Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Arimidex®

AstraZeneca

Filmdragerad tablett 1 mg
(vita, runda, bikonvexa, märkta med ’A’ på en sida och ’Adx1’ på den andra sidan, ca 6,1 mm)

Medel mot tumörer, endokrint verksamt

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BG03
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-10

Indikationer

Arimidex är avsett för:


  • Behandling av hormonreceptorpositiv framskriden bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

  • Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

  • Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor som fått adjuvant tamoxifen i 2 till 3 år.

Kontraindikationer

Arimidex är kontraindikerat för:

  • Gravida och ammande kvinnor.

  • Patienter med känd överkänslighet mot anastrozol eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering


Rekommenderad dos av Arimidex för vuxna, inklusive äldre, är 1 mg tablett en gång per dag.


Rekommenderad behandlingstid vid adjuvant endokrin behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer är 5 år.


Speciella populationer


Pediatrisk population

Arimidex rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosändring rekommenderas för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av Arimidex ske med försiktighet (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosändring rekommenderas för patienter med lindrig leversjukdom. Försiktighet rekommenderas för patienter med måttlig till grav nedsatt leverfunktion (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Arimidex ska tas peroralt.

Varningar och försiktighet


Allmänt

Arimidex ska inte användas av premenopausala kvinnor. Menopaus ska definieras biokemiskt (luteiniserande hormon [LH], follikelstimulerande hormon [FSH] och/eller östradiolnivåer) hos patienter där den premenopausala statusen är oklar. Det finns inga data som stödjer användning av Arimidex tillsammans med LHRH-analoger.


Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med Arimidex ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se Interaktioner och Farmakodynamik).


Effekt på bentätheten

Då Arimidex minskar nivåerna av cirkulerande östrogen kan det orsaka en minskad bentäthet och därmed en möjlig ökad risk för frakturer (se Biverkningar).


Kvinnor med osteoporos eller som löper risk att drabbas av osteoporos bör få sin bentäthet formellt bedömd vid behandlingsstarten samt därefter med jämna mellanrum. Behandling eller profylax av osteoporos bör insättas när så är lämpligt och övervakas noga. Användning av speciella behandlingar, t.ex. bisfosfonater kan stoppa fortsatt benmineralförlust orsakad av Arimidex hos postmenopausala kvinnor, och kan övervägas (se Biverkningar).


Nedsatt leverfunktion

Arimidex har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion. Exponeringen av anastrozol kan öka hos patienter med nedsatt leverfunktion (se Farmakokinetik); administrering av Arimidex till patienter med måttligt och gravt nedsatt leverfunktion ska ske med försiktighet (se Dosering). Behandlingen bör baseras på en nytta/risk-bedömning för den enskilda patienten.


Nedsatt njurfunktion

Arimidex har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med gravt nedsatt njurfunktion. Exponeringen av anastrozol ökar inte hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GRF<30 ml/min, se Farmakokinetik); till patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av Arimidex ske med försiktighet (se Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Arimidex rekommenderas inte till barn och ungdomar, då säkerhet och effekt inte har fastställts för denna patientgrupp (se Farmakodynamik).


Arimidex ska inte användas till pojkar med brist på tillväxthormon i tillägg till behandling med tillväxthormon. Effekt påvisades inte och säkerhet kunde inte fastställas i den pivotala kliniska studien (se Farmakodynamik). Eftersom anastrozol reducerar nivåerna av östradiol ska Arimidex inte användas till flickor med brist på tillväxthormon i tillägg till behandling med tillväxthormon. Långtidsdata avseende säkerhet för barn och tonåringar saknas.


Överkänslighet mot laktos

Denna produkt innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos­malabsorption.

Interaktioner

Anastrozol hämmar CYP 1A2, 2C8/9 och 3A4 in vitro. Kliniska studier med antipyrin och warfarin visade att anastrozol i dosen 1 mg inte gav någon signifikant hämning av metabolismen av antipyrin och R- och S-warfarin, vilket indikerar att samtidig administrering av Arimidex och andra läkemedel sannolikt inte leder till kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner som medieras av CYP-enzymer.


De enzymer som medierar metabolismen av anastrozol har inte identifierats. Cimetidin, en svag, ospecifik hämmare av CYP-enzymer, påverkade inte plasmakoncentrationerna av anastrozol. Effekten av potenta CYP-hämmare är inte känd.


En granskning av den kliniska prövningens säkerhetsdatabas avslöjade inte några tecken på kliniskt signifikanta interaktioner hos patienter behandlade med Arimidex som också fick andra vanliga receptbelagda läkemedel. Det förelåg inga kliniskt signifikanta interaktioner med bisfosfonater (se Farmakodynamik).


Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med Arimidex ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se Varningar och Försiktighet och Farmakodynamik).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)


Det finns inga data från användning av Arimidex hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Arimidex är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer).

Amning  (Läs mer om amning)


Det finns inga data från användning av Arimidex under amning. Arimidex är kontraindicerat under amning (se Kontraindikationer).

Fertilitet


Effekten av Arimidex på människans fertilitet har inte studerats. Studier på djur har visat reproduktionstoxicitet (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Arimidex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Asteni och sömnighet har emellertid rapporterats vid användning av Arimidex. Försiktighet bör iakttas vid framförande av fordon eller användande av maskiner under tiden dessa symtom kvarstår.

Biverkningar

Biverkningarna från kliniska prövningar, studier efter marknadsintroduktion eller spontanrapporter anges i följande tabell. Såvida inte annat anges, har frekvenskategorierna beräknats från antalet biverkningar som rapporterats i en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala kvinnor med operabel bröstcancer, vilka fått adjuvant behandling under fem år (Arimidex och/eller tamoxifen [ATAC-studien]).


Nedanstående biverkningar klassificeras efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperingarna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk, värmevallningar, illamående, hudutslag, artralgi, ledstelhet, artrit och asteni.


Tabell 1 Biverkningar efter organsystem och frekvens

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Hyperkolesterolemi

Mindre vanliga

Hyperkalcemi (med eller utan en ökning av parathormon)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Somnolens

Karpaltunnelsyndrom*

Sinnesrubbningar (inklusive parestesi, förlorat smaksinne och smakförändringar)

Blodkärl

Mycket vanliga

Värmevallningar

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Diarré

Kräkningar

Lever och gallvägar

Vanliga

Förhöjt alkaliskt fosfatas, alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT)

Mindre vanliga

Förhöjning av gamma-GT och bilirubin

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag

Vanliga

Håravfall (alopeci)

Allergiska reaktioner

Mindre vanliga

Urtikaria

Sällsynta

Erythema multiforme

Anafylaktisk reaktion

Kutan vaskulit (inklusive vissa rapporter om Henoch-Schönleins purpura)**

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom

Angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ledvärk/ledstelhet

Artrit

Osteoporos

Vanliga

Smärta i skelettbenen

Myalgi

Mindre vanliga

Triggerfinger

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Vaginal torrhet

Vaginal blödning***

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni

* Ett större antal fall av karpaltunnelsyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Arimidex i kliniska prövningar än hos dem som behandlats med tamoxifen. Majoriteten av dessa fall inträffade dock hos patienter med identifierbara riskfaktorer för utveckling av tillståndet.

** Då kutan vaskulit och Henoch-Schönleins purpura inte observerades i ATAC kan frekvenskategorin för dessa biverkningar anses vara ”sällsynta” (≥0,01 % och <0,1 %) baserat på sämsta värdet för punktuppskattningen.

*** Vaginal blödning har rapporterats som en vanlig biverkning, huvudsakligen hos patienter med framskriden bröstcancer under de första veckorna efter byte från befintlig hormonbehandling till behandling med Arimidex. Om blödningarna kvarstår ska ytterligare utredning övervägas.


I nedanstående tabell presenteras frekvensen av förspecificerade biverkningar i ATAC-studien efter en medianuppföljningstid på 68 månader, oavsett kausalitet, vilka rapporterats hos patienter som fått studiebehandlingen och upp till 14 dagar efter att studiebehandlingen avslutats.


Tabell 2 Förspecificerade biverkningar i ATAC-studien

Biverkning

Arimidex

(N=3 092)

Tamoxifen

(N=3 094)

Värme­vallningar

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Ledsmärta/led­stelhet

1 100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Humör­rubbningar

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Trötthet/asteni

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Illamående och kräkningar

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Frakturer

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Frakturer i ryggrad, höft eller handled/Colles

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Handleds-/Colles-frakturer

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Ryggradsfrakturer

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Höftfrakturer

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakter

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginal blödning

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemisk kardiovaskulär sjukdom

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Myokardinfarkt

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Kranskärlssjukdom

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Myokardiell ischemi

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginala flytningar

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Någon venös tromboembolisk händelse

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Djup venös tromboembolisk händelse, inklusive lungemboli

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemiska cerebrovaskulära händelser

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometriecancer

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Frakturfrekvensen 22 per 1 000 patientår och 15 per 1 000 patientår observerades för Arimidex- respektive tamoxifengrupperna efter en medianuppföljningstid på 68 månader. Den observerade frakturfrekvensen för Arimidex är i linje med vad som rapporterats för åldersmatchade postmenopausala populationer. Incidensen av osteoporos var 10,5 % hos patienter som behandlades med Arimidex och 7,3 % hos patienter som behandlades med tamoxifen.


Det har inte fastställts om antalet frakturer och osteoporos som sågs i ATAC hos patienter som behandlades med Arimidex återspeglar en skyddande effekt av tamoxifen, en specifik effekt av Arimidex eller båda delarna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Begränsad klinisk erfarenhet av oavsiktlig överdosering föreligger. I djurstudier har anastrozol uppvisat låg akut toxicitet. Kliniska prövningar har genomförts med olika doser av Arimidex, en singeldos av upp till 60 mg har getts till friska manliga försökspersoner och upp till 10 mg dagligen har getts till postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer. Dessa doser tolererades väl. En singeldos av Arimidex som leder till livshotande symtom har inte fastställts. Det finns ingen specifik antidot mot överdosering, och behandlingen måste vara symtomatisk.


Vid hanteringen av en överdosering måste möjligheten att flera läkemedel kan ha intagits beaktas. Kräkning kan induceras hos vakna patienter. Dialys kan vara värdefull då Arimidex inte är höggradigt proteinbundet. Allmänt stödjande behandling med frekvent övervakning av vitala tecken och noggrann observation av patienten är indicerat.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Arimidex är en potent och mycket selektiv icke-steroid aromatashämmare. Östradiol produceras hos postmenopausala kvinnor främst genom omvandling av androstenedion till östron. Detta sker i perifer vävnad genom medverkan av ett aromatas-enzymkomplex. Östron omvandlas därefter till östradiol. Minskade cirkulerande östradiolnivåer har visat sig ha en gynnsam effekt på kvinnor med bröstcancer. Hos postmenopausala kvinnor gav Arimidex i en daglig dos på 1 mg en sänkning av östradiolnivån med mer än 80 % vid användning av en mycket känslig analys.


Arimidex har ingen progestogen, androgen eller östrogen effekt.


Dagliga doser av upp till 10 mg Arimidex har inte haft någon effekt på utsöndringen av kortisol eller aldosteron, mätt före eller efter ett provokationstest med adrenokortikotropt hormon (ACTH). Av denna anledning behövs inget tillskott av kortikosteroider.


Klinisk effekt och säkerhet


Framskriden bröstcancer


Första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Två dubbelblinda, kontrollerade kliniska studier med liknande design (studie 1033IL/0030 och studie 1033IL/0027) har genomförts för att bedöma effekten av Arimidex jämfört med tamoxifen som första linjens behandling av hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor-okänd lokalt framskriden eller metastaserad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. Sammanlagt 1 021 patienter randomiserades till att få antingen 1 mg Arimidex en gång per dag eller 20 mg tamoxifen en gång per dag. De primära effektmåtten för båda dessa prövningar var tid till tumörprogression, objektiv tumörresponsfrekvens samt säkerhet.


För de primära effektmåtten visade studie 1033IL/0030 att Arimidex hade en statistiskt signifikant fördel jämfört med tamoxifen för tid till tumörprogression (riskkvot (HR) 1,42; 95 % konfidensintervall (KI) [1,11; 1,82], mediantid till progression 11,1 och 5,6 månader för Arimidex respektive tamoxifen, p=0,006). De objektiva tumörresponsfrekvenserna var likartade för Arimidex och tamoxifen. Studie 1033IL/0027 visade att Arimidex och tamoxifen hade likartade objektiva tumörresponsfrekvenser och tid till tumörprogression. Resultaten för de sekundära effektmåtten stödde resultatet av de primära effektmåtten. För få dödsfall inträffade i behandlingsgrupperna i båda prövningarna för att man skulle kunna dra några slutsatser om skillnaderna i total överlevnad.


Andra linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Arimidex studerades i två kontrollerade kliniska prövningar (studie 0004 och studie 0005) på postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer som hade sjukdomsprogression efter behandling med tamoxifen för antingen framskriden eller tidig bröstcancer. Sammanlagt 764 patienter randomiserades till att få antingen en daglig singeldos på 1 mg eller 10 mg Arimidex eller 40 mg megestrolacetat fyra gånger per dag. Tid till progression och objektiva svarsfrekvenser var de primära effektvariablerna. Frekvensen av långvarig (över 24 veckor) stabil sjukdom, progressionsfrekvensen och överlevnaden beräknades också. Inte i någon av studierna fanns det några signifikanta skillnader mellan behandlingsarmarna med avseende på någon av effektparametrarna.


Adjuvant behandling av tidig invasiv bröstcancer för hormonreceptorpositiva patienter


I en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala kvinnor med operabel bröstcancer som behandlats i 5 år (se nedan) visade sig Arimidex vara statistiskt överlägsen tamoxifen när det gäller sjukdomsfri överlevnad. Större fördelar observerades när det gäller sjukdomsfri överlevnad för Arimidex jämfört med tamoxifen för den prospektivt definierade hormonreceptorpositiva populationen.


Tabell 3 Sammanfattning av effektmått i ATAC: analys efter 5 års behandling

Effektmått

Antal händelser (frekvens)

ITT-population

Hormonreceptorpositiv tumörstatus

Arimidex

(N=3 125)

Tamoxifen

(N=3 116)

Arimidex

(N=2 618)

Tamoxifen

(N=2 598)

Sjukdomsfri överlevnada

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riskkvot

0,87

0,83

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,78 till 0,97

0,73 till 0,94

p-värde

0,0127

0,0049

Överlevnad utan fjärrmetastaserb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riskkvot

0,94

0,93

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,83 till 1,06

0,80 till 1,07

p-värde

0,2850

0,2838

Tid till återfallc

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riskkvot

0,79

0,74

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,70 till 0,90

0,64 till 0,87

p-värde

0,0005

0,0002

Tid till fjärrmetastaserd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riskkvot

0,86

0,84

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,74 till 0,99

0,70 till 1,00

p-värde

0,0427

0,0559

Kontralateral bröstcancer, primär

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Oddskvot

0,59

0,47

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,39 till 0,89

0,30 till 0,76

p-värde

0,0131

0,0018

Total överlevnade

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riskkvot

0,97

0,97

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,85 till 1,12

0,83 till 1,14

p-värde

0,7142

0,7339

a Sjukdomsfri överlevnad inkluderar alla återfall och definieras som det första inträffandet av lokoregionalt återfall, kontralateral ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall (oavsett orsak).

b Överlevnad utan fjärrmetastaser definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller dödsfall (oavsett orsak).

c Tid till återfall definieras som den första förekomsten av lokoregionalt återfall, kontralateral ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall på grund av bröstcancer.

d Tid till fjärrmetastas definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller dödsfall på grund av bröstcancer.

e Antal patienter (%) som har avlidit.


En kombination av Arimidex och tamoxifen visade inte några effektfördelar jämfört med tamoxifen för alla patienter eller för den hormonreceptorpositiva populationen. Denna behandlingsarm avfördes från studien.


Vid en förnyad uppföljning efter en mediantid på 10 år visade sig den långsiktiga jämförelsen av behandlingseffekterna av Arimidex jämfört med tamoxifen överensstämma med tidigare analyser.


Adjuvant behandling av tidig invasiv bröstcancer för hormonreceptorpositiva patienter som behandlas med adjuvant tamoxifen


I en fas III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) med 2 579 postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer som behandlats med operation med eller utan tillägg av strålbehandling och ingen kemoterapi (se nedan), sågs en statistisk förbättring av sjukdomsfri överlevnad efter byte till Arimidex efter 2 års adjuvant behandling med tamoxifen jämfört med den grupp som fortsatte med tamoxifen, efter en medianuppföljningstid på 24 månader.


Tabell 4 Sammanfattning av effektmått och resultat i studien ABCSG 8

Effektmått

Antal händelser (frekvens)

 

Arimidex

(N=1 297)

Tamoxifen

(N=1 282)

Sjukdomsfri överlevnad

65 (50)

93 (7,3)

Riskkvot

0,67

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,49 till 0,92

p-värde

0,014

Tid till någon metastas

36 (2,8)

66 (5,1)

Riskkvot

0,53

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,35 till 0,79

p-värde

0,002

Tid till fjärrmetastaser

22 (1,7)

41 (3,2)

Riskkvot

0,52

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,31 till 0,88

p-värde

0,015

Ny kontralateral bröstcancer

7 (0,5)

15 (1,2)

Oddskvot

0,46

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,19 till 1,13

p-värde

0,090

Total överlevnad

43 (3,3)

45 (3,5)

Riskkvot

0,96

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,63 till 1,46

p-värde

0,840


Ytterligare två liknande prövningar (GABG/ARNO 95 och ITA), av vilka patienterna i den ena hade behandlats med operation och kemoterapi, liksom en kombinerad analys av ABCSG 8 och GABG/ARNO 95, stödjer dessa resultat.


Säkerhetsprofilen för Arimidex i dessa 3 studier är i överensstämmelse med den kända säkerhetsprofil som tidigare fastställs för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer.


Bentäthet (BMD)


I en fas III/IV-studie (SABRE [Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate]) blev 234 postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer, hos vilka behandling med Arimidex med 1 mg/dag planerats, stratifierade i grupper med låg, måttlig eller hög risk enligt deras befintliga risk för frakturer på grund av benskörhet. Den primära effektparametern var analys av benmassan i ländryggen med hjälp av DEXA-undersökning. Alla patienterna fick behandling med D-vitamin och kalcium. Patienterna i lågriskgruppen fick enbart Arimidex (N=42), patienterna i gruppen med måttlig risk randomiserades till antingen Arimidex plus risedronat 35 mg en gång i veckan (N=77) eller Arimidex plus placebo (N=77), och patienterna i högriskgruppen fick Arimidex plus risedronat 35 mg en gång i veckan (N=38). Det primära effektmåttet var förändring från utgångsvärdet för benmassa i ländryggen efter 12 månader.


Analysen efter 12 månader visade att patienter som redan löpte måttlig till hög risk för fraktur inte uppvisade någon minskning av sin bentäthet (bedömt genom DEXA-undersökning av bentätheten i ländryggen) efter behandling med Arimidex 1 mg/dag i kombination med risedronat 35 mg en gång i veckan. Dessutom sågs en minskning av BMD som inte var statistiskt signifikant i lågriskgruppen som behandlades med enbart Arimidex 1 mg/dag. Dessa resultat återspeglades i den sekundära effektvariabeln för förändring i total bentäthet i höften vid 12 månader jämfört med behandlingsstart.


Denna studie ger evidens för att behandling med bisfosfonater för benskörhet kan övervägas för postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer hos vilka behandling med Arimidex planeras.


Pediatrisk population


Arimidex är inte indicerat för användning till barn och ungdomar. Effekten har inte fastställts i de pediatriska populationer som studerats (se nedan). Antalet barn som behandlades var alltför begränsat för att kunna dra några säkra slutsatser avseende säkerheten. Inga data är tillgängliga angående eventuella långsiktiga effekter av behandling med anastrozol hos barn och ungdomar (se Prekliniska uppgifter).


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultatför Arimidex för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon (GHD), testotoxikos, gynekomasti och McCune-Albrights syndrom (se Dosering).


Kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon

En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie omfattade 52 pubertala pojkar (i åldern 11-16 år) med GHD, vilka behandlats i 12 till 36 månader med Arimidex 1 mg/dag eller placebo i kombination med tillväxthormon. Endast 14 patienter som stod på Arimidex fullföljde studien under 36 månader.


Ingen statistiskt signifikant skillnad mot placebo observerades för de tillväxtrelaterade parametrarna förväntad längd i vuxen ålder, längd, längd-SDS (standard deviation score) och tillväxthastighet. Slutliga längddata var inte tillgängliga. Även om antalet barn som behandlades var alltför begränsat för att kunna dra några säkra slutsatser angående säkerheten, förekom en ökad frakturfrekvens och en tendens till minskad bentäthet i Arimidex-armen jämfört med placebo.


Testotoxikos

En öppen, icke jämförande multicenterstudie omfattade 14 manliga patienter (i åldern 2-9 år) med ärftlig, för tidig pubertet som endast drabbar män, även benämnd testotoxikos, vilka behandlats med en kombination av Arimidex och bikalutamid. Det primära målet var att utvärdera effekten och säkerheten med denna kombinationsregim under 12 månader. Tretton av de 14 patienterna som registrerades i studien fullföljde 12 månader av kombinationsbehandlingen (en patient förlorades vid uppföljningen). Det var ingen signifikant skillnad i tillväxthastighet efter 12 månaders behandling i förhållande till tillväxthastigheten under de 6 månaderna före påbörjat deltagande i studien.


Studier av gynekomasti

Prövning 0006 var en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av 82 pubertala pojkar (i åldern 11 till och med 18 år) med gynekomasti som varat längre än 12 månader, vilka behandlades med Arimidex 1 mg/dag eller placebo dagligen i upp till 6 månader. Ingen signifikant skillnad av antalet patienter som fick minst 50 % minskning av total bröstvolym efter 6 månaders behandling observerades mellan behandlingsgruppen som fick Arimidex 1 mg och placebogruppen.


Prövning 0001 var en öppen, farmakokinetisk multidosstudie av Arimidex 1 mg/dag omfattande 36 pubertala pojkar med gynekomasti som varat kortare tid än 12 månader. De sekundära målen var att utvärdera andelen patienter med en minskning från behandlingsstart av den beräknade volymen gynekomasti i båda brösten tillsammans med minst 50 % mellan dag 1 och efter 6 månaders studiebehandling, samt patienternas tolerabilitet och säkerhet. En minskning på 50 % eller mer av den totala bröstvolymen observerades hos 56 % (20/36) av pojkarna efter 6 månader.


Studie av McCune-Albrights syndrom

Prövning 0046 var en internationell, multicenter, öppen, explorativ studie av Arimidex omfattande 28 flickor (i åldern 2 till ≤10 år) med McCune-Albrights syndrom (MAS). Det primära målet var att utvärdera säkerheten och effekten av Arimidex 1 mg/dag hos patienter med MAS. Effekten av studiebehandlingen var baserad på andelen patienter som fullföljde definierade kriterier för vaginal blödning, skelettålder och tillväxthastighet. Ingen statistiskt signifikant förändring i antal dagar med vaginal blödning sågs under behandlingen. Man fann ingen statistiskt signifikant förändring av mognadsmåttet Tanner-stadium, genomsnittlig ovarialvolym eller genomsnittlig uterusvolym. Ingen statistiskt signifikant förändring av ökningstakten i skelettålder observerades under behandling jämfört med behandlingsstart. Tillväxthastigheten (cm/år) var signifikant reducerad (p<0,05) från tiden före behandling från månad 0 till och med månad 12, och från tiden före behandling till andra 6 månadersperioden (månad 7 till månad 12).

Farmakokinetik


Absorption

Absorption av anastrozol sker snabbt och de högsta plasmakoncentrationerna uppnås normalt inom två timmar efter doseringen (vid fasta). Föda minskar hastigheten något, men inte mängden som absorberas. Den lilla förändringen av absorptionshastigheten förväntas inte leda till någon kliniskt signifikant effekt på steady-state-koncentrationerna i plasma vid dosering med Arimidex-tabletter en gång dagligen. Cirka 90 till 95 % av steady-state-koncentrationerna av anastrozol i plasma uppnås efter 7 dagliga doser och ackumuleringen är 3‑4 gånger högre. Det finns inga tecken på tids- eller dosberoende farmakokinetiska parametrar för anastrozol.


Farmakokinetiken för anastrozol är oberoende av åldern hos postmenopausala kvinnor.


Distribution

Endast 40 % av anastrozol är bundet till plasmaproteiner.


Eliminering

Anastrozol elimineras långsamt och har en elimineringshalveringstid i plasma på 40‑50 timmar. Anastrozol genomgår en omfattande metabolisering hos postmenopausala kvinnor och mindre än 10 % av dosen utsöndras i oförändrad form via urinen inom 72 timmar. Metaboliseringen sker genom N-dealkylering, hydroxylering och glukuronidering. Metaboliterna utsöndras främst via urinen. Huvudmetaboliten i plasma, triazol, har ingen aromatashämmande effekt.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Mätbar clearance (CL/F) av anastrozol efter oral administrering var ungefär 30 % lägre hos frivilliga försökspersoner med stabil levercirros än hos matchade kontroller (studie 1033IL/0014). Plasmakoncentrationerna av anastrozol hos frivilliga försökspersoner med levercirros låg dock inom det koncentrationsintervall som observerats hos normala individer i andra prövningar. De plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter med nedsatt leverfunktion, låg inom det intervall för plasmakoncentrationer av anastrozol som observerats hos patienter utan nedsatt leverfunktion.


Anastrozols mätbara clearance (CL/F) efter oral administrering förändrades inte hos frivilliga försökspersoner med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) i studie 1033IL/0018, vilket överensstämmer med det faktum att anastrozol huvudsakligen elimineras genom metabolism. De plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter med nedsatt njurfunktion, låg inom det intervall för plasmakoncentrationer av anastrozol som observerats hos patienter utan nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av Arimidex ske med försiktighet (se Dosering och Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Hos pojkar med pubertal gynekomasti (10‑17 år) absorberades anastrozol snabbt, distribuerades väl och eliminerades långsamt med en halveringstid på cirka 2 dagar. Clearance av anastrozol var lägre hos flickor (3‑10 år) än hos de äldre pojkarna och exponeringen högre. Anastrozol hos flickor distribuerades väl och eliminerades långsamt.

Prekliniska uppgifter

Icke kliniska data baserade på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet visade inte några särskilda risker för den avsedda populationen.


Akut toxicitet

I djurstudier observerades toxicitet endast i högre doser. I studier av akut toxicitet på gnagare var den dödliga mediandosen av anastrozol över 100 mg/kg/dag med peroral administrering och över 50 mg/kg/dag vid intraperitoneal administrering. I en studie av oral akut toxicitet på hund var den dödliga mediandosen över 45 mg/kg/dag.


Kronisk toxicitet

I djurstudier observerades biverkningar endast i högre doser. Toxicitetsstudier med multipla doser har utförts på råttor och hundar. Inga nivåer utan effekt fastställdes för anastrozol vid dessa toxicitetsstudier, men de effekter som observerades vid låga doser (1 mg/kg/dag) och måttliga doser (hund 3 mg/kg/dag, råtta 5 mg/kg/dag) var relaterade till antingen de farmakologiska eller enzyminducerande egenskaperna hos anastrozol och åtföljdes inte av några signifikanta toxiska eller degenerativa förändringar.


Mutagenicitet

Genetiska toxikologistudier med anastrozol har visat att det varken är mutagent eller klastogent.


Reproduktionstoxikologi

I en fertilitetsstudie gavs avvanda hanråttor anastrozol peroralt i dosen 50 eller 400 mg/l via dricksvattnet i 10 veckor. Uppmätta genomsnittliga plasmakoncentrationer var 44,4 (±14,7) ng/ml respektive 165 (±90) ng/ml. Parningsindex påverkades negativt i båda dosgrupperna, medan reducerad fertilitet endast sågs på dosnivån 400 mg/l. Reduceringen var övergående då samtliga parnings- och fertilitetsparametrar var jämförbara med kontrollgruppens värden efter en behandlingsfri återhämtningsperiod på nio veckor.


Peroral administrering av anastrozol till honråttor ledde till en hög incidens av infertilitet vid 1 mg/kg/dag och ökad preimplantatorisk förlust vid 0,02 mg/kg/dag. Dessa effekter inträffade vid kliniskt relevanta doser. En effekt på människa kan inte uteslutas. Dessa effekter var relaterade till substansens farmakologi och återställdes helt efter en utsättningsperiod på 5 veckor.


Peroral administrering av anastrozol till dräktiga råttor och kaniner gav inte upphov till några teratogena effekter vid doser på upp till 1,0 respektive 0,2 mg/kg/dag. De effekter som observerades (placentaförstoring hos råtta och missfall hos kanin) var relaterade till substansens farmakologi.


Överlevnaden hos ungarna till råttor som fått anastrozol med minst 0,02 mg/kg/dag (från dräktighetsdag 17 till dag 22 efter födseln) var försämrad. Dessa effekter var relaterade till substansens farmakologiska effekter på nedkomsten. Inga negativa effekter på beteendet eller reproduktionsförmågan i den första generationen avkomma, vilka kunde hänföras till moderns behandling med anastrozol, observerades.


Karcinogenicitet

En tvåårig onkogenicitetsstudie på råtta resulterade i en ökad incidens av levertumörer och uterina stromala polyper hos honor och sköldkörteladenom hos hanar endast vid den höga dosen (25 mg/kg/dag). Dessa förändringar inträffade vid en dos som motsvarar 100 gånger högre exponering än vad som är fallet vid terapeutiska doser för människor, och anses inte vara kliniskt relevant för behandling av patienter med anastrozol.


En tvåårig onkogenicitetsstudie på mus ledde till induktion av godartade äggstockstumörer och en störning av incidensen av lymforetikulära neoplasmer (färre histiocytiska sarkom hos honor och fler dödsfall på grund av lymfom). Dessa förändringar anses var musspecifika effekter av aromatashämmare och anses inte vara kliniskt relevanta för behandling av patienter med anastrozol.

Innehåll

Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol, laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 300, titandioxid

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Anastrozol

Miljörisk: Användning av anastrozol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Anastrozol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Anastrozol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


PEC/PNEC = 0.000372 μg/L /1.0 μg/L =0.00037

PEC/PNEC < 0.1


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A(kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA (former IMS Health and Quintiles).

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 2.48 kg.


R = 0


PEC = 1.5 x 10-6 x 2.48 x (100-0) = 0.000372 µg/L


Note: Whilst anastrozole is extensively metabolised in humans, little is known about the ecotoxicity of the metabolites. Hence, as a worst case, for the purpose of this calculation, it is assumed that 100% of excreted metabolites have the same ecotoxicity as parent anastrozole.


Metabolism

Anastrozole is extensively metabolised and less than 10% is excreted as parent via the urine within 72 hours of dosing. The remainder is excreted in the urine as metabolites which are formed via N-dealkylation, hydroxylation and glucuronidation. The main metabolite, triazole, does not exhibit aromatase inhibiting properties (Ref. 2).


Ecotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref.

LOEC - Based on Largest Specific Growth Rates

Microcystis aeruginosa

Cyanobacte-rium (Blue-Green Alga)

US FDA Technical Assistance Document 4.01

21 d

6.0 mg/L

3

LOEC - Based on Maximum Standing Crops

3.0 mg/L

NOEC - Based on Largest Specific Growth Rates

3.0 mg/L

NOEC - Based on Maximum Standing Crops

1.5 mg/L

ErC50 - Based on Largest Specific Growth Rates

96 h

>48 mg/L

LOEC - Based on Largest Specific Growth Rates

Pseudokirchne-riella subcapitata (formerly known as Selenastrum capricornutum)

Green Alga

US FDA Technical Assistance Document 4.01

14 d

81 mg/L

4

LOEC - Based on Maximum Standing Crops

81 mg/L

NOEC - Based on Largest Specific Growth Rates

27 mg/L

NOEC - Based on Maximum Standing Crops

27 mg/L

ErC50 - Based on Largest Specific Growth Rates

96 h

31.3 ml/L

LOEC – Based on Reproduction & Length

Daphnia magna

Giant Water Flea

US FDA Technical Assistance Document 4.09

21 d

5.6 mg/L

5

NOEC – Based on Reproduction & Length

3.2 mg/L

LC50

Lepomis

macrochirus

Bluegill Sunfish

US FDA

Technical Assistance Document 4.11

96 h

84 mg/L

6

NOEC – Based on Symptoms of Toxicity

10 mg/L


LC50

Oncorhynchus mykiss

Rainbow Trout

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

75 mg/L

7

NOEC – Based on Symptoms of Toxicity

32 mg/L

NOEC – Based on All Population Relevant Endpoints

Pimephales promelas

Fathead Minnow

Extended OECD 210 Reduced fish full life-cycle, starting with embryos

104 d

0.01 mg/L

8

LOEC – Based on All Population relevant Endpoints

>0.01 mg/L


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Long-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. Therefore, the PNEC is based on toxicity to fathead minnow (Pimephales promelas), the most sensitive species, and an assessment factor of 10 is applied, in accordance with ECHA (Ref. 9).


PNEC = 10 µg/L /10 = 1.0 µg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.000372 μg/L /1.0 μg/L =0.00037

i.e., PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of anastrozole has been considered to result in insignificant environmental risk.”.


In Swedish: ”Användning av anastrozol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Ref.

Biochemical Oxygen Demand

OECD301F

50 & 100 mg/L

28 d

0 g O2/g

10

Percentage Aerobic Biodegradation

< 5 % by carbon & test substance loss from aqueous phase

Percentage Anaerobic Biodegradation

DoE 1998 modified according to ISO Committee Draft CD11734 1993

25 & 50 mg/L (as Carbon)

55 d

0 % by gas production, carbon and test substance loss from aqueous phase

11


Biodegradation

Anastrozole is not readily biodegradable. Based on this data, the phrase "Anastrozole is potentially persistent." is assigned.


In Swedish: “Anastrozol är potentiellt persistent.” under the heading “Nedbrytning”.


Bioaccumulation


Log P (experimental) = 1.58


Anastrozole has no significant bioaccumulation potential, as indicated by the log P. Therefore the statement “Anastrozole has low potential for bioaccumulation.” is assigned.


In Swedish: ”Anastrozole har låg potential att bioackumuleras” under the heading ”Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Concentration

Test Conditions

Results

Ref.

Soil Adsorption

US FDA

Technical Assistance Document 3.08

25 mg/L (Nominal)

Nebo Soil:

28 % Clay

19 % Sand

53 % Silt

pH 5.0

1.45 % organic carbon

Koc = 1100

12

East Jubilee Soil:

13 % Clay

70 % Sand

17 % Silt

pH 5.8

2.2 % organic carbon

Koc = 180

Kenny Hill Soil:

14 % Clay

78 % Sand

8 % Silt

pH 7.7

3.1 % organic carbon

Koc = 63

Water Solubility

- Method unkown

-

25ºC

500 mg/L

13

Dissociation Constant

- Method unknown

-

-

pKa = 1.4

13

Partition Coefficient Octanol Water

Method unknown

-

-

Log P= 1.58

13


References

1. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment (Version 3.0). February 2016.


2. Electronic Medicines Compendium, SmPC Anastrozole. https://www.medicines.org.uk/emc(accessed August 2019).


3. Arimidex: Toxicity to the Blue-green alga, Microcystis aeruginosa. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL4897, November 1993.

4. Arimidex: Toxicity to the green alga, Selenastrum capricornutum.

Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL4896, November 1993.


5. Arimidex: Chronic toxicity to Daphnia magna. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL4998, November 1993.


6. Arimidex: Acute toxicity to Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5221, December 1994.


7. Arimidex: Acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5220. November 1994.


8. Anastrazole: Determination of the effect on development, growth and spawning ability, of the fathead minnow (Pimephales promelas). Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BR0180, April 2011.


9. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment. May 2008.


10. Arimidex: Determination of 28 day ready biodegradability. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL4999, November 1993.


11. Arimidex: Determination of anaerobic biodegradability. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5020, November 1993.


12. Arimidex: Soil sorption and desorption. Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL5014/B, November 1993.


13. Marketing: S.1.3 General Properties. Anastrozole. AstraZeneca, Doc ID-002046669 Version 3.0.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30°C.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 1 mg (vita, runda, bikonvexa, märkta med ’A’ på en sida och ’Adx1’ på den andra sidan, ca 6,1 mm)
98 styck kalenderförpackning, 1272:75, F
28 styck kalenderförpackning (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av