Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artzal

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Nordic Drugs

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (färglös, klar)

Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

Aktiv substans:
ATC-kod: M09AX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015–03–16.

Indikationer

Behandling av mild till måttlig knäledsartros.

Dosering

Behandling med Artzal är indicerad där annan analgetisk terapi är olämplig. En intraartikulär injektion à 2,5 ml (1 endosspruta) ges med 1 veckas intervall under 3 till 5 veckor. Värdet av upprepade behandlingsomgångar är ofullständigt studerat. Om överskott av ledvätska föreligger, bör denna avlägsnas före injektion. Artzal får ej ges intravasalt. Deponering periartikulärt kan leda till smärta.

Varningar och försiktighet

Då natriumhyaluronat i Artzal är höggradigt renat är risken för immunologiska reaktioner mycket liten. Den kan dock ej helt uteslutas, då preparatet har biologiskt ursprung. Klinisk erfarenhet av behandling av barn saknas. Symtom på allvarlig inflammation bör behandlas innan Artzal administreras.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Natriumhyaluronat eller dess depolymeriserings-produkter passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Artzal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar förekommer hos ca 2% av patienterna och är huvudsakligen begränsade till lokala reaktioner.Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Övergående lokal smärta/ömhet.


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Lokal värmekänsla och svullnad.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Exantem, urtikaria.


Ingen känd frekvens

Allmänna: Ödem (ansikte, ögonlock m m), ansiktsrodnad, feber.

GI: Illamående, kräkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Natriumhyaluronat (hyaluronsyra, hyaluronan) är en polysackarid uppbyggd av ett stort antal disackaridenheter, förenade med glykosidbindningar. Substansen finns endogent hos djur och människa, i kemiskt identisk form. Höga koncentrationer förekommer extracellulärt i ledbrosk, ledvätska, navelsträng och i ögat. I leden bildas den av kondrocyter och synoviocyter och är viktig för ledbroskets struktur samt ger ledvätskan dess segflytande konsistens.

Natriumhyaluronat i Artzal har extraherats från tuppkammar och utgörs av en specifik fraktion med en medelmolekylvikt på ca 1 miljon (1 000 kD) och hög renhetsgrad.

Klinisk effekt: Verkningsmekanismen är ofullständigt utredd. Vid knäledsartros sjunker koncentrationen av natriumhyaluronat i ledvätskan. Studier visar, att injektion i leden av den fraktion natriumhyaluronat som ingår i Artzal, stimulerar synoviocyterna till ökad syntes av endogent natriumhyaluronat. Kliniskt verkar Artzal smärtlindrande och förbättrar ledens funktion. Effekten kvarstår i några månader.

Farmakokinetik

Natriumhyaluronat i Artzal elimineras från ledvätskan inom 48 timmar efter administrering med nedbrytning såväl lokalt i leden som i lymfkörtlar och lever.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller: Natriumhyaluronat 10 mg, natriumklorid 8,5 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat 0,5 mg, natriumdivätefosfatdihydrat 16 mikrogram, vatten för injektionsvätskor till 1 ml. 1 dos (2,5 ml) innehåller natriumhyaluronat 25 mg. Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hyaluronsyra

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Vid intraartikulära injektioner finns en risk för infektion, och för att minimera denna ska god aseptisk teknik tillämpas. Se vidare bipacksedel som finns i varje förpackning.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Artzal är en färglös, klar viskoelastisk lösning av 1% natriumhyaluronat i fysiologisk buffert (pH ca 7).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml (färglös, klar)
2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 x 2,5 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 x 2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 x 2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 2,5 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 2,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av