Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Orudis®

Sanofi AB

Gel 2,5 %
(färglös, genomskinlig med doft av lavendel)

Smärtlindrande och antiinflammatorisk gel

Aktiv substans:
ATC-kod: M02AA10
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Orudis 2,5% gel


ketoprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Orudis 2,5% gel  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis 2,5% gel
3. Hur du använder Orudis 2,5% gel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Orudis 2,5% gel  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Orudis 2,5% gel  är och vad det används för

 

Orudis gel tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID). Det är ett läkemedel för utvärtes bruk som används på huden för att lindra smärta och minska inflammation lokalt där skadan är.


Orudis 2,5% gel används vid mild till måttlig smärta i samband med muskel- och/eller ledskador, t ex sportskador.


2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis 2,5% gel

Använd inte Orudis 2,5% gel

 • Om du är allergisk mot ketoprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i Orudis 2,5% gel (se avsnitt 6).

 • Om du någon gång fått en överkänslighetsreaktion (t ex symtom på astma, hösnuva, nässelutslag) när du tagit fenofibrat, acetylsalicylsyra eller andra NSAID-läkemedel.

 • Om du har eksem (fjällande, kliande hudutslag), akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet.

 • Om du är i någon av de sista tre månaderna av en graviditet.

 • Om du någonsin har haft en onormal hudreaktion mot solljus.

 • Om du har känd allergi mot ketoprofen, tiaprofensyra, fenofibrat, UV-blockerare eller parfymer.

 • Sluta använda Orudis 2,5% gel omedelbart om du får en hudreaktion inklusive reaktioner efter samtidig användning av produkter som innehåller oktokrylen (oktokrylen är ett av innehållsämnena i åtskilliga kosmetik- och hygienartiklar och skyddar dem mot ljusets nedbrytning. Det finns t ex i schampo, after-shave, dusch– och badgeler, hudkrämer, läppstift, anti-rynkkrämer, make-upborttagningsmedel och hårspray).

 • Utsätt inte det behandlade området för solljus eller UV-ljus från solarium under behandlingen samt under 2 veckor efter avslutad behandling.


Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Orudis 2,5% gel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Orudis 2,5% gel om något av följande gäller för dig.


 • Om du har astma

 • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem, rådgör med läkare innan du använder Orudis.

 • Täck inte över det behandlade området med bandage eller andra förband.

 • Gelen ska inte användas på känslig hud som mun, andra slemhinnor, könsorgan, ändtarm eller ögon.


Exponering för sol (även soldis) eller UV-ljus på områden som kommit i kontakt med Orudis 2,5% gel kan ge hudreaktioner som kan vara allvarliga (ljusöverkänslighet). Det är därför nödvändigt att:

 • skydda behandlade områden genom att bära kläder under behandling samt under två veckor efter avslutad behandling för att minska risken för ljusöverkänslighet,

 • tvätta händerna noga efter användning av Orudis 2,5% gel.


Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid tecken på hudreaktion efter användning av Orudis 2,5% gel.


Använd inte Orudis 2,5% gel i mer än 7 dagar. Risken för vissa biverkningar ökar med tiden.


Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller för dig, rådgör med läkare innan du använder Orudis 2,5% gel.

Barn

Orudis 2,5% gel rekommenderas inte för användning hos barn.

Andra läkemedel och Orudis 2,5% gel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Graviditet

 • Undvik att använda Orudis 2,5% gel under de första 6 månaderna av graviditeten. Rådgör alltid med läkare före användning av Orudis 2,5 % gel.

 • Använd inte gelen under de sista tre månaderna av graviditeten eftersom fostret kan påverkas.


Amning
Det är inte känt om ketoprofen, den aktiva substansen i Orudis 2,5% gel, går över i modersmjölk. Du bör undvika att amma när du använder Orudis 2,5% gel.


Rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Orudis 2,5% gel under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker vad gäller körförmåga och användning av maskiner.


3. Hur du använder Orudis 2,5% gel

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning av detta läkemedel

 • Orudis 2,5% gel appliceras endast på huden (kutan användning).

 • Massera in gelen i huden under några minuter. Kom ihåg att åter skruva på locket på geltuben.


Dosering
Vuxna

 • Applicera ett tunt lager gel på det smärtande området 2-3 gånger dagligen i upp till 7 dagar enligt föreskrift.

 • Använd inte mer gel än vad som behövs och inte mer än 15 g per dag för att täcka det skadade området. 7,5 g motsvarar ungefär 14 cm.


Barn
Orudis 2,5% gel rekommenderas inte för användning hos barn.

Om du har använt för stor mängd av Orudis 2,5% gel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du använt för stor mängd läkemedel är det inte sannolikt att det orsakar några problem. Om du eller någon annan oavsiktligt sväljer Orudis 2,5% gel, informera omedelbart en läkare eller åk till ett sjukhus så snart som möjligt.
Ta förpackningen med dig så att läkaren vet vad du har tagit.

Om du har glömt att använda Orudis 2,5% gel

Om du glömmer en behandling, behandla så snart som du kommer ihåg. Om det är nära nästa behandlingstillfälle, hoppa över den missade behandlingen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Orudis 2,5% gel och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårt att svälja eller andas

 • nässelutslag


Andra biverkningar omfattar:


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

 • Lokala hudreaktioner som rodnad, eksem, klåda och brännande känsla

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

 • Allvarliga hudreaktioner vid exponering av solljus och allergiska hudreaktioner som nässelutslag har rapporterats. Fall av mer allvarliga reaktioner som eksem med blåsor eller varfyllda blåsor som kan spridas eller bli allmänna, har inträffat i sällsynta fall.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

 • Försämring av tidigare nedsatt njurfunktion.

Okänd frekvens (kan inte bestämmas från tillgängliga data)


Anafylaktisk chock, svullnad (angioödem) av ansikte, tunga eller hals, allergiska reaktioner.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Orudis 2,5% gel  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ketoprofen. 1 gram gel inneåller 25 mg ketoprofen.
Övriga innehållsämnen är etanol, karbomer, trietanolamin, lavendelolja och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Orudis 2,5% gel är en färglös genomskinlig gel med en doft av lavendel. Den finns tillgänglig i tuber om 30 g eller 60 g. En förpackning innehåller 1 tub om 30 g eller 60 g eller 2 tuber om 60 g.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:
Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Sverige: Orudis 2,5% gel
Italien: Orudis 2,5% gel


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-05-19

Hitta direkt i texten
Av