Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Triatec®

Sanofi AB

Tablett 2,5 mg
(gulskiftande till gul, avlång med brytskåra, övre stämpel 2,5 och företagslogo, lägre stämpel HMR och 2,5.)

ACE-hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C09AA05
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Triatec® tablett 2,5 mg, 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-07-26.

Indikationer

 • Behandling av hypertoni.

 • Kardiovaskulär prevention: reduktion av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos patienter med:

  • etablerad aterotrombotisk kardiovaskulär sjukdom (tidigare kranskärlssjukdom, stroke, eller perifer vaskulär sjukdom) eller

  • diabetes med minst en kardiovaskulär riskfaktor (se avsnitt Farmakodynamik)

 • Behandling av njursjukdom:

  • Begynnande glomerulär diabetesnefropati, definierad som förekomst av mikroalbuminuri,

  • Manifest glomerulär diabetesnefropati definierad som makroproteinuri hos patienter med minst en kardiovaskulär riskfaktor (se avsnitt Farmakodynamik),

  • Manifest glomerulär icke-diabetisk nefropati definierad som makroproteinuri ≥3 g/dag (se avsnitt Farmakodynamik).

 • Behandling av symtomatisk hjärtsvikt.

 • Sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt: reduktion av mortalitet efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt hos patienter med kliniska tecken på hjärtsvikt när behandlingen påbörjas >48 timmar efter akut hjärtinfarkt.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot andra ACE-hämmare (Angiotensin-Converting Enzyme).

 • Angioödem i anamnesen (ärftlig, idiopatisk eller på grund av tidigare angioödem med ACE-hämmare eller AIIRA)

 • Samtidig användning med sakubitril/valsartan (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner)

 • Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor (se avsnitt Interaktioner)

 • Signifikant bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos vid en kvarvarande njure

 • Andra och tredje trimester av graviditet (se avsnitt Varningar och försiktighet och Graviditet).

 • Ramipril får inte användas hos patienter med hypotensiva eller hemodynamiskt instabila tillstånd.

 • Samtidig användning av ramipril och produkter som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (se avsnitt Interaktioner och Farmakodynamik).

Dosering

Det rekommenderas att Triatec tas vid samma tidpunkt varje dag.
Triatec kan tas före, till eller efter måltider eftersom födointag inte påverkar biotillgängligheten (se avsnitt Farmakokinetik).
Triatec ska sväljas med vätska. Triatec får ej tuggas eller krossas.


Vuxna

Diuretika-behandlade patienter
Hypotension kan förekomma i början av behandlingen med Triatec; detta inträffar mer sannolikt hos patienter som samtidigt behandlas med diuretika. Försiktighet rekommenderas därför eftersom dessa patienter kan få vätske- och/eller saltbrist.
Diuretika ska om möjligt sättas ut 2 till 3 dagar innan behandling med Triatec påbörjas (se avsnitt Varningar och försiktighet).
Hos hypertensiva patienter där diuretikabehandlingen inte avbryts, ska behandling med Triatec inledas med en dos om 1,25 mg. Njurfunktion och serumkalium ska monitoreras. Därefter bör dosen av Triatec justeras enligt målblodtrycket.


Hypertoni

Dosen bör anpassas individuellt i överensstämmelse med patientprofilen (se avsnitt Varningar och försiktighet) och blodtryckskontrollen.
Triatec kan användas i monoterapi eller i kombination med andra grupper av antihypertensiva läkemedel (se avsnitt Kontraindikationer, Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakodynamik).


Startdos
Triatec ska sättas in gradvis med en rekommenderad initialdos på 2,5 mg dagligen.
Patienter med ett kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system kan uppleva ett överdrivet blodtrycksfall efter den första dosen. En startdos om 1,25 mg rekommenderas till sådana patienter och behandlingen ska inledas under medicinsk övervakning (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Titrering och underhållsdos
Dosen kan dubbleras med två- till fyraveckorsintervall för att successivt nå målblodtrycket; maximal tillåten dos av Triatec är 10 mg dagligen. Dosen administreras vanligtvis en gång dagligen.


Kardiovaskulär prevention

Startdos
Rekommenderad initialdos är 2,5 mg Triatec en gång dagligen.


Titrering och underhållsdos
Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas att dosen dubbleras efter en till två veckors behandling och att den efter ytterligare två till tre veckor ökas till mål- och underhållsdosen 10 mg Triatec dagligen.


Se också dosering för diuretikabehandlade patienter ovan.


Behandling av njursjukdom

Hos patienter med diabetes och mikroalbuminuri:

Startdos:
Rekommenderad initialdos är 1,25 mg Triatec en gång dagligen.


Titrering och underhållsdos
Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas att den dagliga engångsdosen dubbleras till 2,5 mg efter två veckor och efter ytterligare två veckor till 5 mg.


Hos patienter med diabetes och minst en kardiovaskulär riskfaktor

Startdos:
Rekommenderad initialdos är 2,5 mg Triatec en gång dagligen.


Titrering och underhållsdos
Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas att dygnsdosen dubbleras till 5 mg Triatec efter en eller två veckor och sedan till 10 mg Triatec efter ytterligare två eller tre veckor. Måldosen är 10 mg dagligen.


Hos patienter med icke-diabetisk nefropati definierad som makroproteinuri ≥3 g/dag

Startdos:
Rekommenderad initialdos är 1,25 mg Triatec en gång dagligen.


Titrering och underhållsdos
Beroende på patientens tolerans av den aktiva substansen ska dosen ökas gradvis. Det rekommenderas att dygnsdosen dubbleras till 2,5 mg Triatec efter två veckor och sedan till 5 mg Triatec efter ytterligare två veckor.


Symtomatisk hjärtsvikt

Startdos
Hos patienter som är stabiliserade på diuretikabehandling rekommenderas en initialdos på 1,25 mg.


Titrering och underhållsdos
Triatec ska titreras genom att dosen dubbleras varje eller varannan vecka upp till en maximal dygnsdos på 10 mg. Två administreringstillfällen per dag är att föredra.


Sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt och med hjärtsvikt

Startdos
48 timmar efter en hjärtinfarkt hos en kliniskt och hemodynamiskt stabil patient, är startdosen 2,5 mg två gånger dagligen i tre dagar. Om initialdosen inte tolereras ska 1,25 mg två gånger per dag ges i två dagar innan dosen ökas till 2,5 mg och 5 mg två gånger dagligen. Om dosen inte kan ökas till 2,5 mg två gånger dagligen ska behandlingen sättas ut.


Se även dosering för diuretikabehandlade patienter ovan.


Titrering och underhållsdos

Dygnsdosen ökas successivt genom att dosen dubbleras i intervaller om en till tre dagar upp till mål- och underhållsdosen 5 mg två gånger dagligen. Där så är möjligt delas underhållsdosen upp på två administreringstillfällen.
Om dosen inte kan ökas till 2,5 mg två gånger dagligen ska behandlingen sättas ut. Tillräcklig erfarenhet från behandling av patienter med grav (NYHA IV) hjärtsvikt direkt efter hjärtinfarkt saknas fortfarande. Om beslut tas att behandla dessa patienter, rekommenderas att behandlingen inleds med 1,25 mg en gång dagligen och att särskild försiktighet iakttas vid eventuell dosökning.


Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion
Dygnsdos hos patienter med nedsatt njurfunktion bör baseras på kreatinin-clearance (se avsnitt Farmakokinetik);

 • om kreatinin-clearance är ≥60 ml/min, är det inte nödvändigt att justera initialdosen (2,5 mg/dag); maximal dygnsdos är 10 mg;

 • om kreatinin-clearance är mellan 30-60 ml/min, är det inte nödvändigt att justera initialdosen (2,5 mg/dag); maximal dygnsdos är 5 mg;

 • om kreatinin-clearance är mellan 10-30 ml/min, är initialdosen 1,25 mg/dag och maximal dygnsdos är 5 mg;

 • hos hypertensiva patienter som hemodialyseras; ramipril är obetydligt dialyserbart; initialdosen är 1,25 mg/dag och den maximala dygnsdosen är 5 mg; läkemedlet ska administreras några timmar efter genomförd hemodialys.


Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik)
Hos patienter med nedsatt leverfunktion får behandling med Triatec endast inledas under noggrann medicinsk övervakning. Maximal tillåten dygnsdos är 2,5 mg Triatec.


Äldre
Initiala doser bör vara lägre och efterföljande dostitrering bör göras mer gradvis på grund av en större risk för biverkningar särskilt hos mycket gamla och sköra patienter. En reducerad initialdos på 1,25 mg ramipril bör övervägas.


Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för ramipril för barn har inte ännu fastställts. Tillgänglig information för Triatec finns i avsnitt Biverkningar, Farmakodynamik, Farmakokinetik och Prekliniska uppgifter, men ingen specifik dosrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

Oral användning.

Varningar och försiktighet

Särskilda patientgrupper

 • Graviditet: ACE-hämmare så som ramipril eller angiotensin II-receptorblockerare (AIIRAs) bör inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare/AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare/AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt Kontraindikationer och Graviditet).

 • Patienter med särskild risk för hypotension

 • Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system
  Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system löper risk för ett akut, uttalat blodtrycksfall och försämring av njurfunktionen på grund av ACE-hämning, speciellt när en ACE-hämmare eller samtidigt givet diuretikum ges för första gången eller vid första dosökning. Signifikant aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-system kan förväntas och medicinsk övervakning inkluderande monitorering av blodtryck är nödvändigt, t ex hos:

  • patienter med grav hypertension

  • patienter med dekompenserad kronisk hjärtsvikt

  • patienter med hemodynamiskt relevant in- eller utflödeshinder till vänsterkammaren (t ex aorta- eller mitralisklaffstenos)

  • patienter med unilateral njurartärstenos vid en andra fungerande njure

  • patienter med vätske- eller saltbrist eller där sådan riskerar att utvecklas (inkluderande patienter som behandlas med diuretika)

  • patienter med levercirros och/eller ascites

  • patienter som genomgår större operation eller under anestesi med medel som ger hypotension


   Generellt rekommenderas att dehydrering, hypervolemi eller saltbrist korrigeras innan behandlingen inleds. (Hos patienter med hjärtsvikt måste en sådan korrigering dock noggrant vägas mot risken för volymöverbelastning).

 • Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

  Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt). Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt Interaktioner och Farmakodynamik).

  Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning av en specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter och blodtryck. ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

 • Övergående eller ihållande hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

 • Patienter med risk för kardiell eller cerebral ischemi i händelse av akut hypotension

  I den initiala fasen av behandlingen krävs noggrann medicinsk övervakning.

 • Äldre

  Se avsnitt Dosering.


Kirurgi
Det rekommenderas att behandling med ACE-hämmare såsom ramipril upphör en dag innan planerad kirurgi, om möjligt.


Monitorering av njurfunktion
Njurfunktion ska utredas innan och under behandling och dosen bör justeras utefter njurfunktion, särskilt under de första behandlingsveckorna. Särskilt noggrann monitorering behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering). Det finns en risk för försämring av njurfunktion, speciellt hos patienter med kronisk hjärtsvikt eller efter en njurtransplantation.


Angioödem

Angioödem har rapporterats hos patienter som har behandlats med ACE-hämmare inklusive ramipril (se avsnitt Biverkningar). Risken för angioödem (t ex svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning) kan öka hos patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka angioödem såsom mTOR (mammalian target of rapamycin) hämmare (t.ex. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin eller neprilysin (NEP)-hämmare (såsom racekadotril). Samtidig användning av ramipril och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade risken för angioödem (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner).


Om angioödem inträffar ska behandlingen med Triatec avbrytas. Akut behandling ska påbörjas omedelbart. Patienten bör läggas in på sjukhus för observation under minst 12 – 24 timmar till dess att symtomen helt har försvunnit.

Intestinalt angioödem har rapporterats hos patienter som behandlats med ACE-hämmare inklusive Triatec (se avsnitt Biverkningar). Dessa patienter uppvisade magsmärtor (med eller utan illamående eller kräkningar).


Anafylaktiska reaktioner vid hyposensibilisering
Sannolikheten för och svårighetsgraden av anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner på insektsgift och andra allergener ökar vid samtidig behandling med ACE-hämmare. Ett tillfälligt utsättande av Triatec innan hyposensibilisering bör övervägas.


Elektrolytmonitorering: Hyperkalemi
Hyperkalemi har observerats hos patienter som behandlas med ACE-hämmare inklusive Triatec. De som riskerar att utveckla hyperkalemi är patienter med nedsatt njurfunktion, ålder (> 70 år), okontrollerad diabetes mellitus, eller patienter som använder kaliumsalter, kaliumsparande diuretika och andra aktiva substanser som ökar plasmakalium, samt tillstånd såsom dehydrering, akut hjärtinkompensation, metabol acidos. Om samtidig behandling med ovan nämnda substanser bedöms lämplig, rekommenderas regelbundna mätningar av serumkalium (se avsnitt Interaktioner).


Elektrolytmonitorering: Hyponatremi

Syndrom av inadekvat ADH-sekretion (SIADH) och efterföljande hyponatremi har observerats hos vissa patienter som behandlas med ramipril. Det rekommenderas att serumnatriumnivåerna kontrolleras regelbundet hos äldre och patienter med de tillstånd som anges ovan.


Neutropeni/agranulocytos
Neutropeni/agranulocytos, samt trombocytopeni och anemi har setts i sällsynta fall, även benmärgsdepression har rapporterats. Kontroll av leukocytstatus rekommenderas för att upptäcka möjlig leukopeni. Tätare kontroller rekommenderas i den initiala fasen av behandlingen samt hos patienter med försämrad njurfunktion, patienter med samtidig bindvävssjukdom (t ex SLE eller skleroderma) eller patienter som behandlas med andra läkemedel som kan orsaka förändringar i blodbilden (se avsnitt Interaktioner och Biverkningar).


Etniska skillnader
ACE-hämmare orsakar angioödem i högre grad hos svarta patienter än hos icke svarta patienter. Liksom andra ACE-hämmare kan ramipril vara mindre effektivt på att sänka blodtrycket hos svarta patienter än hos icke svarta patienter. Detta kan bero på en högre prevalens hypertension med låga renin-nivåer i den svarta hypertensiva patientgruppen.


Hosta
Hosta har rapporterats vid användning av ACE-hämmare. Hostan är vanligen torr, ihållande och försvinner efter avslutande av behandling. Hosta som uppkommit på grund av användning av ACE-hämmare ska tas i beaktande som en differentialdiagnos vid hosta.

Interaktioner

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt Kontraindikationer, Varinngar och försiktighet och Farmakodynamik).


Kontraindicerade kombinationer


Samtidig användning av ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom det ökar risken för angioödem (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Behandling med ramipril får inte påbörjas förrän 36 timmar efter den sista dosen av sakubitril/valsartan. Behandling med sakubitril/valsartan får inte påbörjas förrän 36 timmar efter den sista dosen av Triatec.


Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor såsom högpermeabla dialysmembran eller hemofiltration med vissa högpermeabla membran (t ex polyakrylnitril) och LDL-aferes med dextransulfat pga ökad risk för svåra anafylaktoida reaktioner (se avsnitt Kontraindikationer). Om sådan behandling är nödvändig, bör möjligheten till annan typ av dialysmembran eller annan klass av antihypertensiv behandling tas i beaktande.


Försiktighet vid samtidigt intag


Kaliumsalter, heparin, kaliumsparande diuretika och andra aktiva substanser som ökar plasmakalium (inklusive angiotensinIIhämmare, trimetoprim och i fast doskombination med sulfametoxazol, takrolimus, ciklosporin): Hyperkalemi kan uppträda, därför krävs noggrann kontroll av serumkalium.


Antihypertensiva läkemedel (t ex diuretika) och andra substanser med blodtryckssänkande potential (t ex nitrater, tricykliska antidepressiva, anestetika, akut alkoholintag, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): Förstärkning av risk för hypotension kan förväntas (se avsnitt Dosering för diuretika).


Sympatomimetiska vasopressorer och andra substanser (t ex isoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin) som kan reducera den antihypertensiva effekten av Triatec: Blodtryckskontroll rekommenderas.


Allopurinol, immunsuppressiva läkemedel, kortikosteroider, prokainamid, cytostatika och andra substanser som kan ändra antalet blodceller: Ökad sannolikhet för hematologiska reaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Litiumsalter: ACE-hämmare kan minska utsöndringen av litium, vilket kan leda till litiumtoxicitet. Litiumnivåer måste kontrolleras.


Antidiabetesmedel inklusive insulin: Hypoglykemiska reaktioner kan inträffa. Blodsockerkontroll rekommenderas.


Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och acetylsalicylsyra:

En minskad antihypertensiv effekt av Triatec kan förväntas. Samtidig behandling med ACE-hämmare och NSAID kan även leda till ökad risk för försämrad njurfunktion och ökning av kalemi.


mTOR-hämmare eller vildagliptin: En ökad risk för angioödem är möjlig hos patienter som samtidigt tar läkemedel såsom mTOR-hämmare (t.ex. temsirolimus, everolimus, sirolimus) eller vildagliptin. Försiktighet bör iakttas när behandling inleds (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Neprilysin (NEP)-hämmare: En ökad risk för angioödem har rapporterats vid samtidig användning av ACE-hämmare och NEP-hämmare (neutral endopeptidashämmare) såsom racekadotril (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Sakubitril/valsartan: Samtidig användning av ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom det ökar risken för angioödem.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Triatec rekommenderas inte under graviditetens första trimester (se avsnitt Varningar och försiktighet) och är kontraindicerad under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt Kontraindikationer).


Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.


Behandling med ACE-hämmare/Angiotensin II-receptorblockerar (AIIRA) under andra och tredje trimestern kan inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi) (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Om exponering för ACE-hämmare förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle. Spädbarn vars mödrar har använt ACE-hämmare bör observeras noggrant med avseende på hypotoni, oliguri och hyperkalemi (se också avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

På grund av otillräcklig information angående användning av ramipril vid amning (se avsnitt Farmakokinetik), rekommenderas inte Triatec utan alternativa behandlingar med bättre dokumenterad säkerhetsprofil vid amning är att föredra, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Trafik

Vissa biverkningar (t ex tecken på blodtrycksfall såsom yrsel) kan försämra koncentrations- och reaktionsförmågan och utgör därmed en risk i situationer där dessa förmågor är särskilt viktiga (t ex vid bilkörning eller hantering av maskiner). Detta kan inträffa särskilt i början av behandlingen, eller när byte sker från andra beredningar. Efter den första dosen eller påföljande dosökning är det inte tillrådligt att köra bil eller hantera maskiner på flera timmar.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Ramiprils säkerhetsprofil inkluderar ihållande torrhosta och biverkningar relaterade till hypotension. Allvarliga biverkningar inkluderar angioödem, hyperkalemi, nedsatt njur- eller leverfunktion, pankreatit, svåra hudreaktioner och neutropeni/agranulocytos.


Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:
Mycket vanliga (≥1/10): vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).
Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.Vanliga

Mindre  vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen  känd frekvens

Blodet och lymfsystemet


Eosinofili

Minskat antal vita blodkroppar (inklusive neutropeni eller agranulocytos), minskat antal röda blodkroppar, minskat hemoglobin, minskat antal blodplättar


Benmärgsdepression, pancytopeni, hemolytisk anemi

Immunsystemet

Anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner, ökning i antinukleära antikroppar

Endokrina systemet

Syndrom av inadekvat ADH-sekretion (SIADH)

Metabolism och nutrition

Ökat blodkalium

Anorexi, minskad aptitMinskat blodnatrium

Psykiska störningar


Nedstämdhet, oro, nervositet, rastlöshet, sömnstörningar inklusive somnolens

Förvirring


Uppmärksamhetsstörning

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Svindel, parestesi, ageusi, dysgeusi

Tremor, balansstörning


Cerebral ischemi inklusive ischemisk stroke och transitorisk ischemisk attack, försämring av psykomotorisk förmåga, brännande känsla, parosmi

Ögon


Visuella störningar inklusive dimsyn

KonjunktivitÖron och balansorganFörsämrad hörsel, tinnitusHjärtat


Myokardisk ischemi inklusive angina pectoris eller myokardinfarkt, takykardi, arytmi, palpitationer, perifert ödem
Blodkärl

Hypotension, ortostatiskt blodtrycksfall, synkope

Blodvallningar

Vaskulär stenos, hypoperfusion, vaskulit


Raynauds fenomen

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rethosta, bronkit, sinusit, dyspne

Bronkospasm inklusive försämrad astma, täppt näsa
Magtarmkanalen

Gastrointestinal inflammation, matsmältningsbesvär, bukobehag, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar

Pankreatit (mycket sällsynta fall av dödlig utgång har rapporterats med ACE-hämmare), ökade pankreasenzymer, angioödem i tunntarmen, övre magsmärta inklusive gastrit, förstoppning, muntorrhet

Glossit


Aftös stomatit

Lever och gallvägar


Ökning av leverenzymer och/eller konjugerat bilirubin

Kolestatisk gulsot, hepatocellulär skada


Akut leversvikt, kolestatisk eller cytolytisk hepatit (fatal utgång har varit mycket sällsynt)

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag, särskilt makulopapulära

Angioödem; i mycket sällsynta fall kan obstruktion i luftvägarna pga angioödem få en dödlig utgång,

pruritus, hyperhidros

Exfoliativ dermatit, urtikaria, onkolys,

Ljuskänslig-hetsreaktion

Toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, pemfigus, förvärrad psoriasis, psoriasiform dermatit, pemfigoida eller lichenoida exantem och enantem, alopeci

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Muskelspasmer, myalgi

Artralgi
Njurar och urinvägar


Nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, ökad urinproduktion, förvärring av tidigare proteinuri, ökning av blodurea och blodkreatinin
Reproduktionsorgan och bröstkörtel


Övergående erektil impotens, minskat libidoGynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärta, trötthet

Pyrexi

Asteni
Pediatrisk population

Säkerheten av ramipril har kontrollerats på 325 barn och ungdomar, i åldrarna 2-16 år, i 2 kliniska studier. Karaktären och svårigheten av biverkningarna liknar de hos vuxna men frekvensen av följande biverkningar är högre hos barn:


Takykardi, nästäppa, rinit ”vanligt” (dvs ≥1/100 till <1/10) i pediatrisk population medan det är ”mindre vanligt” (dvs ≥1/1 000 till < 1/100) i vuxen population.


Konjunktivit ”vanligt” (dvs ≥1/100 till <1/10) i pediatrisk population medan det är ”sällsynt” (dvs ≥1/10 000 till <1/1 000) i vuxen population.


Tremor och urtikaria ”mindre vanligt” (dvs ≥1/1 000 till <1/100) i pediatrisk population medan det är ”sällsynt” (dvs ≥1/10 000 till <1/1 000) i vuxen population.


Den sammantagna säkerhetsprofilen för ramipril hos pediatriska patienter skiljer sig inte signifikant från säkerhetsprofilen hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Symtom associerade med överdosering av ACE-hämmare kan innefatta häftig perifer vasodilatation (med uttalad hypotension, chock), bradykardi, störningar i elektrolytbalansen samt njursvikt.


Behandling

Patienten bör monitoreras noggrant och behandlingen ska vara symtomatisk och stödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar primär avgiftning (magsköljning, administrering av adsorberande medel) och åtgärder för att återställa hemodynamisk stabilitet, inkluderande administrering av alfa-1-adrenerga agonister eller angiotensin-II (angiotensinamid). Ramiprilat, den aktiva metaboliten av ramipril, extraheras mycket lite från blodet via hemodialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ramiprilat, den aktiva metaboliten av prodrugen ramipril, hämmar enzymet dipeptidylkarboxipeptidas I (synonym: angiotensin-converting enzyme; kininas II). I plasma och vävnad katalyserar det här enzymet omvandlingen av angiotensin I till den aktiva vasokonstriktor-substansen angiotensin II, liksom det katalyserar nedbrytningen av den aktiva vasodilatorn bradykinin. Minskad angiotensin-II-bildning och hämning av bradykinin-nedbrytning leder till vasodilatering. Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning av aldosteron-sekretion.
Det genomsnittliga svaret på monoterapi med ACE-hämmare var lägre hos svarta (afrokaribiska) hypertensiva patienter (vanligtvis en hypertensiv population med lågt renin) än hos icke svarta patienter.


Farmakodynamiska effekter

Antihypertensiv effekt:
Administrering av ramipril minskar det perifera kärlmotståndet. Generellt är det inte några större förändringar av det renala plasmaflödet eller glomerulär filtrationshastighet. Administrering av ramipril till hypertoniker medför en blodtryckssänkning i liggande och stående ställning utan en kompensatorisk ökning av hjärtfrekvensen. Hos de flesta patienter ses den blodtryckssänkande effekten av en engångsdos inom 1-2 timmar efter oral administrering. Maximal effekt av en engångsdos erhålls vanligtvis efter 3-6 timmar efter oral administrering. Durationen av den antihypertensiva effekten av en engångsdos är vanligtvis 24 timmar.
Den maximala antihypertensiva effekten av ramipril vid fortsatt behandling visar sig oftast efter 3 till 4 veckor. Det har visats att den antihypertensiva effekten bibehålls under långtidsterapi som varar i 2 år.
Abrupt utsättande av ramipril orsakar inte en snabb och häftig ökning av blodtrycket.


Hjärtsvikt:
Som tillägg till konventionell behandling med diuretika och eventuellt hjärtglykosider, har ramipril visat sig vara effektivt hos patienter med New York Heart Association klass II-IV. Läkemedlet har gynnsamma effekter på hjärthemodynamik (minskar vänster och höger kammarfyllnadstryck, minskar totalt perifert kärlmotstånd, ökar hjärtminutvolymen och förbättrar hjärtindex).
Det minskade även neuroendokrin aktivering.


Klinisk effekt och säkerhet

Kardiovaskulär prevention/Nefroprotektion

I en preventiv placebokontrollerad studie (HOPE-studien), gavs ramipril som tillägg till standardterapi till mer än 9200 patienter. Patienter med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom till följd av antingen aterotrombotisk kardiovaskulär sjukdom (kranskärlssjukdom, stroke eller perifer vaskulär sjukdom i anamnesen) eller diabetes mellitus med minst en ytterligare riskfaktor (dokumenterad mikroalbuminuri, hypertoni, förhöjt totalkolesterol, sänkt HDL-kolesterol eller cigarettrökning) inkluderades i studien.
Studien visade att ramipril statistiskt signifikant minskar incidensen av hjärtinfarkt, kardiovaskulär död och stroke, ensamt eller i kombination (primärt kombinerade händelser).

HOPE-studien: Huvudsakliga resultat

 

Ramipril

Placebo

Relativ risk

(95% konfidensintervall)

p-värde

 

%

%

Alla patienter

n=4645

N=4652

  

Primära kombinerade händelser

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Hjärtinfarkt

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Kardiovaskulär död

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Stroke

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

     

Sekundära end-points

    

Död oavsett orsak

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Behov av revaskularisering

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Sjukhus­inläggning pga instabil angina

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Sjukhusinläggning pga hjärtsvikt

3,2

3,5

0,88 (0,7-1,10)

0,25

Komplikationer relaterade till diabetes

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03


MICRO-HOPE-studien, en fördefinierad substudie från HOPE, undersökte effekterna av tillägg av ramipril 10 mg till nuvarande behandlingsregim jämfört med placebo hos 3577 patienter 55 år eller äldre (utan någon övre åldersgräns), med en majoritet med typ-2-diabetes (och minst en ytterligare kardiovaskulär riskfaktor), normotensiva eller hypertensiva.


Den primära analysen visade att 117 (6,5%) av deltagarna som fick ramipril och 149 (8,4%) som fick placebo utvecklade manifest nefropati, vilket motsvarar ett RRR på 24 % ; 95 % KI [3-40], p=0,027.


REIN-studien, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper syftade till att utvärdera effekten av ramiprilbehandling på försämringstakten av glomerulär filtrationshastighet (GFR) hos 352 normotensiva eller hypertensiva patienter (18-70 år) som led av mild (genomsnittlig urinproteinutsöndring >1 och <3 g/24 timmar) eller svår proteinuri (≥ 3 g/24 timmar) p g a kronisk icke-diabetisk nefropati. Båda subgrupperna stratifierades prospektivt.


Studien avbröts i förtid hos patienter med den svåraste formen av proteinuri eftersom en överväldigande nytta sågs i ramiprilgruppen. Huvudanalysen av den här subgruppen visade att medeltakten av GFR-försämring per månad var lägre med ramipril än med placebo; -0,54 (0,66) jämfört med -0,88 (1,03) ml/min/månad, p=0,038. Skillnaden mellan grupperna var alltså 0,34 [0,03-0,65] per månad och ungefär 4 ml/min/år; 23,1 % av patienterna i ramipril-gruppen nådde det sekundära kombinerade effektmåttet att dubbla serumkreatininkoncentrationen från studiestart och/eller terminal njursjukdom (ESRD) (behov av dialys eller njurtransplantation) jämfört med 45,5% i placebogruppen (p=0,02).


Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen.


Sekundär prevention efter akut hjärtinfarkt

AIRE-studien inkluderade mer än 2000 patienter med övergående/ihållande kliniska tecken på hjärtsvikt efter dokumenterad hjärtinfarkt. Ramiprilbehandlingen påbörjades 3 till 10 dagar efter den akuta hjärtinfarkten. Studien visade att efter en uppföljningstid på i medeltal 15 månader var mortaliteten hos ramiprilbehandlade patienter 16,9 % och hos placebobehandlade patienter 22,6 %. Detta innebär en absolut mortalitetsreduktion på 5,7 % och en relativ riskreduktion på 27 % (95 % KI [11-40 %]).


Pediatrisk population

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad klinisk studie innefattande 244 pediatriska patienter med hypertension (73 % primär hypertension), i åldrarna 6-16 år, fick patienterna ramipril. Ramipril gavs utifrån barnens kroppsvikt antingen i låg dos, medeldos eller hög dos för att uppnå plasmakoncentrationer av ramiprilat motsvarande vuxen-dos-intervall om 1,25 mg, 5 mg och 20 mg.
I slutet på den fjärde veckan var ramipril ineffektivt med avseende på endpoint - sänkt systoliskt blodtryck, däremot sänktes diastoliskt blodtryck vid högsta dos. Både medel- och höga doser av ramipril visade en signifikant sänkning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck hos barn med bekräftad hypertension.


Denna effekt sågs inte i en 4 veckors dosökande, randomiserad, dubbel-blind utsättningsstudie på 218 pediatriska patienter i åldrarna 6–16 år (75 % primär hypertension), där både diastoliskt och systoliskt blodtryck uppvisade modest ”rebound” men ej statistiskt signifikant tillbakagång till baseline när samtliga tre dosnivåer (låg dos (0,625–2,5 mg), medeldos (2,5–10 mg) eller hög dos (5 mg–20 mg), baserade på vikt, testades. Ramipril hade ingen linjär dos-respons i den pediatriska population som studerades.

Farmakokinetik

Absorption

Ramipril absorberas snabbt från mag-tarmkanalen efter oral administrering; maximala plasmakoncentrationer av ramipril nås inom en timme. Baserat på urinmätning är absorptionen minst 56 % och påverkas inte signifikant av föda i mag-tarmkanalen. Biotillgängligheten av den aktiva metaboliten ramiprilat efter oral administrering av 2,5 mg respektive 5 mg ramipril är 45 %.


Maximala plasmakoncentrationer av ramiprilat, ramiprils enda aktiva metabolit, nås efter 2-4 timmar efter intag av ramipril. Vid dosering en gång dagligen med vanliga doser av ramipril nås steady state-koncentrationer av ramiprilat i plasma ungefär på den fjärde behandlingsdagen.


Distribution

Plasmaproteinbindningsgraden för ramipril är ungefär 73 % och för ramiprilat ungefär 56 %.


Biotransformation

Ramipril metaboliseras nästan fullständigt till ramiprilat, och till diketopiperazin-ester, diketopiperazin-syra, samt glukuroniderna av ramipril och ramiprilat.


Elimination

Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna.
Plasmakoncentrationer av ramiprilat minskar polyfasiskt. På grund av dess potenta, mättnadsbara bindning till ACE och långsamma dissociation från enzymet, uppvisar ramiprilat en förlängd terminal eliminationsfas vid väldigt låga plasmakoncentrationer.
Efter multipla doser ramipril administrerade en gång dagligen var den effektiva halveringstiden för ramiprilat-koncentrationer 13-17 timmar för doserna på 5-10 mg och längre för de lägre doserna på 1,25-2,5 mg. Den här skillnaden beror på enzymets mättningsbara kapacitet att binda ramiprilat.

Patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering)
Renal utsöndring av ramiprilat är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt ramiprilat-clearance är proportionellt relaterat till kreatinin-clearance. Detta ger en ökning av plasmakoncentrationen av ramiprilat, vilken minskar mer långsamt än hos patienter med normal njurfunktion.


Patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering)
Hos patienter med nedsatt leverfunktion var metaboliseringen av ramipril till ramiprilat förlångsammad, på grund av minskad aktivitet hos lever-esteraser, och plasmanivåerna av ramipril hos dessa patienter var ökade. Maximala koncentrationer av ramiprilat hos dessa patienter skiljer sig dock inte från de som ses hos patienter med normal leverfunktion.


Amning
En peroral singeldos ramipril gav ingen detekterbar nivå av ramipril och dess metabolit i bröstmjölken. Effekten av multipla doser är dock inte känd.


Pediatrisk population
Ramiprils farmakokinetiska profil studerades på 30 pediatriska hypertensiva patienter, i åldrarna 2-16 år och med en vikt >10 kg. Ramipril metaboliserades snabbt och i stor utsträckning till ramiprilat efter doser om 0,05 till 0,2 mg/kg. Den maximala koncentrationen av ramiprilat i plasma påträffas inom 2-3 timmar.


Clearance för ramiprilat är starkt korrelerat med kroppsviktens log-värde (p<0,01) liksom till dosen (p <0,001). Clearance och distributionsvolym ökade med stigande barnålder inom varje dosgrupp. Dosen om 0,05 mg/kg till barn uppnådde exponeringsnivåer jämförbara med dem för vuxna behandlade med ramipril 5 g. Dosen om 0,2 mg/kg till barn resulterade i exponeringsnivåer högre än den maximalt rekommenderade dosen på 10 mg per dag till vuxna.

Prekliniska uppgifter

Oral administrering av ramipril har inte uppvisat akut toxicitet hos gnagare och hundar. Studier med kronisk oral administrering har gjorts på råttor, hundar och apor. Indikationer på plasmaelektrolyt-skiften och förändringar i blodbilden har setts hos 3 arter. Som ett uttryck på ramiprils farmakodynamiska aktivitet har en uttalad förstoring av den juxtaglomerulära apparaten noterats hos hund och apa vid dagliga doser på 250 mg/kg/dag.
Råttor, hundar och apor tolererade dagliga doser på 2, 2,5 respektive 8 mg/kg/dag utan skadliga effekter. Irreversibel njurskada har kunnat observeras på mycket unga råttor som fått ramipril i singeldos.
Reproduktionstoxikologi-studier på råtta, kanin och apa påvisade inte några teratogena egenskaper.
Fertiliteten försämrades inte varken hos han- eller honråttor.
Administrering av ramipril till honråttor under dräktighet och digivning gav upphov till irreversibel njurskada (dilatering av njurbäckenet) hos avkomman vid dagliga doser på 50 mg/kg kroppsvikt eller högre.
Omfattande mutagenicitetstestning med flera olika testsystem har inte givit någon indikation på att ramipril har mutagena eller genotoxiska egenskaper.

Innehåll

2,5 mg, 5 mg respektive 10 mg ramipril, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natrium­stearyl­fumarat. 2,5 mg innehåller även: gul järnoxid (E 172). 5 mg innehåller även: röd järnoxid (E 172).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ramipril

Miljörisk: Användning av ramipril har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Ramipril är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Ramipril har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

*Ramipril is a prodrug. Since all data referenced is for the prodrug ramipril, this risk assessment is for the prodrug and not the active metabolite, ramiprilat.


Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.0375 µg/L


Where:

A = 250.1010 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green algae, Desmodesmus subspicatus:

EC50 72 h (biomass) > 100 000 μg/l

EC50 72 h (growth inhibition): >100 000 μg/l

(Protocol: OECD 201)

(Ref II)


Water flea, Daphnia magna:

EC50 48 h (acute immobilization) > 100 000 μg/l

(Protocol: OECD 202 )

(Ref III)


Zebrafish, Brachydanio rerio:

LC50 96 h (mortality) > 100 000 μg/l

(Protocol: OECD 203)

(Ref IV)


Other ecotoxicity data:

PNEC = 100 000/1000 = 100 μg/l.


The PNEC (μg/L) was calculated using results from the most sensitive acute toxicity endpoint and an assessment factor of 1000 (at least one short-term L(E)C50 from each of three trophic levels). Green algae, daphnia and fish were equally sensitive, all with an E(L)C50 above 100 000 μg/l .


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0375/100 = 0.000375

PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase: “Use of ramipril has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready biodegradability:

Test results showed 20 to 50 % degradation in 28 days.

(Protocol: OECD 301A; method of analysis DOC decrease)

(Ref V)


Justification of chosen degradation phrase:

Ramipril failed to pass the ready degradation test according to OECD criteria, hence "Ramipril is potentially persistent"


Bioaccumulation

The substance has a low potential to bioaccumulation, as indicated by a calculated log Kow of 3.77 (Hansch Leo method) (Ref VI).


Excretion

After oral administration, cleavage (primarily in the liver) of the ester group converts ramipril to its active di-acid metabolite, ramiprilat. Other metabolites identified are the diketopiperazine ester, the diketopiperazine acid, and the glucuronides of ramipril and ramiprilat, all of which are inactive. About 60% of the parent drug and its metabolites are eliminated in the urine, and about 40% is found in the feces. The absolute bioavailabilities of ramipril and ramiprilat were 28% and 44%, respectively, when 5 mg of oral ramipril was compared with the same dose of ramipril given intravenously. Less than 2% of the administered dose is recovered in urine as unchanged ramipril. (Ref VI)


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

 2. Internal report, Aventis Pharma Deutschland: Growth Inhibition Test with Fresh Water Algae (Desmodesmus subspicatis). OECD 201. Report # PT02-0045, July 2002.

 3. Internal report, Aventis Pharma Deutschland Acute Toxicity Study on Daphnia. OECD 202. Report # PT02-0044, June 2002.

 4. Internal report, Hoechst: Acute Toxicity Study on Zebra Fish. OECD 203. Report # 94.0289, July 1994.

 5. Internal report, Hoechst: Study of Biodegradability of Ramipril, OECD 301B. Report # 94-0057-41, October 1994.

 6. Ramipril Safety Data Sheet: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, February 2012.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Triatec 2,5 mg, 5 mg och 10 mg kan delas i lika stora halvor.

Förpackningsinformation

Tablett 2,5 mg gulskiftande till gul, avlång med brytskåra, övre stämpel 2,5 och företagslogo, lägre stämpel HMR och 2,5.
100 x 1 tablett(er) blister, 150:99, F
28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 5 mg blekt röd, avlång med brytskåra, övre stämpel 5 och företagslogo, lägre stämpel HMP och 5.
100 x 1 tablett(er) blister, 214:49, F
28 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
500 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 10 mg vit till nästan vit, avlång med brytskåra, övre stämpel HMO/HMO.
98 tablett(er) blister, 128:40, F

Hitta direkt i texten
Av