FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vaminolac®

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös till lätt gul lösning)

Aminosyror för intravenös nutrition

ATC-kod: B05BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-14.

Indikationer

Används vid sjukdomstillstånd hos barn då behov av intravenös näringstillförsel föreligger och för vilka den orala eller enterala näringstillförseln är otillräcklig eller ej genomförbar.

Kontraindikationer

Medfödd störning av aminosyrametabolismen. Allvarlig leverskada. Grav uremi då dialysmöjligheter saknas.

Dosering

Nyfödda: Upp till 35 ml/kilo kroppsvikt/dygn. Full dos nås genom stegvis ökning under första behandlingsveckan.


Övriga barn:

Kroppsvikt

Kg

Dos

ml/kg/dygn

10

24

20

18,5

30

16

40

14,5


Infusionstiden för dygnsdos bör vara minst 8 timmar.


Administreringssätt:

Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Varningar och försiktighet och Hållbarhet).


Vaminolac ges intravenöst i central eller perifer ven tillsammans med glukos och/eller fettemulsion. Osmolaliteten reduceras därigenom i den blandning som når venen och risken för tromboflebit minskar (se avsnitt Biverkningar).

Varningar och försiktighet

Intravenös tillförsel av aminosyror medför ökad urinutsöndring av spårelementen zink och koppar. Detta skall beaktas när spårelement tillsätts infusionslösningar vid långvarig intravenös nutrition.


Ljusexponering av lösningar för intravenös parenteral nutrition, särskilt efter tillsats av spårelement och/eller vitaminer, kan ha negativa effekter på det kliniska resultatet hos nyfödda på grund av bildningen av peroxider och andra nedbrytningsprodukter. Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska Vaminolac skyddas från omgivande ljus fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering och administreringssätt och Hållbarhet).


Interaktioner

Inga kända.

Biverkningar


Vanlig >1/100, <1/10

Mindre vanlig >1/1000, <1/100

Sällsynt >1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynt <10 000 inklusive enskilda rapporter

Blodkärl

Trombo­flebit

   

Magtarm­kanalen

  

Illamående

 

Lever och gallvägar

   

Övergående förändring av leverprover*

Hud och subkutan vävnad

  

Flush

 

Allmäna symptom och/eller symptom vid administrerings­stället

   

Frysningar

* Har noterats i samband med intravenös nutrition men orsaken är okänd. Den underliggande sjukdomen och komponenterna i den intravenösa näringen har föreslagits.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Illamående och värmekänsla kan förekomma vid för snabb infusion av aminosyror. Vid denna typ av besvär bör infusionshastigheten minskas, eller infusionen avbrytas.

Farmakodynamik

Aminosyrorna i Vaminolac ingår i proportioner motsvarande mönstret i modersmjölksprotein. Förutom sin roll i näringstillförseln anses Vaminolaci rekommenderad dosering inte ge några farmakodynamiska effekter.
För att tillförda aminosyror skall utnyttjas optimalt för proteinsyntes bör energibehovet täckas genom samtidig tillförsel av kolhydrat och fett. Glukos är den kolhydrat som i första hand rekommenderas vid intravenös nutrition.

Farmakokinetik

De farmakokinetiska egenskaperna hos Vaminolac är i stort desamma som för aminosyror i vanlig föda, dock med den skillnaden att Vaminolac når systemcirculationen direkt utan att först undergå tarmabsorption och leverpassage.

Innehåll


1000 ml innehåller:

L-alanin.

6,3 g

L-arginin.

4,1 g

acid. L-aspartic.

4,1 g

L-cystein./L-cystin.

1,0 g

acid. L-glutamic.

7,1 g

acid. aminoacet. (glycin.)

2,1 g

L-histidin.

2,1 g

L-isoleucin.

3,1 g

L-leucin.

7,0 g

L-lysin.

5,6 g

L-methionin.

1,3 g

L-phenylalanin.

2,7 g

L-prolin.

5,6 g

L-serin.

3,8 g

taurin.

300 mg

L-threonin.

3,6 g

L-tryptophan.

1,4 g

L-tyrosin

500 mg

L-valin.

3,6 g

Vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Till 500 ml Vaminolac kan samtidigt eller var för sig sättas upp till 200 mmol Na+, 160 mmol K+ som klorid, 35 mmol Ca2+ som glubionat och 15 mmol Mg2+ som sulfat. Upp till 30 ml Peditrace kan sättas till 500 ml Vaminolac.

Miljöpåverkan

Glutaminsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Lysin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

På grund av kontaminationsrisken i samband med tillsats till infusionsvätska bör infusion av blandningar med Vaminolac vara avslutad inom 12 timmar efter beredning. Innehållet i bruten flaska skall kasseras och får inte sparas för senare användning.


Vid användning för att behandla nyfödda och barn under 2 års ålder ska lösningen (i påsar och administreringsset) skyddas från ljusexponering fram till dess att administreringen är avslutad (se avsnitten Dosering och administreringssätt, Varningar och försiktighet).


Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Osmolalitet: ca 510 mosm/kg vatten. pH: 5,2. Energiinnehåll per liter: 1 MJ (240 kcal).
Infusionslösningens utseende är klar, färglös till lätt gul.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, färglös till lätt gul lösning
100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
500 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av