Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Andolex

Meda

Munsköljvätska 1,5 mg/ml
(grön, klar, mintsmak)

Medel vid mun- och tandsjukdomar, andra medel för lokal behandling i munhålan.

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-20.

Indikationer

Korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i munhåla och svalg.

I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan och dess förväntade duration är känd.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Vuxna samt barn över 12 år

15 ml var 1,5‑3 timme enligt föreskrift.


Pediatrisk population

Andolex ska inte användas av barn 12  år och yngre.


Administrationssätt

Skölj munnen eller gurgla under c:a 30 sekunder. Lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.

Varningar och försiktighet

Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Undvik kontakt med ögonen.


Bensydamin bör användas med försiktighet av patienter med överkänslighet mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID.


Bronkospasm kan utlösas hos patienter som har eller har haft astma. Försiktighet bör iakttas hos dessa patienter.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om passage över till modersmjölk.

Fertilitet

Uppgift saknas om effekter på fertilitet.

Trafik

Andolex innehåller 10 vol% alkohol vilket motsvarar upp till 1,5 ml eller 1215 mg etanol (96%) per dos på 15 ml.


Systemisk exponering av alkohol förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Biverkningar anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: Vanliga (≥1/100, <1/10), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Anafylaktiska reaktioner, inklusive enstaka fall av anafylaktisk chock med dödlig utgång, överkänslighetsreaktioner.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket sällsynta: Laryngospasm eller bronkospasm


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: Exanthem, klåda, urtikaria, fotodermatit.

Ingen känd frekvens: Angioödem


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga: Stickningar och bedövningskänsla i munnen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Förgiftning förväntas endast uppstå i händelse av oavsiktligt oralt intag av stora mängder benzydamin (> 300 mg) och har beskrivits ge symtom hos både vuxna och barn.

Symtom: De symptom som är förknippade med överdos av oralt intaget benzydamin är främst gastrointestinala symptom och symptom från centrala nervsystemet. De vanligaste gastrointestinala symptomen är illamående, kräkningar, buksmärta och irritation i matstrupen. Symptom från centrala nervsystemet innefattar yrsel, hallucinationer, agitation, oro, irritabilitet, atetotiska rörelser, tremor, kramper, medvetslöshet. Takykardi, feber, hypokalcemi.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid akut överdos är endast symptomatisk behandling möjlig. Patienterna ska hållas under noggrann observation och understödjande behandling ska ges. Adekvat hydrering måste upprätthållas.

Farmakodynamik

Benzydaminhydroklorid är ett lokalt verkande smärtstillande läkemedel. Benzydamin anses utöva denna verkan genom att stabilisera cellmembranen och inhibera prostaglandinsyntesen.

Bensydamin är en indazolanalog och har fysikalisk-kemiska och farmakologiska egenskaper som skiljer sig från aspirin-liknande NSAID. Bensydamin är en svag hämmare av prostaglandinsyntesen. Cyklooxygenas- och lipooxygenasaktiviten hämmas endast vid koncentrationer som sannolikt inte uppnås kliniskt. Bensydamin utövar sin effekt huvudsakligen genom synteshämning av proinflammatoriska cytokiner.

Bensydamin har lokal anestetisk samt analgetisk effekt.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data för benzydamin är ofullständiga. Givet intravenöst har benzydamin ett lågt clearance, ca 160 ml/min, och en stor distributionsvolym, ca 110 l. Plasmaproteinbindningen är ca 10-15%. Efter en oral dos sker absorptionen snabbt, maximala nivåer erhålls efter ungefär 1,5 timme, och biotillgängligheten är hög. Ca 40% av absorberad dos metaboliseras, främst i levern genom oxidation, konjugering samt dealkylering. Omkring 70% av dosen utsöndras i urinen som benzydamin och metaboliter. Dominerande metaboliter är N-oxid av benzydamin samt glukuronsyrakonjugat av 5-hydroxybenzydamin. Efter en munsköljning kvarstannar ca 18% (range 5-30%) av given dos i munhålan, varav en viss del nedsväljes. Halveringstiden i plasma efter munsköljning var ca 10 timmar.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml innehåller benzydaminhydroklorid 1,5 mg

Hjälpämne: Metylparahydroxibensoat.


Förteckning över hjälpämnen

Etanol 81 mg

Glycerol 

Sackarin

Natriumvätekarbonat

Mintarom (52503T)

Polysorbat

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Färgämnen (kinolingult E 104, patentblått E 131)

Renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Munsköljvätska 1,5 mg/ml grön, klar, mintsmak
300 milliliter flaska, 92:55, F, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av