillhandahålls schemat som följs för andra dosjusteringar i den kliniska studien på patienter med multipelt myelom som erhåller kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal och bortezomib. För mer detaljerad information om dosering och dosjustering av bortezomib, se SPC för bortezomib.


Tabell 4. Dosjustering vid kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal + bortezomib – Patienter med multipelt myelom

Patientstatus

Caelyx pegylated liposomal

Bortezomib

Feber ≥ 38°C och

ANC < 1000/mm3

Ge inte läkemedel den här cykeln om före dag 4; om efter dag 4, sänk dosen med 25 %.

Sänk nästa dos med 25 %.

Oavsett dag för administrering av läkemedel efter dag 1 i varje cykel:

Antal trombocyter < 25 000/mm3

Hemoglobin < 8 g/dl

ANC < 500/mm3

Ge inte läkemedel den här cykeln om före dag 4; om efter dag 4, sänk dosen med 25 % under följande cykler om bortezomibdosen sänks p.g.a. hematologisk toxicitet.*

Ge inte läkemedel; om 2 eller fler doser inte ges under en cykel, sänk dosen med 25 % följande cykler.

Grad 3 eller 4 icke-hematologisk läkemedelsrelaterad toxicitet

Ge inte läkemedel förrän återhämtning till grad < 2 och sänk dosen med 25 % alla följande cykler.

Ge inte läkemedel förrän återhämtning till grad < 2 och sänk dosen med 25 % alla följande cykler.

Neuropatisk smärta eller perifer neuropati

Ingen dosjustering.

Se SPC för bortezomib.

*för mer information om dosering och dosjustering för bortezomib se SPC för bortezomib


Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal fastställt hos ett litet antal patienter med förhöjda nivåer av totalbilirubin skiljer sig inte från patienter med normalt totalbilirubin. Till dess ytterligare erfarenhet föreligger ska emellertid doseringen av Caelyx pegylated liposomal reduceras hos patienter med nedsatt leverfunktion. Baserat på erfarenheter från de kliniska prövningsprogrammen för bröst- och ovarialcancer bör dosreduceringen ske enligt följande: om bilirubinet är mellan 1,2 – 3,0 mg/dl när behandlingen påbörjas ska den första dosen reduceras med 25 %. Om bilirubinet är > 3,0 mg/dl ska den första dosen reduceras med 50 %. Om patienten tolererar den första dosen utan någon ökning av bilirubin eller leverenzymer i serum kan dosen för cykel 2 ökas till nästa dosnivå, dvs. om den första dosen reduceras med 25 % kan dosen ökas till full dos vid cykel 2 eller om den första dosen reduceras med 50 % kan dosen ökas till 75 % av full dos vid cykel 2. Doseringen kan ökas till full dos vid nästa cykel om den tolereras. Caelyx pegylated liposomal kan ges till patienter med levermetastaser med samtidig förhöjning av bilirubin och leverenzymer upp till 4 x av den övre normalgränsen. Innan Caelyx pegylated liposomal ges ska leverfunktionen fastställas med hjälp av sedvanliga kliniska laboratorietester såsom ALAT/ASAT, alkalisk fosfatas och bilirubin.


Nedsatt njurfunktion

Eftersom doxorubicin metaboliseras i levern och utsöndras i gallan, bör det inte krävas någon dosjustering. Populationsfarmakokinetikdata (med testat kreatininclearance inom intervallet 30-156 ml/min) visar att clearance av Caelyx pegylated liposomal inte påverkas av njurfunktionen. Inga farmakokinetikdata finns tillgängliga för patienter med ett kreatininclearance på mindre än 30 ml/min.


Splenektomerade AIDS-relaterade KS-patienter

Eftersom erfarenhet saknas avseende Caelyx pegylated liposomal hos splenektomerade patienter rekommenderas ej behandling med Caelyx pegylated liposomal.


Pediatrisk population

Erfarenhet från barn är begränsad. Caelyx pegylated liposomal rekommenderas inte till patienter under 18 år.


Äldre

Populationsbaserad analys visar att ålder i det område som testats (21-75 år) inte signifikant påverkar farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal.


Administreringssätt


Caelyx pegylated liposomal ges som en intravenös infusion. För ytterligare instruktioner avseende beredning och särskilda försiktighetsmått vid hantering, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Caelyx pegylated liposomal ska inte ges som en bolusinjektion eller som outspädd lösning. Det rekommenderas att infusionssetet för Caelyx pegylated liposomal ansluts via sidoingången på en intravenös infusion av glukos 50 mg/ml (5 %) för att uppnå ytterligare utspädning och minimera risken för trombos och extravasering. Infusionen kan ges i en perifer ven. Får ej användas tillsammans med "in-line" filter. Caelyx pegylated liposomal får inte ges intramuskulärt eller subkutant (se Hållbarhet, förvaring och hantering).


För doser < 90 mg spädes Caelyx pegylated liposomal i 250 ml glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning.

För doser ≥ 90 mg spädes Caelyx pegylated liposomal i 500 ml glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning.


Bröstcancer/Ovarialcancer/Multipelt Myelom

För att minimera risken för infusionsreaktioner ska den initiala dosen ges i en hastighet av högst 1 mg/minut. Om inga infusionsreaktioner observeras kan följande infusioner av Caelyx pegylated liposomal ges under en 60-minuters period.


Hos de patienter som får en infusionsreaktion ska infusionssättet modifieras enligt följande:

5 % av den totala dosen ska infunderas långsamt under de första 15 minuterna. Om detta tolereras utan reaktion kan infusionshastigheten ökas till det dubbla under de följande 15 minuterna. Om detta tolereras kan infusionen slutföras under nästföljande timme för en total infusionstid på 90 minuter.


AIDS-relaterad KS

Dosen Caelyx pegylated liposomal spädes i 250 ml glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning och administreras via en intravenös infusion under 30 minuter.

Varningar och försiktighet

Med tanke på skillnader i farmakokinetiska egenskaper och dosering får Caelyx pegylated liposomal inte bytas ut mot andra formuleringar med doxorubicinhydroklorid.


Kardiologisk toxicitet

Det rekommenderas att alla patienter som erhåller behandling med Caelyx pegylated liposomal rutinmässigt genomgår frekventa EKG-undersökningar. Övergående EKG-förändringar som T-vågsavflackning, S-T-sänkning och benigna arytmier anses inte utgöra tvingande skäl för att avbryta behandlingen med Caelyx pegylated liposomal. En reducerad QRS-våg betraktas däremot mer som ett tecken på kardiologisk toxicitet. Om en sådan förändring uppträder, ska användning av det mest specifika testet på antracyklinframkallad myokardskada övervägas, dvs. endomyokardbiopsi.


Mer specifika metoder för utvärdering och monitorering av hjärtfunktionen, jämfört med EKG, är en mätning av vänstra kammarens ejektionsfraktion genom ekokardiografi eller hellre med isotopscintografi (MUGA). Dessa metoder ska användas rutinmässigt innan behandling med Caelyx pegylated liposomal initieras och bör upprepas periodiskt under behandlingen. Utvärderingen av vänstra kammarfunktionen anses nödvändig före varje ytterligare administrering av Caelyx pegylated liposomal som överstiger en kumulativ livstidsdos av antracyklin på 450 mg/m2.


De utvärderingstester och metoder som nämnts ovan avseende monitorering av hjärtfunktionen under antracyklinbehandling ska användas i följande ordning: EKG-monitorering, mätning av vänstra kammarens ejektionsfraktion, endomyokardbiopsi. Om testresultaten tyder på eventuell hjärtskada på grund av Caelyx pegylated liposomal-behandling, ska nyttan av fortsatt behandling noga vägas mot risken för myokardskada.


Hos patienter med behandlingskrävande kardiologisk sjukdom, ska Caelyx pegylated liposomal administreras endast om nyttan överväger riskerna för patienten.


Iaktta försiktighet hos patienter med nedsatt hjärtfunktion som erhåller Caelyx pegylated liposomal.


Närhelst kardiomyopati misstänks, dvs. vänstra kammarens ejektionsfraktion har minskat väsentligt jämfört med värdet före behandling och/eller vänstra kammarens ejektionsfraktion är lägre än ett prognostiskt relevant värde (t.ex. < 45 %), kan endomyokardbiopsi övervägas och nyttan av fortsatt behandling måste noga vägas mot risken att utveckla en irreversibel hjärtskada.


Hjärtsvikt på grund av kardiomyopati kan uppträda plötsligt, utan föregående EKG-förändring men kan också uppträda flera veckor efter avslutad behandling.


Försiktighet ska iakttas hos patienter som har erhållit andra antracykliner. Den totala dosen av doxorubicinhydroklorid ska också ta i beräkning eventuell tidigare (eller pågående) behandling med kardiotoxiska medel som andra antracykliner/antrakinoner eller t.ex. 5-fluorouracil. Hjärttoxicitet kan också uppträda vid kumulativa doser av antracyklin lägre än 450 mg/m2 hos patienter som tidigare erhållit mediastenal strålning eller hos de som får samtidig behandling med cyklofosfamid.


Den kardiella säkerhetsprofilen för den rekommenderade doseringen för både bröst- och ovarialcancer (50 mg/m2) liknar den för 20 mg/m2 hos patienter med AIDS-KS (se Biverkningar).


Myelosuppression

Många patienter som behandlas med Caelyx pegylated liposomal har myelosuppression i utgångsläget till följd av faktorer som deras befintliga HIV-sjukdom eller samtidig eller tidigare medicinering med många andra läkemedel eller tumörer som involverar benmärgen. I den pivotala studien på patienter med ovarialcancer behandlade med en dos på 50 mg/m2 var myelosuppressionen generellt lätt till måttlig, reversibel och förknippades inte med episoder av neutropen infektion eller sepsis. I en kontrollerad klinisk studie där Caelyx pegylated liposomal jämfördes med topotecan var incidensen av behandlingsrelaterad sepsis väsentligt lägre för patienter med ovarialcancer som behandlats med Caelyx pegylated liposomal jämfört med patienter behandlade med topotecan. En liknande låg incidens av myelosuppression sågs hos patienter med metastaserande bröstcancer som fick Caelyx pegylated liposomal som förstahandspreparat i en klinisk studie. I motsats till erfarenheten hos patienter med bröst- eller ovarialcancer tycks myelosuppressionen vara den dosbegränsande biverkningen för patienter med AIDS-KS (se Biverkningar). På grund av risken för benmärgssuppression, ska blodstatus följas frekvent under behandlingen med Caelyx pegylated liposomal och åtminstone före varje dos av Caelyx pegylated liposomal .


Långvarig svår myelosuppression, kan leda till superinfektion eller blödning.


I kontrollerade kliniska studier på patienter med AIDS-KS mot en bleomycin/vinkristin kombination var opportunistiska infektioner mycket vanligare vid behandling med Caelyx pegylated liposomal. Patienter och läkare ska vara medvetna om denna högre incidens och vidta nödvändiga åtgärder.


Sekundära hematologiska maligniteter

Såsom med andra DNA-skadande antineoplastiska medel har sekundära akuta myeloiska leukemier och myelodysplasier rapporterats hos patienter som fått kombinationsbehandling med doxorubicin. Alla patienter som behandlas med doxorubicin bör därför stå under hematologisk övervakning.


Sekundära orala neoplasier

Mycket sällsynta fall av sekundär oral cancer har rapporterats hos patienter med långvarig (mer än ett år) exponering för Caelyx pegylated liposomal, eller hos de som fått en kumulativ Caelyx pegylated liposomal-dos större än 720 mg/m2. Fall av sekundär oral cancer diagnostiserades både vid behandling med Caelyx pegylated liposomal och upp till 6 år efter den sista dosen. Patienter bör regelbundet undersökas för förekomst av sårbildning i munnen.eller något obehag i munnen som kan tyda på sekundär oral cancer.


Infusionsrelaterade reaktioner

Allvarliga och ibland livshotande infusionsrelaterade reaktioner som kännetecknas av symtom liknande allergiska eller anafylaktiska reaktioner, inklusive astma, vallningar, urtikariella utslag, bröstsmärta, feber, hypertension, takykardi, pruritus, svettningar, andfåddhet, ansiktsödem, frossa, ryggvärk, trång känsla i bröstet eller i halsen och/eller hypotension kan uppkomma inom några minuter efter påbörjad infusion med Caelyx pegylated liposomal. I mycket sällsynta fall har också kramper observerats i samband med infusionsreaktioner (se Biverkningar). Att temporärt avbryta infusionen upphäver vanligtvis dessa symtom utan ytterligare behandling. Emellertid ska läkemedel för behandling av dessa symtom (t.ex. antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin och antiepileptika) såväl som akututrustning finnas tillgängliga för omedelbar användning. Hos de flesta patienter kan behandlingen fortsätta efter att alla symtom har upphört, utan recidiv. Infusionsreaktioner återkommer sällan efter första behandlingscykeln. För att minimera risken för infusionsreaktioner ska den initiala dosen inte administreras i en hastighet högre än 1 mg/minut (se Dosering).


Diabetespatienter

Notera att varje Caelyx pegylated liposomal-injektionsflaska innehåller sackaros och administreras i glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning.


För vanliga biverkningar som krävde dosanpassning eller utsättning, se avsnitt Biverkningar.

Interaktioner

Inga regelrätta läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Caelyx pegylated liposomal, även om fas II kombinationsstudier med konventionella kemoterapipreparat har utförts på patienter med gynekologiska maligniteter. Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med läkemedel som är kända för att interagera med standardpreparat med doxorubicinhydroklorid. Caelyx pegylated liposomal kan, i likhet med andra doxorubicinpreparat, förstärka toxiciteten av andra cancerbehandlingar. I kliniska studier med patienter med solida tumörer (inklusive bröst- och ovarialcancer) som samtidigt behandlats med cyklofosfamid eller taxaner, sågs inga nya additiva toxiciteter. Hos patienter med AIDS har försämring av cyklofosfamid-inducerad blödning vid cystit och ökning av hepatotoxiciteten med 6‑merkaptopurin rapporterats med doxorubicinhydroklorid-standardpreparat. Försiktighet ska iakttas när andra cytotoxiska medel, särskilt myelotoxiska medel, administreras samtidigt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Doxorubicinhydroklorid misstänks orsaka allvarliga fosterskador om det ges under graviditet. Caelyx pegylated liposomal ska därför användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska uppmanas att undvika graviditet under tiden de eller deras manliga partner behandlas med Caelyx pegylated liposomal och sex månader efter avslutad behandling (se Prekliniska uppgifter).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om Caelyx pegylated liposomal utsöndras i modersmjölk. Då många läkemedel, inklusive antracykliner, utsöndras i modersmjölk och med tanke på risken för allvarliga biverkningar hos ammade barn måste mödrar därför upphöra med amningen innan behandlingen med Caelyx pegylated liposomal börjar. Experter rekommenderar att HIV-infekterade kvinnor inte under några omständigheter ammar sina spädbarn för att undvika överföring av HIV.

Fertilitet

Effekten av doxorubicinhydroklorid på fertiliteten hos människa har inte utvärderats (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Caelyx pegylated liposomal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Emellertid har yrsel och sömnighet i vissa fall (< 5 %) förknippats med Caelyx pegylated liposomal-administrering i hittills utförda kliniska studier. Patienter som besväras av dessa biverkningar, bör undvika att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste biverkningen som rapporterats i kliniska studier på bröst-/ovarialcancer (50 mg/m2 var 4:e vecka) var palmoplantar erytrodysestesi (PPE). Den totala rapporterade incidensen av PPE var 44,0 % - 46,1 %. Dessa biverkningar var till största delen milda, med svåra (grad 3) fall rapporterade mellan 17 % - 19,5 %. Den rapporterade incidensen av livshotande (grad 4) fall var < 1 %. PPE resulterade sällan i permanent avbrytande av behandlingen (3,7 % - 7,0 %). PPE karakteriseras av smärtsamma, rödfläckiga hudutslag. Hos patienter som får denna reaktion ses den i allmänhet efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter en till två veckor och i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning. Pyridoxin givet i en dos på 50 – 150 mg per dag och kortikosteroider har använts som profylax och behandling av PPE, emellertid har dessa behandlingar inte utvärderats i fas III studier. Andra metoder för att förhindra och behandla PPE inkluderar att hålla händer och fötter kalla genom att ha dem i kallt vatten (blötläggning, bad eller simning), undvika att utsätta dem för överdriven hetta/varmt vatten och hålla dem bara (inga sockor, handskar eller skor som sitter tätt). PPE verkar primärt vara relaterat till doseringsschemat och kan reduceras genom att dosintervallet förlängs med 1 - 2 veckor (se Dosering). Denna reaktion kan dock vara svår och försvagande hos vissa patienter och kan kräva att behandlingen avbryts. Stomatit/mukosit och illamående rapporterades också ofta hos patienter med bröst-/ovarialcancer däremot i AIDS-KS programmet (20 mg/m2 varannan vecka) var myelosuppression (mestadels leukopeni) den vanligaste biverkningen (se AIDS-KS). PPE rapporterades hos 16 % av patienterna med multipelt myelom som behandlades med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib som kombinationsbehandling. Grad 3 PPE rapporterades hos 5 % av patienterna. Ingen grad 4 PPE rapporterades. De mest frekvent rapporterade (läkemedelsrelaterade, till följd av behandling) biverkningarna vid kombinationsbehandling (Caelyx pegylated liposomal + bortezomib) var illamående (40 %), diarré (35 %), neutropeni (33 %), trombocytopeni (29 %), kräkningar (28 %), trötthet (27 %) och förstoppning (22 %).


Bröstcancerprogrammet

509 patienter med avancerad bröstcancer som inte tidigare hade fått kemoterapi för metastaserande sjukdom behandlades med Caelyx pegylated liposomal (n=254) med dosen 50 mg/m2 var 4:e vecka eller doxorubicin (n=255) med dosen 60 mg/m2 var 3:e vecka i en klinisk fas III studie (I97-328). Följande vanliga biverkningar rapporterades oftare för doxorubicin än för Caelyx pegylated liposomal: illamående (53 % vs 37 %, grad 3/4 5 % vs 3 %), kräkningar (31 % vs 19 %, grad 3/4 4 % vs mindre än 1 %), någon form av alopeci (66 % vs 20 %), uttalad alopeci (54 % vs 7 %) och neutropeni (10 % vs 4 %, grad 3/4 8 % vs 2 %).


Mukosit (23 % vs 13 %, grad 3/4 4 % vs 2 %) och stomatit (22 % vs 15 %, grad 3/4 5 % vs 2 %) rapporterades oftare för Caelyx pegylated liposomal än för doxorubicin. Medeldurationen av de vanligaste svåra (grad 3/4) biverkningarna för båda grupperna var 30 dagar eller mindre. Se tabell 5 för en komplett lista på biverkningar rapporterade hos Caelyx pegylated liposomal-behandlade patienter.


Incidensen av livshotande (grad 4) hematologiska effekter var < 1,0 % och sepsis rapporterades hos 1 % av patienterna. Tillägg av tillväxtfaktor eller tillägg av transfusion var nödvändigt hos 5,1 % respektive 5,5 % av patienterna (se Dosering).


Graden av kliniskt signifikanta laboratorieavvikelser (grad 3 och 4) i denna grupp var låg med förhöjt totalbilirubin, ASAT och ALAT rapporterat hos 2,4 %, 1,6 % respektive < 1 % av patienterna. Ingen kliniskt signifikant höjning av serumkreatinin rapporterades.


Tabell 5. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterade i kliniska studier på bröstcancer (50 mg/m2 var 4:e vecka) (Caelyx pegylated liposomal-behandlade patienter) fördelade efter svårighetsgrad, MedDRA organsystem och benämning enligt ”preferred term”

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100,< 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

CIOMS III

Biverkning per organsystem

Bröstcancer

Alla svårighetsgrader

n=254 

(≥5 %)

Bröstcancer Grad 3/4

n=254

(≥5 %)

Bröstcancer

n=404

(1-5 %)

inte tidigare rapporterad i kliniska studier

Infektioner och infestationer

Vanliga

Faryngit

 

Follikulit, svampinfektion, munsår (icke herpetiskt), övre luftvägsinfektion

Mindre vanliga

 

Faryngit

 

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Leukopeni, anemi, neutropeni, trombocytopeni

Leukopeni, anemi

Trombocytopeni

Mindre vanliga

 

Neutropeni

 

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi

  

Vanliga

 

Anorexi

 

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Parestesier

Parestesier

Perifer neuropati

Mindre vanliga

Somnolens

  

Ögon

Vanliga

  

Laktrimation, dimsyn

Hjärtat

Vanliga

  

Ventrikulär arytmi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

  

Epistaxis

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, stomatit, kräkningar

  

Vanliga

Buksmärta, förstoppning, diarré, dyspepsi, munsår

Buksmärta, diarré, illamående, stomatit

Oral smärta

Mindre vanliga

 

Munsår, förstoppning, kräkningar

 

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

PPE*, alopeci, utslag

PPE*

 

Vanliga

Torr hud, hudmissfärgning, onormal pigmentering, erytem

Utslag

Bullös eruption, dermatit, erytematösa utslag, nagelproblem, fjällande hud

Mindre vanliga

 

Onormal pigmentering, erytem

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

  

Benkramper, skelettsmärta, muskuloskeletal smärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

  

Bröstsmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, trötthet, mukosit UNS

  

Vanliga

Svaghet, feber, smärta

Asteni, mukosit UNS

Ödem, benödem

Mindre vanliga

 

Trötthet, svaghet, smärta

 

* palmoplantar erytrodysestesi (Hand- fot syndrom).


Ovarialcancerprogrammet

512 patienter med ovarialcancer (en subpopulation av 876 patienter med solida tumörer) behandlades med en Caelyx pegylated liposomal-dos på 50 mg/m2 i kliniska studier. Se tabell 6 för biverkningar rapporterade hos Caelyx pegylated liposomal-behandlade patienter.


Tabell 6. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterade i kliniska studierovarialcancer (50 mg/m2 var 4:e vecka) (Caelyx pegylated liposomal-behandlade patienter) fördelade efter svårighetsgrad, MedDRA organsystem och benämning enligt ”preferred term”

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100, < 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

CIOMS III

Biverkning per organsystem

Ovarialcancer

Alla svårighetsgrader

n=512

(≥5 %)

Ovarialcancer

Grad 3/4

n=512

(≥5 %)

Ovarialcancer

n=512

(1-5 %)

Infektioner och infestationer

Vanliga

Faryngit

 

Infektion, oral moniliasis, herpes zoster, urinvägs-infektion

Mindre vanliga

 

Faryngit

 

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Leukopeni, anemi, neutropeni, trombocytopeni

Neutropeni

 

Vanliga

 

Leukopeni, anemi, trombocytopeni

Hypokrom anemi

Immunsystemet

Vanliga

  

Allergisk reaktion

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi

  

Vanliga

  

Dehydrering, kakexi

Mindre vanliga

 

Anorexi

 

Psykiska störningar

Vanliga

  

Ångest, depression, sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Parestesier, somnolens

 

Huvudvärk, yrsel, neuropati, hypertoni

Mindre vanliga

 

Parestesier, somnolens

 

Ögon

Vanliga

  

Konjunktivit

Hjärtat

   

Vanliga

  

Kardiovaskulära problem

Blodkärl

Vanliga

  

Vasodilatation

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

  

Dyspné, ökad hosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Förstoppning, diarré, illamående, stomatit, kräkningar

  

Vanliga

Buksmärta, dyspepsi, munsår

Illamående, stomatit, kräkningar, buksmärta, diarré

Munsår, esofagit, illamående och kräkningar, gastrit, dysfagi, muntorrhet, flatulens, gingivit, smakförändring

Mindre vanliga

 

Förstoppning, dyspepsi, munsår

 

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

PPE*, alopeci, utslag

PPE*

 

Vanliga

Torr hud, hudmissfärgning

Alopeci, utslag

Vesikobullösa utslag, klåda, exfoliativ dermatit, hudproblem, makulopapulösa utslag, svettning, akne, hudulceration

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

  

Ryggsmärta, myalgi

Njurar och urinvägar

Vanliga

  

Dysuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

  

Vaginit

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, slemhinneförändring

  

Vanliga

Feber, smärta

Asteni, slemhinneförändring, smärta

Frossa, bröstsmärta, sjukdomskänsla, perifert ödem

Mindre vanliga

 

Feber

 

Undersökningar

Vanliga

  

Viktminskning

* palmoplantar erytrodysestesi (Hand- fot syndrom)


Myelosupression var mestadels mild eller måttlig och hanterbar. Sepsis relaterad till leukopeni observerades mindre ofta (< 1 %). Tillägg av tillväxtfaktor krävdes mindre ofta (< 5 %) och tillägg av transfusion krävdes hos ungefär 15 % av patienterna (se Dosering).


I en subpopulation med 410 patienter med ovarialcancer inkluderade de kliniskt betydelsefulla laboratorieavvikelser som förekom i kliniska studier med Caelyx pegylated liposomal en ökning av totalbilirubin (vanligtvis hos patienter med levermetastaser) (5 %) och serumkreatininnivåer (5 %). Ökningar av ASAT rapporterades mindre ofta (< 1 %).


Patienter med solida tumörer: I en större kohort med 929 patienter med solida tumörer (inklusive bröstcancer och ovarialcancer) som till största delen behandlades med en dos på 50 mg/m2 var 4:e vecka, är säkerhetsprofilen och incidensen av biverkningar jämförbara med de hos patienter behandlade i de pivotala bröstcancer- och ovarialcancerstudierna.


Multipelt myelom program

I en klinisk fas III-studie med 646 patienter med multipelt myelom, som fått åtminstone en tidigare behandlingsregim, behandlades 318 patienter med kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal 30 mg/m2 givet som en timmes intravenös infusion på dag 4 efter bortezomib, som gavs med doseringen 1,3 mg/m2 dag 1, 4, 8 och 11 var tredje vecka eller med bortezomib som monoterapi. Se tabell 7 för biverkningar rapporterade hos ≥ 5 % av de patienter som behandlats med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib som kombinationsbehandling.


Neutropeni, trombocytopeni och anemi var de mest frekvent rapporterade hematologiska biverkningarna, rapporterade för både kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib och för bortezomib som monoterapi. Incidensen för grad 3 och 4 neutropeni var högre i gruppen som fick kombinationsbehandling än i monoterapigruppen (28 % vs 14 %). Incidensen för grad 3 och 4 trombocytopeni var högre i gruppen som fick kombinationsbehandling än i monoterapigruppen (22 % vs 14 %). Incidensen för anemi var likartad i båda behandlingsgrupperna (7 % vs 5 %).


Stomatit rapporterades mer frekvent i gruppen som fick kombinationsbehandling (16 %) än i monoterapigruppen (3 %) och de flesta fallen var av svårighetsgrad 2 eller lägre. Grad 3 stomatit rapporterades hos 2 % av patienterna i gruppen som fick kombinationsbehandling. Ingen grad 4 stomatit rapporterades.


Illamående och kräkningar rapporterades mer frekvent i gruppen som fick kombinationsbehandling (40 % och 28 %) än i monoterapigruppen (32 % och 15 %) och var mestadels av svårighetsgrad 1 och 2.


Behandlingsutsättning av ett eller båda medlen på grund av biverkningar sågs hos 38 % av patienterna. Vanliga biverkningar som ledde till behandlingsutsättning av bortezomib och Caelyx pegylated liposomal omfattade PPE, neuralgi, perifer neuropati, perifer sensorisk neuropati, trombocytopeni, sänkt ejektionsfraktion och trötthet.


Tabell 7. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterade i kliniska studier av multipelt myelom (Caelyx pegylated liposomal 30 mg/m2 i kombination med bortezomib var tredje vecka) fördeladeefter svårighetsgrad, MedDRA organsystem och benämning enligt ”preferred term”

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100, < 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

CIOMS III

Biverkning per organsystem

Alla svårighetsgrader

n=318

(≥ 5 % )

Grad 3/4**

n=318

(≥ 5 %)

Alla svårighetsgrader

n=318

(1-5 % )

Infektioner och infestationer

Vanliga

Herpes simplex, herpes zoster

Herpes zoster

Pneumoni, nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, oral candidainfektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Anemi, neutropeni, trombocytopeni

Neutropeni, trombocytopeni

 

Vanliga

Leukopeni

Anemi, leukopeni

Febril neutropeni, lymfopeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi

  

Vanliga

Minskad aptit

Anorexi

Dehydrering, hypokalemi, hyperkalemi, hypomagnesemi, hyponatremi, hypokalcemi

Mindre vanliga

 

Minskad aptit

 

Psykiska störningar

Vanliga

Sömnlöshet

 

Ångest

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Perifer sensorisk neuropati, neuralgi, huvudvärk

  

Vanliga

Perifer neuropati, neuropati, parestesier, polyneuropati, yrsel, smakstörning

Neuralgi, perifer neuropati, neuropati

Letargi, hypoestesi, synkope, dysestesi

Mindre vanliga

 

Huvudvärk, perifer sensorisk neuropati, parestesier, yrsel

 

Ögon

Vanliga

  

Konjunktivit

Blodkärl

Vanliga

  

Hypotension, ortostatisk hypotension, vallningar, hypertension, flebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné

 

Hosta, epistaxis, ansträngningsutlöst dyspné

Mindre vanliga

 

Dyspné

 

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, diarré, kräkningar, förstoppning, stomatit

  

Vanliga

Buksmärta, dyspepsi

Illamående, diarré, kräkningar, stomatit

Övre buksmärta, munsår, muntorrhet, dysfagi, aftös stomatit

Mindre vanliga

 

Förstoppning, buksmärta, dyspepsi

 

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

PPE*, utslag

  

Vanliga

Torr hud

PPE*

Pruritus, papulösa utslag, allergisk dermatit, erytem, hyperpigmentering av huden, petekier, alopeci, läkemedelsutslag

Mindre vanliga

 

Utslag

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Smärta i extremiteterna

 

Ledvärk, myalgi, muskelkramp, muskelsvaghet, muskuloskeletal smärta, muskuloskeletal bröstsmärta

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Vanliga

  

Skrotalt erytem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni, trötthet, pyrexi

  

Vanliga

 

Asteni, trötthet

Perifert ödem, frossa, influensaliknande sjukdom, sjukdomskänsla, hypertermi

Mindre vanliga

 

Pyrexi

 

Undersökningar

Vanliga

Viktnedgång

 

ASAT-stegring,

ejektionsfraktions-minskning, blodkreatininökning, ALAT-stegring

* palmoplantar erytrodysestesi (Hand- fot syndrom).

** Grad 3/4 biverkningar baseras på biverkningsterminologi för alla svårighetsgrader med en total incidens på ≥ 5 % (se biverkningar listade i första kolumnen).


AIDS-relaterade KS-programmet

Kliniska studierAIDS-KS-patienter behandlade med Caelyx pegylated liposomal 20 mg/m2 visar att den vanligaste biverkan (som anses vara relaterad till Caelyx pegylated liposomal-behandlingen) var myelosuppression som var mycket vanligt förekommande (hos cirka hälften av patienterna).


Leukopeni är den mest frekventa biverkan av Caelyx pegylated liposomal i denna population. Neutropeni, anemi och trombocytopeni har observerats. Dessa biverkningar kan inträffa tidigt i behandlingen. Hematologisk toxicitet kan kräva dosreduktion eller att behandlingen avbryts eller senareläggs. Behandlingen med Caelyx pegylated liposomal ska tillfälligt avbrytas hos patienter där granulocyt-värdet är < 1000/mm3 och/eller trombocytvärdet är < 50 000/mm3. G-CSF (eller GM-CSF) kan ges som samtidig stödbehandling när granulocytvärdet är < 1000/mmi efterföljande cykler. Hematologisk toxicitet hos patienter med ovarialcancer är inte lika allvarlig som hos patienter med AIDS-KS (se avsnitt ovan om ovarialcancer).


Respiratoriska biverkningar var vanligt förekommande i kliniska studier med Caelyx pegylated liposomal och kan tänkas vara relaterade till opportunistiska infektioner (OI) i patientgruppen med AIDS. Opportunistiska infektioner kan iakttas hos KS-patienter efter administrering av Caelyx pegylated liposomal och ses frekvent hos patienter med HIV-inducerad immunbrist. De vanligaste iakttagna OI i kliniska studier var candidiasis, cytomegalovirus, herpes simplex, Pneumocystis carinii pneumoni och mycobacterium avium-komplex.


Tabell 8. Biverkningar observerade hos patienter med AIDS-relaterad KS enligt CIOMS III frekvenskategorier

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100, < 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100)

Infektioner och infestationer

Vanliga

Oral moniliasis

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropeni, anemi, leukopeni

Vanliga

Trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Parestesier

Ögon

Vanliga

Retinit

Blodkärl

 

Vanliga

Vasodilatation

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Diarré, stomatit, kräkningar, sårbildning i munnen, buksmärta, glossit, förstoppning, illamående och kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Alopeci, utslag

Mindre vanliga

Palmoplantar erytrodysestesi (PPE)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni, feber, infusionsrelaterade akuta reaktioner

Undersökningar

Vanliga

Viktminskning


Andra mindre vanliga (< 5 %) rapporterade biverkningar var överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner. Efter marknadsintroduktionen har bullösa utslag rapporterats i sällsynta fall i denna population.


Kliniskt signifikanta laboratorieavvikelser inträffade frekvent (≥ 5 %), inklusive ökning i alkaliskt fosfatas, ASAT och bilirubin, vilka ansågs vara relaterade till den underliggande sjukdomen och inte till Caelyx pegylated liposomal. Minskning av hemoglobinvärde och trombocyttal rapporterades mindre frekvent (< 5 %). Sepsis relaterad till leukopeni observerades i sällsynta fall (< 1 %). En del av dessa avvikelser kan tänkas ha berott på den underliggande HIV-infektionen och inte på Caelyx pegylated liposomal.


Alla patienter

100 av 929 patienter (10,8 %) med solida tumörer beskrevs ha en infusionsrelaterad reaktion under behandling med Caelyx pegylated liposomal definierad med följande Costart-termer: allergisk reaktion, anafylaktisk reaktion, astma, ansiktsödem, hypotoni, vasodilatation, urticaria, ryggvärk, bröstsmärta, frossa, feber, hypertoni, takykardi, dyspepsi, illamående, yrsel, dyspné, faryngit, hudutslag, klåda, svettningar, reaktion vid injektionsstället och läkemedelsinteraktion. Permanent avbrytande av behandlingen rapporterades mindre ofta, 2 %. En liknande incidens av infusionsreaktioner (12,4 %) och avbrytande av behandlingen (1,5 %) observerades i bröstcancerprogrammet. Hos patienter med multipelt myelom som erhöll Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib, har infusionsrelaterade reaktioner rapporterats med en frekvens på 3 %. Hos patienter med AIDS-KS karakteriserades infusionsrelaterade reaktioner av flush, andfåddhet, ansiktsödem, huvudvärk, frossa, ryggvärk, tryck över bröst och strupe och/eller hypotoni som kan förväntas i en frekvens av 5 % till 10 %. I mycket sällsynta fall har kramper observerats i samband med infusionsreaktioner. Hos alla patienter inträffade infusionsrelaterade reaktioner i första hand under den första behandlingscykeln. Tillfälligt uppehåll av infusionen gör att dessa symtom går över utan ytterligare behandling. Hos nästan alla patienter kan behandlingen med Caelyx pegylated liposomal återupptas efter att alla symtom har gått över, utan att de återkommer. Infusionsreaktioner återkommer sällan efter den första behandlingscykeln med Caelyx pegylated liposomal (se Dosering).


Myelosuppression associerad med anemi, trombocytopeni, leukopeni och i sällsynta fall febril neutropeni, har rapporterats hos patienter behandlade med Caelyx pegylated liposomal.


Stomatit har rapporterats hos patienter som givits kontinuerliga infusioner av konventionellt doxorubicinhydroklorid och rapporterades frekvent hos patienter som erhöll Caelyx pegylated liposomal. Det hindrade inte patienten från att fullfölja behandlingen och ingen dosjustering erfordras i allmänhet, såvida inte stomatiten inverkar på patientens förmåga att äta. I så fall kan dosintervallet förlängas med 1-2 veckor eller dosen minskas (se Dosering).


En ökad incidens av hjärtsvikt förekommer vid behandling med doxorubicin vid kumulativa livstidsdoser på > 450 mg/m2 eller vid lägre doser för patienter med kardiella riskfaktorer. Endomyokardbiopsier på nio av tio patienter med AIDS-KS, vilka erhållit kumulativa doser Caelyx pegylated liposomal överstigande 460 mg/m2, gav inga tecken på antracyklininducerad kardiomyopati. Rekommenderad dos av Caelyx pegylated liposomal för AIDS-KS-patienter är 20 mg/m2 varannan till var tredje vecka. Den kumulativa dos vid vilken kardiologisk toxicitet kan bli ett bekymmer för dessa AIDS-KS-patienter (> 400 mg/m2) skulle kräva över 20 behandlingscykler med Caelyx pegylated liposomal över en tidsrymd av 40 till 60 veckor.


Dessutom utfördes endomyokardiella biopsier på 8 patienter med solida tumörer med kumulativa antracyklindoser på 509 mg/m2 – 1680 mg/m2. Spridningen i ”Billingham cardiotoxicity score” var från grad 0 - 1,5. Denna spridning överensstämmer med ingen eller mild hjärttoxicitet.


I den pivotala fas III-studien mot doxorubicin, uppfyllde 58/509 (11,4 %) randomiserade patienter (10 behandlade med Caelyx pegylated liposomal med en dos på 50 mg/m2 var 4:e vecka mot 48 behandlade med doxorubicin med en dos på 60 mg/m2 var 3:e vecka) de protokolldefinierade kriterierna för hjärttoxicitet under behandlingen och/eller uppföljningen. Kardiologisk toxicitet definierades som en minskning av 20 punkter eller mer från utgångsvärdet om LVEF i viloläge förblev inom normalområdet eller en minskning av 10 punkter eller mer vid onormal LVEF (mindre än nedre normalgränsen). Ingen av de 10 Caelyx pegylated liposomal-patienterna som hade en hjärttoxicitet enligt LVEF kriterierna utvecklade tecken och symtom på hjärtsvikt. Däremot utvecklade 10 av 48 doxorubicinpatienter som hade hjärttoxicitet enligt LVEF kriterierna också tecken och symtom på hjärtsvikt.


Hos patienter med solida tumörer, inklusive en subpopulation av patienter med bröst- och ovarialcancer, behandlade med en dos på 50 mg/m2/cykel med kumulativa livstidsdoser av antracyklin på upp till 1532 mg/m2, var incidensen av kliniskt betydelsefulla hjärtdysfunktioner låg. Av de 418 patienterna behandlade med Caelyx pegylated liposomal 50 mg/m2/cykel vilka hade ett utgångsvärde på vänstra kammarens ejektionsfraktion (LVEF) och minst ett uppföljningsvärde utvärderade genom ”MUGA-scan” hade 88 patienter en kumulativ antracyklindos på > 400 mg/m2, en exponeringsnivå som förknippas med en ökad risk för kardiovaskulär toxicitet med konventionellt doxorubicin. Bara 13 av dessa 88 patienter (15 %) hade minst en klinisk betydelsefull förändring av sitt LVEF, definierat som ett LVEF-värde mindre än 45 % eller en minskning med minst 20 punkter från utgångsvärdet. Dessutom avbröt endast en patient (kumulativ antracyklindos på 944 mg/m2) behandlingen på grund av kliniska symtom på hjärtsvikt


I en poolad analys av 4 231 patienter som fick Caelyx pegylated liposomal för bröstcancer, ovarialcancer, multipelt myelom eller AIDS-relaterad KS har ventrikulär arytmi, hjärtklappningar, hjärtsvikt, hjärtstillestånd, högersidigt skänkelblock och minskad ejektionsfraktion rapporterats som mindre vanligt, och atrioventrikulärt block, cyanos och retledningsrubbning har rapporterats som sällsynt.


Såsom med andra DNA-skadande antineoplastiska medel har sekundära akuta myeloiska leukemier och myelodysplasier rapporterats hos patienter som fått kombinationsbehandling med doxorubicin. Alla patienter som behandlas med doxorubicin bör därför stå under hematologisk övervakning.


Även om lokala nekroser i samband med extravasering har rapporterats mycket sällsynt, betraktas Caelyx pegylated liposomal som ett irriterande medel. Djurstudier tyder på att administrering av doxorubicinhydroklorid som en liposomal beredning minskar risken för extravaseringsskador. Om något tecken på extravasering uppkommer (t.ex. sveda, erytem), ska infusionen omedelbart avbrytas för att åter inledas i en annan ven. Att lägga is över extravaseringsstället under cirka 30 minuter kan bidra till att lindra den lokala reaktionen. Caelyx pegylated liposomal får ej ges intramuskulärt eller subkutant.


Uppblossande av tidigare strålinducerad hudreaktion har rapporterats i sällsynta fall med Caelyx pegylated liposomal.


Erfarenheter efter marknadsintroduktion

Biverkningar identifierade efter marknadsintroduktionen av Caelyx pegylated liposomal beskrivs i tabell 9. Frekvenserna redovisas enligt följande kategorier:


Mycket vanliga ≥ 1/10

Vanliga ≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanliga ≥ 1/1000, < 1/100

Sällsynta ≥ 1/10 000, < 1/1000

Mycket sällsynta ≥ 1/10 000, < 1/1000, inklusive isolerade fall


Tabell 9. Biverkningar identifierade efter marknadsintroduktion av Caelyx pegylated liposomal

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (inklusive cystor och polyper)

Mycket sällsynta

Sekundära orala neoplasier1

Blodkärl

Mindre vanliga

Venös tromboemboli, inklusive tromboflebit, ventrombos och lungemboli

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt

Likenoid keratos

Mycket sällsynta

Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys

1 Fall av sekundär oral cancer har rapporterats hos patienter med långvarig (mer än 1 år) exponering för Caleyx pegylated liposomal, eller hos de som har fått en kumulativ Caelyx pegylated liposomal dos större än 720 mg/m2 (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akut överdosering med doxorubicinhydroklorid förvärrar den toxiska effekten av mukosit, leukopeni och trombocytopeni. Behandling av akut överdosering hos patienter med svår myelosuppression består av sjukhusvistelse, antibiotika, trombocyt- och granulocyttransfusioner och symtomatisk behandling av mukosit.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen i Caelyx pegylated liposomal är doxorubicinhydroklorid, ett cytotoxiskt antracyklinantibiotikum, som erhålls ur Streptomyces peuceticus var. caesius. Den exakta mekanismen av effekten mot cancer hos doxorubicin är inte känd. Det anses allmänt att inhibition av DNA, RNA och proteinsyntes ansvarar för större delen av den cytotoxiska effekten. Denna är troligen resultatet av interkalering av antracyklinet mellan angränsande baspar i DNA:s dubbelspiral, vilket förhindrar deras frigörelse för replikation.


Klinisk effekt och säkerhet

En randomiserad jämförande fas III-studie med Caelyx pegylated liposomal mot doxorubicin hos patienter med metastaserande bröstcancer fullföljdes av 509 patienter. Den protokollspecificerade målsättningen att visa att Caelyx pegylated liposomal inte var sämre än doxorubicin uppnåddes, hazard ratio (HR) för progressionsfri överlevnad (PFS) var 1,00 (95 % CI för HR=0,82 – 1,22). Behandlingens HR för PFS, när denna justerats avseende prognostiska variabler, överensstämde med PFS för ITT-populationen.


Den primära analysen av hjärttoxicitet visade att risken för att utveckla hjärtbiverkningar som beror på en kumulativ antracyklindos var signifikant lägre för Caelyx pegylated liposomal än med doxorubicin (HR=3,16, p < 0,001). Vid kumulativa doser större än 450 mg/m2 rapporterades inga hjärtbiverkningar med Caelyx pegylated liposomal.


En jämförande fas III-studie med Caelyx pegylated liposomal mot topotekan hos patienter med epitelial ovarialcancer som sviktat på första linjens platinumbaserad kemoterapi fullföljdes hos 474 patienter. Det var en fördel i total överlevnad för Caelyx pegylated liposomal-behandlade patienter mot topotekan-behandlade patienter vilket framgår av ett hazard ratio (HR) på 1,216 (95 % CI: 1,000; 1,478), p=0,050. Överlevnaden vid 1, 2 och 3 år var respektive 56,3 %, 34,7 % och 20,2 % för Caelyx pegylated liposomal jämfört med 54,0 %, 23,6 % och 13,2 % för topotekan.


För subgruppen av patienter med platinumkänslig sjukdom var skillnaden större: HR på 1,432 (95 % CI: 1,066; 1,923), p=0,017. Överlevnaden vid 1, 2 och 3 år var respektive 74,1 %, 51,2 % och 28,4 % för Caelyx pegylated liposomal jämfört med 66,2 %, 31,0 % och 17,5 % för topotekan.


Behandlingarna var jämförbara i subgruppen av patienter med platinumresistent sjukdom: HR på 1,069 (95 % CI: 0,823; 1,387), p=0,618. Överlevnaden vid 1, 2 och 3 år var respektive 41,5 %, 21,1 % och 13,8 % för Caelyx pegylated liposomal, jämfört med 43,2 %, 17,2 % and 9,5 % för topotekan.


En fas III, randomiserad, parallellgrupp, öppen, multicenterstudie där man jämförde säkerhet och effekt av Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib som kombinationsbehandling med bortezomib som monoterapi, hos patienter med multipelt myelom som fått åtminstone en tidigare behandlingsregim och som inte progredierat under tiden de fått antracyklinbaserad behandling, genomfördes på 646 patienter. Man erhöll en signifikant förbättring av primära endpoint, tid till progress (TTP), hos patienter som behandlats med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib som kombinationsbehandling jämfört med patienter behandlade med bortezomib som monoterapi, vilket visades i en riskreduktion (RR) på 35 % (95 % CI: 21-47 %), p < 0,0001, baserat på 407 TTP-händelser. Median TTP var 6,9 månader för bortezomib som monoterapi jämfört med 8,9 månader för de patienter som fick kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib. En protokolldefinierad interimsanalys (baserat på 249 TTP-händelser) ledde till att studien stängdes tidigare på grund av effekt. Denna interimsanalys visade en riskreduktion för TTP på 45 % (95 % CI: 29-57 %), p < 0,0001. Median TTP var 6,5 månader för bortezomib som monoterapi jämfört med 9,3 månader för de patienter som fick kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib. Dessa resultat utgjorde den finala protokolldefinierade analysen trots att de inte var fullständiga. Den slutliga analysen av total överlevnad (OS) utförd efter en median uppföljning på 8,6 år visade ingen signifikant skillnad i OS mellan de två behandlingsgrupperna. Median OS var 30,8 månader (95 % CI: 25,2–36,5 månader) för patienter som fick bortezomib som monoterapi och 33,0 månader (95 % CI: 28,9–37,1 månader) för patienter som fick Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib som kombinationsbehandling.

Farmakokinetik

Caelyx pegylated liposomal är en långtidscirkulerande pegylerad liposomberedning av doxorubicinhydroklorid. Pegylerade liposomer innehåller yttransplanterade segment av den hydrofila polymeren metoxipolyetylenglykol (MPEG). Dessa linjära MPEG-grupper sträcker sig ut från liposomytan och bildar en skyddande beläggning som minskar interaktionen mellan lipidens tvåskiktsmembran och plasmakomponenterna. Detta gör det möjligt för Caelyx pegylated liposomal-liposomerna att cirkulera under en längre tid i blodet. Pegylerade liposomer är tillräckligt små (cirka 100 nm i genomsnittlig diameter) för att intakta passera (extravasera) genom defekta blodkärl som försörjer tumörer. Bevis på förmågan till penetration hos pegylerade liposomer från blodkärl och deras penetration och ackumulering i tumörer har setts hos möss med C-26 kolonkarcinomtumörer och hos transgena möss med KS-liknande lesioner. Pegylerade liposomer har även en lipidmatrix med låg genomträngning och ett internt vattenbuffertsystem som samverkar till att hålla doxorubicinhydroklorid inkapslat under den tid liposomerna cirkulerar.


Plasmafarmakokinetiken hos Caelyx pegylated liposomal hos människa skiljer sig signifikant från den som beskrivits i litteraturen rörande standardberedningar av doxorubicinhydroklorid. Vid lägre doser (10 mg/m2 – 20 mg/m2) uppvisade Caelyx pegylated liposomal linjär farmakokinetik. I dosintervallet 10 mg/m2 – 60 mg/m2 uppvisade Caelyx pegylated liposomal icke-linjär farmakokinetik. Standardpreparat med doxorubicinhydroklorid uppvisar omfattande vävnadsfördelning (distributionsvolym 700 till 1100 l/m2) och en snabb elimineringsclearance (24 till 73 l/h/m2). Som kontrast antyder den farmakokinetiska profilen för Caelyx pegylated liposomal att Caelyx pegylated liposomal begränsas huvudsakligen till den vaskulära vätskevolymen och att doxorubicinets eliminering från blodet är beroende av liposombäraren. Doxorubicinet blir tillgängligt efter det att liposomerna har extravaserats och kommit in i vävnadsrummet.


Vid ekvivalenta doser är plasmakoncentrationen och AUC-värdena för Caelyx pegylated liposomal, som huvudsakligen utgör pegylerat liposomalt doxorubicinhydroklorid (innehållande 90 % till 95 % av det uppmätta doxorubicinet), signifikant högre än dem som uppnås med standardberedningar av doxorubicinhydroklorid.


Caelyx pegylated liposomal får inte bytas ut mot andra formuleringar av doxorubicinhydroklorid.


Populationsfarmakokinetik

Farmakokinetiken hos Caelyx pegylated liposomal utvärderades hos 120 patienter från 10 olika kliniska studier genom att använda en populationsfarmakokinetisk tillämpning. Farmakokinetiken hos Caelyx pegylated liposomal i dosintervallet 10 mg/m2 till 60 mg/m2 kunde bäst beskrivas genom en icke-linjär 2-kompartment modell med nollte ordnings input och Michaelis-Menten eliminering. Den genomsnittliga intrinsic clearance av Caelyx pegylated liposomal var 0,030 l/h/m2 (variationsvidd 0,008 till 0,152 l/h/m2) och den genomsnittliga centrala distributionsvolymen var 1,93 l/m2 (variationsvidd 0,96 – 3,85 l/m2) vilket närmar sig plasmavolymen. Skenbara halveringstiden var 24 till 231 timmar, med ett medelvärde på 73,9 timmar.


Patienter med bröstcancer

Farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal, fastställd hos 18 patienter med bröstcancer, liknade farmakokinetiken som fastställdes i en större population på 120 patienter med olika former av cancer. Den genomsnittliga intrinsic clearance var 0,016 l/h/m2 (varierar mellan 0,008 - 0,027 l/h/m2), den genomsnittliga centrala distributionsvolymen var 1,46 l/m2 (varierar mellan 1,10 - 1,64 l/m2). Den genomsnittliga skenbara halveringstiden var 71,5 timmar (varierar mellan 45,2 - 98,5 timmar).


Patienter med ovarialcancer

Farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal, fastställd hos 11 patienter med ovarialcarcinom, liknade farmakokinetiken som fastställdes i en större population på 120 patienter med olika former av cancer. Den genomsnittliga intrinsic clearance var 0,021 l/h/m2 (varierar mellan 0,009 till 0,041 l/h/m2) och den genomsnittliga centrala distributionsvolymen var 1,95 l/m2 (varierar mellan 1,67 – 2,40 l/m2). Den genomsnittliga skenbara halveringstiden var 75,0 timmar (varierar mellan 36,1 – 125 timmar).


Patienter med AIDS-relaterad KS

Farmakokinetiken i plasma hos Caelyx pegylated liposomal utvärderades hos 23 patienter med KS, som erhöll engångsdoser på 20 mg/m2 administrerade som en 30 minuters infusion. De farmakokinetiska parametrarna för Caelyx pegylated liposomal (huvudsakligen utgörande pegylerat liposomalt doxorubicinhydroklorid och låga nivåer av ej inkapslat doxorubicinhydroklorid) som observerats efter dosen 20 mg/m2 framgår av tabell 10.


Tabell 10. Farmakokinetiska parametrar hos patienter med AIDS-KS behandlade med Caelyx pegylated liposomal

 

Medelvärde ± medelfel

Parameter

20 mg/m2 (n=23)

Maximal plasmakoncentration* (μg/ml)

8,34 ± 0,49

Plasmaclearance (l/h/m2)

0,041 ± 0,004

Distributionsvolym (l/m2)

2,72 ± 0,120

AUC (μg/ml · h)

590,00 ± 58,7

λ1 halveringstid (timmar)

5,2 ± 1,4

λ2 halveringstid (timmar)

55,0 ± 4,8

* Mätt vid slutet av en 30 minuters infusion.

Prekliniska uppgifter

I djurstudier med upprepad dosering är toxicitetsprofilen för Caelyx pegylated liposomal mycket lik den som ses hos människa som erhåller långtidsinfusion av standardpreparat med doxorubicinhydroklorid. Med Caelyx pegylated liposomal resulterar inkapslingen av doxorubicinhydroklorid i pegylerade liposomer i att följande förändringar skiljer i styrka:


Kardiotoxicitet

Studier på kanin har visat att kardiotoxiciteten för Caelyx pegylated liposomal är reducerad jämfört med standardberedningar av doxorubicinhydroklorid.


Dermal toxicitet

I studier med upprepad dosering till råtta och hund, observerades allvarliga dermala inflammatoriska lesioner och ulcerationer vid kliniskt relevanta doser. I studien på hund kunde frekvensen och svårighetsgraden av dessa lesioner reduceras genom dossänkning eller förlängning av dosintervallet. Liknande dermala lesioner, som beskrivs som palmoplantar erytrodystesi har också rapporterats hos patienter efter intravenös infusion under längre tid. (se Biverkningar).


Anafylaktiska reaktioner

I toxikologistudier på hund med upprepad dosering, observerades en akut reaktion bestående av hypotension, bleka slemhinnemembran, salivutsöndring, kräkningar, och perioder av hyperaktivitet följt av hypoaktivitet och letargi efter administrering av liposomer (placebo). En liknande, men mindre svår reaktion sågs också på hundar behandlade med Caelyx pegylated liposomal och standardpreparat med doxorubicin.


Hypotensionen kunde minskas genom förbehandling med antihistaminer. Reaktionen var emellertid inte livshotande och hundarna återhämtade sig snabbt när preparatet utsattes.


Lokal toxicitet

Subkutana toleransstudier tyder på att Caelyx pegylated liposomal till skillnad från standardpreparat med doxorubicinhydroklorid, orsakar mindre lokal irritation eller vävnadsskada efter en eventuell extravasering.


Mutagenicitet och carcinogenicitet

Även om inga studier utförts med Caelyx pegylated liposomal har doxorubicinhydroklorid, den farmakologiskt aktiva substansen i Caelyx pegylated liposomal, mutagena och carcinogena effekter. Pegylerade placeboliposomer är varken mutagena eller genotoxiska.


Reproduktionstoxikologi

Caelyx pegylated liposomal resulterade i mild till måttlig atrofi av ovarier och testiklar hos möss efter en engångsdos på 36 mg/kg. Minskade testikelvikter och hypospermi sågs hos råttor efter upprepade doser ≥ 0,25 mg/kg/dag och diffus degeneration av sädeskanalerna och en uttalad minskning i spermatogenesen sågs hos hundar efter upprepade doser av 1 mg/kg/dag (se Graviditet och Fertilitet).


Nefrotoxicitet

En studie har visat att Caelyx pegylated liposomal givet som intravenös engångsdos i mer än den dubbla kliniska dosen ger renal toxicitet hos apor. Renal toxicitet har observerats vid ännu lägre engångsdoser med doxorubicinhydroklorid hos råttor och kaniner. Eftersom en utvärdering av säkerhetsdatabasen för Caelyx pegylated liposomal efter marknadsföringen inte har visat någon benägenhet för nefrotoxicitet av Caelyx pegylated liposomal har dessa fynd hos apor har troligen ingen relevans för patient riskbedömning.

Innehåll

En ml Caelyx pegylated liposomal innehåller 2 mg doxorubicinhydroklorid i en pegylerad liposomal beredning.


Caelyx pegylated liposomal, en liposomberedning, är doxorubicinhydroklorid inkapslat i liposomer med ytbundet metoxipolyetylenglykol (MPEG). Denna process kallas för pegylering och skyddar liposomer från att bli igenkända av det mononukleära fagocyteringssystemet (MPS), vilket ökar cirkulationstiden i blodet.


Hjälpämnen med känd effekt

Innehåller fullt hydrogenerat sojafosfatidylkolin (från sojabönor) – se avsnitt Kontraindikationer.

Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


Förteckning över hjälpämnen

α-(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)fosfooxi]etylkarbamoyl)-ω-metoxipoly(oxietylen)-40 natriumsalt (MPEG-DSPE)

fullt hydrogenerat sojafosfatidylkolin (HSPC)

kolesterol

ammoniumsulfat

sackaros

histidin

vatten för injektionsvätskor

saltsyra (för pH-justering)

natriumhydroxid (för pH-justering)

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Doxorubicin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av doxorubicin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att doxorubicin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Doxorubicin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):

The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

0.98226953 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.000149508 µg/L


Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC cannnot be calculated.


Degradation:

No data on degradation available.

The medicine is potentially persistent.


2. BIOACCUMULATION

2.1. Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient octanol/water was determined using the shaking flask method. [8]
log Dow = 1.27 [2]


Conclusion for bioaccumulation:

Doxorubicin has a low potential to bioaccumulate.


3. REFERENCES

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. ChemIDPlusAdvanced, RN 23214-92-8, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/23214-92-8

Hållbarhet, förvaring och hantering

20 månader.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas.


Efter spädning:

 • Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 2°C - 8°C.

 • Av mikrobiologiska skäl ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska inte vara längre än 24 timmar vid
  2°C - 8°C.

 • Delvis förbrukade injektionsflaskor ska destrueras.


Använd inte flaskor med utfällning eller andra partiklar.


Försiktighet ska iakttas vid hantering av Caelyx pegylated liposomal-lösning. Handskar måste bäras. Om Caelyx pegylated liposomal kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, tvätta genast noggrant med tvål och vatten. Caelyx pegylated liposomal ska hanteras och destrueras på samma sätt som andra läkemedel mot cancer i enlighet med lokala krav.


Beräkna den dos Caelyx pegylated liposomal som ska administreras (baserat på rekommenderad dos och patientens kroppsyta). Dra upp lämplig volym Caelyx pegylated liposomal i en steril spruta. Aseptisk teknik måste iakttas strikt, eftersom Caelyx pegylated liposomal inte innehåller konserveringsmedel eller bakteriostatiskt medel. Lämplig dos av Caelyx pegylated liposomal ska spädas med glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning innan administrering. För doser på < 90 mg ska Caelyx pegylated liposomal spädas med 250 ml och för doser på ≥ 90 mg spädes Caelyx pegylated liposomal med 500 ml. Denna kan infunderas under 60 eller 90 minuter som beskrivs i avsnitt Dosering.


Användning av andra lösningsmedel än glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning eller tillsats av något bakteriostatiskt medel, såsom bensylalkohol, kan orsaka utfällning av Caelyx pegylated liposomal.


Det rekommenderas att infusionssetet för Caelyx pegylated liposomal ansluts via sidoingången på en intravenös infusion av glukos 50 mg/ml (5 %). Infusionen kan ges i en perifer ven. Får ej användas tillsammans med "in-line" filter.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Caelyx pegylated liposomal, en liposomberedning, är doxorubicinhydroklorid inkapslat i liposomer med ytbundet metoxipolyetylenglykol (MPEG). Denna process kallas för pegylering och skyddar liposomer från att bli igenkända av det mononukleära fagocyteringssystemet (MPS), vilket ökar cirkulationstiden i blodet.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml halvgenomskinlig, röd suspension
10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
25 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 25 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av