FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clinimix N17G35E

Baxter

Infusionsvätska, lösning
(Klar och färglös eller svagt gul lösning)

Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer.

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-10-04: Viktig säkerhetsinformation
Ljusskydd krävs för att minska risken för allvarliga biverkningar hos för tidigt födda, nyfödda.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Clinimix N17G35E infusionsvätska, lösning ;

Clinimix N9G15E infusionsvätska, lösning ;

Clinimix N9G20E infusionsvätska, lösning

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-30.

Indikationer

Parenteral nutrition när oral eller enteral näringstillförsel är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.


För patienter som genomgår långvarig parenteral näringstillförsel kan lipidemulsion tillsättas Clinimix för att tillföra både kalorier och essentiella fettsyror.

Kontraindikationer

 • Känd överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnena som listas i avsnitt Innehåll eller mot komponenterna i påsen.

 • Rubbningar av aminosyrametabolismen

 • Allvarlig hyperglykemi

 • Metabolisk acidos, laktatacidos

 • Clinimix med elektrolyter skall inte användas vid hyperkalemi eller hypernatremi eller hos patienter med patologiskt förhöjda plasmakoncentrationer av magnesium, kalcium och/eller fosfor.

 • Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium är samtidig behandling med ceftriaxon kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp). Se avsnitt Interaktioner och Blandbarhet om samtidig behandling hos äldre patienter.

Dosering


Dosering


Doseringen väljs med hänsyn till det metaboliska behovet, energiförbrukningen och patientens kliniska status.


För vuxna varierar behovet från 0,16 g kväve/kg/dag (cirka 1 g aminosyror/kg/dag) till 0,35 g kväve/kg/dag (cirka 2 g aminosyror/kg/dag).

För barn varierar behovet från 0,35 g kväve/kg/dag (cirka 2 g aminosyror/kg/dag) till 0,45 g kväve/kg/dag (cirka 3 g aminosyror/kg/dag).


Kaloribehovet varierar mellan 25 kcal/kg/dag och 40 kcal/kg/dag, beroende på patientens nutritionsstatus och graden av katabolism.


De maximala dagliga doserna av varje beståndsdel i Clinimix (dvs aminosyror och glukos) bör baseras på individuella totala nutritionsbehov och tolerans hos patienten.


Clinimix N9G15E: Maximal infusionshastighet är 3 ml/kg/timme eller 180 ml/timme till 210 ml/timme (för en patient som väger 60–70 kg).

Den maximala dagliga dosen är 40 ml/kg t ex 2400 till 2800 ml (för en patient som väger 60–70 kg).


Clinimix N9G20E: Maximal infusionshastighet är 2,5 ml/kg/timme eller 150 ml/timme till 175 ml/timme (för en patient som väger 60–70 kg).

Den maximala dagliga dosen är 40 ml/kg t ex 2400 till 2800 ml (för en patient som väger 60–70 kg).


Clinimix N17G35E: Maximal infusionshastighet är 1,4 ml/kg/timme eller 85 ml/timme till 100 ml/timme (för en patient som väger 60-70 kg).

Den maximala dagliga dosen är 30 ml/kg t ex 1800 till 2100 ml (för en patient som väger 60-70 kg).


Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


Endast för engångsbruk.


När påsen har öppnats bör innehållet användas omedelbart och får inte sparas för en senare infusion.


Administrera endast läkemedlet efter att först ha brutit förslutningen och blandat innehållet i de båda sektionerna. Utseende på lösningen efter blandning: klar och färglös eller svagt gul lösning. För instruktioner om blandning och hantering av lösningen se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


När perifer administrering övervägs måste den specifika infusionslösningens osmolaritet beaktas. Lösningar eller mixturer med en osmolaritet som överstiger 800 mOsm/l skall infunderas via en central ven (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


På individuell basis kan vitaminer och spårämnen och andra komponenter (inklusive lipider) tillsättas nutritionsregimen för att förebygga att brister och komplikationer utvecklas (se avsnitt Blandbarhet).


Infusionshastigheten skall ökas gradvis under den första timmen.


Administreringshastigheten skall anpassas till doseringen, infusionslösningens egenskaper, totalt tillförd volym under 24 timmar och infusionens varaktighet. Infusionstiden bör överstiga 8 timmar. För att minska risken för hypoglykemi efter utsättning, skall en gradvis minskning av flödeshastigheten övervägas under den sista timmen av administreringen.


Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Varningar och försiktighet och Hållbarhet, förvaring och hantering).

Varningar och försiktighet


VARNINGAR


Överkänslighets- infusionsreaktioner inkluderande hypotoni, hypertoni, perifer cyanos, takykardi, dyspné, kräkningar, illamående, urtikaria, hudutslag, pruritus, erytem, hyperhidros, pyrexi och frossa har rapporterats med Clinimix. Anafylaxi har rapporterats med andra produkter för parenteral nutrition.


Initialt krävs särskild klinisk övervakning vid all intravenös infusion. Uppträder onormala tecken eller symtom på t ex överkänslighets- eller infusionsreaktion, skall infusionen avbrytas omedelbart.


Lösningar som innehåller glukos skall användas med försiktighet, om överhuvudtaget, hos patienter med känd allergi mot majs eller produkter som innehåller majs.


Pulmonära vaskulära utfällningar har rapporterats hos patienter som får parenteral nutrition. I vissa fall med fatala utfall. Överdriven tillsats av kalcium och fosfat ökar risken för utfällning av kalciumfosfat. Utfällningar har även rapporterats vid frånvaro av fosfatsalt i lösningen. Utfällningar distalt från inline filtret och misstänkta utfällningar in vivo har också rapporterats. Vid tecken på andningssvårigheter ska infusionen avbrytas och medicinsk utvärdering påbörjas. Utöver inspektion av lösningen, ska även infusionsaggregatet och katetern kontrolleras avseende utfällningar med jämna mellanrum.


Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna) får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang (t.ex. via Y-koppling) samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix. Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna.


Infektion och sepsis kan uppkomma till följd av användning av intravenösa katetrar för administrering av parenterala lösningar, vid dålig skötsel av katetern eller kontaminerade lösningar. Immunsuppression och andra faktorer som hyperglykemi, undernäring och/eller underliggande sjukdomstillstånd kan göra patienten predisponerad för infektionskomplikationer. Noggrann övervakning av symtom och laboratorietester för feber/frossa, leukocytos, tekniska komplikationer med infartsanordningen och hypergkykemi kan bidra till tidig upptäckt av infektioner. Förekomsten av septiska komplikationer kan minskas med hjälp av ökad tonvikt på aseptiska tekniker vid placering och underhåll av katetern samt genom tillämpning av aseptiska tekniker vid beredning av näringslösningen.


Att börja ge näring till svårt undernärda patienter kan leda till återmatningssyndrom som kännetecknas av intracellulära balansförändringar av kalium, fosfor och magnesium eftersom patienten blir anabol. Tiaminbrist och vätskeretention kan också utvecklas. Dessa komplikationer kan förebyggas genom att näringsintaget övervakas noggrant och ökas långsamt, utan att man övermatar.


Hypertona lösningar kan orsaka venirritation om de infunderas i en perifer ven. Valet av perifer eller central ven beror på mixturens slutliga osmolaritet. Den allmänt accepterade gränsen för perifer infusion är ca 800 mOsm/l, men denna varierar betydligt med åldern, patientens allmänna status och de perifera venernas tillstånd.


Seriekoppla inte påsarna. Risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av luftrester i den primära påsen.


FÖRSIKTIGHET


Allvarliga rubbningar av vätske- och elektrolytbalansen, svår vätskeöverbelastning och svåra ämnesomsättningsrubbningar skall korrigeras innan infusionen påbörjas. Metabola komplikationer kan inträffa om näringsintaget inte anpassas efter patientens behov eller om förmågan att metabolisera något näringsämne inte utvärderas tillräckligt. Oönskade metabola effekter kan uppstå på grund av inadekvat eller överdriven näringstillförsel eller olämplig sammansättning av en blandning för en viss patients behov.


Frekvent klinisk bedömning och laboratorieundersökningar krävs för en korrekt kontroll under administreringen. Dessa bör omfatta jonogram samt njur- och leverfunktionstest.


Elektrolytbehovet hos de patienter som behandlas med lösningarna måste noga bedömas och övervakas, i synnerhet vid behandling med elektrolytfria lösningar. Clinimix utan elektrolyter bör inte användas vid hypokalemi eller hyponatremi.


Glukosintolerans är en vanlig metabolisk komplikation hos svårt stressade patienter. Vid infusionen av produkterna kan hyperglykemi, glykosuri och hyperosmolärt syndrom uppträda. Blod- och uringlukos skall kontrolleras rutinmässigt och för diabetiker skall insulindoseringen anpassas vid behov.


Används med försiktighet till patienter med njurinsufficiens, särskilt om hyperkalemi föreligger, på grund av risk för utveckling eller försämring av metabolisk acidos och hyperazotemi om extrarenalt avlägsnande av slaggprodukter inte utförs. Vätske- och elektrolytstatus skall övervakas noggrant för dessa patienter. Vid allvarlig njursvikt bör särskilda aminosyralösningar användas.


Försiktighet bör iakttas när Clinimix administreras till patienter med binjuresvikt.


Försiktighet skall iakttas för att undvika cirkulatorisk överbelastning, framför allt hos patienter med lungödem, hjärtinsufficiens och/eller hjärtsvikt. Vätskestatus skall övervakas noggrant.


Hos patienter med tidigare leversjukdom eller leverinsufficiens skall, utöver rutinmässiga leverfunktionstest, även eventuella symptom på hyperammonemi kontrolleras. Det är känt att lever- och gallvägssjukdomar inkluderande kolestas, leversteatos, fibros och cirrhos, som kan leda till leversvikt, liksom kolecystit och kolelitiasis kan utvecklas hos vissa patienter som får parenteral nutrition. Etiologin till dessa sjukdomar anses vara multifaktoriell och kan variera mellan olika patienter. Patienter som utvecklar onormala laboratorievärden eller andra tecken på lever- och gallsjukdom bör tidigt bedömas av läkare kunnig inom leversjukdomar för att identifiera möjliga orsakande och bidragande faktorer och möjliga terapeutiska och profylaktiska interventioner.


Förhöjda ammoniaknivåer i blodet och hyperammonemi kan förekomma hos patienter som får aminosyralösningar. Hos vissa patienter kan detta indikera att en medfödd rubbning av aminosyrametabolismen finns (se avsnitt Kontraindikationer) eller leverinsufficiens. Ammoniaknivån i blodet bör mätas frekvent hos nyfödda och spädbarn för att upptäcka hyperammonemi, vilket kan indikera att medfödd rubbning av aminosyrametabolismen finns. Beroende på omfattning och etiologi kan hyperammonemi kräva omedelbar intervention.


Alltför snabb infusion av aminosyror kan leda till illamående, kräkningar och frossa. I sådana fall ska infusionen avbrytas omedelbart.


Generellt bör försiktighet iakttas vid val av dos till äldre, med hänsyn till ökad frekvens av försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion och samtidig sjukdom eller läkemedelsbehandling.


Pediatriska patienter

 • Inga studier har genomförts på den pediatriska populationen.

 • Se ovan gällande övervakning av hyperammonemi hos pediatriska patienter.


Ljusexponering av lösningar för intravenös parenteral nutrition, särskilt efter tillsats av spårelement och/eller vitaminer, kan ha negativa effekter på det kliniska resultatet hos nyfödda på grund av bildningen av peroxider och andra nedbrytningsprodukter. Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska Clinimix skyddas från omgivande ljus fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering och Hållbarhet, förvaring och hantering).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium, är samtidig behandling med ceftriaxon och Clinimix kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp), se avsnitt Kontraindikationer. Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna), får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix. Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna (se avsnitt Varningar och försiktighet).


På grund av kaliuminnehållet bör Clinimix administreras med försiktighet till patienter som behandlas med läkemedel och produkter som kan orsaka hyperkalemi eller öka risken för hyperkalemi, såsom kaliumsparande diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren), ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister eller de immunsuppressiva läkemedlen takrolimus och cyclosporin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

En säkerhetsbedömning av Clinimix för fertilitet, graviditet och amning har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av Clinimix till gravida eller ammande kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

En säkerhetsbedöming av CLINIMIX för amning har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av CLINIMIX till ammande kvinnor.

Fertilitet

En säkerhetsbedöming av CLINIMIX för fertilitet har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av CLINIMIX till gravida eller ammande kvinnor.

Trafik

Inga studier har utförts på effekten på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Biverkningar

Potentiella biverkningar kan inträffa till följd av felaktig användning, t ex överdosering eller alltför snabb infusionshastighet (se avsnitt Varningar och försiktighet samt Överdosering).


Biverkningar efter introduktion på marknaden


Följande biverkningar har rapporterats med Clinimix från användning efter introduktion på marknaden och anges utifrån organsystem, enligt MeDRA och föredragen term.

Organsystem

Föredragen MedDRA-term

Frekvensa

Immunsystemet

Överkänslighet*

Ingen känd

a Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

*Inkluderar följande symtom: hypotoni, hypertoni, perifer cyanos, takykardi, dyspné, kräkningar, illamående, urtikaria, hudutslag, pruritus, erytem, hyperhidros, pyrexi, frossa


Klassreaktioner


Övriga biverkningar som rapporterats med parenteral nutrition inkluderar:

 • Anafylaxi

 • Pulmonära vaskulära utfällningar

 • Hyperglykemi, hyperammonemi, azotemi

 • Leversvikt, levercirrhos, leverfibros, kolestas, leversteatos, ökat blodbilirubin, förhöjda leverenzymer

 • Kolecystit, kolelitiasis

 • Tromboflebit vid infusionsstället, venirritation (flebit vid infusionsstället, smärta, erytem, värmekänsla, svullnad, induration)


Nedsatt glukostolerans är en vanlig metabolisk komplikation hos svårt sjuka patienter. Vid infusion av produkten kan hyperglykemi, glukosuri och hyperosmolärt syndrom inträffa.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I händelse av felaktig administrering (överdosering och/eller infusionshastighet som är högre än den rekommenderade) kan hypervolemi, elektrolytstörningar eller acidos förekomma och medföra allvarliga eller fatala konsekvenser. I sådana situationer måste infusionen avbrytas omedelbart. Om det är medicinskt lämpligt kan vidare åtgärd vara befogad. Vid alltför stor tillförsel av glukos kan hyperglykemi, glykosuri eller hyperosmolärt syndrom uppträda. Alltför snabb infusion av aminosyra kan orsaka illamående, kräkningar och frossa. I sådana fall skall infusionen omedelbart avbrytas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I vissa allvarliga fall kan det bli nödvändigt med hemodialys, hemofiltrering eller hemodiafiltrering.


Det finns ingen specifik antidot mot överdosering. Akutbehandling bör innefatta lämpliga korrigerande åtgärder med särskilt beaktande av det respiratoriska och kardiovaskulära systemet.

Farmakodynamik

Som parenteral intravenös nutritionsvätska utgör Clinimix infusionslösning en näringskälla för upprätthållande av den komplexa kväve-energibalansen, som kan ha ändrats till följd av undernäring och trauma. Clinimix lösningar innehåller biologiskt tillgängligt kväve (L-aminosyror), kolhydrater (i form av glukos) och elektrolyter.

Farmakokinetik

Aminosyrorna, elektrolyterna och glukosen i Clinimix distribueras, metaboliseras och utsöndras på det sätt som är typiskt för aminosyror, glukos och elektrolyter i separata intravenösa lösningar.

Prekliniska uppgifter

Inga prekliniska studier har genomförts.

Prekliniska studier utförda med lösningar som innehåller de aminosyror och glukos som Clinimix innehåller men med olika komposition och i olika koncentrationer har inte visat någon specifik toxicitet.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Cinimix är förpackad i en plastpåse med två sektioner: den ena sektionen innehåller en aminosyralösning med elektrolyter; den andra sektionen innehåller en glukoslösning med kalcium.


Aminosyralösningen innehåller 15 L-aminosyror (8 essentiella aminosyror) som är nödvändiga för proteinsyntesen.


Aminosyraprofilen är följande:


- Essentiella aminosyror/aminosyror totalt = 41,3 %
- Essentiella aminosyror/kväve totalt = 2,83
- Förgrenade aminosyror/aminosyror totalt = 19 %


Den kvantitativa sammansättningen av Clinimix N9G15E är följande:


5,5% aminosyralösning med elektrolyter

15% glukoslösning med kalcium

Aktiva ingredienserL-Leucin

4,02 g/l


L-Fenylalanin

3,08 g/l


L-Metionin

2,20 g/l


L-Lysin

3,19 g/l


(som hydroklorid)

(3,99 g/l)


L-Isoleucin

3,30 g/l


L-Valin

3,19 g/l


L-Histidin

2,64 g/l


L-Treonin

2,31 g/l


L-Tryptofan

0,99 g/l


L-Alanin

11,39 g/l


L-Arginin

6,33 g/l


Glycin

5,67 g/l


L-Prolin

3,74 g/l


L-Serin

2,75 g/l


L-Tyrosin

0,22 g/l


Natriumacetat 3H2O

4,31 g/l


Dibasisk kaliumfosfat

5,22 g/l


Natriumklorid

2,24 g/l


Magnesiumklorid 6H20

1,02 g/l


Glukos


150 g/l

(som glukosmonohydrat)


(165 g/l)

Kalciumklorid 2H20


0,66 g/l


Den kvantitativa sammansättningen av Clinimix N9G20E är följande:


5,5% aminosyralösning med elektrolyter

20% glukoslösning med kalcium

Aktiva ingredienser L-Leucin

4,02 g/l


L-Fenylalanin

3,08 g/l


L-Metionin

2,20 g/l


L-Lysin

3,19 g/l


(som hydroklorid)

(3,99 g/l)


L-Isoleucin

3,30 g/l


L-Valin

3,19 g/l


L-Histidin

2,64 g/l


L-Treonin

2,31 g/l


L-Tryptofan

0,99 g/l


L-Alanin

11,39 g/l


L-Arginin

6,33 g/l


Glycin

5,67 g/l


L-Prolin

3,74 g/l


L-Serin

2,75 g/l


L-Tyrosin

0,22 g/l


Natriumacetat 3H2O

4,31 g/lDibasisk kaliumfosfat

5,22 g/l


Natriumklorid

2,24 g/l


Magnesiumklorid 6H20

1,02 g/l


Glukos


200 g/l


(som glukosmonohydrat)


(220 g/l)


Kalciumklorid 2H20


0,66 g/l


Den kvantitativa sammansättningen av Clinimix N17G35E är följande:

 

10% aminosyralösning med elektrolyter

35% glukoslösning med kalcium

Aktiva ingredienser

  

L-Leucin

7,30 g/l

 

L-Fenylalanin

5,60 g/l

 

L-Metionin

4,00 g/l

 

L-Lysin

5,80 g/l

 

(som hydroklorid)

(7,25 g/l)

 

L-Isoleucin

6,00 g/l

 

L-Valin

5,80 g/l

 

L-Histidin

4,80 g/l

 

L-Treonin

4,20 g/l

 

L-Tryptofan

1,80 g/l

 

L-Alanin

20,70 g/l

 

L-Arginin

11,50 g/l

 

Glycin

10,30 g/l

 

L-Prolin

6,80 g/l

 

L-Serin

5,00 g/l

 

L-Tyrosin

0,40 g/l

 

Natriumacetat 3H2O

6,80 g/l

 

Dibasisk kaliumfosfat

5,22 g/l

 

Natriumklorid

1,18 g/l

 

Magnesiumklorid 6H20

1,02 g/l

 

Glukos

 

350 g/l

(som glukosmonohydrat)

 

(385 g/l)

Kalciumklorid 2H20

 

0,66 g/l


När innehållet i de båda sektionerna blandats, har den binära blandningen för alla tillgängliga påsstorlekar av Clinimix N9G15E följande sammansättning:


N9G15E

1 l

N9G15E

1,5 l

N9G15E

2 l

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

4,6

28

75

6,8

41

113

9,1

55

150

Total kalorimängd (kcal)

410

615

820

Glukos, kalorier (kcal)

300

450

600

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

50

75

100

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42 - (mmol)

15

23

30

pH

6Osmolaritet (mOsm/l)

845
När innehållet i de båda sektionerna blandats, har den binära blandningen för alla tillgängliga påsstorlekar av Clinimix N9G20E följande sammansättning:


N9G20E

1 l

N9G20E

1,5 l

N9G20E

2 l

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

4,6

28

100

6,8

41

150

9,1

55

200

Total kalorimängd (kcal)

510

765

1020

Glukos, kalorier (kcal)

400

600

800

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

50

75

100

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42- (mmol)

15

23

30

pH

6Osmolaritet (mOsm/l)

980
När innehållet i de båda sektionerna blandats, har den binära blandningen för alla tillgängliga påsstorlekar av Clinimix N17G35E följande sammansättning:

 

N17G35E

1 l

N17G35E

1,5 l

N17G35E

2 l

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

8,3

50

175

12,4

75

263

16,5

100

350

Total kalorimängd (kcal)

900

1350

1800

Glukos, kalorier (kcal)

700

1050

1400

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

75

113

150

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42-(mmol)

15

23

30

pH

Osmolaritet (mOsm/l)

6

1625


Förteckning över hjälpämnen

Aminosyralösning:

Koncentrerad ättiksyra (för pH justering)

 

Vatten för injektionsvätskor

Glukoslösning:

Saltsyra (för pH justering)

 

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Tillsatser kan vara inkompatibla. Inhämta ytterligare information från tillverkaren.

Tillsätt inte andra substanser utan att i förväg ha kontrollerat mixturernas kompatibilitet och stabilitet.


Lösningen får inte administreras före, tillsammans med eller efter en överföring av blod genom samma aggregat på grund av risken för pseudo-agglutination.


Clinimix innehåller kalciumjoner vilket kan medföra risk för utfällning i citrat-antikoagulerat blod-eller blodkomponenter.


Liksom för alla parenterala nutritionsblandningar måste kalcium- och fosfatbalansen beaktas. För stora tillsatser av kalcium och fosfat, särskilt i form av mineralsalter, kan leda till att kalciumfosfatutfällningar bildas.


Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium, är samtidig behandling med ceftriaxon och Clinimix kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp), Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna), får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix (se avsnitt Varningar och försiktighet). Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna.

Miljöpåverkan

Alanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Arginin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Dikaliumfosfat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fenylalanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Histidin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Isoleucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Leucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Metionin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Prolin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Serin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Treonin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tryptofan

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tyrosin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Valin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

 • Tvåsektionspåse i obrutet ytteremballage: 2 år.


 • Efter det att förslutningen har brutits visar kemiska och fysikaliska data en stabilitet på 7 dagar vid 2-8 °C följt av 48 timmar vid högst 25 °C.


 • Från mikrobiologisk synvinkel skall blandningen användas omedelbart efter tillägg av tillsatser. Om den inte används omedelbart, ligger ansvaret för lagringstid och lagringsförhållanden innan användning på användaren. Lagringstiden bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C, om inte tillsatserna har skett enligt kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om det i undantagsfall behövs en längre förvaringstid, har tillverkaren information om den kemiska och fysikaliska hållbarheten i 7 dagar vid 2-8 °C efter blandning följt av 48 timmar vid högst 25 °C. Data finns för de produkter som listats i tabellen under rubriken Hållbarhet, förvaring och hantering.c.


 • Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering, Varningar och försiktighet och Hållbarhet, förvaring och hantering).


Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.


Förvaringsanvisningar för produkten, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Förvara påsen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Varning: Administrera endast produkten efter att först ha brutit förslutningen och blandat innehållet i de båda sektionerna.


Aktivering av Clinimix kan göras i ytterpåsen eller efter det att den tagits bort.


a. Att öppna ytterpåsen


 • Riv isär ytterhöljet med hjälp av slitsarna på vardera sidan.

 • Använd endast lösningen om den är klar, färglös eller ljust gul och påsen är oskadad.


b. Att bereda lösningen


 • Se till att produkten har rumstemperatur.

 • Tag ett stadigt tag i påsen på ömse sidor om dess övre del.

 • Kläm eller rulla påsen för aktivering (se bild 2).

 • Blanda genom att vända påsen upp och ned 2 eller 3 gånger.

 • Utseende på lösningen efter blandning: klar och färglös eller svagt gul lösning.


c. Tillsatser till Clinimix (se även avsnitt Blandbarhet)


Att göra en tillsats:

 • Iaktta aseptiska förhållanden.

 • Kontrollera tillsatsers stabilitet och kompatibilitet.

 • Aktivera påsens kammare innan tillsats görs.

 • Förebered påsens injektionsställe.

 • Punktera injektionsstället och injicera tillsatserna med hjälp av en injektionsnål eller en administreringsenhet.

 • Blanda påsens innehåll och tillsatserna noggrant.

 • Inspektera den slutliga lösningen med avseende på missfärgning och partiklar.

 • Inspektera påsen med avseende på läckor.

 • Säkerställ att förvaringsbetingelserna för tillsatserna följs.


Som vid all annan parenteral tillförsel skall kompatibiliteten kontrolleras om andra substanser skall tillsättas. Andra substanser skall tillsättas aseptiskt och med stor omsorg.


Varning: Tillsatser kan göras efter att förslutningen öppnats (när lösningarna har blandats). Följande tillsatsämnen får tillsättas i Clinimix:


 • Lipidemulsioner (t ex ClinOleic) med en hastighet av 50-250 ml per en liter Clinimix.


Clinimix N9G15E


Clinimix N9G15E

1 l + 100 ml lipider 20%

Clinimix N9G15E

1,5 l + 100 ml lipider 20%

Clinimix N9G15E

2 l + 250 ml lipider 20%

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

Lipid (g)

4,6

28

75

20

6,8

41

113

20

9,1

55

150

50

Total kalorimängd (kcal)

610

815

1320

Glukos, kalorier (kcal)

300

450

600

Lipidkalorier (kcal)

200

200

500

Glukos/lipider proportion

60/40

69/31

55/45

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

50

75

100

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42- (mmol)

15

23

30

pH

6

6

6

Osmolaritet (mOsm/l)

795

810

785


N9G20E


Clinimix N9G20E

1 l + 100 ml lipider 20%

Clinimix N9G20E 1,5 l

+ 250 ml lipider 20%

Clinimix N9G20E

2 l + 250 ml lipider 20%

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

Lipid (g)

4,6

28

100

20

6,8

41

150

50

9,1

55

200

50

Total kalorimängd (kcal)

710

1265

1520

Glukos, kalorier (kcal)

400

600

800

Lipidkalorier (kcal)

200

500

500

Glukos/lipider proportion

67/33

55/45

62/38

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

50

75

100

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42- (mmol)

15

23

30

pH

6

6

6

Osmolaritet (mOsm/l)

915

880

900


N17G35E

 

Clinimix

N17G35E ’ 1 l +

250 ml lipider

20%

Clinimix

N17G35E 1,5 l +

500 ml lipider

20%

Clinimix

N17G35E 2 l +

500 ml lipider

20%

 Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

Lipid (g)

8,3

50

175

50

12,4

75

263

100

16,5

100

350

100

Total kalorimängd (kcal)

1400

2350

2800

Glukos, kalorier (kcal)

700

1050

1400

Lipidkalorier (kcal)

500

1000

1000

Glukos/lipider proportion

58/42

51/49

58/42

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

75

113

150

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42- (mmol)

15

23

30

pH

Osmolaritet (mosm/l)

6

1360

6

1290

6

1360


 • Elektrolyter per liter Clinimix

 

Natrium

Kalium

Magnesium

Kalcium

Koncentration i den slutliga lösningen högst

80 mmol

60 mmol

5,6 mmol

3,0 mmol

 • Spårämnen per liter Clinimix

Koncentration i den slutliga lösningen högst

Koppar

10 μmol

Zink

77 μmol

Krom

0,14 μmol

Mangan

2,5 μmol

Fluor

38 μmol

Kobolt

0,0125 μmol

Selen

0,44 μmol

Molybden

0,13 μmol

Jod

0,5 μmol

Järn

10 μmol

 • Vitaminer per liter Clinimix

Koncentration i den slutliga lösningen högst

Vitamin A

1750 IE

Biotin

35 μg

Vitamin B6

2,27 mg

Vitamin B1

1,76 mg

Vitamin D

110 IE

Folsyra

207 μg

Vitamin B12

3,0 μg

Vitamin B2

2,07 mg

Vitamin E

5,1 mg

Vitamin C

63 mg

Vitamin PP

23 mg

Vitamin B5

8,63 mg

Vitamin K

75 μg

  

Stabilitetsdata för tillsatser till Clinimix av andra lipidemulsioner, näringsämnen och andra ämnen som finns på marknaden, kan erhållas på begäran.


Om man märker en lätt gräddliknande skiktning i lösningen, skall blandningen skakas varsamt, så att man får en homogen blandning före infusion.


Tillsättning av andra substanser skall ske under aseptiska förhållanden.
Tillsättning kan ske med en spruta eller ett överföringsaggregat.


Med spruta eller överföringsaggregat försett med nål

 • Förbered injektionsstället (singel-porten, se bild 1).

 • Punktera porten och injicera.

 • Blanda lösningarna och tillsatserna.


Med överföringsaggregat försett med kanyl (spike)

 • Se Hanteringsanvisning för det lipidöverföringsaggregat som används.

 • Anslut kanylen till transfusionsstället (den längsta porten).


d. Förberedelse för administrering


 • Häng upp påsen.

 • Avlägsna skyddet från administreringsporten (se bild 1).

 • Stick in administreringsaggregatets kanyl i administreringsporten med ett fast grepp.

 • Endast för engångsbruk. Förvara inte delvis använda påsar och kassera all utrustning efter användning. Återanslut inte delvis förbrukade påsar. Seriekoppla inte påsarna. Risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av luftrester i den primära påsen.


e. Administrering


Endast för engångsbruk.

Administrera inte produkten innan förslutningen brutits och innehållet i de två sektionerna har blandats.

Spara inte delvis använda påsar och kassera all utrustning efter användning.

Återanslut inte delvis förbrukade påsar.

Seriekoppla inte påsarna. Risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av luftrester i den primära påsen.

Då det är möjligt rekommenderas användning av ett slutfilter vid administrering av parenterala näringslösningar.


Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.


Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska produkten skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad. Om Clinimix exponeras för omgivande ljus, särskilt efter tillsats av spårelement och/eller vitaminer, bildas det peroxider och andra nedbrytningsprodukter, som kan minskas om produkten skyddas mot ljusexponering (se avsnitten Dosering, Varningar och försiktighet och Hållbarhet, förvaring och hantering).


Bild 1 Beskrivning av påsen

Bild 1


Bild 2 Klämning eller rullning av Clinimix-påsen

1.

1.

Öppna ytterpåsen genom att riva av från toppen.

2.

2.

Dra av ytterpåsens framdel för att få fram Clinimix-påsen. Kasta ytterpåsen och den lilla påsen med syreabsorberaren.

3.

3.

Lägg påsen platt på en vågrät och ren yta med handtaget framför dig.

4.

4.

Lyft upphängningsdelen för att tömma lösningen från den övre delen av påsen. Rulla den övre delen av påsen ordentligt tills förslutningarna är helt öppna (ungefär halvvägs).

5.

5.

Blanda genom att vända påsen upp och ned minst tre gånger.

6.

6.

Häng upp påsen. Vrid av skyddet från administreringsporten. Anslut spike-kontaktdonet ordentligt.


Förpackningsinformation

CLINIMIX N17G35E
Infusionsvätska, lösning Klar och färglös eller svagt gul lösning
8 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), EF
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), EF

CLINIMIX N9G15E
Infusionsvätska, lösning Klar och färglös eller svagt gul lösning.
8 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av