FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxyferm®

Nordic Drugs

Tablett 100 mg
(grågul, rund, bikonvex med skåra, Ø 9 mm)

Tetracykliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-11

Indikationer

Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Akut exacerbation av kronisk bronkit. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios. Vid akut sinuit bör Doxyferm förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa.


Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, tetracykliner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Doxycyklin är kontraindicerat under graviditet. Det verkar som om riskerna i samband med användning av tetracykliner under graviditeten främst beror på effekterna på tänder och skelettutveckling (se avsnitt Varningar och försiktighet för användning under tandutveckling).


Tetracykliner passerar över i modersmjölk och är därför kontraindicerat hos ammande mödrar (se avsnitt Varningar och försiktighet för användning under tandutveckling).

Dosering

Dosering

Vuxna och barn från 12 år

Den vanliga dosen av doxycyklin för behandling av akuta infektioner är 200 mg den första dagen (en dos eller i två uppdelade doser) följt av en underhållsdos på 100 mg/dag. Vid hantering av allvarligare infektioner ska 200 mg ges dagligen under hela behandlingen.


Barn i åldern 8 år till 12 år (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Användningen av doxycyklin för behandling av akuta infektioner hos barn i åldern 8 år till 12 år bör noggrant motiveras och endast användas när andra läkemedel inte är tillgängliga, sannolikt inte är effektiva eller är kontraindicerade.
Under sådana omständigheter är rekommenderade doser för behandling av akuta infektioner:


För barn som väger över 45 kg: samma dosering som för vuxna.


För barn som väger 45 kg eller mindre: dosering är inte möjlig med denna styrka och beredningsform. Det finns andra beredningsformer för doxycyklinprodukter som kan användas istället.


Barn under 8 år

På grund av risken för missfärgning av tänder ska doxycyklin endast användas till barn under 8 år när de potentiella fördelarna förväntas överväga riskerna vid svåra eller livshotande tillstånd (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Neuroborrelios för vuxna och barn över 12 år

2 tabletter 1-2 gånger dagligen i 10-14 dagar. Den kortare tiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) vid vikt under 50 kg.

Doxyferm ska sväljas med vätska eller lösas i vatten varvid noggrannhet bör iakttas så att samtliga korn sväljs. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning.

För att minska risken för gastrointestinala biverkningar ska tabletterna tas under måltid.

Doxyferm kan ges i normaldos även vid nedsatt njurfunktion.

Vid parenteral nutrition föreligger, vid samtidig tillförsel av Doxyferm, minimal risk för inverkan på kvävebalansen.

Varningar och försiktighet

Pediatrisk population

Barn under 8 år ska endast behandlas med doxycyklin på sträng indikation, enligt nedan, pga. inlagring i det växande skelettet samt risk för emaljhypoplasi.


Användningen av läkemedel innehållande tetracykliner under tandutveckling (sista hälften av graviditeten, spädbarn och barn under 8 år) kan orsaka permanent missfärgning av tänderna (gulgråbrun). Denna biverkning är vanligare vid långvarig användning av läkemedlet men har observerats efter upprepad kortvarig användning. Emaljhypoplasi har också rapporterats. Använd doxycyklin hos barn som är under 8 år endast när de potentiella fördelarna förväntas överväga riskerna vid svåra eller livshotande tillstånd (t ex Rocky Mountain-fläckfeber), endast när det inte finns några adekvata alternativa terapier.

Även om risken för permanent missfärgning av tänder hos barn i åldern 8 till 12 år är liten, bör användningen av doxycyklin vara noggrant motiverad och endast användas när andra läkemedel inte är tillgängliga, sannolikt inte är effektiva eller är kontraindicerade.


En möjlig risk för minskad absorption och sänkt plasmakoncentration av doxycyklin bör beaktas hos patienter som saknar produktion av saltsyra, eller som behandlas med läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln (se Interaktioner).


Fotodynamiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering och även artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingstiden. Denna risk kan teoretiskt kvarstå minst 5 dygn efter avslutad behandling, pga. relativt lång halveringstid och hög fettlöslighet.


Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.


Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med myastenia gravis vilka kan utsättas för risken att tillståndet försämras.


Vissa patienter med spiroketinfektioner kan få en Jarisch-Herxheimer-reaktion kort tid efter att doxycyklinbehandling inletts. Patienter ska informeras om att detta är en oftast självbegränsande följd av antibiotikabehandling av spiroketinfektioner.

Interaktioner

Följande kombinationer med Doxyferm bör undvikas:


Peroralt tvåvärt järn hämmar absorptionen av doxycyklin.


Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption. Natriumbikarbonat har rapporterats hämma absorptionen av tetracykliner till följd av pH-förändring.


Didanosin tabletter innehåller trivalenta katjoner som bildar chelatkomplex med tetracykliner och absorptionen av tetracykliner kan därmed försämras. Experimentella studier saknas dock.


Kinapril tabletter innehåller magnesium som likt antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och absorptionen av tetracykliner försämras därmed.


Samtidig behandling med atovakvon medför kraftigt sänkt plasmakoncentration av atovakvon.


Följande kombinationer med Doxyferm kan kräva dosanpassning:

Läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln, t ex protonpumpshämmare, kan hämma absorptionen av doxycyklin från Doxyferm. En studie där friska försökspersoner behandlades med omeprazol 40 mg dagligen i en vecka och sedan intog en singeldos doxycyklinmonohydrat resulterade i en reduktion av doxycyklins AUC med 44% och Cmax med 56%. Den kliniska relevansen av studien är dock inte klarlagd.


Peroralt kalcium hämmar absorptionen av tetracykliner och dessa medel bör därför ges med minst tre timmars mellanrum.


Långtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin och karbamazepin förkortar doxycyklins halveringstid i plasma, vilket kan medföra att terapeutisk koncentration av doxycyklin inte upprätthålls under 24 timmar. Doxyferm bör därför ges två gånger dagligen i dessa fall.


I en studie på 10 patienter med brucellos reducerade rifampicin plasma­koncentrationen av doxycyklin (sannolikt p g a inducerad metabolism). Två patienter svarade ej på behandlingen.


Antikoagulantia:tetracykliner vid långtidsterapi visat sig minska aktiviteten av protrombin i plasma kan dosen av antikoagulantia behöva reduceras.


Alkohol förkortar halveringstiden för doxycyklin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Doxycyklin är kontraindicerat under graviditet. Tetracykliner kan under den tid då barnets tänder mineraliseras (sista hälften av graviditeten, neonatalperioden och upp till ca 8 års ålder) framkalla emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna. Tetracykliner inlagras också i det växande skelettet (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Doxycyklin passerar över i modersmjölk och är därför kontraindicerat hos ammande mödrar (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Trafik

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har rapporterats.

Biverkningar

Upp till 10% av patienterna som behandlats med Doxyferm tabletter kan få biverkningar. Dessa är oftast av gastrointestinal natur och kan minimeras om preparatet tas tillsammans med föda.

Följande rubriker används för att klassificera biverkningarna efter frekvens: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

  

Trombocytopeni

 

Central och perifera nervsystemet

  

Ökat intrakraniellt tryck

 

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré

 

Pseudomembranös kolit

Svart hårig tunga, missfärgning av tänder*

Hud och subkutan vävnad

 

Hudutslag, urtikaria, fotosensibilitet

Onykolys, erythema multiforme, mukokutant syndrom

Foto-onykolys, Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Allmänna symptom och/eller symtom vid administreringsstället

  

Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock

Jarisch-Herxheimers reaktion

* Reversibel och ytlig missfärgning av permanenta tänder har rapporterats efter användning av doxycyklin men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Vid behandling med tetracykliner under den tid tänderna mineraliseras kan emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna uppkomma. Barn under 8 år ska därför ej behandlas med tetracykliner, ej heller kvinnor under sista hälften av graviditeten.


Svampöverväxt till följd av störning av den normala mikrofloran förekommer liksom för övriga bredspektrumantibiotika. Detta kan ge t ex glossit och vaginit.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Relativt låg akut toxicitet. Vid nedsatt njurfunktion har dock tillförsel av höga terapeutiska doser givit lever- och njurpåverkan (ett flertal dödsfall kända). Leverskada främst vid parenteral administrering, gravida speciellt känsliga.

Symtom

Illamående, kräkningar, diarré. Ökat intrakraniellt tryck beskrivet. Vid nedsatt njurfunktion kan försämring inträda. Leverpåverkan. Risk för emaljhypoplasi hos barn.

Behandling

Om befogat ventrikeltömning, kol, antacida. Symtomatisk behandling. Dialys kan övervägas vid massiv exponering och samtidig njursvikt.

Farmakodynamik

Doxyferm (doxycyklin) är ett tetracyklinderivat som verkar genom inhibering av den ribosomala proteinsyntesen och som har effekt på både extra- och intracellulära patogener. Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk.

Antibakteriellt spektrum

Känsliga

Betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G

Pneumokocker

Staphylococcus aureus

Moraxella catarrhalis

Haemophilus influenzae

Pasteurella multocida

Fransicella tularensis och Brucella

Borrelia burgdorferi

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

Chlamydia trachomatis, psittaci och pneumoniae

Rickettsia, Coxiella burnetii

Intermediära

 

Resistenta

Betahemolytiska streptokocker grupp B, enterokocker

Gonokocker, meningokocker

Gramnegativa tarmbakterier

Pseudomonas

Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides fragilis och Clostridium difficile

Resistens förekommer (1–10%) hos pneumokocker, Haemophilus influenzae samt Staphylococcus aureus och är vanligt (>10%) hos betahemolytiska streptokocker grupp A.

Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklinderivat. Resistensen är ofta plasmidmedierad.

Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

Farmakokinetik

Doxycyklin absorberas snabbt och nära nog fullständigt (ca 93%). Absorptionen påverkas endast obetydligt av mjölk och andra födoämnen. Biotillgängligheten är ca 93%. Terapeutisk serumkoncentration (ca 1 μg/ml) uppnås inom 30 minuter och maximal serumkoncentration (ca 3 μg/ml) inom 2-3 timmar. Genom hög lipidlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapeutiska vävnads­koncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ. Den biologiska halveringstiden är 18–22 timmar. Bindningen till serumproteiner uppgår till 80–90%. Doxycyklin metaboliseras i mycket liten utsträckning. Inom 72 timmar utsöndras ca 40% av tillfört doxycyklin i aktiv form med urinen och ca 5% med faeces. Resterande mängd utsöndras i inaktiv form, chelatbundet, med faeces.

Patientfaktorer: Vid nedsatt njurfunktion ökar utsöndringen i faeces av chelatbundet doxycyklin. Doxyferm kan därför ges i normaldos även till patienter med nedsatt njurfunktion. Plasmanivåerna påverkas ej signifikant av hemodialys.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg (grågul, rund, bikonvex med skåra, Ø 9 mm)
20 x 1 styck blister, 145:50, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
100 x 1 styck blister, 429:76, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
10 styck blister, 111:70, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
15 styck blister, 131:52, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare
30 styck blister, 180:65, F, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av