Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Methotrexate Pfizer

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(gulfärgad lösning)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Metotrexat 25 mg/ml eller 100 mg/ml.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Metotrexat är ett mycket toxiskt ämne. Metotrexat kan orsaka irritation i ögon, på huden och i andningsvägarna efter långvarig upprepad exponering. Risk för bestående hälsoskador. Personal som är gravid bör inte hantera cytotoxiska medel.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Personal som hanterar läkemedlet skall skydda sig mot direktkontakt.


Cytostatika ska alltid beredas i säkerhetsbänk eller med slutet system för att skydda personal och omgivning för exponering. Utspädning bör ske aseptiskt av utbildad personal i särskilt avsett utrymme.All personal som hanterar cytotoxiska medel skall använda lämplig skyddsutrustning inklusive skyddshandskar för engångsbruk, ögonskydd, ansiktsmask och långärmad rock.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Allt kontaminerat avfall (inklusive vassa föremål, behållare, absorberande material, oanvända lösningar etc.) skall placeras i en särskild sluten och märkt ogenomtränglig avfallspåse eller behållare för att sedan förbrännas i enlighet med lokala föreskrifter för destruering av riskavfall.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Tvätta omedelbart noga med tvål och vatten, och avlägsna kontaminerade kläder och skor. Läkarundersökning av utsatt område bör ske snarast.

  • Ögonkontakt: 

    Om det är möjligt, ta ut kontaktlinser om den exponerade använder sådana. Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ögonen bör snarast därefter undersökas av ögonläkare.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten. Flytta exponerad person från förorenat område till frisk luft. Om patienten inte andas, ge konstgjord andning. Om patientens andning är ansträngd, ge syrgas.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.


Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2017-03-08