Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nicotinell Fruit

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Medicinskt tuggummi 4 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Dragerat tuggummi, benvit färg, rektangulärt)

Hjälpmedel mot abstinensbesvär i samband med rökavvänjning

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Nicotinell Fruit medicinskt tuggummi 2 mg och 4 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-12.

Indikationer

För behandling av tobaksberoende genom att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär, och därigenom underlätta rökavvänjning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i tuggummit.

Nicotinell tuggummi skall inte användas av icke-rökare.

Dosering

Dosering

Tuggummi 2 mg: kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.

Tuggummi 4 mg: används ensamt.


Vuxna och äldre

Behandling med enbart Nicotinell tuggummi

Rökare bör avstå helt från att röka under behandling med Nicotinell tuggummi.


Tuggummistyrka skall väljas med utgångspunkt från nikotinberoendet. Vid högt beroende eller vid tidigare misslyckande med att sluta röka efter att ha använt 2 mg tuggummi, bör 4 mg användas. I övriga fall skall 2 mg användas.


Se tabell för optimal dosering:

Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter/dag

Mer än 30 cigaretter/dag

Låg dos är att föredra

(2 mg tuggummi)

Låg (2 mg tuggummi) eller hög (4 mg tuggummi) dos beroende på användarens tycke och smak.

Hög dos är att föredra (4 mg tuggummi)


Vid eventuell biverkan när hög dos används, bör övergång till låg dos ske.


Startdosen bestäms utifrån individens nikotinberoende.


Ett tuggummi tas när rökbegäret sätter in.


Normalt tas 8-12 tuggummin per dag, upp till en maximal dygnsdos av 15 tuggummin à 4 mg alternativt 25 tuggummin à 2 mg.


Kännetecknande för tuggummin som läkemedelsform är att nikotinhalten i blodet kan variera mellan individer. Doseringsintervallet bör därför anpassas individuellt inom ramen för angiven maximaldos.


Rökavvänjning

Behandlingstiden är individuell. I normalfallet bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter reduceras nikotindosen successivt. Behandlingen bör avslutas när dosen minskat till 1-2 tuggummin per dag. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.


Rökreduktion

Nicotinell tuggummi används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om en minskning av antalet cigaretter per dag inte har uppnåtts efter 6 veckor bör professionell hjälp sökas.

Försök att sluta röka bör göras så snart rökaren känner sig beredd, dock inte senare än 6 månader efter behandlingsstart. Om det inte är möjligt att göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingsstart sökes professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. Överblivna tuggummin bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.


Administreringssätt

 1. Tuggummit skall tuggas tills en kraftig smak förnims.

 2. Tuggummit skall sedan vila mellan kinden och tandköttet.

 3. När smaken mattas av, skall man börja tugga igen.

 4. Förfaringssättet skall upprepas under 30 minuter.


Samtidigt intag av sura drycker, som t ex kaffe eller läskedrycker, kan minska absorptionen av nikotin i munhålan. Sura drycker bör undvikas 15 minuter innan tuggummit används.


Behandling med Nicotinell tuggummi i kombination med Nicotinell depotplåster

Personer som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell tuggummi eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga lokala biverkningar kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi.


Inledande kombinationsbehandling:

Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar dagligen i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi. Minst 4 tuggummin (2 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 tuggummin tillräckligt. Högst 24 tuggummin per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.


Plåstret appliceras på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bålen, armarna eller höfterna. Plåstret pressas under 10-15 sekunder mot huden.


För att minimera risken för lokal irritation bör placeringen av Nicotinell depotplåster alterneras mellan olika applikationsställen.


Händerna bör tvättas noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.


Reduktion av nikotindos:

Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att plåster med lägre styrka används, dvs plåster 14 mg/24 timmar under 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar under ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 2 mg. Därefter reduceras antalet 2 mg tuggummin successivt i upp till 12 månader. Alternativt kan användning av plåster avbrytas och antalet 2 mg tuggummin reduceras successivt i upp till 12 månader.


Rekommenderad dosering:

Tidsperiod

Plåster

Tuggummi 2 mg

Inledande behandling

Första 6-12 veckor

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov.

5-6 tuggummin per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Upp till 12 månader

---

Reducera antalet tuggummin successivt

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till 12 månader

---

Fortsätt reducera antalet tuggummin successivt


Pediatrisk population

Nicotinell tuggummi skall inte användas av personer under 18 års ålder utan rekommendation av läkare. Erfarenhet saknas från behandling av ungdomar under 18 års ålder med Nicotinell tuggummi.

Varningar och försiktighet

Beroende rökare med nyligen genomgången hjärtinfarkt, instabil eller förvärrad angina (inkluderande Prinzmetals angina), svåra hjärtarrytmier, okontrollerad hypertoni eller nyligen genomgången cerebrovaskulär händelse skall uppmuntras att sluta röka utan hjälp av farmakologisk intervention (t.ex. rådgivning). Om detta misslyckas kan Nicotinell tuggummin användas. Insättande av tuggummin skall dock noggrant övervakas av läkare eftersom säkerhetetsdata i denna patientgrupp är begränsad.


Nicotinell tuggummin skall användas med försiktighet av patienter med hypertoni, stabil angina pectoris, cerebrovaskulär sjukdom, ocklusiv perifer artärsjukdom, hjärtsvikt, diabetes mellitus, hypertyreoidism eller feokromocytom och allvarligt nedsatt njur- och/eller leverfunktion.


Patienter skall uppmuntras att sluta röka utan farmakologisk intervention (t.ex. rådgivning).


Nedsvalt nikotin kan förvärra symptomen för individer som lider av aktiv oesophagit, oral och faryngeal inflammation, gastrit eller peptiskt sår.


Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom hos små barn och leda till dödsfall.


Personer med tandproteser, som har svårt att tugga tuggummi, rekommenderas nikotinersättning med annan läkemedelsform.


Särskilda varningar rörande hjälpämnen


Patienter med sällsynt ärftlig fruktosintolerans bör ej använda detta läkemedel.

Nicotinell medicinskt tuggummi innehåller 0,2 g sorbitol (E420) per tuggummi, en källa till 0,04 g fruktos. Kalorivärde 1,0 kcal per tuggummi (Nicotinell 2 mg) respektive 0,9 kcal per tuggummi (Nicotinell 4 mg).


Nicotinell medicinskt tuggummi innehåller 11,50 respektive 11,52 mg natrium per tuggummi (Nicotinell 2 mg respektive Nicotinell 4 mg).


Tuggummibasen innehåller butylhydroxitoluen (E321) vilket kan ge lokal irritation på munslemhinnan.


Varningar och försiktighetsmått vid kombinationsbehandling med Nicotinell medicinskt tuggummi och Nicotinell depotplåster är desamma som för vardera behandling enbart (se produktresumé för Nicotinell depotplåster).

Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner: Upplysningar saknas om interaktioner mellan Nicotinell tuggummi och andra läkemedel.

Rökning men inte nikotin är förenat med en ökad aktivitet av CYP1A2. Efter att man slutat röka kan clearance minska för vissa läkemedel som metaboliseras via CYP1A2. Denna situation kan leda till ökade plasmanivåer för vissa läkemedel. Ökningen kan ha potentiell klinisk betydelse för produkter med ett snävt terapeutiskt fönster, t.ex. teofyllin, takrin, olanzapin och klozapin.


Plasmakoncentrationen för andra läkemedel, vilka metaboliseras av CYP1A2 t.ex. koffein, paracetamol, fenazon, fenylbutazon, pentazocin, lidokain, bensodiazepiner, warfarin, östrogen och vitamin B12 kan också öka efter att man slutat röka. Den kliniska relevansen är dock okänd.


Rökning kan orsaka minskad analgetisk effekt av propoxyfen, minskat diuretiskt svar på furosemid (frusemid), minskad effekt av propranolol på blodtryck och sänkt hjärtfrekvens och minskad svarsfrekvens på magsårsläkning med H2-antagonister.


Rökning och nikotin kan öka blodnivåerna av kortisol och katekolaminer i blodet, dvs. kan orsaka minskad effekt av nifedipin eller adrenerga antagonister och leda till en ökad effekt av adrenerga agonister.

Eftersom den subkutana absorptionen av insulin ökar vid rökstopp, kan det bli nödvändigt att minska dosen vid insulinbehandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Gravida kvinnor bör alltid rekommenderas att helt sluta röka utan nikotinersättning. Om detta misslyckas kan rökavvänjning med hjälp av nikotinersättningsbehandling dock rekommenderas till starkt nikotinberoende gravida kvinnor. Risken för fostret är sannolikt mindre än den förväntade risken vid fortsatt rökning pga:

 • lägre maximal nikotinkoncentration i plasma än med inhalerat nikotin

 • ingen exponering för polycykliska kolväten och kolmonoxid

 • bättre förutsättningar för rökstopp före den tredje trimestern.

Fortsatt rökning under den tredje trimestern kan leda till intrauterin tillväxthämning och t o m prematur födsel eller dödfödsel, beroende på hur stor den dagliga tobakskonsumtionen är.


Rökavvänjning med eller utan nikotinersättning bör ej företas på egen hand utan i samband med ett rökavvänjningsprogram under läkares kontroll.


Under den tredje trimestern ger nikotin upphov till hemodynamiska effekter (t ex variationer i fostrets hjärtfrekvens) som kan påverka fostret i samband med förlossningen. Efter den sjätte graviditetsmånaden bör tuggummit därför endast användas under läkares kontroll av gravida rökare som ej lyckats sluta röka före den tredje trimestern.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Nikotin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. I likhet med rökning bör Nicotinell tuggummi därför undvikas under amning. Om rökavvänjning misslyckas hos ammande kvinnor, bör behandling med tuggummit endast påbörjas efter konsultation med läkare. Vid behandling med nikotinersättning under amning, bör tuggummit tas strax efter amningen och ej användas under två timmar före amning.

Trafik

Rökavvänjning kan påverka beteendet. Nicotinell tuggummin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Nicotinell kan orsaka biverkningar liknande de som uppträder när nikotin administreras genom rökning. Biverkningarna hänför sig till de farmakologiska effekterna av nikotin, vilka är dosberoende.


De flesta biverkningar som rapporterats av patienter uppträder vanligen under de första 3-4 veckorna efter terapistart.


Nikotin från tuggummin kan ibland ge upphov till lindrig irritation i svalget och ökad salivutsöndring vid behandlingens början.

Tuggummit kan fastna i tandproteser och tandbryggor och i enstaka fall förorsaka skada på dessa.


Vanliga (> 1/100- <1/10)

Centrala och perifera nervsystemet: Huvudvärk, yrsel.

Magtarmkanalen: Hicka, magsymptom som t ex illamående, flatulens, kräkningar, dyspepsi, ökad salivutsöndring, stomatit, ömhet i munhåla och svalg.

Muskuloskeletala systemet och bindväv: Värk i käkmuskler.


Mindre vanliga (>1/1000- <1/100)

Hjärtat: Hjärtklappning.

Hud och subkutan vävnad: Erytem, urtikaria.


Sällsynta (>1/10 000- <1/1000)

Immunsystemet: Överkänslighet, angioneurotiskt ödem, anafylaktiska reaktioner.

Hjärtat: Hjärtarytmier (t ex förmaksflimmer).


Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter som rapporterats kan hänföras till abstinensbesvär vid rökavvänjning och bero på för låg tillförsel av nikotin.


Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart. Fortsatt nikotinberoende efter rökstopp kan förekomma.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering kan symptom som liknar de som uppträder vid storrökning uppkomma.


Den akut dödliga orala dosen av nikotin är ungefär 0,5 - 0,75 mg per kg kroppsvikt, vilket för en vuxen motsvarar 40 - 60 mg. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan orsaka svåra förgiftningssymptom som kan visa sig dödliga. Om förgiftning av ett barn kan misstänkas, måste en läkare omedelbart rådfrågas.


Överdosering av Nicotinell kan bara inträffa om för många tuggummin stoppas i munnen samtidigt. Risken för nikotinförgiftning efter intag är mycket liten p.g.a. tidigt illamående eller kräkning vid överdriven exponering för nikotin. Risken för förgiftning vid nedsväljning av tuggummit är liten. På grund av den långsamma utsöndringen av nikotin från tuggummit, absorberas endast en mycket liten mängd från mage och tarmar och eventuellt absorberat nikotin inaktiveras i levern.


Allmänna symptom vid nikotinförgiftning omfattar: svaghetskänsla, svettning, salivering, brännande känsla i svalget, illamående, kräkning, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, takykardi och hjärtarrytmi, dyspné, total utmattning, cirkulationskollaps, koma och slutligen konvulsioner före döden.


Behandling av överdosering:

Symptom på överdosering kan framträda snabbt framför allt hos barn. Kräkning sker vanligtvis spontant. Aktivt kol och ventrikelsköljning skall ges så fort som möjligt, inom en timme efter intag. Vitala tecken skall monitoreras och behandlas symptomatiskt.

Farmakodynamik

Nikotin, den primära alkaloiden i tobaksprodukter och en naturligt förekommande substans, är en nikotinreceptoragonist i det perifera och centrala nervsystemet med uttalade effekter på CNS och cirkulationen. Vid konsumtion av tobaksprodukter har nikotin visat sig vara vanebildande och ger upphov till begär och andra abstinensbesvär vid utebliven administrering. Begäret och abstinensbesvären innefattar ett starkt röksug, dysfori, sömnlöshet, irritabilitet, frustration eller aggression, oro, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, ökad aptit eller viktökning. Tuggummit ersätter en del av det nikotin som skulle ha administrerats via tobak och minskar abstinensbesvärens och rökbegärets intensitet.

Farmakokinetik

När tuggummit tuggas, frisätts nikotin i jämn takt i munnen och absorberas snabbt via munhålans slemhinna. Genom nedsväljning av saliv når en del nikotin magen och tarmarna, där det inaktiveras.

Den högsta medelkoncentrationen av nikotin i plasma efter intag av ett 2 mg-tuggummi är ca 6,4 nanogram per ml (efter ca 45 minuter). Den högsta medelkoncentrationen av nikotin i plasma efter intag av ett 4 mg-tuggummi är ca 9,3 nanogram per ml (efter ca 60 minuter). (Vid rökning av en cigarrett är den genomsnittliga nikotinkoncentrationen i plasma 15-30 nanogram per ml.)

Nikotin elimineras i huvudsak via metabolism i levern. Små mängder nikotin elimineras i oförändrad form via njurarna. Halveringstiden i plasma är ca tre timmar. Nikotin passerar blod-hjärnbarriären och placenta och kan detekteras i bröstmjölk.

Prekliniska uppgifter

Nikotin har visat sig vara genotoxiskt i vissa in vitro-tester, men även negativa resultat har erhållits med samma testsystem. Nikotin var dock inte genotoxiskt in vivo.

Djurförsök har visat att nikotin inducerar avstötning efter befruktning och hämmar fostrets tillväxt.

Inga säkra belägg för att nikotin är tumörframkallande har framkommit i karcinogenicitetstest.

Innehåll

Ett medicinskt tuggummi innehåller:


Aktiv substans: 2 mg respektive 4 mg nikotin (motsvarande 10 mg respektive 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).


Hjälpämnen med känd effekt: sorbitol (0,2 g), butylhydroxitoluen.


Tuggummibas (innehållande butylhydroxitoluen (E321)), acesulfamkalium (E950), polakrilin, kalciumkarbonat (E170), glycerol (E422), levomentol, sackarin, sackarinnatrium, vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, sorbitol (E420), fruktsmakämnen, xylitol, mannitol (E421), gelatin, titandioxid (E171), karnaubavax och talk.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Nikotin

Miljörisk: Användning av nikotin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Nikotin bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Nikotin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.17 μg/L


Where:

A = 5566.18 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, derived from free base and tartate salt form, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 80% removal rate based on Bueno et al 2012 (Reference 6)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green Algae (Desmodesmus subspicatus):

IC50 72h (growth) = 37,000 μg/L (OECD 201) (Reference 3)

NOEC = 3,200 μg/L


Water flea (Daphnia pulex):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 242 μg/L (OECD 202) (Reference 3)


Water flea:

Chronic toxicity

No data


Rainbow Trout (Adult Onchorhynchus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 4,000 μg/L (OECD 203) (Reference 5)


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge

No data


PNEC = 242/1,000 = 0.242 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest EC50/1,000, where 1,000 is the assessment factor applied for three acute EC50s. The EC50 for water flea (= 242 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.17/0.242 = 0.70, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of nicotine has been considered to result in low environmental risk.”Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

71% degradation in 28 days (OECD 301B) (Reference 3)

72% degradation within 10 day window


Abiotic degradation

Hydrolysis:

No data

Photolysis:

No Data

Justification of chosen degradation phrase:

Nicotine is readily biodegradable. The phrase “Nicotine is degraded in the environment” is thus chosen.Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = 0.28 at pH 7.4 (OECD 107) (Reference 3)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.Excretion (metabolism)

Nicotine is extensively metabolized to a number of metabolites, all of which are less active than the parent compound. The metabolism of nicotine primarily occurs in the liver, but also in the lung and kidney. Nicotine is metabolized primarily to cotinine but is also metabolized to nicotine N′-oxide. Cotinine has a half-life of 15-20 hours and its blood levels are 10 times higher than nicotine. Cotinine is further oxidized to trans-3′-hydroxycotinine, which is the most abundant metabolite of nicotine in the urine. Both nicotine and cotinine undergo glucuronidation.


The elimination half-life of nicotine is approximately 2 hours (range 1 - 4 hours). Total clearance for nicotine ranges from approximately 62 to 89 l/hr. Non-renal clearance for nicotine is estimated to be about 75% of total clearance. Nicotine and its metabolites are excreted almost exclusively in the urine. The renal excretion of unchanged nicotine is highly dependent on urinary pH, with greater excretion occurring at acidic pH. (Reference 2).PBT/vPvB assessment

Nicotine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Nicotine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4 and that it is not persistent.


Please, also see Safety data sheets on:
http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Ziagen (Nicotine) 300mg Film Coated Tablets. ViiV Healthcare UK Ltd., March 2013.

 3. ECHA, European Chemicals Agency. January 2015.Nicotine registration joint submission.

 4. US National Library of Medicine. Toxicology Data Network HSDB:Nicotine.

 5. Edsall, C.C. Acute Toxicities to Larval Rainbow Trout of Representative Compounds Detected in Great Lakes Fish. Bull. Environ. Contam. Toxicol.46(2): 173-178, 1991.

 6. Bueno et al. Occurrence and persistence of organic emerging contaminants and priority pollutants in five sewage treatment plants of Spain: Two years pilot survey monitoring. Environmental Pollution, Volume 164, 2012, 267 – 273.
Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 mg: 30 månader

4 mg: 30 månader


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Medicinskt tuggummi 2 mg Dragerat tuggummi, benvit färg och rektangulärt
204 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
24 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
84 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
96 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Medicinskt tuggummi 4 mg Dragerat tuggummi, benvit färg, rektangulärt
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
24 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
84 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
96 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
204 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av