Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dalacin®

Pfizer

Vaginalkräm 2 %
(Halvfast vit kräm)

Antibiotikum för gynekologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: G01AA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-13.

Indikationer

Bakteriell vaginos.

Kontraindikationer

Klindamycin är kontraindicerad till patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen, linkomycin, eller mot något hjälpämne.

Klindamycin är även kontraindicerad till personer med antibiotikarelaterad kolit i anamnesen.

Dosering

Rekommenderad dos är en fylld applikator Dalacin vaginalkräm 2 % (5 g) intravaginalt, till kvällen under 7 dagar.

Varningar och försiktighet

Laboratorietester kan behöva genomföras innan eller efter påbörjad behandling med klindamycin för att utreda andra infektioner inklusive Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis och gonokockinfektioner.


Användning av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, särskilt svamp.


Symptom på pseudomembranös kolit kan uppträda under eller efter behandling med antibiotika (se avsnitt Biverkningar). Pseudomembranös kolit har rapporterats i samband med de flesta antibiotika, inklusive klindamycin, klassad alltifrån mild till livshotande. Det är viktigt att detta beaktas om patienten får diarré i samband med antibiotikabehandling. I måttligt svåra fall kan besvären gå tillbaka om läkemedlet sätts ut.


Klindamycinbehandling skall avbrytas om pseudomembranös diarré inträffar. Adekvat antibiotikabehandling skall sättas in. Peristaltikhämmande preparat är kontraindicerade i detta sammanhang.


Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av klindamycin till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom så som Crohn´s sjukdom eller ulcerös kolit.


Som vid alla vaginala infektioner bör samlag undvikas under behandlingen med klindamycin vaginalkräm. Latexkondomer och pessar kan försvagas vid exponering för ämnen i krämen. Användning av sådana produkter rekommenderas därför inte inom 72 timmar efter behandling med klindamycin vaginalkräm eftersom detta kan leda till minskat skydd mot graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar.


Patienten ska instrueras att avstå från användning av andra vaginala produkter (t.ex. tamponger och intimspray) under behandlingen med klindamycin vaginalkräm.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt hos pediatriska patienter har inte fastställts.


Dalacin vaginalkräm innehåller bensylalkohol och cetostearylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation. Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Interaktioner

Det finns inga tillgängliga data om samtidig användning av klindamycin med andra vaginala läkemedel.


Systemisk givet klindamycin har visats ha neuromuskulärt blockerande egenskaper som kan förstärka effekten av andra muskelavslappande medel. Klindamycin skall därför användas med försiktighet hos patienter som behandlas med sådana preparat (se avsnitt Överdosering).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Användning av klindamycin är inte rekommenderat under den första trimestern, då det inte finns tillräcklig med adekvata, välkontrollerande studier med gravida kvinnor under denna period.


I kliniska prövningar har vaginal användning av klindamycin hos gravida kvinnor under andra trimestern och systemisk användning av klindamycinfosfat under andra och tredje trimestern inte associerats med kongenitala missbildningar.


Klindamycin kan användas för att behandla gravida kvinnor om nödvändigt under den andra och tredje trimestern av graviditeten.


Reproduktionsstudier, som har utförts på råtta och mus med orala och parenterala doser klindamycin mellan 100 till 600 mg/kg/dag, har inte påvisat några reproduktionstoxikologiska effekter. I en musstam sågs kluven gomspalt hos foster, detta svar var inte reproducerbart i andra musstammar och anses därför vara en artspecifik effekt. Reproduktionsstudier hos djur är inte alltid prediktiva för påverkan på människa.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om klindamycin utsöndras i bröstmjölk efter användning av vaginalkräm; det används emellertid i mycket lägre doser än systemisk administrerat klindamycin och uppskattningsvis absorberas endast 4 % systemiskt. Efter systemisk användning har klindamycin rapporterats förekomma i bröstmjölk i en koncentration som varierat mellan <0,5 till 3,8 µg/ml. Vid användning av systemiskt administrerat klindamycin till ammande moder, föreligger det en risk för allvarliga biverkningar på tarmfloran hos barn som ammas såsom diarré eller blod i avföringen, eller hudutslag. Användning av Dalacin vaginalkräm vid amning kan övervägas om förväntad nytta för modern överväger riskerna för barnet.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på råttor som fick klindamycin oralt sågs inga effekter på fertilitet eller parningsförmåga. Inga fertilitetsstudier på djur har utförts med vaginal tillförsel.

Trafik

Klindamycin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I nedanstående tabell är biverkningarna identifierade genom erfarenhet från kliniska prövningar och övervakning efter marknadsintroduktion presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens. Frekvensindelningen är enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.


Säkerheten av klindamycin vaginalkräm har utvärderats hos både icke gravida och gravida under den andra och tredje trimestern av graviditeten. Följande behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades hos mindre än 10 % av patienterna.


Organsystem

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

 

Svampinfektion, candidainfektion

Bakterieinfektion

Candidainfektion i huden

Immunsystemet

  

Överkänslighet

 

Endokrina systemet

   

Hypertyroidism

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk, yrsel, smakrubbningar

  

Öron och balansorgan

  

Vertigo

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Övre luftvägsinfektion

Epistaxis

 

Magtarmkanalen

 

Buksmärta, förstoppning, diarré, illamående, kräkningar

Spänd buk, flatulens, dålig andedräkt

Pseudo-membranös kolit, gastrointestinal sjukdom, dyspepsi

Hud och subkutan vävnad

 

Pruritus (på annat ställe än vid applikationsstället), utslag

Urtikaria, erytem

Makulopapulöst utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Ryggsmärta

  

Njurar och urinvägar

 

Urinvägsinfektion, glukosuri, proteinuri

Dysuri

 

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

 

Onormalt förlossningsarbete

  

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vulvovaginal candida-infektion

Vulvovaginit, vulvo-vaginala sjukdomar, menstruations-rubbningar, vulvo-vaginal smärta, metrorrhagi, vaginal-flytningar

Vulvovaginit orsakad av trichomonas, vaginal infektion, bäckensmärta

Endometrios

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

   

Smärta, inflammation

Undersökningar

  

Onormala mikrobiologiska tester

 

Pseudomembranös kolit förekommer för alla antibiotika av denna klass.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om överdosering med klindamycin. Vaginalt applicerat klindamycinfosfat i vaginalkrämen kan absorberas i tillräcklig utsträckning för att ge systemiska effekter.


Vid överdosering ska generell symtombehandling och stödjande åtgärder sätts in efter behov.


Oavsiktligt oralt intag kan leda till effekter jämförbara med dem vid terapeutiska koncentrationer av oralt administrerat klindamycin.

Farmakodynamik

Klindamycin hämmar bakteriens proteinsyntes på ribosomnivå. Läkemedlet binds i första hand till 50 S-subenheten i ribosomen och påverkar initieringen av peptidkedjan. Klindamycinfosfat är inaktivt in vitro men in vivo sker en snabb hydrolys som omvandlar föreningen till antibakteriellt aktivt klindamycin.


Bakterieodling och sensitivitetstestning görs inte rutinmässigt för diagnos av bakteriell vaginos. Några standardmetoder för känslighetstestning av potentiella patogener vid bakteriell vaginos, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. och Mycoplasma hominis, har inte definierats.


Klindamycin är emellertid ett antimikrobiellt ämne som in vitro är aktivt mot de flesta av följande stammar av organismer som har rapporterats ha samband med bakteriell vaginos:

  • Bacteroides spp.

  • Gardnerella vaginalis

  • Mobiluncus spp.

  • Mycoplasma hominis

  • Peptostreptococcus spp.


Korsresistens mellan klindamycin och linkomycin har påvisats.

Farmakokinetik

Efter vaginal administrering av 100 mg vaginalkräm med klindamycinfosfat 2 % en gång dagligen till 6 friska frivilliga kvinnor under 7 dagar, hade cirka 4 % absorberats systemiskt (mellan 0,6 och 11 %). Max-koncentrationen av klindamycin i serum den första dagen var i genomsnitt 18 ng/ml (mellan 4 och 47 ng/ml) medan genomsnittsvärdet dag 7 var 25 ng/ml (mellan 6 och 61 ng/ml). Max-koncentrationen uppnåddes ungefär 10 timmar efter doseringen (mellan 4 och 24 timmar).


Efter vaginal administrering av 100 mg vaginalkräm med klindamycinfosfat 2 % en gång dagligen under 7 dagar till 5 kvinnor med bakteriell vaginos absorberades ungefär 4 % (mellan 2 och 8 %) av dosen systemiskt. Max-koncentration av klindamycin i serum den första dagen var i genomsnitt 13 ng/ml (mellan 6 och 34 ng/ml) medan genomsnittsvärdet dag 7 var 16 ng/ml (mellan 7 och 26 ng/ml). Max-koncentrationen uppnåddes ungefär 14 timmar efter doseringen (mellan 4 och 24 timmar).


Man fann ingen eller endast liten systemisk ackumulering av klindamycin efter upprepad vaginal dosering av vaginalkräm med klindamycinfosfat 2 %. Systemisk halveringstid var 1,5 till 2,6 timmar.


Geriatrisk population

Kliniska studier av vaginalkräm med klindamycinfosfat 2 % omfattade inte tillräckligt många personer i åldern 65 år och äldre för att kunna avgöra om äldre personers farmakokinetik skiljer sig från yngre personers.

Prekliniska uppgifter

Carcinogenicitet:

Inga långtidsstudier av klindamycin har utförts på djur för bedömning av carcinogen potential.


Mutagenicitet:

Gentoxicitetstester i form av ett mikrokärntest på råtta och ett Ames test har utförts, båda med negativt resultat.


Nedsatt fertilitet:

Fertilitetsstudier på råtta som behandlats oralt med upp till 300 mg/kg/dag (31 gånger human exponering beräknat som mg/m2) visade inte några effekter på fertilitet eller parningsförmåga.


I studier för att undersöka embryo-/fosterutveckling hos råttor efter oral tillförsel och i studier för att undersöka embryo-/fosterutveckling hos råtta och kanin efter subkutan administrering sågs ingen utvecklingstoxicitet förutom vid de doser som producerar toxicitet hos moder.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram vaginalkräm innehåller: Klindamycinfosfat motsvarande klindamycin 20 mg


Dalacin 2 % vaginalkräm är en halvfast vit kräm. En applikator med 5 gram vaginalkräm innehåller cirka 100 mg klindamycinfosfat.


Hjälpämnen med känd effekt: 

  • 50 mg propylenglykol per gram

  • 10 mg bensylalkohol per gram

  • 32,1 mg cetostearylalkohol per gram.


Förteckning över hjälpämnen

sorbitanstearat

polysorbat 60

propylenglykol

stearinsyra

cetostearylalkohol

cetylpalmitat

mineralolja

bensylalkohol

renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

Se bruksanvisning som medföljer förpackningen.


Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Vaginalkräm 2 % Halvfast vit kräm
40 gram tub, 160:74, F

Hitta direkt i texten
Av