FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glavamin

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös till svagt gul)

Aminosyror för intravenös nutrition

ATC-kod: B05BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-27

Indikationer

För total parenteral nutrition i kombination med lämpligt tillskott av energi, elektrolyter, spårämnen och vitaminer till patienter med måttligt till allvarligt katabolt tillstånd. GLAVAMIN är speciellt lämplig till patienter med uttalat förhöjt proteinbehov.

Kontraindikationer

Medfödd störning i aminosyrametabolismen. Starkt nedsatt lever- och njurfunktion. Intravenös nutrition är generellt kontraindicerat vid livshotande cirkulatoriska sjukdomstillstånd såsom chock, nedsatt perifer syresättning, hyperhydrering, hyponatremi, hypokalemi, förhöjd serum osmolaritet.

Dosering

GLAVAMIN ges intravenöst och doseras efter patientens nutrition­ella behov. Normal dosering är 1-1,5 g aminosyror (0,17-0,25 g kväve) per kg kroppsvikt och dag, vilket motsvarar 7-11 ml GLAVAMIN per kg kroppsvikt och dag eller 500-800 ml GLAVAMIN per dag för en patient som väger 70 kg.

Lämplig infusionshastighet är 0,6-0,7 ml/kg och timme vilket för en 70 kg patient motsvarar 500 ml på 10-12 timmar eller 1000 ml på 20-24 timmar.

Observera att lösningen har hög osmolalitet och bör ej ges outspädd i perifer ven. Vid perifer tillförsel minskar risken för tromboflebit genom samtidig tillförsel av INTRA­LIPID.

För patienter med njur- och leversjukdomar ska doseringen justeras individuellt. Behandlingen kan pågå så länge som patientens kliniska tillstånd kräver. Tills vidare finns ingen erfarenhet från längre behandlingstider än 2 veckor.

Varningar och försiktighet

Doseringen bör justeras individuellt för patienter med njur- eller leversjukdomar. Erfarenhet av användning till barn saknas. Under de första två levnadsåren rekommenderas att en infusionsvätska, med ett aminosyramönster speciellt avpassat för barn och nyfödda, används. Leverfunktionsprover och kreatinin i serum bör följas. Vid misstanke på organsvikt bör även s-urea kontrolleras.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Reproduktionstoxikologiska studier på djur har ej givit hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen.

Amning  (Läs mer om amning)

-

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Cirk: Tromboflebit (vid perifer tillförsel)


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allmänna: Frysningar

GI: Illamående

Hud: FlushRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Tecken på för höga infusionshastigheter är illamående och kräkning, flush, svettning och utsöndring av dipeptider och aminosyror via njurarna. Vid tecken på överdosering skall infusionstakten sänkas eller infusionen av­brytas.

Farmakodynamik

GLAVAMIN är en infusionsvätska för parenteral nutrition som innehåller såväl essentiella som icke-essentiella aminosyror, och där tre av aminosyrorna ingår i form av dipeptiderna glycyl-glutamin och glycyl-tyrosin. Liksom andra aminosyralösningar främjar GLAVAMIN proteinsyntesen och förbättrar kvävebalansen under intravenös nutrition. För optimalt utnyttjande av aminosyror och dipeptider bör patientens behov av energi (fett, kol­hydrater), elektrolyter, spårämnen och vitaminer också täckas. Farmakologiska e­ffekter utöver näringsmässiga är inte att förvänta så länge infusionsvätskor med aminosyror ges i rekommenderade doser. Dipeptiderna, glycyl-glutamin och glycyl-tyrosin, ingår för att öka tillgängligheten av glutamin och tyrosin. Dipeptiderna förväntas inte ge andra effekter än motsvarande fria aminosyror, dvs. tyrosin, glycin och glutamin. Glutamin respektive tyrosin ingår i form av dipeptider för att stabiliteten respektive lösligheten för dessa aminosyror därmed förbättras.

Farmakokinetik

Dipeptiderna, glycyl-glutamin och glycyl-tyrosin, hydrolyseras snabbt och fullständigt till motsvarande aminosyror vid intravenös infusion till såväl djur som människa. Hydrolys sker i flera organ varav njuren är det viktigaste, följt av levern, skelettmuskulaturen och tarmen. Hydrolys sker även i plasma.

Prekliniska uppgifter

Lokal tolerans: GLAVAMIN ska ges i central ven p.g.a. den höga osmolaliteten 1140 mosm/kg H2O.

Toxicitet vid engångstillförsel: Inga toxikologiska fynd uppkom vid bolus­injektion eller vid infusion av dipeptiderna glycyl-glutamin och glycyl-tyrosin.

Toxicitet vid upprepad dosering: Subkroniska toxicitetsstudier gav inga läke­medelsrelaterade förändringar.

Mutagena egenskaper: Inga mutagena egenskaper har påvisats för dipeptiderna.

Oncogena/carcinogena egenskaper: Carcinogenicitetsstudier har ej utförts.

Reproduktionstoxikologi: I test på kanin upptäcktes inga indikationer på embryotoxiska eller teratogena egenskaper.

Innehåll

1000 ml infusionsvätska, lösning innehåller: L-alanin 16,0 g, L-arginin 11,3 g, L-asparaginsyra 3,4 g, L-glutaminsyra 5,6 g, glycyl-L-glutamin mono­hydrat 30,27g (motsvarande glycin 10,27 g och L-glutamin 20,0 g), glycyl-L-tyrosin dihydrat 3,45 g (motsvarande glycin 0,94 g och L-tyrosin 2,28 g), L-histidin 6,8 g, L-isoleucin 5,6 g, L-leucin 7,9 g, L-lycinacetat 12,7 g (motsvarande L-lysin 9,0 g), L-metionin 5,6 g, L-fenylalanin 5,85 g, L-prolin 6,8 g, L-serin 4,5 g, L-treonin 5,6 g, L-tryptofan 1,9 g, L-valin 7,3 g, citronsyra och vatten för injektionsvätskor. Motsvarande: Aminosyror 134 g, Kväve 22,4 g. Energi: 2300 kJ (540 kcal). pH: 5,8. Osmolalitet: 1140 mosm/kg vatten.

Blandbarhet

GLAVAMIN får endast blandas med andra läkemedel om blandbarheten dokumenterats.

Miljöpåverkan

Glutaminsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycyl-glutamin (dipeptid)

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycyl-tyrosin (dipeptid)

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Lysin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Till 1000 ml GLAVAMIN kan upp till 1000 ml INTRALIPID 200 mg/ml, 1000 ml glukos 100, 200 eller 300 mg/ml, 80 mmol natriumklorid (1 injektionsflaska ADDEX-NATRIUMKLORID), 5 mmol kalciumklorid, 60 mmol kaliumklorid (1,5 flaska ADDEX-KALIUMKLORID), 3,5 mmol magnesiumsulfat (3,5 ml ADDEX-MAGNESIUM), 15 ml ADDIPHOS, 10 ml TRACEL, 10 ml VITALIPID ADULT och 1 injektionsflaska SOLUVIT tillsättas.

På avdelning: Efter att förpackningen brutits bör innehållet, av mikrobiologiska skäl, förbrukas inom 12 timmar. Detsamma gäller om man på avdelningen gör tillsats av vitaminer, spårämnen och/eller elektrolyter.

På apotek: Om tillsats av vitaminer och/eller spårämnen gjorts aseptiskt på apotek skall blandningen vara förbrukad inom 24 timmar. Blandningar som inte innehåller vitaminer eller spårämnen och som är aseptiskt beredda på apotek skall vara förbrukade inom 96 timmar. Blandningen skall förvaras i kyl (2-8°C) och vara förbrukad inom 24 timmar efter det att blandningen tagits fram ur kylskåp.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, färglös till svagt gul
500 milliliter flaska, 229:04, F
1000 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av