Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glycophos®

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning
(klar och färglös)

För tillsats av fosfat till infusionsvätska

ATC-kod: B05XA14
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-22.

Indikationer

Tillgodoser fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös nutrition.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Svår njurinsufficiens, chock och dehydrering.

Dosering

Individuell dosering.


Skall spädas.


Infusionstiden bör vara minst 8 timmar.


Vuxna

Det dagliga behovet av fosfat till vuxna vid intravenös nutrition är normalt 10-30 mmol. Vanligen kan dock behovet av fosfat täckas med 10-20 ml Glycophos.


Pediatrisk population

Den rekommenderade dosen för barn och nyfödda är 1,0-1,5 mmol/kg kroppsvikt/dag.

Varningar och försiktighet

Glycophos bör ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion.

Fosfatstatus bör kontrolleras regelbundet för alla patienter.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Glycophos förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Biverkningar

Inga kända biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Glycophos är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium.


Glycerofosfat fungerar som ett metaboliskt intermediat i fettmetabolismen och har sannolikt inte några andra farmakodynamiska effekter än upprätthållandet av normala metabolismvägar.

Farmakokinetik

För att bli tillgänglig är det nödvändigt att fosfatgruppen hydrolyseras från glycerofosfat­molekylen. Hydrolysen är maximal vid en plasmakoncentration av >0,7 mmol/l. Förutsatt att all hydrolys av glycerofosfat sker i plasma så hydrolyseras 12-15 mmol natriumglycerofosfat dagligen hos individer med normala nivåer alkaliska serumfosfater.


För nyfödda saknas farmakokinetiska data, emellertid är hyperfosfatemi osannolikt vid rekommenderad dosering.

Innehåll

1 ml lösning innehåller:

Natriumglycerofosfatpentahydrat 306,1 mg motsvarande natriumglycerofosfat 216 mg, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.


Glycophos innehåller 1 mmol glycerofosfat och 2 mmol natrium per ml.


Osmolalitet: 2760 mosm/kg vatten.

pH: 7,4

Blandbarhet

Glycophos får endast blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.


Tillsatser skall utföras aseptiskt.


Upp till 120 ml Glycophos och 48 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri, Vamin 18 g N/l elektrolytfri eller Vaminolac.


Upp till 10 ml Glycophos och upp till 10 mmol kalcium (som CaCl2) kan sättas till 1000 ml Glukos 50 mg/ml, 20 ml Glycophos och 20 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 200 mg/ml och upp till 60 ml Glycophos och 24 mmol kalcium kan sättas till 1000 ml Glukos 500 mg/ml.


Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, för tillsats till ftalatfri påse och för tillsats till TPN-lösningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Natriumglycerofosfat, hydratiserat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, ska blandningen användas direkt efter beredning.

Överbliven lösning i bruten förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (klar och färglös)
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av