Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Proscar®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Filmdragerad tablett 5 mg
(Filmdragerade, blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med MSD 72 på ena sidan och PROSCAR på den andra sidan.)

Medel vid benign prostatahyperplasi

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CB01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-03

Indikationer

Behandling och kontroll av benign prostatahyperplasi (BPH) i avsikt att åstadkomma regress av en förstorad prostata, förbättra urinflödet och andra symtom relaterade till BPH. Förebyggande av akut urinretention och BPH-relaterade kirurgiska ingrepp hos patienter med BPH.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot finasterid eller mot något hjälpämne.

Kontraindicerat för kvinnor (se även Graviditet, Amning och Hantering, hållbarhet och förvaring) och barn.

Dosering

Rekommenderad dos är 5 mg dagligen som engångsdos. Tabletterna skall sväljas hela och får ej delas eller krossas (se även Hantering, hållbarhet och förvaring). Tabletterna kan tas tillsammans med föda eller mellan måltider. Även om förbättring kan ses i ett tidigt skede kan behandling i åtminstone 6 månader vara nödvändig för att objektivt bedöma om ett tillfredsställande svar på behandlingen uppnåtts.


Dosering till äldre:

Dosanpassning är inte nödvändig även om plasmahalveringstiden hos äldre är något långsammare för personer över 70 år.


Dosering vi njurinsufficiens

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance ned till 9 ml/min) har ingen förändring i dispositionen av finasterid setts. Dosanpassning är därför ej nödvändig.


Dosering vid leverinsufficiens

Data från studier hos patienter med nedsatt leverfunktion saknas.

Varningar och försiktighet

Innan behandling med Proscar påbörjas och regelbundet därefter rekommenderas undersökning via rektum för att utesluta prostatacancer.

Det är viktigt att patienter med stor mängd resturin och/eller kraftigt nedsatt urinflöde kontrolleras noggrant för att undvika obstruktiva komplikationer. Kirurgisk åtgärd bör övervägas för dessa patienter.


Effekter på prostataspecifikt antigen (PSA) och detektion av prostatacancer:

Någon klinisk fördel har ännu inte visats vad gäller behandling med finasterid 5 mg hos patienter med prostatacancer. Patienter med benign prostatahyperplasi (BPH) och förhöjda nivåer av prostataspecifikt antigen i serum (PSA) följdes i kontrollerade kliniska prövningar med upprepade PSA-prover och biopsier från prostata. I dessa BPH-studier föreföll inte finasterid 5 mg ändra andelen upptäckta fall av prostatcancer och den totala incidensen av prostatcancer skiljde sig inte väsentligt mellan patienter som behandlats med finasterid 5 mg eller placebo.


Digital rectumundersökning såväl som andra undersökningar när det gäller prostatacancer rekommenderas innan påbörjande av samt periodvis under behandling med finasterid 5 mg. PSA i serum används också för att upptäcka prostatacancer. I allmänhet leder ett utgångsvärde på PSA >10 ng/ml (Hybritech) till fortsatt utredning och övervägande av biopsi; vid PSA-värden mellan 4 och 10 ng/ml rekommenderas ytterligare utredning. Det finns en betydande överlappning i PSA-nivåer mellan män med och utan prostatacancer. Normala PSA-nivåer i serum hos patienter med BPH utesluter därför inte samtidig prostatacancer oavsett behandling med finasterid 5 mg. Ett utgångsvärde för PSA <4 ng/ml utesluter inte prostatacancer.


Finasterid 5 mg orsakar en reduktion av PSA i serum med ungefär 50% hos patienter med BPH även vid närvaro av prostatacancer. Denna minskning av PSA i serum hos patienter med BPH som behandlas med finasterid 5 mg bör beaktas vid utvärdering av PSA-värden och utesluter inte samtidig prostatacancer. Minskningen är förutsägbar inom hela PSA-intervallet, även om den kan variera mellan enskilda patienter. Analys av PSA-värden från fler än 3 000 patienter i den 4 år långa dubbelblinda, placebo-kontrollerade "Proscar Long-Term Efficay and Safety Study" (PLESS) bekräftade att hos patienter som behandlas med finasterid 5 mg i sex månader eller längre bör PSA-värden fördubblas för att jämföras med normalvärden hos obehandlade män. Denna anpassning bevarar sensitivitet och specificitet hos PSA-metoden, samt bevarar möjligheten att detektera prostatacancer med denna metod.


Varje varaktig stegring i PSA under behandling med finasterid 5 mg bör utvärderas noggrant och tablettslarv med finasterid 5 mg bör uteslutas.


Procentandelen fritt PSA (förhållandet mellan fritt och totalt PSA) minskar inte signifikant med finasterid 5 mg utan förblir konstant. När procentandelen fritt PSA används som en indikator för att detektera prostatacancer är det inte nödvändigt att justera värdet.


Läkemedel och påverkan på laboratorieprov


Effekter på PSA-nivåer

Koncentrationen av PSA i serum korrelerar till patientens ålder och prostatavolym. Prostatvolymen är korrelerad till patientens ålder. När PSA-värden bedöms bör hänsyn tas till att PSA-nivåerna är reducerade hos patienter som behandlas med finasterid 5 mg. Hos flertalet patienter ses en snabb minskning av PSA inom de första behandlingsmånaderna, varefter PSA-nivåerna stabiliseras till ett nytt basvärde. Basvärdet efter behandling är i det närmaste hälften av värdet före behandlingen. Efter 6 månaders behandling bör därför PSA-värden fördubblas för jämförelse med normalvärden hos obehandlade män. För klinisk tolkning se Varningar och försiktighet, Effekter på prostataspecifikt antigen (PSA) och detektion av prostatacancer.


Leverinsufficiens: Effekten på farmakokinetiken för finasterid vid leverinsufficiens har inte studerats.


Manlig bröstcancer: Bröstcancer har rapporterats i kliniska prövningar samt efter godkännandet hos män som behandlats med finasterin 5 mg. Förskrivande läkare ska upplysa patienten att snarast kontakta sjukvården om förändringar i bröstvävnaden, såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårtan uppkommer.


Humörsvängningar och depression

Humörsvängningar, inklusive nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmords­tankar har rapporterats hos patienter behandlade med finasterid 5 mg. Patienter ska övervakas med avseende på psykiska symtom och om dessa inträffar ska patienten uppmanas ta kontakt med läkare.


Tabletten innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Interaktioner med andra läkemedel av klinisk betydelse har inte setts. Finasterid metaboliseras huvudsakligen av, men påverkar inte signifikant, cytokrom P450 3A4. Även om risken för att finasterid ska påverka andra läkemedels kinetik bedöms som liten, är det troligt att inhiberare och inducerare av cytokrom P450 3A4 kan påverka plasmakoncentrationen av finasterid. Baserat på etablerade säkerhetsmarginaler är emellertid en ökning av plasmakoncentrationen beroende på samtidig användning av sådana inhibitorer troligen inte av klinisk betydelse.

Läkemedel som har studerats hos människa har inkluderat propranolol, digoxin, glibenklamid, warfarin, teofyllin samt fenazon. Ingen kliniskt betydelsefull interaktion kunde påvisas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Proscar är kontraindicerat för kvinnor. Små mängder av finasterid har återfunnits i sädesvätskan hos försökspersoner som har behandlats med finasterid 5 mg dagligen. Det är okänt om foster av manligt kön kan påverkas ogynnsamt om modern har exponerats för sädesvätska från en patient som behandlas med finasterid. När patientens sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, rekommenderas patienten att minimera partnerns exponering för sädesvätska. (Se även Hantering, hållbarhet och förvaring).

Amning  (Läs mer om amning)

Proscar är kontraindicerat för kvinnor.

Trafik

Det finns inga data som tyder på att Proscar påverkar förmågan att köra bil eller handha maskiner.

Biverkningar

De vanligast förekommande biverkningarna är impotens och minskad libido. Dessa biverkningar uppträder tidigt under behandlingen men upphör hos majoriteten av patienterna vid fortsatt behandling. Biverkningarna som har rapporterats från kliniska prövningar och/eller vid användning av Proscar, och/eller finasterid i lägre doser, efter godkännandet listas i nedanstående tabell.

Biverkningsfrekvens anges enligt följande:


Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningsfrekvensen kan inte bedömas för rapporter som inkommit vid användning efter godkännandet då de härrör från spontanrapportering.

Organklass

Frekvens: biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: överkänslighetsreaktioner såsom angioödem (inkluderande svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte)

Psykiska störningar

Vanliga: minskad libido

Ingen känd frekvens: depression, ångest

Hjärtat

Ingen känd frekvens: palpitationer

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens: förhöjda levervärden

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: hudutslag

Ingen känd frekvens: pruritus, urticaria

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: impotens

Mindre vanliga: ejakulationsstörningar, bröstömhet/bröstförstoring

Ingen känd frekvens: sexuell dysfunktion (erektionsstörningar och ejakulationsstörningar) som kvarstod efter avbruten behandling, testikelsmärta, manlig infertilitet och/eller dålig spermiekvalitet. Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avbruten behandling.

Undersökningar

Vanliga: minskad mängd ejakulat

Följande har även rapporterats i kliniska prövningar samt efter godkännandet: minskad libido som kvarstod efter avbruten behandling, manlig bröstcancer (se Varningar och försiktighet).


Medical Therapy of Prostate Symptoms (MTOPS)

I MTOPS-studien jämfördes finasterid 5 mg/dag (n=768), doxazosin 4 eller 8 mg/dag (n=756), kombinationsbehandling med finasterid 5 mg/dag och doxazosin 4 eller 8 mg/dag (n=786) samt placebo (n=737). Säkerhets- och toleransprofilen för kombinationsbehandlingen överensstämde i denna studie i allmänhet med profilerna för de enskilda läkemedlen. Förekomsten av ejakulationsstörningar hos patienter som fick kombinationsbehandling var jämförbar med summan av incidenserna av denna biverkning för de två monoterapierna.


Andra långtidsdata

I en placebokontrollerad 7-års studie, som omfattade 18 882 friska män och där prostatabiopsier från 9 060 män fanns tillgängliga för bedömning, konstaterades prostatacancer hos 803 (18,4 %) av männen som fick finasterid 5 mg och hos 1 147 (24,4 %) av männen som fick placebo. I gruppen som fick finasterid 5 mg upptäcktes prostatcancer med Gleason värde 7-10 vid nålbiopsi hos 280 (6,4 %) män jämfört med 237 (5,1 %) män i placebogruppen. Ytterligare analyser tyder på att ökningen i prevalens för höggradiga prostatatumörer som sågs i finasteridgruppen till en del möjligen kan förklaras av en förhöjd detektion på grund av 5 mg finasterids effekt på prostatavolymen. Av det totala antalet fall av prostatacancer som detekterades i denna studie klassificerades ca 98% som intrakapsulära (kliniskt stadium T1 eller T2) vid diagnostillfället. Den kliniska betydelsen av Gleason 7-10 fynd är inte känd.


Laboratoriefynd

Vid bedömning av PSA-värden bör hänsyn tas till att PSA-nivåer är reducerade hos patienter som behandlas med finasterid (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Enstaka doser om 400 mg och multipla doser av Proscar om 80 mg/dygn i tre månader har ej givit symtom.


Symtom

Tänkbart är att i preparattexten beskrivna biverkningar kan förekomma och eventuellt förstärkas.


Behandling

Ventrikeltömning och kol kan övervägas vid behov.

Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Finasterid är en 4-azasteroid, en specifik kompetitiv hämmare av det intracellulära enzymet typ II 5 α-reduktas. Enzymet omvandlar testosteron till det mer potenta androgenet dihydrotestosteron (DHT). Prostatakörteln och följaktligen även hyperplastisk prostatavävnad är beroende av omvandlingen av testosteron till DHT för sin normala funktion och tillväxt. Finasterid har ingen affinitet till androgenreceptorn.

Kliniska studier visar en snabb minskning av DHT-nivåerna i serum med 70% vilket leder till en minskning av prostatavolymen. Efter 3 månader har en reduktion av körtelvolymen skett med ca 20% och krympningen fortgår och når ca 27% efter 3 år. Den mest uttalade reduktionen sker i den periuretrala zonen, som direkt omger urinröret. Urodynamiska mätningar har också bekräftat en signifikant minskning av detrusorns tryck som ett resultat av den minskade obstruktionen.

Signifikanta förbättringar i maximal urinflödeshastighet och symtom sker redan efter ett par veckor i jämförelse med behandlingsstarten. Skillnader mot placebo noteras vid 4 respektive 7 månader.

Förbättringar av samtliga effektparametrar bibehölls under 3 års uppföljning.


En meta-analys av 1-årsdata från 6 placebokontrollerade studier visar att effekten på symptom och maximalt urinflöde är positivt korrelerade till prostatas storlek när behandlingen påbörjas. Hos patienter med normal eller nära normal (<40 cm3) prostatastorlek sågs ingen skillnad mot placebo.


I en placebokontrollerad studie som pågick under 4 år var incidensen av akut urinretention efter 4 år i placebogruppen 6,7% och i Proscargruppen 2,8% (57% riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant. Incidensen av BPH-relaterad prostatakirurgi var 10,1% i placebogruppen och 4,6% i Proscargruppen (55% riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant. Incidensen av antingen akut urinretention eller BPH-relaterad kirurgi efter 4 år var 11% i placebogruppen och 5,4% i Proscargruppen (52% riskreduktion). Även denna skillnad är statistiskt signifikant.


En sammanslagen analys av tre placebokontrollerade 2-årsstudier visade liknande resultat. Incidensen av akut urinretention var 2,7% i placebogruppen och 1,1% i Proscargruppen (57% riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant. Incidensen av BPH-relaterad prostatakirurgi var 6,5% i placebogruppen och 4,2% i Proscar­gruppen (34% riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant. Incidensen av antingen akut urinretention eller BPH-relaterad kirurgi var 7,5% i placebo­gruppen och 4,9% i Proscargruppen (35% riskreduktion). Även denna skillnad är statistiskt signifikant.

Farmakokinetik


Biotillgänglighet

Biotillgängligheten av finasterid är cirka 80%. Maximal plasmakoncentration uppnås efter cirka 2 timmar och absorptionen är fullständig efter 6-8 timmar.


Distribution

Proteinbindningen är cirka 93%. Distributionsvolymen är cirka 76 liter (44-96 l). Vid upprepad tillförsel ses en långsam ackumulering av små mängder finasterid. Efter daglig dosering med 5 mg är lägsta steady state koncentration av finasterid beräknad till 8–10 ng/ml och stabil över tiden.


En mycket liten mängd finasterid har också upptäckts i sädesvätskan. Studier på Rhesusapor visade att det är osannolikt att denna mängd kan utgöra en risk för ett foster av manligt kön (se även Graviditet och Amning).


Biotransformation

Finasterid metaboliseras i levern. Finasterid påverkar ej signifikant cytokrom P450-systemet. Efter tillförsel av radioaktivt märkt finasterid identifierades två metaboliter av finasterid, vilka har låg 5α-reduktashämmande effekt.


Elimination

Efter tillförsel av radioaktivt märkt finasterid utsöndras cirka 39% (32-46%) av given dos i urinen i form av metaboliter. Praktiskt taget inget oförändrat finasterid återfanns i urinen och 57% (51-64%) av totala dosen utsöndrades i feces.


Clearance är cirka 165 ml/min (70-279 ml/min).


Plasmahalveringstiden för finasterid, är i medeltal 6 timmar (4-12 timmar). Motsvarande halveringstid hos män > 70 år är 8 timmar (6-15 timmar), vilket innebär att dosanpassning inte behöver göras.


Njurinsufficiens

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance ned till 9 ml/min) har ingen förändring i dispositionen av finasterid setts. Någon dosjustering är därför ej nödvändig.

Prekliniska uppgifter


Mutagenicitet/carcinogenicitet

Studier på gentoxicitet och carcinogenicitet har inte visat att någon fara för människa föreligger.


Reproduktionsstörande förmåga inklusive fertilitet

Pre-kliniska data från studier beträffande toxicitet vid upprepad tillförsel, genotoxicitet och möjlig carcinogenicitet visade inga särskilda risker för människa. Reproduktionstoxikologiska studier på hanråttor har visat att finasterid kan orsaka en viktreduktion av prostata och sädesblåsa, minskad sekretion från accessoriska könskörtlar och reducerat fertilitetsindex (orsakade av finasterids primära farmakologiska effekt). Den kliniska betydelsen av dessa fynd är oklar.


Som för andra 5 α -reduktashämmare, har man sett en feminisering av foster av manligt kön om finasterid har tillförts i gestationsperioden. Intravenös administrering av finasterid till gravida rhesusapor i doser upp till 800 ng dagligen under hela embryo- och fosterutvecklingen, resulterade inte i någon påverkan på foster av manligt kön. Denna dos är 60-120 gånger högre än den beräknade mängden som återfinns i sädesvätska hos en man som har intagit 5 mg finasterid, och som en kvinna kan exponeras för via sädesvätska.

För att fastställa relevansen av försöksmodellen på rhesusapa beträffande den mänskliga fosterutvecklingen, resulterade tillförsel av finasterid 2 mg/kg/dag till gravida apor i förändringar av yttre genitala hos det manliga fostret. Inga andra förändringar observerades hos foster av manligt kön och ingen finasterid-relaterad påverkan sågs hos foster av kvinnligt kön i någon dos. Systemexponering (AUC) hos apor var i detta fall något högre (3 ggr) än den hos män som har tagit 5 mg finasterid, eller ungefär 1-2 miljon gånger den beräknade mängden finasterid i sädesvätska.

Innehåll

En tablett innehåller finasterid 5 mg, 106 mg laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, natriumdokusat, magnesiumstearat, talk, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, färgämne (titandioxid E 171, gul järnoxid E 172, indigokarmin E 132).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Finasterid

Miljörisk: Användning av finasterid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Finasterid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Finasterid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0198 μg/L


Where:

A = 132 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA 4.01) (Ref. II):

EC50 14 days (yield & growth rate) > 49 mg/L

NOEC = 49 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (mortality) =17.8 mg/L (FDA 4.08) (Ref. III)


Chronic toxicity

NOEC 21 days (growth) = 0.12 mg/L (OECD 211) (Ref. IV)


Fish, Rainbow trout (Oncorrhynchus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) =20.4 mg/L (FDA 4.11) (Ref.V)


Fish, Medaka (Oryzias latipes):

Chronic toxicity

NOEC 105 days (reproduction) = 0.05 mg/L (OECD 234) (Ref.VI)

Multigenerational test for evaluation of endocrine disruption


PNEC = 5 μg/L (0.05 mg/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for fish based on the reproduction endpoint and an assessment factor (AF) of 10)Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0198/5 = 0.004, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of finasteride has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation*

Biotic degradation

Ready degradability:

Test results 0% degradation in 7 days based on CO2 evolution (i.e., no biodegradation) (FDA 3.11). (Ref. VII)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Test results 0% degradation in 5 days (US FDA 3.09). (Ref. VIII)


Photolysis:

Test results 0% degradation over 8 days (US FDA 3.10). (Ref. IX)


Justification of chosen degradation phrase:

In studies conducted to date, finasteride does not demonstrate any proclivity for degradation, either biotic or abiotic. The phrase, “Finasteride is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 3.56, 3.57 and 3.59 at pH 5, 7, 9, respectively (OECD 107). (Ref.X)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.


References


I. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm


II. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Chronic Toxicity of Finasteride (Proscar MK-906) to the Freshwater Green Alga Selenastrum Capricornutum"; SRC Report N0014-03; Syracuse, NY 29 April 1991.


III. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Static Acute Toxicity of Finasteride (Proscar MK-906) to the Freshwater Crustacean Daphnia magna"; SRC Report N0014-01; Syracuse, NY 8 May 1991.


IV. Smithers Viscient, 2012. "Finasteride – Full Life-Cycle Toxicity Test with Water Fleas, Daphnia magna, Under Static Renewal Conditions, Following OECD Guideline #211," Report 359.6628. Smithers Viscient Laboratories, Wareham, MA, USA. 7 December 2012.


V. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Static Acute Toxicity of Finasteride (Proscar MK-906) to Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss"; SRC Report N0014-02; Syracuse, NY 2 May 1991.


VI. Smithers Viscient, 2013. "Finasteride - Full Life-Cycle Exposure with Medaka (Oryzias latipes) " Report 359.6672; Smithers Viscient Labs, Wareham, MA, USA; 11 October 2013


VII. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Aerobic Biodegradation of Finasteride (Proscar/MK-906) in Water"; SRC Report L2166-01; Syracuse, NY 10 May 1991.


VIII. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Hydrolysis of Finasteride (Proscar MK-906)"; SRC Report L2166-03; Syracuse, NY 30 May 1991.


IX. Syracuse Research Corporation, 1991. "The Photodegradation of Finasteride (Proscar MK-906) in Water"; SRC Report L2166-04; Syracuse, NY 21 June 1991.


X. Smithers Viscient, 2012. "Finasteride - Determining the Partition Coefficient (n-Octanol/Water) by the Flask-Shaking Method Following OECD Guideline 107," Report 359.6626. Smithers Viscient Laboratories, Wareham, MA, USA. 23 Oct 2012.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen (ljuskänsligt).

På grund av möjlig absorption genom huden skall krossade eller delade tabletter ej handhas av kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida (tabletterna är filmdragerade). (Se även Graviditet och Amning).

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 5 mg Filmdragerade, blå, äppelformade, 7 mm långa tabletter märkta med MSD 72 på ena sidan och PROSCAR på den andra sidan.
50 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
28 styck kalenderförpackning (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 styck kalenderförpackning (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av