Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imdur®

Navamedic

Depottablett 30 mg
(rosa, ovala med skåra, märkta A/II, 7×13 mm)

Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrater

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Imdur® (Depottablett 30 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Kalenderförpackning 98 styck
Utbytbara läkemedel: Isomex, Isonova Alternativ förpackningsstorlek: 28 tabletter (blister), 100 tabletter (burk) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-09-16
Prognos för slutdatum: 2020-12-31
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Imdur® depottablett 30 mg, 60 mg och 120 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-01

Indikationer

Angina pectoris.

Kontraindikationer

Chock, hypotension, konstriktiv kardiomyopati, konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Samtidig behandling med fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil).

Dosering

Imdur är avsedd för profylaktisk behandling. Doseringen är individuell och ska styras av det kliniska svaret. Imdur depottabletter ges en gång per dygn, på morgonen.

Vid nyinställning kan man, för att undvika huvudvärk, ge 30 mg de 2-4 första dagarna.

Normaldosering: 60 mg dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 120 mg dagligen.

Risk för toleransutveckling vid nitratterapi föreligger. Det är således viktigt att Imdur doseras en gång per dygn för att erhålla intervaller med låga nitratkoncentrationer och därigenom minska risken för toleransutveckling.


Imdur kan vid behov kombineras med beta-adrenoceptorblockerare och kalciumantagonister.


Administreringssätt

Tabletterna i de lägre styrkorna, 30 mg och 60 mg, är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med ½ glas vätska.

Varningar och försiktighet

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med grav cerebrovaskulär sjukdom, förhöjt intrakraniellt tryck, aortastenos, mitralisstenos och hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, anemi, hypoxemi samt hypotyreoidism.

Interaktioner

Följande kombination med Imdur ska undvikas: Fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil): intag av fosfodiesteras typ 5 hämmare (t ex sildenafil) är kontraindicerat vid behandling med nitroglycerinpreparat, eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Trafik

Då yrsel kan förekomma vid behandling med Imdur bör detta beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Biverkningar

Flertalet biverkningar är farmakologiskt medierade och dosberoende. Vid behandlingens början uppträder huvudvärk hos ca 25% av patienterna. Denna biverkan hänför sig till preparatets vasodilaterande effekt och försvinner vanligen inom någon vecka. Huvudvärken kan undvikas genom att ge 30 mg de 2–4 första dygnen. Blodtrycksfall kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning.

Frekvens/

Organ

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta(<1/10 000)

Hjärtat:

 

takykardi

   

Centrala och perifera nervsystemet:

 

huvudvärk, yrsel

 

svimning

 

Magtarmkanalen:

 

illamående

kräkningar, diarré

  

Hud och subkutan vävnad:

   

hudutslag, klåda

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

    

myalgi

Blodkärl:

 

hypotension

   


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Begränsad erfarenhet av överdosering. 20 mg till 2- resp. 5-åring gav ej några symtom.


Symtom: Pulserande huvudvärk. Excitation, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, synkope, takykardi, palpitationer och blodtrycksfall. Mycket stora doser kan ge methemoglobinemi (mycket ovanligt).


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid blodtrycksfall intravenös vätsketillförsel i första hand. (Vid cyanos till följd av methemoglobinemi ges metyltionin 1-2 mg/kg långsamt intravenöst.). Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Imdur är en depotberedning av isosorbid-5-mononitrat, som är en aktiv metabolit av isosorbiddinitrat.

Nitroföreningar ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur. Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Låga doser ger vendilatation och minskat venöst återflöde till hjärtat (minskad preload). Höga doser ger därtill arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd (minskad afterload). Isosorbid-5-mononitrat minskar hjärtats arbete genom venös och arteriell dilatation och kan även ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. Genom minskning av slutdiastoliskt tryck och volym sänker preparatet det intramurala trycket, vilket leder till en förbättring av den subendokardiella genomblödningen. Nettoeffekten av isosorbid-5-mononitrat blir ett reducerat hjärtarbete och en förbättrad syrsättning i myokardiet.


Imdur är avsett för profylaktisk behandling av angina pectoris. Effektdurationen, mätt med arbetsprov, är minst 12 timmar. Vid denna tidpunkt är plasmakoncentrationen på samma nivå som 1-2 timmar efter tablettintag (ca 1 300 nmol/liter).


Risk för toleransutveckling, som varierar individuellt, föreligger vid kontinuerlig behandling med nitroföreningar. Imdur ska därför doseras en gång per dygn, så att ett intervall med låg nitratkoncentration erhålles. Imdur består av ett olösligt skelett som oftast sönderfaller p g a/genom tarmperistaltiken. Tabletten kan alltså se helt intakt ut medan den aktiva substansen lösts ut under passagen genom mag-tarmkanalen.

Farmakokinetik

Effekten sätter in inom 1 timme. Biotillgängligheten av Imdur är ca 90%. Absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag. Imdur ger en successiv och pH-oberoende frisättning av aktiv substans som är avslutad efter ca 10 timmar. Efter upprepad peroral administrering med 60 mg en gång dagligen erhålls maximal plasmanivå (ca 3000 nmol/liter) efter ca fyra timmar. Plasmakoncentrationen avtar sedan, för att vid slutet av doseringsintervallet ligga under 500 nmol/liter (24 timmar efter dos). Distributionsvolymen för isosorbid-5-mononitrat är ca 0,6 liter/kg och clearance 115 ml/minut. Eliminationen sker huvudsakligen genom denitrering och konjugering i levern till inaktiva metaboliter. Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Endast ca 2% av given dos utsöndras intakt via njurarna.


Nedsatt lever- eller njurfunktion påverkar inte den kliniska effekten.

Innehåll

1 depottablett 30 mg och 60 mg innehåller: Isosorbidmononitrat 30 mg respektive 60 mg, natriumaluminiumsilikat, paraffin, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (färgämne E 171), järnoxid (färgämne E 172).


1 depottablett 120 mg innehåller: Isosorbidmononitrat 120 mg, natriumaluminiumsilikat, paraffin, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (färgämne E 171).

Förpackningsinformation

Depottablett 30 mg (rosa, ovala med skåra, märkta A/II, 7×13 mm)
28 styck kalenderförpackning, 66:02, F
98 styck kalenderförpackning, 152:31, F
100 styck burk, 154:30, F
Depottablett 60 mg (gula, ovala med skåra, märkta A/ID, 7×13 mm)
50 x 1 styck blister (fri prissättning), EF
98 styck kalenderförpackning, 172:99, F
100 styck burk, 175:50, F
500 styck burk (endast för dosdispensering), 692:50, F
28 styck kalenderförpackning (fri prissättning), tillhandahålls ej
250 styck burk (endast för dosdispensering) (fri prissättning), tillhandahålls ej
Depottablett 120 mg Vit, oval, märkt A/IF, 8x14 mm.
100 styck burk, 566:58, F
98 styck kalenderförpackning, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av