FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxyferm®

Nordic Drugs

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
(klar, gulaktig vätska)

Tetracykliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-11

Indikationer

Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Akut exa­cerbation av kronisk bronkit. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på diss­­emination såsom neuroborrelios. Vid akut sinuit bör Doxyferm förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat vid behandling med dessa.


Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, tetracykliner eller mot något hjälpämne.


Doxycyklin är kontraindicerat under graviditet. Det verkar som om riskerna i samband med användning av tetracykliner under graviditeten främst beror på effekterna på tänder och skelettutveckling (se avsnitt Varningar och försiktighet för användning under tandutveckling).


Tetracykliner passerar över i modersmjölk och är därför kontraindicerat hos ammande mödrar (se avsnitt Varningar och försiktighet för användning under tandutveckling)

Dosering

Vuxna och barn från 12 år

Den vanliga dosen av doxycyklin för behandling av akuta infektioner är 200 mg den första dagen (vid ett eller två infusionstillfällen) följt av en underhållsdos på 100 mg/dag. Vid hantering av allvarligare infektioner ska 200 mg ges dagligen under hela behandlingen.


Barn i ålder 8 år till 12 år (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Användningen av doxycyklin för behandling av akuta infektioner hos barn i åldern 8-12 år bör noggrant motiveras och endast användas när andra läkemedel inte är tillgängliga, sannolikt inte är effektiva eller är kontraindicerade.
Under sådana omständigheter är rekommenderade doser för behandling av akuta infektioner:


För barn som väger 45 kg eller mindre: inledande dos (första dagen): 4,4 mg/kg (vid ett eller två infusionstillfällen), därefter underhållsdos: 2,2 mg / kg (vid ett eller två infusionstillfällen). Vid hantering av allvarligare infektioner ska upp till 4,4 mg/kg ges under hela behandlingen.

För barn som väger över 45 kg: samma dosering som för vuxna


Barn under 8 år

På grund av risken för missfärgning av tänder ska doxycyklin endast användas till barn under 8 år när de potentiella fördelarna förväntas överväga riskerna vid svåra eller livshotande tillstånd (se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Dosering av färdigblandat koncentrat till infusionsvätska med koncentrationen 1 mg/ml:

Kroppsvikt

Initialdos

Underhållsdos

<45 kg

4,4 ml/kg

2,2–4,4 ml/kg

>45 kg

200 ml

100–200 ml

Rekommenderad infusionstid: 100 mg Doxyferm i 100 ml alternativt 100-200 mg i 200 ml ges under ½–2 timmar, eller 100-200 mg i 500–1000 ml under 2–4 timmar. Infusionstiden kan varieras från ½ timme till 6 timmar. Infusionstiden får dock inte understiga ½ timme.

Koncentratet till infusionsvätska och färdig lösning är ljuskänsliga, se under Hantering, hållbarhet och förvaring.

Doxyferm kan ges i normaldos även vid nedsatt njurfunktion.

Vid parenteral nutrition föreligger, vid samtidig tillförsel av Doxyferm, minimal risk för inverkan på kvävebalansen.

Varningar och försiktighet

Pediatrisk population

Barn under 8 år ska endast behandlas med doxycyklin på sträng indikation, enligt nedan, på grund av inlagring i det växande skelettet samt risk för emaljhypoplasi.

Användningen av läkemedel innehållande tetracykliner under tandutveckling (sista hälften av graviditeten, spädbarn och barn under 8 år) kan orsaka permanent missfärgning av tänderna (gulgråbrun). Denna biverkning är vanligare vid långvarig användning av läkemedlet men har observerats efter upprepad kortvarig användning. Emaljhypoplasi har också rapporterats. Använd doxycyklin hos barn som är under 8 år endast när de potentiella fördelarna förväntas överväga riskerna vid svåra eller livshotande tillstånd (t ex Rocky Mountain-fläckfeber), endast när det inte finns några adekvata alternativa terapier.
Även om risken för permanent missfärgning av tänder hos barn i åldern 8 till 12 år är liten, bör användningen av doxycyklin vara noggrant motiverad och endast användas när andra läkemedel inte är tillgängliga, sannolikt inte är effektiva eller är kontraindicerade.


Fotodynamiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering och även artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingstiden. Denna risk kan teoretiskt kvarstå minst 5 dygn efter avslutad behandling, på grund av relativt lång halveringstid och hög fettlöslighet.


Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.


Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med myastenia gravis vilka kan utsättas för risken att tillståndet försämras.


Vissa patienter med spiroketinfektioner kan få en Jarisch-Herxheimer-reaktion kort tid efter att doxycyklin behandling inletts. Patienter ska informeras om att detta är en oftast självbegränsande följd av antibiotikabehandling av spiroketinfektioner.

Interaktioner

Följande kombinationer med Doxyferm bör undvikas:

Peroralt tvåvärt järn hämmar absorptionen av doxycyklin genom att järn binder till doxycyklin i samband med dess enterohepatiska cirkulation.

Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption. Aluminiumhydroxid minskar biotillgängligheten också av intravenöst doxycyklin, sannolikt genom att bryta dess enterohepatiska kretslopp.

Didanosin tabletter innehåller trivalenta katjoner som bildar chelat­komplex med tetracykliner och absorptionen av tetracykliner kan därmed försämras. Experimentella studier saknas dock.

Kinapril tabletter innehåller magnesium som likt antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och absorp­tionen av tetracykliner försämras därmed.

Samtidig behandling med atovakvon medför kraftigt sänkt plasmakoncentration av atovakvon.

Följande kombinationer med Doxyferm kan kräva dosanpassning:

Peroralt kalcium hämmar absorptionen av tetracykliner och dessa medel bör därför ges med minst 3 timmars mellanrum.


Långtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin och karbamazepin förkortar doxycyklins halveringstid i plasma, vilket kan medföra att terapeutisk koncentration av doxycyklin inte upprätthålls under 24 timmar. Doxyferm bör därför ges 2 gånger dagligen i dessa fall.

I en studie på 10 patienter med brucellos reducerade rifampicin plasma­koncentrationen av doxycyklin (sannolikt p g a inducerad metabolism). Två patienter svarade ej på behandlingen.

Antikoagulantia:tetracykliner vid långtidsterapi visat sig minska aktiviteten av protrombin i plasma kan dosen av antikoagulantia behöva reduceras.

Alkohol förkortar halveringstiden för doxycyklin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Doxycyclin är kontraindicerat under graviditet. Tetracykliner kan under den tid då barnets tänder mineraliseras (under sista hälften av graviditeten, neonatalperioden och upp till ca 8 års ålder) framkalla emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna. Tetra­cykliner inlagras också i det växande skelettet (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Doxycyklin passerar över i modersmjölk, och är därför kontraindicerat hos ammamde mödrar (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Biverkningar

Underlaget till frekvensindelning av biverkningar vid intravenös tillförsel är otillräckligt. Frekvensindelningen baseras på oralt tillfört läkemedel.


Följande rubriker används för att klassificera biverkningarna efter frekvens: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta


Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

  

Trombocytopeni


Centrala och perifera nervsystemet

  

Ökat intrakraniellt tryck


Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré

 

Pseudomembranös kolit

missfärgning av tänder*

Hud och subkutan vävnad

 

Hudutslag, urtikaria, fotosensibilitet

Onykolys, erythema multiforme, mukokutant syndrom, foto-onykolys, Läkemedelsreaktion med eosinofili och systematisk symtom (DRESS).


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  

Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock

Jarisch-Herxheimers reaktion

* Reversibel och ytlig missfärgning av permanenta tänder har rapporterats efter användning av doxycyklin men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

Vid behandling med tetracykliner under den tid tänderna mineraliseras kan emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna uppkomma. Barn under 8 år ska därför ej behandlas med tetracykliner, ej heller kvinnor under sista hälften av graviditeten.

Svampöverväxt till följd av störning av den normala mikrofloran förekommer liksom för övriga bredspektrumantibiotika. Detta kan ge t ex glossit och vaginit.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Relativt låg akut toxicitet. Vid nedsatt njurfunktion har dock tillförsel av höga terapeutiska doser givit lever- och njurpåverkan (ett flertal dödsfall kända). Leverskada främst vid parenteral administrering, gravida speciellt känsliga.

Symtom

Illamående, kräkningar, diarré. Ökat intrakraniellt tryck beskrivet. Vid nedsatt njurfunktion kan försämring inträda. Leverpåverkan. Risk för emaljhypoplasi hos barn.

Behandling

Symtomatisk behandling. Dialys kan övervägas vid massiv exponering och samtidig njursvikt.

Farmakodynamik

Doxyferm (doxycyklin) är ett tetracyklinderivat som verkar genom inhibering av den ribosomala proteinsyntesen och som har effekt på både extra- och intracellulära patogener. Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk.

Antibakteriellt spektrum

Känsliga: Betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G. Pneumokocker. Staphylococcus aureus. Moraxella catarrhalis.Haemophilus influenzae. Pasteurella multocida. Fransicella tularensis och Brucella. Borrelia burgdorferi. Mycoplasma pneumoniae. Ureaplasma urealyticum. Chlamydia trachomatis, psittaci och pneumoniae. Rickettsia, Coxiella burnetii.

Resistenta: Betahemolytiska streptokocker grupp B, enterokocker. Gono­kocker, meningokocker. Gramnegativa tarmbakterier. Pseudomonas. Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides fragilis och Clostridium difficile.

Resistens förekommer (1–10%) hos pneumokocker, Haemophilus influenzae samt Staphylococcus aureus och är vanligt (>10%) hos betahemolytiska strepto­kocker grupp A. Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklin­derivat. Resistensen är ofta plasmidmedierad. Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

Farmakokinetik

Efter en intravenös engångsdos om 200 mg uppnås inom 30 minuter maximal serumkoncentration (ca 10 μg/ml). Genom hög lipidlöslighet underlättas vävnadsdistributionen och terapeutiska vävnadskoncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ. Den biologiska halveringstiden är 18–22 timmar. Bindningen till serumproteiner uppgår till 80–90%. Doxycyklin metaboliseras i mycket liten utsträckning. Inom 72 timmar utsöndras ca 40% av tillfört doxycyklin i aktiv form med urinen och ca 5% med faeces. Resterande mängd utsöndras i inaktiv form, chelatbundet, med faeces.

Patientfaktorer. Vid nedsatt njurfunktion ökar utsöndringen i faeces av chelatbundet doxycyklin. Doxyferm kan därför ges i normaldos även till patienter med nedsatt njurfunktion. Plasmanivåerna påverkas ej signifikant av hemo­dialys.

Innehåll

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller : Doxycyklinhyklat motsvarande 20 mg doxycyklin, etanolamin, magnesiumkloridhexahydrat, povidon, acetylcystein, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Doxyferm koncentrat till infusionsvätska är blandbart med följande infusionslösningar: Glukos 50 mg/ml, Glukos 100 mg/ml, Natrium­klorid 9 mg/ml, Ringer-Acetat, Vamin-Glukos 9 g N/l.

Observera att endast klara lösningar ska användas. Generellt gäller att andra farmaka inte ska tillsättas infusionslösningen.

Hållbarhet, förvaring och hantering

100 mg (ampull 5 ml) blandas med 100 ml lämplig infusionslösning. Denna spädning ger en koncentration av 1 mg/ml (0,95 mg/ml). Lösningar med lägre koncentration än 0,1 mg/ml eller högre koncentration än 1 mg/ml ska inte användas.

Efter spädning bör infusionslösningen förbrukas inom 6 timmar. Lösningen ska skyddas mot direkt solljus.

Ljuskänsligt. Glasampullerna ska förvaras i ytterkartongen. Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Egenskaper hos läkemedelsformen

pH är 5,6 (5,1-6,1).

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml (klar, gulaktig vätska)
5 x 5 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av