Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Iopidine

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 10 mg/ml
(Lösning, blekgul eller något ljusare)

För förebyggande av intraokulär tryckstegring efter laserbehandling i ögats främre segment

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-18.

Indikationer

För förebyggande av postoperativa intraokulärtrycksstegringar efter laserbehandling i ögats främre segment.

Kontraindikationer

Behandling med monoaminoxidashämmare. Överkänslighet mot den aktiva substansen (klonidin eller apraklonidin) eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna, inklusive äldre

En droppe i det öga som skall opereras, en timme före planerad laserbehandling. Ytterligare en droppe omedelbart efter ingreppet.


Pediatrisk population

Inga kliniska studier har genomförts för att fastställa säkerhet och effektivitet hos barn. Iopidine rekommenderas därför inte för användning till barn, särskilt inte till barn under 6 månaders ålder på grund av risk för allvarliga systembiverkningar (se Varningar och försiktighet och Överdosering).


Nedsatt lever- och njurfunktion

Säkerhet och effekt för Iopidine ögondroppar för patienter med nedsatt lever- och njurfunktion har inte fastställts.

Inga speciella överväganden förväntas för patienter med nedsatt lever- och njurfunktion eftersom den systemiska exponeringen är väldigt låg efter ordinerat okulär dos.


Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.


Slutande av ögonen och nasolakrimal ocklusion i 2 minuter efter administrering rekommenderas. Det kan minska den systemiska absorptionen av läkemedel, som tillförs via ögonen och minska de systemiska biverkningar.


Om mer än ett topikalt ögonpreparat används måste de administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Varningar och försiktighet

Reaktioner inkluderande letargi, bradykardi och en reducerad syremättnad har rapporterats hos nyfödda och barn under 6 månaders ålder då apraklonidin använts vid diagnos av Horners syndrome eller som behandling av kongenitalt glaukom.


Försiktighet måste iakttas när det gäller patienter med okontrollerad hjärt-kärlsjukdom, inklusive okontrollerad hypertoni och patienter med svår kranskärlsinsufficiens, nyligen inträffad hjärtinfarkt, cerebrovaskulär sjukdom, Raynauds sjukdom eller Bürgers sjukdom, speciellt vid långtidsanvändning av Iopidine 10 mg/ml. Risken för en vasovagal attack måste beaktas och försiktighet måste iakttas när det gäller patienter med sådana episoder i anamnesen.


Iopidine sänker det intraokulära trycket kraftigt. Patienter som utvecklar en alltför kraftig sänkning av det intraokulära trycket måste övervakas noga.


Pediatrisk population

Iopidine rekommenderas inte för användning till barn; i synnerhet inte till spädbarn under 6 månaders ålder, på grund av risken för allvarliga systemiska biverkningar som kan uppkomma även med en engångsdos (se Biverkningar och Överdosering).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Iopidine är kontraindicerat till patienter som behandlas med monoaminoxidashämmare (se Kontraindikationer).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av apraklonidin i gravida kvinnor. Djurstudier har visat embryocidala effekter hos kaniner. Iopidine rekommenderas inte under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om apraklonidin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Iopidine.

Fertilitet

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av topikal okulär administrering av Iopidine på fertilitet hos män och kvinnor. Ingen effekt på fertilitet har observerats hos råttor efter oral administrering av apraklonidin.

Trafik

Iopidine har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Denna typ av läkemedel kan orsaka sömnighet och yrsel. Om något av detta uppstår ska patienten inte framföra fordon eller använda verktyg eller maskiner.


Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Om dimsyn eller andra synstörningar uppkommer efter instillation måste patienten vänta tills synen klarnar innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar var den vanligaste biverkningen muntorrhet, vilket uppkom hos 5,6 % av patienterna. Övriga vanliga biverkningar innefattade retraherat ögonlock och mydriasis, vilka uppkom hos cirka 3 till 4 % av patienterna. Alla övriga biverkningar uppkom hos färre än 2 % av patienterna.


Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Nedanstående biverkningar är klassificerade enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna enligt fallande allvarlighetsgrad. Biverkningarna erhölls under kliniska prövningar.

Klassificering av organsystem

Term som rekommenderas av MedDRA

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: dysgeusi

Mindre vanliga: presynkope, postural yrsel, huvudvärk

Ögon

Vanliga: mydriasis, retraherat ögonlock, konjunktival vaskulär sjukdom, ögontorrhet, okulär hyperemi, främmandekroppskänsla i ögonen, ögonallergi, ögonsmärta

Mindre vanliga: punktuell keratit, dimsyn, ögonklåda, obehag i ögonen, ögonirritation

Hjärtat

Mindre vanliga: oregelbundna hjärtslag

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: torrhet i näsan

Magtarmkanalen

Vanliga: muntorrhet

Mindre vanliga: illamående

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: trötthet

Ytterligare biverkningar (korttidsanvändning av Iopidine 10 mg/ml) som har identifierats vid övervakning efter godkännandet för försäljning presenteras nedan. Frekvenser kan inte beräknas från tillgängliga data.

Klassificering av organsystem

Term som rekommenderas av MedDRA

Immunsystemet

överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

synkope

Hjärtat

bradykardi

Blodkärl

hypertoni, hypotoni

Pediatrisk population

Iopidine rekommenderas inte för användning till barn; särskilt inte spädbarn under 6 månaders ålder. Reaktioner inkluderande letargi, bradykardi och en reducerad syremättnad har rapporterats hos nyfödda och barn under 1 års ålder även när endast en engångsdos av apraklonidin administrerades (se Kontraindikationer och Överdosering).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Med utgångspunkt från tillgängliga uppgifter om överdosering med den orala formen av klonidin kan symtom på apraklonidintoxicitet omfatta hypotoni, letargi, somnolens, bradykardi, hypoventilering och krampanfall, särskilt hos barn.

Liknande tecken har rapporterats efter administrering av apraklonidin 10 mg/ml till spädbarn under 6 månaders ålder.


Behandlingen av en oral överdos innefattar stödjande och symtominriktad terapi. En överdos av Iopidine i ögat kan spolas bort med ljummet vatten.

Farmakodynamik

Apraklonidin är en selektiv alfa-2-adrenerg agonist utan signifikant membranstabiliserande (lokalanestetisk) effekt. Vid instillation i ögat sänker apraklonidin det intraokulära trycket. Den exakta verkningsmekanismen är inte helt känd, men den trycksänkande effekten torde huvudsakligen bero på en minskad kammarvattenproduktion.

Effekten sätter vanligen in ca 1 timme efter instillation i ögat och maximal trycksänkning erhålles efter ca 3–5 timmar efter tillförsel av en droppe.

Farmakokinetik

Efter topikal okulär administrering av apraklonidin hos kanin uppnåddes maximal koncentration efter två timmar i kammarvatten, iris, ciliarkropp och lins. Kornea uppvisade den högsta koncentrationen och nådde maximal koncentration snabbast (efter 20 minuter). Vävnadsdistributionen av apraklonidin från högsta till lägsta koncentration i motsvarande mikrogram per gram vävnad var kornea, iris/ciliarkropp, kammarvatten, lins och glaskropp. Halveringstiden för apraklonidin från kammarvattnet bestämdes till cirka två timmar.


Plasmakoncentrationen av apraklonidin efter bilateral topikal okulär administrering av 0,5 % Iopidine tre gånger dagligen i 10 dagar hos friska, frivilliga försökspersoner gav en plasmakoncentration för och efter dosering på 0,5 respektive 0,9 ng/ml. Steady state koncentration uppnåddes efter fem dagars dosering. Läkemedlets halveringstid beräknades till cirka åtta timmar.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Lokal okulär administration av 0,5 %, 1 % och 1,5 % (2 droppar tre gånger dagligen) apraklonidinlösning för ögon till kanin i en månad framkallade minimal till måttlig konjunktival kongestion och nedsatt pupillsvar, vilket tillskrevs apraklonidins farmakologiska verkan. Minimal till måttlig konjunktival utsöndring observerades sporadiskt under studien i alla behandlings- och kontrollgrupper. Minimal hornhinnegrumling sågs sporadiskt endast vid den högsta koncentration som utvärderades (1,5 %). Inga tecken på systemisk toxicitet observerades under studien, som varade i 1 månad.


Reproduktions- och fertilitetsstudier på råttor visade inte på några negativa effekter på fertiliteten hos hanar eller honor vid en oral dos som var 20 gånger större än den rekommenderade dosen för människa på 0,5 % Iopidine ögondroppar.

Studier på råtta och kanin visade inte någon teratogen effekt. Embryotoxicitet observerades när djuren doserades oralt med 120 gånger den föreslagna behandlingen med Iopidine för människa. En peri- och postnatal toxicitetsstudie på råttor visade en viss minskad överlevnad av ungar när djuren fick en oral dos som var 10 gånger större än den rekommenderade dosen för människa på 0,5 % Iopidine ögondroppar. Ungarnas utveckling och reproduktionsförmåga påverkades inte vid de högsta orala doserna av apraklonidin som utvärderades i den peri-/postnatala studien (10 gånger större än den rekommenderade dosen för ögon för människa).


Inga läkemedelsrelaterade oftalmiska eller systemiska fynd observerades vid topikal okulär administrering av apraklonidinhydrokloridlösningar på 0,5 %, 1 % och 1,5 % till apor tre gånger dagligen under ett år.


En utvärdering av sensibiliseringspotentialen hos marsvin visade att apraklonidinhydroklorid är måttligt sensibiliserande.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller apraklonidinhydroklorid motsvarande apraklonidin 10 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumacetat

Natriumklorid

Saltsyra och/eller natriumhydroxid

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Apraklonidin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av apraklonidin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att apraklonidin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Apraklonidin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.29 kg * 100

PEC = 0.0000435 μg/L

Where:

A = 0.29 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of apraklonidin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of apraklonidin cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = -1.075 (method unknown) (Alcon Technical Report No. 028:33700:0487)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As log Kow < 4, the following statement is used for apraklonidin: ‘Apraklonidin has low potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

The metabolism and excretion of apraclonidine following topical administration is unknown.


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, apraklonidin cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains significantly below the trigger level for a bioaccumulative substance.

References

-ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

Alcon Technical Report No. 028:33700:0487  


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.

Endast för engångsbruk. Kasta endosbehållaren omedelbart efter användande.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 10 mg/ml Lösning, blekgul eller något ljusare
12 x 2 x 0,25 milliliter endosbehållare, 632:84, F
12 x 2 x 0,1 milliliter endosbehållare, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av