FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Voltaren® Ophtha

Laboratoires Théa

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
(Klar, ofärgad, luktfri lösning utan synliga partiklar)

Antiinflammatoriskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01BC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Laboratoires Théa omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-09-29

Indikationer

Postoperativ inflammation vid kataraktkirurgi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till patienter, speciellt astmatiker, som fått symptom på astma, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke steroid natur.

Dosering

1 droppe 4 gånger dagligen med början första dagen efter kirurgi.


Pediatrisk population

Voltaren Ophtha är inte indicerat för användning till barn. Pediatrisk erfarenhet är begränsat till några kliniska prövningar vid skelningskirurgi.


Administreringssätt

Innehållet är sterilt tills behållaren bryts. För att undvika kontaminering bör behållarens spets inte beröras.

Varningar och försiktighet

Hos patienter med vaskulit eller kollagenos såsom t.ex. RA, SLE, temporalisarterit, Wegeners granulomatos och polyarteritis nodosa föreligger risk för spontant uppträdande hornhinnesår med uttunning och smältning som följd. Denna risk synes förhöjd efter gråstarrskirurgi. Försiktighet bör beaktas vid behandling av dessa patienter med Voltaren Ophtha. Om tecken på hornhinnesår uppstår i samband med behandlingen ska Voltaren Ophtha omedelbart utsättas.


Liksom andra NSAID kan Voltaren Ophtha på grund av sina farmakodynamiska egenskaper maskera tecken eller symtom på infektion.


Detta läkemedel innehåller 0,0014 mg bensalkoniumklorid per droppe.

Bensalkoniumklorid har rapporterats orsaka ögonirritation, torra ögon och kan påverka tårfilmen och hornhinnan. Ska användas med försiktighet hos patienter med torra ögon och hos patienter med skadad hornhinna. Patienter ska monitoreras vid längre tids användning av läkemedlet.

Bensalkoniumklorid kan absorberas av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Patienterna bör därför instrueras att ta ut kontaktlinserna innan dropparna appliceras och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.


Försiktighet bör beaktas vid behandling av patienter med topikala steroider samtidig med Voltaren Ophtha.

Interaktioner

Om Voltaren Ophtha används tillsammans med andra ögondroppar bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum.

Inga interaktioner har rapporterats vid användning av ögondroppar innehållande diklofenak i kombination med steroider, antibiotika och betablockerare.


Försiktighet bör beaktas hos patienter med existerande korneal inflammation. Behandling av patienter med topikala steroider samtidig med Voltaren Ophtha ökar risken för korneala komplikationer.

Graviditet 

Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten och/eller embryo-/fosterutveckling på ett negativt sätt. Då systemexponerigen av diklofenak bedöms vara försumbar under behandling med Voltaren Ophtha förväntas emellertid risken för påverkan under graviditet vara mycket låg. Som en försiktighetsåtgärd bör dock detta läkemedel ej ges under graviditet annat än efter särskilt övervägande.

Amning 

Diklofenak passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet anses osannolikt vid terapeutiska doser.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data gällande påverkan av fertiliteten.

Trafik

Patienter som får dimsyn bör inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Frekvenserna av biverkningar är klassificerade enligt följande Mycket vanliga: (≥1/10), Vanliga: (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga: (≥1/1 000, <1/100) och Sällsynta: (≥1/10 000, <1/1 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Ögon

 

Mycket vanliga

Ögonsmärta.

Vanliga

Mild till måttlig irritation, konjunktivit

Mindre vanliga

Pruritus, hyperemi, dimsyn direkt efter applikation.

Sällsynta

Korneala epiteldefekter.

Vid högfrekvent droppande har keratitis punktata och påverkan på kornealepitelet setts.

Hos patienter med riskfaktorer för hornhinnesår och uttunning såsom vid användning av kortikosteroider, eller vid följdsjukdomar, såsom infektioner, eller vid reumatoid artrit, har diklofenak, i några sällsynta fall, sammankopplats med hornhinnesår uttunning, keratitis punktata, epiteldefekter och kornealt ödem vilket kan bli synhotande. De flesta patienterna var långtidsbehandlade.


Allergiska reaktioner har rapporterats, som konjunktival hyperemi, allergisk konjunktivit, ögonlockserytem, ögonlocksödem, ögonlockspruritus, hudutslag, erytem, pruritus, hypersensitivitet, hosta, rinit.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Voltaren Ophtha innehåller diklofenaknatrium, en icke steroid substans med antiinflammatoriska egenskaper. Hämning av prostaglandinsyntesen har experimentellt visats vara en viktig del av verkningsmekanismen.

I kliniska studier har Voltaren Ophtha ögondroppar visats ge en antiinflammatorisk effekt vid kataraktkirurgi.

Den dagliga dosen vid lokal applikation av Voltaren Ophtha motsvarar mindre än 1 % av daglig rekommenderad dos för diklofenaknatrium vid reumatiska tillstånd.

Farmakokinetik

Det är visat, att diklofenak penetrerar in i ögats främre kammare. Koncentrationen av diklofenak i kammarvattnet är mycket varierande. Man har inte funnit mätbara plasmakoncentrationer efter applikation av 0,1 % diklofenak-ögondroppar.

Prekliniska uppgifter

Lokal okulär administrering av Voltaren Ophtha med eller utan bensalkoniumklorid till kanin 8 gånger dagligen upp till 13 veckor gav inte någon lokal eller systemisk toxicitet. I övrigt finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

En ml innehåller diklofenaknatrium 1 mg.


Övriga innehållsämnen: bensalkoniumklorid (0,05 mg/ml), dinatriumedetat, hydroxipropyl-γ-cyclodextrin, saltsyra, propylenglycol, trometamol, tyloxapol och vatten för injektionsvätskor.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad flaska är hållbar 1 månad för enskild patient och 1 vecka vid användning på klinik.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml Klar, ofärgad, luktfri lösning utan synliga partiklar
5 milliliter flaska, 106:54, F

Hitta direkt i texten
Av