FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror

Baxter

Peritonealdialysvätska
(Klar och färglös till svagt gulfärgad lösning.)

Peritonealdialysvätska.

ATC-kod: B05DB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-10-17

Indikationer

NUTRINEAL är en icke-glukosbaserad peritonealdialysvätska som rekommenderas som en del av peritonealdialysbehandlingen till patienter med kronisk njursvikt. Rekommenderas speciellt till undernärda peritoneal­dialyspatienter.

Kontraindikationer

NUTRINEAL är kontraindicerad hos patienter med; känd överkänslighet mot någon aminosyra eller mot något hjälpämne. Serumurea­nivå över 38 mmol/liter. Vid uremiska symtom. Metabolisk acidos. Medfödd rubbning i aminosyraomsättningen. Leverinsufficiens. Svår hypokalemi. Mekaniska skador som inte kan åtgärdas och som förhindrar effektiv peri­tonealdialys eller ökar risken för infektion. Dokumenterat nedsatt peritonealfunktion eller omfattande adherenser som försämrar peritonealfunktionen.

Dosering

NUTRINEAL är endast avsett för intraperitoneal administrering. Ej för intravenös administrering.


För att minska obehag bör lösningen värmas upp till kroppstemperatur före
användning. Detta skall endast göras med torr värme, (t ex med hjälp av en värmeplatta eller värmedyna). Påsen får inte värmas i vattenbad på grund av risken för kontaminering. Mikrovågsugn får inte användas för att värma lösningen, eftersom detta kan skada förpackningen och leda till skada eller obehag för patienten.


Aseptisk teknik ska användas under hela peritonealdialysprocessen.


Administrera inte lösningen om den är missfärgad, grumlig, innehåller partiklar eller visar tecken på läckage. Administrera inte heller om förslutningarna inte är intakta.


Den dränerade vätskan ska inspekteras så att inte fibrin eller grumlighet förekommer. Detta kan vara en indikation på peritonit.


Endast för engångsbruk.


Dosering

Behandlingsmetod, behandlingsfrekvens, utbytt volym, behandlingsintervall och dialystid skall initieras och övervakas av behandlande läkare.


Vid avsaknad av klinisk eller biokemisk förbättring av patientens status ska behandlingen omvärderas efter 3 månader.


Vuxna: ett byte av peritonealdialysvätska per dygn. En påse med 2,0 liter eller 2,5 liter rekommenderas för patienter som väger 70 kg. En reduktion av fyllnadsvolymen kan krävas för mindre patienter. I exceptionella fall kan en annan dosering vara indicerad, men dosen skall inte överstiga två byten per dygn.


Observera att rekommenderat dagligt proteinintag är över eller lika med 1,2 g/kg kroppsvikt för vuxna dialyspatienter. En påse med 2,0 liter
NUTRINEAL innehåller 22 g aminosyror, vilket motsvarar 0,30 g/kg kroppsvikt under 24 timmar (cirka 25% av det rekommenderade dagliga intaget av protein) för en vuxen dialyspatient som väger 70 kg.


Äldre: Som för vuxna.


Barn och ungdomar: Säkerhet och effektivitet hos pediatriska patienter har inte fastställts. Om NUTRINEAL används är den rekommenderade doseringen ett lösningsbyte per dygn. I denna patientkategori ska de kliniska fördelarna med NUTRINEAL vägas mot riskerna för biverkningar. Till pediatriska patienter > 2år, rekommenderas, om den tolereras, en fyllnadsvolym på 800 till 1400 ml/m2 upp till en maximal mängd på 2000 ml. Fyllnadsvolymer på 200 till 1000 ml/m2 rekommenderas till barn yngre än 2 år.


Varningar och försiktighet

Skleroserande peritonit (EPS) anses vara en känd, sällsynt komplikation vid behandling med peritonealdialys. EPS har rapporterats hos patienter som använder peritonealdialysvätskor, bland annat
NUTRINEAL. Om peritonit förekommer, ska val och dosering av antibiotikum om möjligt baseras på resultat från odlings- och resistensbestämning för den isolerade organismen. Ett bredspektrumantibiotikum kan användas före identifiering av den aktuella organismen. Om några tecken eller symtom på en misstänkt överkänslighetsreaktion uppkommer ska intraperitoneal administrering av NUTRINEAL stoppas omedelbart. Lämpliga terapeutiska åtgärder ska sättas in enligt klinisk indikation. Metabolisk acidos skall behandlas före samt under behandling med NUTRINEAL.

Säkerhet och effektivitet för barn har inte fastställts.

Signifikanta förluster av läkemedel (inklusive vattenlösliga vitaminer) kan förekomma under peritonealdialys. Vid behov skall ersättningsterapi ges.

Peroralt proteinintag ska följas.

Peritonealdialys ska utföras med försiktighet hos patienter med: 1) tillstånd som påverkar buken, såsom kraftig påverkan på bukhinnan och diafragman vid kirurgi, från medfödda anomalier eller trauma tills läkningen är fullständig, buktumörer, infektioner i bukväggen, bråck, tarmfistel, kolostomi eller ileostomi, frekventa episoder av divertikulit, inflammatorisk eller ischemisk tarmsjukdom, stora polycystiska njurar eller andra tillstånd som påverkar bukväggens, bukytans eller bukhålans integritet och 2) andra tillstånd, såsom placering av aortagraft eller svår lungsjukdom.

Överinfusion av peritonealdialysvätska i bukhålan karaktäriseras av utspänd buk/buksmärta och/eller andfåddhet.

Behandling av överinfusion av peritonealdialysvätska innebär dränering av vätska från bukhålan.

Patienter ska noggrant övervakas för att undvika över- och underhydrering. Ett noggrant vätskeschema måste föras och patientens kroppsvikt ska övervakas.

Kalium har uteslutits från NUTRINEAL-lösningarna på grund av risken för hyperkalemi. I situationer med normal serumkaliumnivå eller hypokalemi kan tillsats av kaliumklorid (upp till en koncentration på 4 mEq/liter) vara indicerad för att förhindra svår hypokalemi. Detta skall göras efter noggrann utvärdering av serum- och total kaliumhalt i kroppen, endast på ordination från en läkare.

Elektrolytkoncentration i serum (speciellt bikarbonat, kalium, magnesium, kalcium och fosfat), blodbild (inklusive parathormon) samt hematologiska parametrar skall kontrolleras regelbundet.

Hos diabetespatienter ska blodglukosnivån mätas regelbundet och insulin­dosen, eller annan behandling av hyperglykemi, justeras.

En del av aminosyrorna i NUTRINEAL metaboliseras till kvävehaltiga restprodukter såsom urea. Om dialysen är otillräcklig kan överskottet av metaboliska restprodukter som uppkommer vid användning av NUTRINEAL ge uremiska symptom såsom anorexi och kräkningar. Dessa symptom kan minskas genom en reduktion av antalet byten av NUTRINEAL, att behandlingen med
NUTRINEAL upphör eller genom en ökad dialys med peritonealdialyslösning som inte innehåller aminosyror.

Hos patienter med sekundär hyperparatyreoidism skall fördelar och risker vid användning av dialysvätska med lågt kalciuminnehåll noga övervägas, eftersom hyperparatyreoidismen kan förvärras.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med NUTRINEAL. Blodkoncentrationen av andra dialyserbara läkemedel kan reduceras under dialysen.

Plasmanivåerna av kalium, kalcium och magnesium hos patienter som behandlas med hjärtglykosider måste noggrant följas eftersom det föreligger en risk för digitalisintoxikation. Tillägg av kalium kan vara nödvändig.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga kliniska data rörande användning under graviditet och inga djurstudier finns tillgängliga. NUTRINEAL skall inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga kliniska data rörande användning under amning och inga djurstudier finns tillgängliga. NUTRINEAL skall inte användas under amning såvida det inte är absolut nödvändigt.

Trafik

Patienter med njursvikt i terminalfas (ESRD) som undergår peritoneal­dialys kan få biverkningar, som kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner t ex (sjukdomskänsla, hypovolemi).

Biverkningar

De biverkningar som anges i detta stycke är de som tros ha ett samband med NUTRINEAL, eller med genomförandet av peritonealdialys­proceduren. Biverkningar vid behandling med NUTRINEAL som rapporterats i
kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen finns i tabellen nedan.


Frekvensen är baserad på följande skala: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


MedDRA organsystem

MedDRA-term

Frekvens

INFEKTIONER OCH

INFESTATIONER

Infektion

Vanlig

BLODET OCH

LYMFSYSTEMET

Anemi

Vanlig

IMMUNSYSTEMET

Överkänslighet

Ingen känd frekvens

METABOLISM OCH

NUTRITION

Acidos

Hypervolemi

Hypokalemi

Hypovolemi

Anorexi

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Vanlig

Vanlig

Mycket vanlig

PSYKISKA STÖRNINGAR

Depression

Vanlig

ANDNINGSVÄGAR, BRÖSTKORG OCH

MEDIASTINUM

Dyspné

Vanlig

MAGTARMKANALEN

Kräkningar

Illamående

Gastrit

Buksmärtor

Skleroserande peritonit

Obehag från buken

Peritonit

Grumligt dialysat från peritoneum

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Mycket vanlig

Vanlig

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

HUD OCH SUBKUTAN VÄVNAD

Klåda

Angioödem

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens


ALLMÄNNA SYMTOM OCH/ELLER SYMTOM VID ADMINISTRERINGS­STÄLLET

Asteni

Pyrexi

Sjukdomskänsla

Mycket vanlig

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

UNDERSÖKNINGAR

Ökad urea i blod

Onormal peritoneal­vätskeanalys

Mycket vanlig

Ingen känd frekvens

Andra biverkningar av peritonealdialys som är relaterade till behandlingsmetoden: Infektion på kateterstället, kateterrelaterade komplikationer, hypo­kalcemi och bakteriell peritonit.
Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Möjliga konsekvenser av en överdosering inkluderar hypervolemi och elektrolytstörningar.

Hantering av överdosering:

  • Hypervolemi kan hanteras genom att använda hypertona peritonealdialysvätskor och begränsning av vätskeintag.

  • Elektrolytstörningar kan hanteras enligt den specifika elektrolytstörningen som verifieras genom blodprov. Den mest sannolika störningen, hypokalemi, kan hanteras genom oralt intag av kalium eller tillsats av kaliumklorid i peritonealdialysvätskan, ordinerat av den behandlande läkaren (se avsnitt Blandbarhet).

Farmakodynamik

Peritonealdialys är en behandling för patienter med njursvikt, med avsikt att avlägsna toxiska substanser från kvävemetabolismen och som normalt utsöndras via njurarna, samt för att underlätta vätske- och elektrolyt­regleringen såväl som syra-basbalansen.

Behandlingen utförs genom att administrera peritonealdialysvätska via en kateter in till bukhålan. Överföringen av substanser sker via peritoneum enligt principen för osmos och diffusion. Efter en viss tid är vätskan mättad med
toxiska ämnen och måste bytas. Med undantag av laktat, som ingår som
bi­karbonat-prekursor, har elektrolytkoncentrationerna i vätskan valts för att normalisera plasmaelektrolytkoncentrationen. Kvävehaltiga restprodukter, närvarande i höga koncentrationer i blodet, passerar via peritoneum över till dialysvätskan.

Lösningens elektrolytkoncentration överensstämmer med fysiologiskt serum, med undantag för laktat. Osmolaritet = 365 mOsmol/l.

Farmakokinetik

Intraperitonealt administrerade aminosyror, buffert, elektrolyter och vatten absorberas till blodet och metaboliseras via de normala vägarna. 70-80 % av de infunderade aminosyrorna har absorberats från dialysvätskan till blodet efter 4-6 timmars dialystid i bukhålan.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömning utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1000 ml innehåller: Alanin 951 mg, arginin 1071 mg, glycin 510 mg, histidin 714 mg, isoleucin 850 mg, leucin 1020 mg, lysinhydroklorid 955 mg, metionin 850 mg, fenylalanin 570 mg, prolin 595 mg, serin 510 mg, treonin 646 mg, tryptofan 270 mg, tyrosin 300 mg, valin 1393 mg, natrium­klorid 5380 mg, kalciumkloriddihydrat 184 mg, magnesium­­klorid­­hexahydrat 51 mg, natrium(S)‑laktatlösning 4480 mg.

Hjälpämnen: Saltsyra, koncentrerad (pH-justerare), vatten för injektions­vätskor.


Sammansättning i mmol/l: Aminosyror 87,16 mmol/l, Na+ 132 mmol/l, Ca++ 1,25 mmol/l, Mg++ 0,25 mmol/l, Cl- 105 mmol/l, C3H5O3- 40 mmol/l.

Osmolaritet: 365 mOsmol/l. pH ca 6,6.Blandbarhet

NUTRINEAL i PVC behållare skall inte blandas med andra läkemedel utom de som omnämns i avsnittet Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan

Alanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Arginin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fenylalanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Histidin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Isoleucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Leucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Metionin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Prolin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Serin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Treonin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tryptofan

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tyrosin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Valin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet efter öppnandet:
Skall användas omedelbart efter det att ytterpåsen har avlägsnats.

Förvaras under 30 ºC i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Inga tecken på inkompatibilitet har visats mellan heparin och insulin och
NUTRINEAL i PVC-behållare.

Produkten bör användas direkt efter tillsats av läkemedel.

Kompatibiliteten måste kontrolleras innan blandning, och hänsyn måste tas till lösningens pH och salter.


Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, om inte metoden för tillsättande av läkemedel utesluter mikrobiell kontamination. Om produkten ej används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser användarens ansvar.


Intraperitoneal administrering kräver en speciell kateter. För anslutning av
peritonealdialyspåsen till patientens kateter måste ett passande administrationsset användas.

En detaljerad instruktion om bytesproceduren vid peritonealdialys ges till
patienten genom träning på ett träningscenter innan användning hemma.

Kassera påsen om den har skadats.

Avlägsna inte ytterpåsen förrän lösningen skall användas. Använd endast om lösningen är klar. Kassera oanvänd mängd.

Förpackningsinformation

Peritonealdialysvätska Klar och färglös till svagt gulfärgad lösning.
5 x 2000 milliliter påse, 725:57, F
4 x 2500 milliliter påse, 725:57, F
5 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse, tillhandahålls ej
4 x 2500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av