FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Humatrope®

Lilly

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 6 mg
(Pulvret är vitt eller nästan vitt. Vätskan är en klar lösning.)

Särskilt läkemedel

Biosyntetiskt humant tillväxthormon

Aktiv substans:
ATC-kod: H01AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Humatrope 6 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Humatrope 12 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Humatrope 24 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Humatrope 6 mg: Cylinderampullen innehåller 6 mg somatropin.
Efter upplösning är koncentrationen 2,08 mg/ml.


Humatrope 12 mg: Cylinderampullen innehåller 12 mg somatropin.
Efter upplösning är koncentrationen 4,17 mg/ml.


Humatrope 24 mg: Cylinderampullen innehåller 24 mg somatropin.
Efter upplösning är koncentrationen 8,33 mg/ml


Somatropin framställs med rekombinant DNA-teknik i Escherichia coli.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning


Pulvret är vitt eller nästan vitt. Vätskan är en klar lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Pediatriska patienter

Långtidsbehandling av kortvuxenhet beroende på nedsatt insöndring av endogent tillväxthormon.


Behandling av kortvuxenhet beroende på gonaddysgenesi (Turners syndrom) verifierad med kromosomanalys.


Tillväxtstörning hos prepubertala barn med kronisk njurinsufficiens.


Behandling av tillväxtstörning beroende på defekt SHOX-genfunktion (Short Stature Homeobox) verifierad med DNA-analys.


Tillväxtstörning (nuvarande längd <-2,5 STD och längd justerad för föräldrarnas längd <-1 STD) hos korta barn som vid födseln var små i förhållande till fostertidens längd (SGA – small for gestational age) med födelsevikt och/eller längd < -2 STD och som ej återhämtat tillväxten (<0 STD för tillväxthastigheten under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare.


Vuxna patienter

Verifierad brist på endogent tillväxthormon förvärvad antingen i vuxen ålder eller i barndomen.


Patienter med allvarlig brist på tillväxthormon i vuxen ålder definieras som patienter med verifierad sjukdom i hypothalamus eller hypofys och brist på ytterligare minst ett hypofyshormon (ej prolaktin). Dessa patienter skall genomgå ett stimulationstest för att diagnostisera eller utesluta tillväxthormonbrist. För patienter med isolerad tillväxthormonbrist uppkommen i barndomen (inga tecken på hypotalamisk-hypofysär sjukdom eller kranial bestrålning) rekommenderas två stimulationstest, utom för de som har låg IGF-I (< - 2 STD) där det kan räcka med ett test. Slutpunkten för testet skall vara noga bestämd.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Doseringen är individuell; men följande rekommenderas:


Tillväxthormonbrist pediatriska patienter

I allmänhet rekommenderas en dos på 0,025-0,035 mg/kg kroppsvikt och dag som subkutan injektion. Detta motsvarar ungefär 0,7-1,0 mg/m2 kroppsyta och dag.


Tillväxthormonbrist vuxna patienter

Initialt rekommenderas en dos på 0,15-0,30 mg/dag. Lägre initialdos kan vara nödvändig till äldre och överviktiga patienter.


Dosen kan ökas gradvis efter den enskilda patientens behov, baserat på det kliniska svaret och serumkoncentrationen av IGF-I.


Total dagsdos brukar vanligen inte överskrida 1 mg.


IGF-I-koncentrationen bör hållas under den övre gränsen i det åldersspecifika normalintervallet. Med ökande ålder kan dosen behöva reduceras. Lägsta möjliga dos skall eftersträvas.

Kvinnor kan behöva högre doser än män då män visar en ökad känslighet av IGF-I över tiden. Det innebär att det finns risk för att kvinnor, särskilt de som behandlas med oralt östrogen, underbehandlas medan män överbehandlas.


Vid bestående ödem eller svåra parestesier, hos vuxna patienter, skall dosen reduceras för att undvika utveckling av karpaltunnelsyndrom (se avsnitt 4.8).


Patienter med Turners syndrom

Vid Turners syndrom rekommenderas en dos på 0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag som subkutan injektion, helst på kvällen.


Detta motsvarar ungefär 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag.


Prepubertala pediatriska patienter med kronisk njurinsufficiens

För prepubertala pediatriska patienter med kronisk njurinsufficiens rekommenderas en dos på 0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag som subkutan injektion.


Pediatriska patienter med defekt SHOX-genfunktion

Rekommenderad dos är 0,045-0,050 mg/kg kroppsvikt och dag som subkutan injektion.


Pediatriska patienter födda SGA (small for gestational age)

Rekommenderad dos är 0,035 mg/kg kroppsvikt och dag (motsvarande 1 mg/m2 kroppsyta per dag) och ges som en subkutan injektion tills slutlig kroppslängd har uppnåtts (se avsnitt 5.1). Behandlingen skall avbrytas om tillväxthastigheten efter det första behandlingsåret är lägre än +1,0 STD. Behandlingen skall avbrytas om tillväxthastigheten är <2 cm/år och om det behöver bestyrkas, benmognaden är >14 år (flickor) eller >16 år (pojkar), motsvarande slutning av epifysernas tillväxtzoner.


Administreringssätt

Humatrope administreras subkutant efter beredning.


Injektionsstället bör varieras för att undvika lipoatrofi.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Somatropin får inte användas när det finns bevis på tumöraktivitet. Intrakraniella tumörer måste vara inaktiva och behandling mot cancer måste vara avslutad innan GH-behandling påbörjas. Behandlingen ska avbrytas om det finns tecken på tumörväxt.


Humatrope skall inte spädas med den medföljande spädningsvätskan om patienten är överkänslig mot antingen metakresol eller glycerol.


Humatrope ska ej användas som tillväxtbefrämjande till barn med sluten epifys.


Behandling med tillväxthormon skall ej påbörjas hos patienter med akut, allvarlig sjukdom, som uppstått på grund av komplikationer till öppen hjärt- eller bukkirurgi eller multipelt trauma. Behandling skall ej heller påbörjas hos patienter med akut andningsinsufficiens (se avsnitt 4.4).


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen ska inte överskridas (se avsnitt 4.2).


Barn som behandlats tills slutlig längdtillväxt uppnåtts, skall genomgå ny undersökning med avseende på tillväxthormonbrist efter slutning av epifysen och före behandling med rekommenderad dos för vuxna.


Behandling med tillväxthormon skall utföras av eller i samråd med specialist.


Det finns inget som tyder på att behandling med tillväxthormon påverkar recidivhastighet eller tillväxt av intrakraniell neoplasm. I klinisk praxis ingår dock som standard regelbundna röntgenundersökningar av hypofysen hos patienter med tidigare hypofyssjukdom. Innan terapi med tillväxthormon inleds rekommenderas att en grundläggande undersökning görs.


För patienter som överlevt cancer under barndomen, och som har behandlats med somatropin, har en ökad risk för sekundär neoplasm (benign eller malign) rapporterats. Särskilt intrakraniella tumörer var vanligast av sekundära neoplasm.


Vid svår eller återkommande huvudvärk, synstörningar, illamående och/eller kräkning rekommenderas undersökning av ögonbotten med avseende på förekomst av papillödem. Om diagnosen benign intrakraniell tryckstegring misstänks bör man överväga att avbryta behandlingen med tillväxthormon.


Det finns för närvarande inte tillräckliga data för att ge rekommendationer för behandling av patienter som tidigare haft intrakraniell tryckstegring. Vid återinsättande av tillväxthormon är noggrann kontroll av symtom på intrakraniell tryckstegring nödvändig.


Glidning av epifysbrosken förekommer oftare hos barn som behandlas med tillväxthormon. Barn som börjar halta skall därför undersökas.


Tillväxthormon ökar den extratyreodala omvandlingen av T4 till T3 och kan på detta sätt demaskera begynnande hypotyreos. Kontroll av tyreoideafunktionen bör därför göras på alla patienter. Hos patienter med hypopituitarism bör standardsubstitutionsterapin noggrant följas då somatropin ges.


För barn skall behandlingen fortgå till slutlig längdtillväxt uppnåtts. Den rekommenderade dosen bör ej överskridas med tanke på risken för akromegali, hyperglykemi och glykosuri.


Vid kronisk njurinsufficiens skall patienten, innan behandling startar, observeras under ett år för att bekräfta tillväxtstörning. Konservativ behandling av njurinsufficiens (som inkluderar kontroll av acidos, hyperparatyreos och näringsstatus) skall vara etablerad sedan ett år och bibehållas under behandlingen. Behandlingen skall avbrytas vid njurtransplantation.


Effekter av tillväxthormon på tillfrisknande undersöktes i två placebo-kontrollerade studier med 522 vuxna, allvarligt sjuka patienter med komplikationer efter öppen hjärt- eller bukkirurgi, multipelt trauma eller med akut andningsinsufficiens. Mortaliteten var högre (41,9% vs 19,3%) för patienter behandlade med tillväxthormon (dos 5,3-8 mg/dag) jämfört med placebo. Säkerheten av fortsatt tillförsel av tillväxthormon till patienter som redan behandlas med tillväxthormon på godkända indikationer och som samtidigt får dessa sjukdomar har inte fastställts. De potentiella fördelarna med fortsatt behandling hos akut allvarligt sjuka patienter skall därför noga vägas mot de potentiella riskerna.


Om en kvinna som använder somatropin påbörjar östrogenbehandling, kan dosen somatropin behöva ökas för att upprätthålla de serum-IGF-I-nivåer som är normala för den åldersgruppen. Omvänt, om en kvinna på somatropin upphör med oral östrogenbehandling, kan dosen somatropin behöva minskas för att undvika överskott av tillväxthormon och/eller biverkningar (se avsnitt 4.5). Sker en förändring i administreringsväg för östrogenbehandlingen (oral till transdermal eller vice versa) skall ny titrering av tillväxthormon göras. En med tiden ökande känslighet för tillväxthormon (uttryckt som förändring i IGF-I i serum per tillväxthormondos) kan observeras, särskilt hos män.


Inledning av somatropinbehandling kan leda till hämning av 11βHSD-1 och minskad kortisolnivå i serum. Vid behandling med somatropin kan tidigare odiagnostiserad central (sekundär) hypoadrenalism detekteras och substitutionsbehandling med glukokortikoider kan vara nödvändig. Dessutom kan patienter vid substitutionsbehandling med glukokortikoider mot tidigare diagnostiserad hypoadrenalism kräva ökade underhålls- eller stressdoser efter initiering av somatropinbehandling (se avsnitt 4.5).


Humatrope är inte indicerat för patienter med tillväxtstörning beroende på genetiskt verifierat Prader-Willis syndrom, om inte patienten också har diagnostiserad tillväxthormonbrist. Sömnapné och plötslig död har rapporterats efter insättande av tillväxthormon till patienter med Prader-Willis syndrom som hade en eller flera av följande riskfaktorer: svår övervikt, tidigare övre luftvägsobstruktion eller sömnapné eller icke identifierad infektion i luftvägarna.


Patienterna bör kontrolleras angående tecken på glukosintolerans, eftersom somatropin kan minska insulinkänsligheten. För patienter som har diabetes mellitus kan insulindosen behöva justeras efter att somatropinbehandlingen har påbörjats. Patienter med diabetes eller glukosintolerans bör kontrolleras noggrant under somatropinbehandlingen.


Äldre patienter (≥ 65 år) är känsligare för Humatrope och kan därför vara mer benägna att utveckla (allvarliga) bieffekter.


Erfarenhet från behandling av patienter över 80 år är begränsad.


Erfarenhet från längre tids behandling av vuxna saknas.


Hos korta barn födda SGA bör andra medicinska orsaker eller behandlingar, som kan förklara tillväxtstörningen, uteslutas innan behandling påbörjas.


Hos barn födda SGA rekommenderas kontroll av fasteinsulin i plasma och fasteblodglukos innan behandling påbörjas och därefter en gång per år. Hos patienter med ökad risk för diabetes mellitus (t ex hereditet för diabetes, övervikt, allvarlig insulinresistens, acanthosis nigricans) bör oralt glukostoleranstest (OGTT) utföras. Om diabetes har konstaterats skall tillväxthormon inte administreras förrän patientens diabetesvård har stabiliserats. Därefter kan behandling med tillväxthormon påbörjas under noggrann övervakning av glukosmetabolismen. En ökad insulindos kan krävas.


För korta barn födda SGA rekommenderas att IGF-I koncentrationen i plasma kontrolleras innan behandling påbörjas och därefter två gånger per år. Om IGF-I nivån vid upprepade mätningar överstiger +2 STD jämfört med normal nivå för kön, ålder och pubertal status, bör IGF-I/IGFBP-3 kvoten tas med i beräkningen för att överväga dosjustering.


Initiering av behandling med Humatrope hos barn födda SGA eller hos barn med defekt SHOX-genfunktion och som närmar sig puberteten rekommenderas ej på grund av begränsad erfarenhet.


En del av den uppnådda ökningen av längdtillväxten hos SGA-barn kan gå förlorad om behandlingen avbryts innan slutlig längd har nåtts.


Pankreatit

Trots att det är sällsynt, måste pankreatit övervägas hos somatropinbehandlade patienter som får magsmärtor, detta gäller framförallt hos barn.


Progression av skolios hos pediatriska patienter

Skolios kan utvecklas hos alla barn som växer snabbt. Tecken på skolios bör uppmärksammas under behandlingen.


Hjälpämne med känd effekt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är nästintill ”natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Patienter med diabetes mellitus som samtidigt behandlas med somatropin kan behöva justering av insulindosen och/eller andra blodglukossänkande medel.


Samtidig behandling med glukokortikoider hämmar de tillväxtfrämjande effekterna av somatropin. Patienter med ACTH-brist bör ha sin glukokortikoid-ersättningsbehandling noggrant justerad för att undvika någon hämmande effekt på tillväxten. Tillväxthormon minskar omvandlingen av kortison till kortisol och kan avlägsna tidigare oupptäckt central hypoadrenalism eller göra låga glukokortikoidutbytesdoser ineffektiva (se avsnitt 4.4).


Kvinnor som intar östrogenersättningspreparat kan behöva högre dos av tillväxthormon för att nå behandlingsmålet (se avsnitt 4.4).


Somatropin kan öka enzymaktiviteten för cytokrom P450 (CYP) hos människa och kan orsaka reducerade plasmakoncentrationer och minskad effekt för läkemedel som metaboliseras via CYP3A såsom könshormoner, kortikosteroider, ciklosporin och antikonvulsiva läkemedel.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Djurstudier har inte utförts med Humatrope. Det är okänt om Humatrope kan ge upphov till fosterskada då det ges till gravida kvinnor eller om det kan påverka reproduktionsförmågan. Humatrope skall ges till gravida kvinnor endast då det är absolut nödvändigt.


Inga studier har utförts på ammande kvinnor. Det är okänt om Humatrope utsöndras i modersmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i modersmjölk bör försiktighet iakttas då det ges till ammande kvinnor.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Humatrope har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

De biverkningar och frekvenser som upptas i nedanstående tabell baseras på rapporter från kliniska studier och spontanrapporter efter marknadsföring.

Immunsystemet

Överkänslighet mot spädningsvätskan (metakresol/glycerol): vanlig 1 %-10 %

Överkänslighet mot den aktiva substansen: Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 

Endokrina systemet

Hypotyreos: vanlig 1 %-10 %

 

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Gynekomasti: 0,1 %-1 %


 

Metabolism och nutrition

Mild hyperglykemi: barn mindre vanlig 1 %, vuxna vanlig 1 %-10 %

Typ 2 diabetes mellitus: barn mindre vanlig 0,1 % - 1 %, vuxna fall har rapporterats spontant med okänd frekvens

Insulinresistens

 

Centrala och perifera nervsystemet

Benign intrakraniell tryckstegring: sällsynt 0,01 %-0,1 %

Huvudvärk: vuxna mycket vanlig >10 %

Sömnlöshet: barn mycket sällsynt <0,01 %, vuxna vanlig 1 %-10 %

Parestesier: barn sällsynt 0,01 %-0,1 %, vuxna vanlig 1%-10 %

Karpaltunnelsydrom: vuxna vanlig 1 %-10 %

 

Blodkärl

Hypertension: barn mycket sällsynt <0,01 %, vuxna vanlig 1%-10 %

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Dyspné: vuxna vanlig 1 %-10 %

Sömnapné: vuxna vanlig 1 %-10 %

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Lokal muskelsmärta (myalgi): vuxna vanlig 1 %-10 %, barn sällsynt 0,01 % - 0,1 %

Ledsmärta och ledbesvär (artralgi): vuxna mycket vanlig >10 %

Utveckling av skolios: barn vanlig1 %-10 %

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Svaghet: mindre vanlig 0,1 % -1 %

Smärta (reaktion) vid injektionsstället: vanlig 1 %-10 %

Ödem (lokalt och allmänt): barn vanlig 1 %-10 %, vuxna mycket vanlig 10 %

 

Undersökningar

Glykosuri: barn mycket sällsynt <0,01 %, vuxna sällsynt 0,01-0,1 %

Pediatriska patienter

Bildning av antikroppar mot tillväxthormon har, i de kliniska prövningarna, setts hos ca 2% av patienterna med tillväxthormonbrist och hos upp till 8% av patienterna med Turners syndrom, där högre doser använts. Bindningskapaciteten hos dessa antikroppar var låg och utan klinisk betydelse. Test av antikroppar mot tillväxthormon bör göras på patienter som inte svarar på behandlingen.


Milt, övergående ödem förekom tidigt under behandlingens gång.


Leukemi har rapporterats hos ett litet antal barn som behandlats med tillväxthormon. Det finns dock inget som tyder på att leukemiincidensen är förhöjd hos de barn som får tillväxthormon och inte har några predisponerande faktorer.


Vuxna patienter

Hos vuxna, där bristen på tillväxthormon uppkommit i vuxen ålder, har ödem, muskel- och ledsmärta samt ledbesvär rapporterats, framförallt i början av behandlingen. Dessa biverkningar brukar oftast vara övergående.


Vuxna patienter vars brist på tillväxthormon uppkom under barndomen får i allmänhet färre biverkningar än övriga vuxna patienter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Akut överdosering kan initialt leda till hypoglykemi och senare hyperglykemi.

Längre tids överdosering kan ge akromegali. Effekter som är förenliga med långtidsbehandling med höga doser humant tillväxthormon.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hypofysframlobens hormoner samt analoger, ATC-kod: H01A C01


Somatropin är humant tillväxthormon framställt med rekombinant DNA-teknik. Det är en polypeptid bestående av 191 aminosyrerester och har en molekylvikt på 22,125 dalton. Aminosyrasekvensen är identisk med naturligt förekommande humant tillväxthormon. Humatrope syntetiseras i en Escherichia coli stam som modifieras genom tillägg av genen för humant tillväxthormon.


Den biologiska effekten motsvarar den som erhålles av humant tillväxthormon från hypofysen. Den främsta effekten av Humatrope är en stimulering av tillväxten av långa rörben.


Dessutom främjas proteinsyntesen och kväveretentionen.


Humatrope stimulerar även lipidmetabolismen med en ökad plasmanivå av fettsyror och HDL-kolesterol och en minskning av totalkolesterol.


Vid Humatropebehandling av vuxna normaliseras kroppssammansättningen, fettdepåerna minskar och övrig kroppsmassa ökar.


Långtidsbehandling ökar benmineralhalten.


Humatrope kan framkalla insulinresistens. Stora doser av tillväxthormon kan försämra glukostoleransen.


Data från kliniska studier vid Turners syndrom visar, att vissa patienter ej svarar på behandlingen med en ökning till beräknad kroppslängd medan hos andra en ökning med i genomsnitt 3,3+3,9 cm över beräknad kroppslängd har observerats.


I en klinisk studie där patienter födda SGA (genomsnittlig ålder 9,5 ± 0,9 år) behandlades med en Humatropedos på 0,067 mg/kg/dag i två år var den genomsnittliga längdtillväxten +1,2 STD under behandlingen. Resultatet i denna studie är jämförbart med de resultat som erhållits för andra rekombinanta tillväxthormonpreparat.


Pediatrisk population

En öppen, multicenter observationsstudie GeNeSIS (Genetics and Neuroendocrinology of Short Stature International Study) utfördes enligt ett säkerhetsövervakningsprogram efter godkännande. Pediatriska data för den finala standardavvikelsen för de godkända indikationerna är: tillväxthormonbrist, 1,39 ± 1,14; Turners syndrom, 0,95 ± 0,82; tillväxtstörning beroende på defekt SHOX-genfunktion (Short Stature Homeobox), 0,86 ± 0,91; barn födda små i förhållande till fostertidens längd (SGA), 1,11 ± 0,96 och kronisk njurinsufficiens (CRI), 0,88 ± 0,81 efter 6,0 ± 3,7, 6,4 ± 3,3, 4,7 ± 2,6, 5,4 ± 3,0 och 5,8 ± 2,8 års somatropinbehandling.


Resultat från den långsiktiga observationsstudien (GeNeSIS) för pediatrisk behandling med somatropin inkluderade data från 22 311 somatropinbehandlade patienter (63,0% tillväxthormonbrist, 12,7% idiopatisk kortvuxenhet, 8,4% Turners syndrom, 5,7% barn födda små i förhållande till fostertidens längd, 2,6% SHOX-brist, 0,4% kronisk njurinsufficiens, 5,5% annan och 1,7% okänd orsak) och överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för somatropin. De viktigaste säkerhetsparametrarna förekomst av typ 2-diabetes, de novo cancer och dödlighet bedömdes i jämförelse med samtida allmänna befolkningsregisterdata. Arton av de 21 448 somatropinbehandlade patienterna som kvalificerades till analys utvecklade typ 2-diabetes i studien; 13 av de 18 patienterna hade emellertid rapporterat om existerande riskfaktorer för diabetes. Det standardiserade incidensförhållandet (95% CI för typ 2-diabetes hos barn som behandlades med somatropin ökade signifikant [3,77 (2,24 till 5,96)], men incidensen 16,8 fall per 100 000 års exponering är sällsynt). Det standardiserade incidensförhållandet (95% CI) för alla primära cancerformer hos patienter utan tidigare cancerhistoria var 0,71 (0,39-1,20), baserat på 14 fall. Det fanns 45 rapporterade dödsfall hos somatropinbehandlade patienter.


Det standardiserade mortalitetsförhållandet (95% CI), baserat på 42 dödsfall hos patienter som följdes upp under studien, var 0,6 (0,4 till 0,8) för alla dödsfall för alla kombinerade kortvuxenhetsdiagnoser. Endast de diagnostiska undergrupperna hos patienter med organisk tillväxthormonbrist, i synnerhet de med tidigare malignitet, hade ett signifikant förhöjt standardiserat mortalitetsförhållande.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

En dos på 100 mikrogram/kg till vuxna, friska försökspersoner ger en maximal serumkoncentration (Cmax) på 55 ng/ml, en halveringstid (t½ ) på nästan 4 timmar och maximal absorption (AUC[0 till ∞]) på cirka 475 ng/ml/timme.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Humatrope är ett humant tillväxthormon producerat med rekombinant teknologi. Inga allvarliga toxiska reaktioner har rapporterats i de subkroniska studierna.


Karcinogenicitetsstudier eller reproduktionstoxicitetsstudier på djur har inte utförts. Det finns inga tecken på att Humatrope skulle framkalla mutagenicitet.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Cylinderampull med pulver: mannitol, glycin, dinatriumvätefosfat, fosforsyra och natriumhydroxid


Spruta med spädningsvätska: glycerol, metakresol, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Före upplösning: 3 år

Efter upplösning: Humatrope cylinderampuller är hållbara i högst 28 dagar vid förvaring i kylskåp 2°C-8°C. Färdigberedd lösning får utsättas för rumstemperatur under högst 30 minuter per dag.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2°C-8°C (i kylskåp). Får ej frysas.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Humatrope finns i följande förpackningsstorlekar:


Humatrope 6 mg: 1 cylinderampull (typ 1 glas) med 6 mg pulver till injektionsvätska, lösning och 3,17 ml spädningsvätska i en förfylld spruta (typ I glas) med kolv (gummi). Förpackningar: 1, 5 och 10.


Humatrope 12 mg: 1 cylinderampull (typ I glas) med 12 mg pulver till injektionsvätska, lösning och 3,15 ml spädningsvätska i en förfylld spruta (typ I glas) med kolv (gummi). Förpackningar: 1, 5 och 10.


Humatrope 24 mg: 1 cylinderampull (typ I glas) med 24 mg pulver till injektionsvätska, lösning och 3,15 ml spädningsvätska i en förfylld spruta (typ I glas) med kolv (gummi). Förpackningar: 1, 5 och 10.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Anvisningar för beredning och hantering:


Upplösning: Humatrope skall upplösas genom att använda medföljande spruta med spädningsvätska. Vid upplösning fastsättes cylinderampullen på sprutan med spädningsvätska och hela innehållet i den förfyllda sprutan injiceras sedan i cylinderampullen. Vätskestrålen träffar automatiskt cylinderampullens glasvägg. Efter tillsatsen skall cylinderampullen försiktigt vändas upp och ned 10 gånger tills innehållet är fullständigt upplöst. FÅR EJ SKAKAS.


Den färdiga lösningen skall vara klar utan synliga partiklar. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar FÅR INTE innehållet injiceras.


Humatrope cylinderampuller kan användas tillsammans med passande CE-märkta injektionspennor. Penntillverkarens instruktioner hur man sätter i ampullen, fäster kanylen och injicerar skall alltid följas.


Sprutan med spädningsvätska är för engångsbruk och skall kasseras efter användning. En steril kanyl skall användas vid varje injektion av Humatrope.


Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly Sweden AB

Box 721

169 27 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Humatrope är godkänt enligt tidigare ”concertation procedure” nummer 13. I Sverige är godkännandenumren följande:
Humatrope 18 E (6 mg), 12055
Humatrope 36 E (12 mg), 12056
Humatrope 72 E (24 mg), 12057

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1994-03-25

Förnyat godkännande: 2006-11-22

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-06

Hitta direkt i texten
Av