Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Entocort®

Tillotts Pharma

Tablett och vätska till rektal suspension 2 mg
(Tabletten är rund och svagt gul. Vätskan är klar och färglös.)

Glukokortikosteroid för lokal behandling

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EA06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Tillotts Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Budesonid, 2 mg/tablett

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan verka lätt hudirriterande. Kan tas upp genom huden.


Damm från krossade tabletter kan verka irriterande på luftvägarna.

Skyddsåtgärder vid hantering

Iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet, undvik direktkontakt.

Undvik inandning av damm. Använd lämpliga skyddshandskar.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner eller lämnas till apotek.

Första hjälpen

 • Hudkontakt: 

  Ta av förorenade kläder, skölj huden med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: kontakta läkare.


 • Ögonkontakt: 

  Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska.


 • Inandning: 

  Förflytta till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Rådfråga läkare om besvär uppstår.


  VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2015-11