Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Minitran

ReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Depotplåster 15 mg/24 timmar
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (transparenta ovala 62×42 mm 20 cm²)

Kärlvidgande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Texten nedan gäller för:
Minitran depotplåster 5 mg/24 timmar, 10 mg/24 timmar och 15 mg/24 timmar

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-28.

Indikationer

Profylaktisk behandling av angina pectoris.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot nitrater eller besläktade organiska nitroföreningar eller överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne som anges i Innehåll.

 • Konstriktiv perikardit, perikardiell tamponad.

 • Hypotension med eller utan andra tecken på chock, allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck lägre än 90 mmHg).

 • Samtidig behandling med fosfodiesterashämmare (sildenafil, tadalafil, vardenafil) vilket kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

 • Förhöjt intrakraniellt tryck.

 • Hypertrofisk kardiomyopati, akut bröstsmärta, akut hjärtinfarkt.akut bröstsmärta, akut hjärtinfarkt.

 • Aortastenos, mitralisstenos.

 • Allvarlig anemi.

 • Akut cirkulationssvikt (chock, cirkulationskollaps).

 • Allvarlig hypovolemi.

 • Samtidig behandling med riociguat, ett läkemedel som stimulerar lösligt guanylatcyklas (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Minitran är avsett för profylaktisk behandling av angina pectoris och ej för behandling av akuta angina pectoris attacker.


Dosering och behandlingstid är individuell. Initial dosering är ett depotplåster Minitran 5 mg/24 timmar en gång per dygn. I de fall ökad effekt eftersträvas kan dosen ökas till två depotplåster Minitran 5 mg/24 timmar alternativt ett depotplåster Minitran 10 mg/24 timmar per dygn. Maximalt kan upp till 20 mg/24 timmar ges.


Administrering av Minitran kan antingen vara under en sammanhängande period av 24 timmar eller intermittent, med ett plåsterfritt intervall, vanligtvis på natten (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Depotplåstret ska fästas på en torr, ren och hårfri plats på sidan av bröstkorgen och tryckas fast. Hudytan bör inte vara röd eller irriterad. Hudytan bör inte heller vara insmord med hudlotion eller kräm. När depotplåstret tas av bör det vikas ihop och kastas då det fortfarande innehåller läkemedel. Applikationsstället bör varieras så att samma plats används först efter några dagar. Om depotplåstret lossnar, ska ett nytt plåster fästas på en ny hudyta. Depotplåstret sitter väl fast på huden och kan behållas på under bad, dusch och fysisk aktivitet, men bör tas bort vid bastubad.

Varningar och försiktighet

Minitran är inte indicerat för behandling av akut agina pectoris som kräver snabb lindring.

 • Nyligen inträffad hjärtinfarkt eller akut hjärtsvikt. Behandling med Minitran ska utföras med försiktighet och noggrann medicinsk övervakning och/eller hemodynamisk monitorering.

 • Cor pulmonale, risk för hypoxemi.

 • Ortostatisk hypotoni.

 • Prolaps av mitralisklaffen.

 • Hypotyreoidism

 • Ökat intraokulärt tryck.

 • Cerebrovaskulär sjukdom.

Användning av topikala produkter kan orsaka lokala överkänslighetsreaktioner, speciellt vid depoteffekt, i sådana fall ska behandlingen avbrytas och lämpliga behandlingsåtgärder vidtas.


För hög startdos kan orsaka svår huvudvärk eller hypotension hos vissa patienter.


Patienter som utvecklar signifikant hypotoni kan åtgärda detta genom att avlägsna plåstret.


Hypoxemi

Försiktighet ska iakttas hos patienter med arteriell hypoxemi pga allvarlig anemi (inklusive former inducerade av brist på G6PD [glukos-6-fosfatdehydrogenas]) eftersom biotransformationen av glyceryltrinitrat är reducerad hos dessa patienter. Försiktighet bör även iakttas för patienter med hypoxemi och obalans i ventilation/perfusion beroende på lungsjukdom eller ischemisk hjärtsjukdom. Hos patienter med alveolär hypoventilation uppstår en vasokonstriktion inom lungan och perfusionen förflyttas från områden med alveolär hypoxi till bättre ventilerade områden i lungan (Euler-Liljestrands mekanism). Patienter med angina pectoris, hjärtinfarkt eller cerebral ischemi drabbas ofta av en förändring i de nedre luftvägarna (särskilt alveolär hypoxi). Under dessa förhållanden uppstår vasokonstriktion i lungan, och perfusionen förflyttas från områden med alveolär hypoxi till bättre ventilerade områden i lungan. Nitoglycerin som är en potent vasodilator kan omvandla denna protektiva vasokonstriktion vilket resulterar i ökad perfusion i områden som är dåligt ventilerade. Detta försämrar obalansen av ventilation/perfusion och minskar ytterligare det arteriella oxygenpartialtrycket.


Avbrott/nedtrappning och rekyleffekt
Plötsligt avbrott eller plötslig dosreduktion ska undvikas på grund av risk för en angina pectoris attack. Vid utsättande av Minitran bör övergång till annan medicinering, såsom peroralt långverkande nitropreparat ske gradvis och överlappande med successiv minskning av dosen.


Hypertrofisk kardiomyopati

Terapi med nitrater kan försämra angina pectoris orsakad av hypertrofisk kardiomyopati.


Ökad frekvens av angina pectoris

Möjligheten av ökad frekvens av angina pectoris under perioder utan plåster ska beaktas. I sådana fall är samtidig anti-anginabehandling önskvärd.


Toleransutveckling
Tolerans och minskad effekt kan uppkomma vid kontinuerlig behandling med långverkande nitrater, också vid transdermal användning. Behandlingsfria perioder på 8-12 timmar under varje dygn rekommenderas för att undvika toleransutveckling. När tolerans mot transdermala nitrater utvecklats, kan även effekten av sublingualt administrerat glyceryltrinitrat delvis minska på grund av tolerans.


Minitran ska användas med försiktighet hos patienter med:

Reducerad nivå av methemoglobinreduktas eller som lider av methemoglobinemi.

Interaktioner

Kombinationer som är kontraindicerade

Intag av fosfodiesterashämmare (sildenafil, tadalafil, vardenafil) är kontraindicerat under behandling med nitroglycerinpreparat, eftersom de kan förstärka Minitrans blodtryckssänkande effekt vilket kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörning med bestående skador i hjärta och hjärna (se Kontraindikationer).

Samtidig användning av Minitran med riociguat, ett läkemedel som stimulerar lösligt guanylatcyklas, är kontraindicerat eftersom den kan orsaka hypotension (se avsnitt Kontraindikationer).


Kombinationer som ska ges med försiktighet

Vasodilatorer och blodtryckssänkande medel: Samtidig behandling med vasodilatorer, kalciumantagonister, ACE-hämmare, beta-receptorblockerende medel, diuretika och andra antihypertensiva medel kan förstärka den blodtryckssänkande effekten hos nitrater.


Tricykliska antidepressiva medel, neuroleptika och alkohol: Samtidig användning av tricykliska antidepressiva medel, neuroleptika och alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten hos nitrater.


Ergotamin: Nitrater kan öka biotillgängligheten av dihydroergotamin. Hos patienter med koronar hjärtsjukdom kan dihydroergotamin motverka effekten av nitrater och leda till koronar kärlsammandragning.


NSAID: NSAID med undantag av acetylsalicylsyra kan minska den terapeutiska effekten av Minitran.


Amifostin och ASA: Samtidig administrering av Minitran med amifostin och acetylsalicylsyra kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Minitran.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga. Liksom alla läkemedel ska Minitran användas med försiktighet under graviditeten, särskilt under de 3 första månaderna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inte tillräckligt med information om aktiv substans utsöndras i bröstmjölk eller i mjölk från djur. Risk för det ammande barnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Minitran efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data beträffande Minitrans effekt på fertiliteten hos människa.

Trafik

Minitran kan särskilt i början av behandlingen eller vid dosjusteringar påverka reaktionsförmågan eller i sällsynta fall orsaka ortostatisk hypotension och yrsel (och även i undantagsfall svimning vid överdosering). Patienter som får dessa effekter ska avstå från att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Inom varje organsystem är biverkningarna klassificerade efter frekvens, med de vanligaste först. Inom varje frekvensområde rangordnas biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). De biverkningar som saknar frekvens har rapporterats efter introduktion på marknaden av Minitran som spontana fallrapporter och rapporter från litteratur. Eftersom denna rapportering skett på frivillig basis utifrån en population med okänd storlek, är det omöjligt att med säkerhet bedöma frekvensen.

Organsystem

Mycket vanliga


Vanliga


Mindre vanliga


Sällsynta


Mycket sällsynta


Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk1

  

Yrsel

 

Hjärtat

 

Hypotension

 

Takykardi2

 

Palpitation

Blodkärl

   

Ortostatisk hypo-tension. Flush2

Svimning

  

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar

     

Hud och subkutan vävnad

  

Allergisk kontakt-dermatit

  

Generaliserade hudutslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  

Erytem på administrerings-stället, pruritus, brännande känsla, lokal hudirritation3

   

Undersökningar

   

Ökad hjärtfrekvens

  

1 Liksom andra läkemedel med nitrater orsakar vanligen Minitran dosberoende huvudvärk vilket beror på cerebral vasodilatation. Denna minskar ofta efter några dagar trots fortsatt behandling. Om huvudvärken kvarstår under intermittent behandling ska den behandlas med lätt analgetika. Huvudvärk som inte kan behandlas är en indikation på att dosen nitroglycerin ska reduceras eller att behandlingen ska avslutas.


2 En lätt reflexinducerad ökning av hjärtfrekvensen kan undvikas genom att tillgripa, om nödvändigt, en kombinationsbehandling med en betablockerare.


3 Lätt hudrodnad försvinner vanligtvis inom några timmar efter avlägsnande av plåstret. Applikationsstället ska regelbundet bytas för att förebygga lokal irritation.


Blodtryckssänkningen kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Stora individuella variationer. Toxiska effekten potentieras av alkohol. Tillvänjning och toleransökning förekommer.

Symtom: Pulserande huvudvärk. Excitation, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, synkope, takykardi, palpitationer, kollaps och blodtrycksfall. Mycket stora doser kan ge methemoglobinemi (mycket ovanligt).

Behandling: Minitrans nitrateffekt kan snabbt avslutas genom att helt enkelt avlägsna plåstret. Hypotoni eller kollaps kan behandlas genom högläge av benen eller genom kompressionsbandagering. Vid blodtrycksfall intravenös vätsketillförsel i första hand. (Vid cyanos till följd av methemoglobinemi, metyltionin 1-2 mg/kg långsamt intravenöst.) Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Minitran depotplåster är ett transdermalt terapeutiskt system avsett för prolongerad tillförsel av nitroglycerin (glyceryltrinitrat). Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Nitroföreningar ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur.

Nitroglycerin har en vasodilaterande effekt som är mest uttalad på vensidan och resulterar i sänkt fyllnadstryck i vänster kammare. På artärsidan leder vasodilatationen till en reduktion av kärlmotståndet och härigenom sjunker myokardiets syreförbrukning. Dessutom kan nitroglycerin ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. Toleransutveckling är individuell. Risk föreligger vid kontinuerlig behandling med nitroföreningar. Därför skall dessa inte tillföras under hela dygnet utan ett doseringsfritt intervall med låg nitratkoncentration bör eftersträvas.

Farmakokinetik

Nitroglycerin har hög vävnadsdistribution och tas upp av både erytrocyter och kärlvägg. Den skenbara distributionsvolymen är cirka 200 liter hos vuxna män. Cirka 1 % av nitroglycerinet finns i plasma. Ett högt och varierande plasmaclearance, 10-50 liter/minut, talar för en hög grad av extrahepatisk metabolism.

Nitroglycerin metaboliseras till glyceryldi- och mononitrater med lägre aktivitet. Metaboliternas betydelse för effekten är oklar. Halveringstiden för nitroglycerin är 1-4 minuter och för metaboliterna cirka 1-2 timmar. Utsöndring av metaboliterna sker i urinen. Minitran avger kontinuerligt nitroglycerin. Två timmar efter applikation av Minitran uppnås en plasmakoncentrationsnivå av nitroglycerin som upprätthålls under 24 timmar. Nivån är direkt proportionell mot storleken av depotplåstrets frisättningsyta. Frisättningen från depotplåstret bestäms i normalfallet av hudens genomsläpplighet för nitroglycerin, men vid högpermeabel hud är en hastighetsreglerande matrix begränsande. När depotplåstret avlägsnats faller plasmanivån av nitroglycerin snabbt. Nitroglycerin ackumuleras ej vid upprepad administrering av Minitran.

Prekliniska uppgifter

Tillgängliga djurexperimentella studier visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

1 depotplåster à 5 mg/24 timmar innehåller: Glyceryltrinitrat 18 mg

1 depotplåster à 10 mg/24 timmar innehåller: Glyceryltrinitrat 36 mg

1 depotplåster à 15 mg/24 timmar innehåller: Glyceryltrinitrat 54 mg

Isooctyl-akrylat-akrylamid-sampolymer, etyloleat, glycerylmonolaurat, polyetenfilm och silikoniserad polyesterfilm.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Depotplåster 5 mg/24 timmar transparenta ovala 35×25 mm 6,7 cm²
30 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Depotplåster 10 mg/24 timmar transparenta ovala 50×35 mm 13,7 cm²
30 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Depotplåster 15 mg/24 timmar transparenta ovala 62×42 mm 20 cm²
30 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av