Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ProHance®

Bracco

Injektionsvätska, lösning 279,3 mg/ml
(klar, färglös till svagt gul lösning)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT)

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bracco omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
ProHance® injektionsvätska, lösning 279,3 mg/ml;

ProHance injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 279,3 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-09.

Indikationer

Kontrastförstärkning vid kranial och spinal magnetisk resonanstomografi samt vid helkroppsundersökningar.

ProHance ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT).

Kontraindikationer

ProHance ska ej användas till barn under 2 år.
ProHance är kontraindicerat hos patienter medöverkänslighet mot det aktiva innehållsämnet gadoteridol eller mot något hjälpämne.

Dosering

Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Dosen ska beräknas utifrån patientens kroppsvikt och ska inte överstiga den rekommenderade dosen per kilogram kroppsvikt som beskrivs i detta avsnitt.


Vuxna: Rekommenderad dos vid kranial och spinal undersökning: 0,2-0,6 ml (0,1‑0,3 mmol) per kg kroppsvikt, givet som intravenös bolusinjektion eller snabb intravenös infusion. I allmänhet är 0,2 ml (0,1 mmol)/kg kroppsvikt en tillräcklig dos för att ge god opacifikation. Vid misstanke om cerebrala metastaser eller annan sjuklig förändring med dålig kontrastförstärkning kan en dos på 0,6 ml (0,3 mmol)/kg kroppsvikt ges.

Rekommenderad dos vid helkroppsundersökning: 0,2 ml (0,1 mmol)/kg kroppsvikt.


Barn (2 år och äldre): Den rekommenderade dosen vid kranial och spinal undersökning är 0,2 ml (0,1 mmol)/kg kroppsvikt. Säkerhet och effektivitet vid doser högre än 0,1 mmol/kg kroppsvikt vid sekventiell administrering eller upprepad undersökning är inte känd.


Administreringssätt:

För att säkerställa en fullständig injektion av kontrastmedlet bör injektionen följas av 5 ml isoton koksaltlösning. Undersökningen bör slutföras inom 1 timme efter injektion av kontrastmedlet. Om den kliniska situationen kräver upprepad undersökning med MRT bör 6 timmar förflyta mellan undersökningarna för att läkemedlet ska ha eliminerats från kroppen.


Försiktighet krävs vid injektion av kontrastmedel för att undvika extravasation.


Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

ProHance ska endast användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m²) och till patienter i den perioperativa fasen av en lever­trans­plantation efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT (se avsnitt Varningar och försiktighet). Om det är nödvändigt att använda Prohance ska dosen inte överstiga 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas ska injektioner med ProHance inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Barn (2 år och äldre)

Användning av ProHance rekommenderas inte till barn under 2 års ålder
Användning för helkropps-MRT rekommenderas inte till barn under 18 års ålder.


Äldre (65 år och äldre)

Ingen dosjustering anses vara nödvändig. Försiktighet ska iakttas hos äldre patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Vedertagna säkerhetsåtgärder som krävs vid magnetisk resonanstomografi, särskilt exkluderande av magnetiska föremål såsom pace-makers och aneurysmklämmor, ska tillämpas även vid användning av ProHance.
Patienter med sjukdomshistoria av allergier, läkemedelsbiverkningar eller andra överkänslighetsrelaterade tillstånd ska noga observeras under procedurens gång och under administreringen av kontrastvätskan, liksom den tid som läkaren anser vara viktig med tanke på patientens hälsotillstånd.
Liksom med andra gadolinumchelater, har det rapporterats anafylaktisk/ anafylaktoid/ överkänslighetsreaktioner med ProHance. Dessa reaktioner manifesterades genom olika svårighetsgrader, inkluderat anafylaktisk chock eller dödsfall. De involverade ett eller flera organ, mestadels respiratoriska, kardiovaskulära och/eller mukokutana systemet.
Anafylaktisk chock har rapporterats som mycket sällsynt vid användning med ProHance.


Läkemedel och instrument för akutåtgärder ska finnas tillgängliga, eftersom anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner eller chock ej kan uteslutas.


ProHance innehåller natrium. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill “natriumfritt”.


Nedsatt njurfunktion

Före administrering av ProHance rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.


Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår lever­trans­plantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med ProHance bör det endast användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en lever­trans­plantation efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT.


Hemodialys kort tid efter administrering av ProHance kan vara till nytta för att avlägsna ProHance från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


Äldre

Eftersom renalt clearence av gadoteridol kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.


Patienter med epilepsi eller hjärnskador har större risk att få kramper under undersökningen. Försiktighet är nödvändigt när dessa patienter undersöks (t.ex. monitorering av patienten) och utrustning och medicin för snabb behandling ska finnas tillgängligt.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner med gadoteridol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga data från användningen av gadoteridol i gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). ProHance ska användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadoteridol.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Gadolinuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn på grund av de små mängder som utsöndras i mjölken och låg absorption från tarmen. Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av ProHance ska beslutas av läkaren och den ammande modern.

Trafik

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Ej

sängbundna patienter som kör fordon eller använder maskiner bör ta hänsyn till att

illamående kan förekomma tillfälligt.

Biverkningar

Följade biverkningar har rapporterats med ProHance. Biverkningarna från kliniska prövningar har inkluderats med angiven frekvens. Biverkningar som spontant rapporterats är inkluderade med ”ingen känd frekvens”. Det fanns inga rapporterade biverkningar med större incidens än 2%.

Organsystem

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

 

Anafylaktisk/ anafylaktoida reaktioner

  

Psykiska störningar

  

Ångest

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk, parestesi, dåsighet, smakförändringar

Nedsatt tankeförmåga, onormal koordination, kramper

Förlust av medvetande, koma, vasovagal reaktion*

Ögon

 

Ökad tårbildning

  

Öron och balansorgan

  

Tinnitus

 

Hjärtat

  

Nodal arytmi

Hjärtstillestånd

Blodkärl

 

Värmevallningar, hypotoni

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  

Laryngospasm, andfåddhet, rinit, hosta, andningsuppehåll, väsande andning

Andningsstillestånd, lungödem

Magtarmkanalen

Illamående

Muntorrhet, kräkningar

Magont, tungödem, oral purutit, ginginvit, lös avföring

 

Hud och subkutan vävnad

 

Klåda, hudutslag, urtikaria

Ansiktsödem

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

  

Muskeloskeletal stelhet

 

Njurar och urinvägar

   

Akut njursvikt**

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

 

Smärta på injektionsstället, reaktioner på injektionsstället, asteni

bröstsmärta, pyrexia

 

Undersökningar

 

Ökad puls

  

Beskrivning av markerade biverkningar


*Vasovagal reaktion


Vasovagal reaktion, leder sällan till vasovagal synkope, har rapporterats under och omedelbart efter administrering av ProHance. Tillståndet är ofta relaterat till känslomässigt obehag eller smärtsamt/obehagligt stimuli (t ex nålstick för i.v. administration). Vanliga symtom är illamående, yrsel och riktig svettning.
I allvarliga fall som leder till synkope, är patienterna ofta bleka, svettas rikligt, har förändrad medvetandegrad och bradykardi. Patienterna kan även uppleva oro, rastlöshet, svaghet och ökad salivutsöndring. Rätt igenkännande av denna reaktion och att särskilja diagnosen med hypersensitivtets/anafylaktoid reaktion är vital för att kunna sätta in rätt behandlig för att vända den vagala stimulin.


** Akut njursvikt
Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter med tidigare kända njurproblem.


Anafylaktisk/anafylaktoid reaktioner
Som med andra gadoliniumhealater, har det rapporterats anafylaktisk/anafylaktoida överkännslighets reaktioner med ProhHance. Dessa reaktioner manifesterade sig med olika grad av allvarlighet, inkluderat anafylaktisk chock eller dödsfall. De involverade ett eller flera organ, mestadels respiratoriska, cardiovaskulära och/eller mukokutana systemet.
Vanligt rapporterade symtom innefattar trång hals, halsirritation, dyspné, obehag i bröstet, känsla av värme, dysfagi, brännande känsla, ödem i pharynx eller larynx och hypotension.


Nefrogen systemisk fibros
Enstaka fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats i samband med användning av ProHance, de flesta uppträdde hos patienter som samtidigt fått andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för ProHance är liknande för barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har hittills observerats varför heller inga tecken eller symtom på överdosering identifierats. I de kliniska studierna med doser upp till 0,3 mmol/kg kroppsvikt har inga negativa kliniska följder relaterat till ökad dos noterats.
ProHance kan elimineras med hemodialys. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är lämpligt för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).

Farmakodynamik

Gadoteridol är ett icke-joniskt paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi. När gadoteridol injiceras i en patient, som är placerad i ett magnetfält, resulterar detta i en förkortad T1 relaxation hos de protoner som kommer i kontakt med kontrastmedlet. Vid användning av T1-viktade bildsekvenser erhåller man därmed en ökad signalintensitet inom dessa områden.
Patologiska tillstånd som har en defekt eller skadad blod-hjärn-barriär, t ex maligna tumörer, abscesser och subakuta infarkter, medger övergång av gadoteridol. Dessa områden kommer då att ha en ökad signalintensitet vid T1-viktade bildsekvenser.

Farmakokinetik

Distribution: Distributionsvolymen (204 ml/kg) är identisk med kroppens extracellulära vatten, 14 l. Halveringstiden i plasma efter intravenös administrering är ca 1,6 timmar. Proteinbindning har ej påvisats i djurförsök.
Metabolism: Ingen biotransformering eller nedbrytning av gadoteridol har påvisats in vivo.

Elimination: Gadoteridol utsöndras i oförändrad form med urinen. Inom 24 timmar utsöndras 94% av given dos. Plasma och renalt clearance för gadoteridol är i stort sett identiska, 1,5 ml/min/kg resp. 1,4 ml/min/kg. Vid hemodialys har ca 98% av den tillförda dosen ProHance renats från cirkulationen efter tre dialysomgångar.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier visar inte några risker för människa avseende oönskade farmakologiska effekter, toxicitet vid upprepad dosering, reproduktionseffekter eller gentoxicitet. Carcinogenicitetsstudier har ej utförts.

Innehåll

En ml innehåller gadoteridol 279,3 mg (0,5 mmol).


Förteckning över hjälpämnen

1 ml innehåller: Calteridolkalcium 0,23 mg, trometamol 1,21 mg, natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Blandbarhet

ProHance skall ej blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Gadoteridol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av gadoteridol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Gadoteridol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Gadoteridol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*10 9 *(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10 -6 *A*(100-R)


PEC = 0.0087 µg/L


Where:

A = 58.3 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA)

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*10 6

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of gadoteridol is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of gadoteridol cannot be excluded, since there is no data to calculate a PEC/PNEC ratio.


Degradation

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Test results in <10% degradation in 5 days (Protocol: OECD 111) (Ref II)


Justification of chosen degradation phrase:

Gadoteridol fails to pass ready degradation test, hence the degradation phrase should be: Gadoteridol is potentially persistent.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient

Log K ow = -3.57 to -3.58 at pH 7 (Experimentally determined by unknown method) (Ref II)


Justification for chosen bioaccumulation phrase:

Since log P ow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (Metabolism)

Gadoteridol is eliminated in the urine with 94.4 ± 4.8% (mean ± SD) of the dose excreted within 24 hours post-injection.

(Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment

  2. Internal document: Gadoteridol Safety Data Sheet, version no 3, Bracco, revision date 2016-03-18.

  3. Drug Bank Drug BankDate of information retrieval: 2017-03-17.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara injektionsflaskan/sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Den avtagbara spårningsetiketten på injektionsflaskan eller förfyllda sprutan ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadolinuminnehållande kontrastmedel som använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Vid elektronisk journal ska dos, produkt, och batchnummer registreras.


Injektionsflaskorna och de förfyllda sprutorna är avsedda för engångsbruk och eventuellt överblivet innehåll ska kasseras.


Injektionsvätskan ska undersökas före användning för att säkerställa att inga synliga partiklar finns i lösningen och att behållaren och proppen inte har skadats. Om det finns synliga partiklar eller tecken på skada ska behållaren och dess innehåll kasseras.


Om ProHance injektionsflaskor eller förfyllda sprutor oavsiktligt blivit frysta, måste produkten långsamt tinas (ca 60-90 minuter) i rumstemperatur tills produkten återtar ett klart, färglöst eller gulaktigt utseende.


För att säkerställa en fullständig administration av kontrastmedlet ska injektionen följas omedelbart av injektion av 5 ml fysiologisk koksaltlösning. Undersökningen ska slutföras inom 1 timme efter injektion av ProHance.


Injektionsflaskor

ProHance ska dras upp i sprutan alldeles före användning och ska ej spädas.

ProHance lösning för intravenös injektion ska dras upp i sprutan och administreras med iakttagande av sterilteknik.

Om flergångsutrustning används bör stor noggrannhet iakttagas för att förhindra kontaminering med spår av rengöringsmedel.


Förfyllda sprutor

a. Vrid den spårade ändan av kolvstången medsols in i kassettkolven och tryck framåt några millimeter för att bryta eventuell friktion mellan kassettkolven och sprutcylindern.

b. Håll sprutan upprätt, ta aseptiskt bort gummiproppen från spetsen på sprutan och fäst antingen en steril engångskanyl eller slang med en passande Luerkoppling med hjälp av en tryck-vrid-rörelse.

c. Håll sprutan upprätt och tryck kolven framåt tills all luft är borta och vätska fylls på, antingen i kanylspetsen eller i slangen. Efter sedvanligt aspirationsförfarande slutförs injektionen. För att säkerställa komplett tillförsel av kontrastmedlet ska injektionen följas av en vanlig sköljning med koksaltlösning.

d. Kassera sprutan och övrigt använt material enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Osmolaliteten är 0,63 Osmol/kg vid 37 °C, vilket är hypertont och ca 2 gånger den hos plasma. Densiteten är 1,140 kg/l vid 25 °C och viskositeten 2,0 mPa.s vid 20 °C och 1,3 vid 37 °C. pH är 6,5-8,0.

Förpackningsinformation

PROHANCE®
Injektionsvätska, lösning 279,3 mg/ml klar, färglös till svagt gul lösning
10 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 15 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
1 x 50 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
5 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 15 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
5 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av