Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rhinocort® Turbuhaler®

AstraZeneca

Näspulver 100 mikrog/dos
(Tillhandahålls för närvarande ej) (ljusgrå bottenplatta)

Kortikosteroid för lokal rinitbehandling

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AD05
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Rhinocort Turbuhaler

100  mikrogram/dos näspulver
budesonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt  4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rhinocort Turbuhaler är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Turbuhaler
3. Hur du använder Rhinocort Turbuhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rhinocort Turbuhaler ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rhinocort Turbuhaler är och vad det används för

 

Rhinocort Turbuhaler är ett kortisonpreparat som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan.


Rhinocort Turbuhaler används mot rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi och även mot så kallad vasomotorisk snuva där orsaken kan vara till exempel rök eller parfym. Rhinocort Turbuhaler används också vid polyper i näsan.


2. Vad du behöver veta innan du använder Rhinocort Turbuhaler

Använd inte Rhinocort Turbuhaler

om du är allergisk mot budesonid.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du använder Rhinocort Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

 • svamp- eller virusinfektion (t.ex. herpes) i luftvägarna

 • lungtuberkulos

 • leversjukdom

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Rhinocort Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erfarenhet av användning under graviditet tyder inte på någon ökad risk för missbildningar. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Rhinocort Turbuhaler under graviditet.


Budesonid passerar över i modersmjölk. Vid terapeutiska doser av Rhinocort Turbuhaler bedöms dock risken för effekter på barn som ammas vara osannolik. Rhinocort Turbuhaler kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Rhinocort Turbuhaler påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Rhinocort Turbuhaler

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna: vanlig dos är 2 doser i vardera näsborren på morgonen.

För äldre är doseringen densamma som för vuxna.


Barn: användning av Rhinocort Turbuhaler rekommenderas inte till barn.


Rhinocort Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften upp i näsan. Mängden av det verksamma ämnet i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner läkemedlet. Om du följer instruktionen kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


Det dröjer några dagar innan du får full effekt av Rhinocort Turbuhaler. Det är därför viktigt att du använder Rhinocort Turbuhaler regelbundet enligt den ordination du har fått. Om du har säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) bör du försöka starta behandling med Rhinocort Turbuhaler några dagar innan allergisäsongen börjar.


Om du är täppt i näsan, kan du använda avsvällande näsdroppar under de 2-3 första dagarna av behandlingen.


Om allergisymtomen från ögonen besvärar dig kan din läkare ge dig tillägg av annan medicin för att lindra symtomen.

Om du använt för stor mängd av Rhinocort Turbuhaler 

Om du fått för mycket Rhinocort Turbuhaler vid något enstaka tillfälle bör du inte få några obehagliga effekter. Vid eventuella frågor om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.

Om du har glömt att ta Rhinocort Turbuhaler

vid något tillfälle är det inte nödvändigt att kompensera för den dos du missat. Ta nästa dos som vanligt.


Instruktion

Innan du använder Rhinocort Turbohaler:

Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.


Skyddshylsa.

Nässtycket andas du in genom via näsan.

Vredet använder du för att mata fram en dos.

När cirka 20 doser återstår framträder en röd markering i fönstret till dosindikatorn. När markeringen når fönstrets undre kant är inhalatorn tom.


Hur du förbereder din nya Rhinocort Turbuhaler inhalator

Innan du använder din nya Rhinocort Turbuhaler inhalator för första gången måste du förbereda den för användning enligt följande:

 • Skruva av och lyft av skyddshylsan.

 • Håll din Rhinocort Turbuhaler inhalator upprätt med vredet nedåt.

 • Vrid vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter så långt det går åt andra hållet

  (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du ska höra ett klickljud.

 • Upprepa punkten ovan.

 • Din Rhinocort Turbuhaler inhalator är nu klar för användning.


Så här tar du en dos Rhinocort Turbuhaler

 1. Snyt dig. Skruva av skyddshylsan.
  Bild 1

 2. Håll inhalatorn upprätt med vredet nedåt. Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud.

Detaljerad beskrivning


Bild


3. Andas ut (inte genom inhalatorn).


4. För in nässtycket i ena näsborren så att det sluter tätt. Håll för den andra. Gör en kort och kraftig inandning genom näsan.

Bild 4

5. Ta bort inhalatorn från näsan innan du andas ut.


6. Upprepa från punkt  2  för den andra näsborren.


7. Om du ordinerats fler än en dos i varje näsborre upprepa punkterna 2-5.


8. Skruva på skyddshylsan.


Kom ihåg

Andas inte ut genom nässtycket.

Försök inte ta av nässtycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.


När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är inhalatorn tom.

20 doser kvar
Läkemedlet slut

20 doser kvar

Läkemedlet slut


Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn kommer från det torkmedel som finns i vredet.

Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om nässtycket lossats.

Torka av utsidan av nässtycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd inte vatten eller annan vätska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Sluta att ta Rhinocort Turbuhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

- feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Djup svullnad (angioödem)

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.


Övriga biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Irritation i näsan, näsblod.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 100 användare): Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, hudklåda, nässelfeber, inflammation i huden, muskelspasmer.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen, blåmärken (kontusion), förändrad röst (heshet), tecken och symtom på systemisk påverkan (påverkan på hela kroppen) av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna och förlångsammad längdtillväxt hos barn (se Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar), dimsyn.Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom).


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Förlångsammad längdtillväxt har rapporterats hos barn som får behandling med kortikosteroider via näsan. Läkaren bör regelbundet kontrollera längdtillväxten hos barn och ungdomar som får långtidsbehandling med kortikosteroider. Användning av Rhinocort Turbuhaler rekommenderas inte till barn.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Rhinocort Turbuhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är budesonid 100  mikrogram/dos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rhinocort Turbuhaler är en inandningsdriven flerdospulverinhalator tillverkad av plast. Varje inhalator innehåller 200  doser.


Förpackningsstorlek: 200  doser respektive 2x200  doser.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85  Södertälje


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-19

Hitta direkt i texten
Av