Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glucobay

Bayer

Tablett 100 mg
(vit till gulvit, avlång tablett med skåra, 13 mm i längd, märkt G100)

Peroralt antidiabetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BF01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Glucobay tablett 50 mg och 100 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-24.

Indikationer

Icke insulinberoende diabetes mellitus där enbart kostbehandling ej medför tillfredsställande kontroll.

Kontraindikationer


Överkänslighet mot akarbos eller mot något hjälpämne, som anges i avsnitt Innehåll.
Kroniska tarmsjukdomar. Inflammatorisk tarmsjukdom, tarmsår, partiell tarmobstruktion eller vid disposition för tarmobstruktion.
Svår njursvikt (kreatininclearance <25 ml/min), se avsnitt Varningar och försiktighet.
Svår leverfunktionsnedsättning (t ex levercirros).
Tillstånd som kan förvärras på grund av ökad gasbildning i tarmen.

Dosering

Normal underhållsdos är 100 mg 3 gånger dagligen. Glucobay skall användas som tillägg till kostbehandling och kan användas i monoterapi eller i kombination med insulin, sulfonureider eller metformin.

Glucobay tabletter sväljes hela tillsammans med vätska precis före maten eller tuggas tillsammans med föda i början av en måltid.

Doseringen anpassas individuellt med en låg startdos som långsamt höjs för att minska eventuella tarmbiverkningar.

Säkerhet och effekt för Glucobay för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts.

Äldre (över 65 år): Ingen förändring av dosen eller doseringsintervallen behöver göras med hänsyn till patientens ålder.

Dosjustering behövs inte heller till patienter med tidigare nedsatt leverfunktion.

Doseringsschema initialt:

 

Frukost

Lunch

Middag

Vecka 1-3

-

-

50 mg

Vecka 4-6

50 mg

-

50 mg

Vecka 7-9

50 mg

50 mg

50 mg

Fortsätt behandlingen med 50 mg x 3 i totalt 4-6 veckor. Med ledning av blodsockersvaret kan dosen därefter ökas.

Doseringsschema vid dosökning:

 

Frukost

Lunch

Middag

Vecka 1-3

50 mg

50 mg

100 mg

Vecka 4-6

100 mg

50 mg

100 mg

Vecka 7-9

100 mg

100 mg

100 mg

Varningar och försiktighet

Fall av fulminant hepatit har rapporterats under behandling med Glucobay. Mekanismen är okänd, men Glucobay kan bidra till leverskada med multifaktoriell patofysiologi. Om förhöjda nivåer av leverenzymer observeras kan det bli aktuellt att reducera dosen eller avbryta behandlingen, framför allt om de förhöjda värdena kvarstår. Kontroll av leverenzymer skall övervägas under behandlingens första 6-12 månader (se avsnitt Biverkningar).

Glucobay har antihyperglykemisk effekt, men förorsakar inte själv hypoglykemi. Om Glucobay är ordinerat som tillägg till andra blodsockersänkande läkemedel (t ex sulfonureider, metformin eller insulin) kan en sänkning av blodglukosvärdena till hypoglykemisk nivå kräva dosjustering för respektive läkemedel. I enstaka fall kan hypoglykemisk koma förekomma.

Om akut hypoglykemi uppkommer skall glukos ges för snabb korrigering av hypoglykemin (se avsnitt Interaktioner).

Vid njursvikt ökar plasmahalten av oförändrat akarbos 4-5 gånger (från 1-2% till 5-10%). Den kliniska betydelsen av detta är ej känd.

Interaktioner

Under behandling med Glucobay orsakar ofta sackaros (rörsocker) så väl som föda innehållande sackaros abdominella besvär, även diarré genom den ökade fermenteringen av kolhydrater i tarmen.

Glucobay har antihyperglykemisk effekt, men orsakar inte själv hypoglykemi. Hos patienter med samtidig behandling med Glucobay och sulfonureider, metformin eller insulin, kan glykemivärderna sjunka till hypoglykemiska nivåer. Detta kan innebära att dosjustering av dessa läkemedel kan bli nödvändigt. I enstaka fall har hypoglykemisk chock rapporterats. Vid tillstånd med akut hypoglykemi, skall det beaktas att biotransformationen av sackaros till fruktos och glukos är långsam under behandling och av detta skäl är inte sackaros lämpligt för snabb lindring av hypoglykemi utan glukos ska användas i stället.

Samtidig behandling med kolestyramin, adsorberande medel eller digestionsmedel inkl. enzymer skall undvikas eftersom de kan tänkas påverka effekten av Glucobay. I enstaka fall kan Glucobay påverka den biologiska tillgängligheten för digoxin, varvid en dosjustering av digoxin kan behövas. Interaktionsstudier har även utförts med akarbos och nifedipin, propranolol, ranitidin, antacida, dimetikon/simetikon och glibenklamid. Ingen påverkan på farmakodynamiska eller farmakokinetiska parametrar sågs i dessa studier.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Glucobay skall inte ges under graviditet eftersom information från kliniska studier och användning av Glucobay på gravida kvinnor inte finns tillgänglig. I djurförsök har akarbos i höga doser givit upphov till resorption hos kanin.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Efter administrering av radioaktivt märkt akarbos till digivande råttor hittades små mängder radioaktivitet i mjölken. Det finns ännu inga korresponderade fynd hos människor. Då akarbos läkemedelsinducerade effekter i mjölk inte kan uteslutas hos barn, rekommenderas inte förskrivning av akarbostabletter vid amning.

Trafik

Det finns inga uppgifter om att Glucobay påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningsfrekvensen för Glucobay är ca 20%. Den vanligaste biverkan är flatulens (17%). Flatulensbesvären minskar ofta under pågående behandling.

Biverkningar (ADR) baserade på placebokontrollerade studier med akarbos sorterade efter CIOMS III-frekvenskategorier (placebokontrollerade studier i databas över kliniska försök: akarbos N = 8,595; placebo N=7,278; status: 10 feb 2006) är angivna nedan.

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna är definierade som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 < 1/100) och sällsynta (≥ 1/10 000 < 1/1 000).


De biverkningar som konstaterats efter marknadsföringen (per 31.12.2005), och där frekvensen inte kunnat beräknas, listas under ”Ingen känd frekvens”.

Organsystem MedDRA

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

    

Trombo­cytopeni

Immunsystemet

    

Läke­medels­­överkänslig­­het och överkänslig­­het (hudutslag, erytem, exantem och nässel­utslag)

Blodkärl

   

Ödem

 

Magtarmkanalen

Flatulens

Diarré
Gastro­intestinala smärtor och buksmärtor

Illamående
Kräkningar
Dyspepsi

 

Subileus/
Ileus

Pneumato­sis cystoides intestinalis

Lever och gallvägar

  

Ökning i lever­enzym­­nivåer

Gulsot

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

    

Akut generaliserad exantematös pustulos

Efter lansesring har fall av leversjukdom, onormal leverfunktion och leverskada rapporterats.

Enstaka fall av fulminant hepatit med dödlig utgång har också rapporterats, framför allt från Japan.


Om den förskrivna diabeteskosten inte följs kan tarmbiverkningarna intensifieras.

Om symtomen förvärras trots att diabeteskosten följts rådgör med läkare så att dosen kan sänkas tillfälligt eller permanent.

Hos patienter som står på den rekommenderade dagliga dosen, 150-300 mg Glucobay per dag kan, i sällsynta fall, tester visa på kliniskt relevant onormal leverfunktion (tre gånger över den normala gränsen). Onormala värden kan vara övergående under pågående Glucobaybehandling, se avnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Begränsad erfarenhet av överdosering, men sannolikt låg akut toxicitet.

När Glucobay tas tillsammans med dryck och/eller måltid innehållande kolhydrater (polysackarider, oligosackarider eller disackarider) kan en överdos orsaka meteorism, flatulens och diarré. Om däremot en överdos av Glucobay tagits mellan måltider behöver inga uttalade intestinala symtom förväntas.

Behandling

Vid behov av ventrikeltömning, kol. Vid intag av en överdos skall intag av drycker eller måltid innehållande kolhydrater undvikas under 4-6 timmar. Vid eventuell hypoglykemi (orsakad av samtidig behandling med andra antidiabetesläkemedel) bör glukos (inte socker) ges.

Farmakodynamik

Glucobay innehåller pseudotetrasackariden akarbos, som genom att hämma de gastrointestinala enzymerna alfa-glukosidaser ger en fördröjd absorption av di-, oligo- och polysackarider från föda. Därigenom fås efter måltid ett långsammare upptag av glukos i blodet, varvid den postprandiala blodglukosstegringen minskar och dygnsprofilen för blodglukos blir jämnare. Akarbos ger en förbättrad metabolisk kontroll mätt som en sänkning av glykosylerat hemoglobin (HbA1C).

Farmakokinetik

Akarbos verkar lokalt i tarmen och efter oral administrering sker en systemisk absorption av endast mycket små mängder (1-2%). Akarbos bryts ner av tarmbakterier till inaktiva föreningar. Dessa nedbrytningsprodukter absorberas i större grad än akarbos och utsöndras huvudsakligen renalt.

Innehåll

Akarbos 50 mg respektive 100 mg, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, majsstärkelse.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 50 mg vit till gulvit, rund tablett med skåra, Ø 7 mm, märkt med Bayerkors och G50
120 styck blister, 186:36, (F)
30 styck blister, tillhandahålls ej
Tablett 100 mg vit till gulvit, avlång tablett med skåra, 13 mm i längd, märkt G100
120 styck blister, 248:41, (F)

Hitta direkt i texten
Av