FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alutard SQ Getinggift

ALK Nordic

Injektionsvätska, suspension Styrkeserie
(Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.)

Depotpreparat för allergenspecifik immunterapi vid IgE-medierade allergiska sjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: V01AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ALK Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Alutard SQ Getinggift injektionsvätska, suspension 100000 SQ-E/ml och Styrkeserie

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-12-10.

Indikationer

Allergen immunterapi för patienter med anamnes på generaliserade och/eller systemiska IgE-medierade allergiska reaktioner orsakade av sensibilisering mot getinggift (Vespula spp.), bekräftade med hudpricktest och/eller intradermaltest och/eller specifikt IgE-test.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Patienter med aktiva eller dåligt kontrollerade systemiska autoimmuna sjukdomar och immundefekter.

 • Patienter med sjukdomar eller tillstånd där en inducerad anafylaktisk reaktion innebär en oacceptabel risk såsom svår hjärt-kärlsjukdom.

 • Astmapatienter med risk för exacerbation och/eller med otillräcklig symtomkontroll definierad som; utebliven symtomkontroll inom föregående fyra veckor (t.ex. ökade symtom dagtid, nattliga uppvaknanden, ökade medicineringsbehov, begränsningar i aktiviteter).

Dosering

Behandling med Alutard SQ Getinggift ska utföras under övervakning av läkare med erfarenhet av specifik immunterapi. Efter varje injektion ska patienten observeras i minst 30 minuter.

Dosering

Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfas och underhållsfas. Målet är att öka dosen stegvis tills högsta tolererbara underhållsdos är nådd. Den högsta rekommenderade underhållsdosen är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml (flaska 4). Doseringen av Alutard SQ Getinggift ska alltid baseras på den allergiska sjukdomshistorien och patientens känslighet mot det aktuella allergenet (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Uppdoseringsfas:

Rekommendationer för uppdosering finns i tabell 2, 3 och 4. Rekommendationerna ska betraktas som vägledande. Patienten ska informeras om att lokala och generaliserade reaktioner kan uppkomma under uppdoseringsfasen (se avsnitt Biverkningar). Valet av uppdoseringsschema beror på patientens känslighet, då risken att utveckla allergiska reaktioner minskar vid långsam uppdosering.


Tabell 2: 7-veckors uppdoseringsschema (kluster) som rekommenderas i de fall där det finns behov av snabbare skydd.

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,1

10

2

1 000


2

0,1

100

3

10 000


3

0,1

1 000


10 000

2

4

0,2

2 000


10 000


5

0,2

2 000


10 000

3

6

0,5

5 000


10 000


7

0,5

5 000

4

100 000

4

8

0,2

20 000


100 000

5

9

0,4

40 000


100 000

6

10

0,6

60 000


100 000

7

11

1,0

100 000

Tabell 3: 15-veckors uppdoseringsschema (konventionell) som är lämplig för flertalet patienter.

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,2

20


100

2

2

0,4

40


100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200


1 000

5

5

0,4

400


1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,2

2 000


10 000

8

8

0,4

4 000


10 000

9

9

0,8

8 000

4

100 000

10

10

0,1

10 000


100 000

11

11

0,2

20 000


100 000

12

12

0,4

40 000


100 000

13

13

0,6

60 000


100 000

14

14

0,8

80 000


100 000

15

15

1,0

100 000

Tabell 4: 25-veckors uppdoseringsschema (förlängd konventionell) som rekommenderas för känsliga patienter.

Flaska

nr

Styrka

SQ-E/ml

Vecka

nr

Injektion

nr

Volym

ml

Dosering

SQ-E

1

100

1

1

0,2

20


100

2

2

0,4

40


100

3

3

0,8

80

2

1 000

4

4

0,2

200


1 000

5

5

0,4

400


1 000

6

6

0,8

800

3

10 000

7

7

0,1

1 000


10 000

8

8

0,2

2 000


10 000

9

9

0,3

3 000


10 000

10

10

0,4

4 000


10 000

11

11

0,5

5 000


10 000

12

12

0,6

6 000


10 000

13

13

0,7

7 000


10 000

14

14

0,8

8 000


10 000

15

15

0,9

9 000

4

100 000

16

16

0,1

10 000


100 000

17

17

0,2

20 000


100 000

18

18

0,3

30 000


100 000

19

19

0,4

40 000


100 000

20

20

0,5

50 000


100 000

21

21

0,6

60 000


100 000

22

22

0,7

70 000


100 000

23

23

0,8

80 000


100 000

24

24

0,9

90 000


100 000

25

25

1,0

100 000

Underhållsfas:

När underhållsdosen uppnåtts sker en stegvis ökning av intervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas från 1 till 2, 4 och 6 till 8 veckor. Därefter ges underhållsdosen var 6:e – 8:e vecka. Underhållsbehandlingen pågår under 3-5 år.


Om det uppstår svåra allergiska reaktioner under uppdoseringsfasen är det möjligt att den högsta rekommenderade dosen 100 000 SQ-E inte uppnås. En lägre dos ska då ses som den maximala tolererbara dosen för patienten och den blir då underhållsdosen.


Alutard SQ Getinggift är inte utbytbar mot andra immunterapiprodukter innehållande insektsgift, men om Aquagen SQ Getinggift eller Pharmalgen Geting (tillverkat av ALK) finns tillgängligt på marknaden, kan det användas i uppdoseringsfasen innan byte görs till Alutard SQ Getinggift i underhållsfasen.


Överskridande av tidsintervallet mellan två besök

Om det rekommenderade tidsintervallet mellan två besök har överskridits, ska doseringen av nästföljande injektion hanteras enligt följande rekommendation:


Tabell 5: Överskridet tidsintervall mellan två besök under uppdoseringsfasen

Veckor mellan besöken

Dosering

Upp till 2 veckor

Fortsätt uppdosering enligt tabell 2, 3 eller 4

2 - 3 veckor

Upprepa senaste given dos

3 - 4 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast given dos

4 veckor eller mer

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4

Tabell 6: Överskridet tidsintervall mellan två besök under underhållsfasen

Veckor mellan besöken

Dosering

Upp till 8 veckor

Fortsätt med underhållsdosen

8 - 10 veckor

Reducera dosen till 75 % av senast given dos

10 - 12 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast given dos

12 - 14 veckor

Reducera dosen till 25 % av senast given dos

14 - 16 veckor

Reducera dosen till 10 % av senast given dos

16 veckor eller mer

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4

I händelse av dosreduktion i underhållsfasen, ska patienten noga observeras efter injektionen. Uppdosera sedan enligt rekommendation i tabell 2, 3 eller 4 tills dess att maximal underhållsdos har uppnåtts.


Samtidig behandling med fler än ett allergen

Vid behandling med mer än ett allergen samtidigt bör injektionerna ges på olika ställen på armen. För att kunna värdera eventuella allergiska reaktioner orsakade av det aktuella allergenet rekommenderas att injektionerna ges med 30 minuters mellanrum.


Dosreduktion vid allergiska reaktioner


Dosreduktion vid lokala reaktioner

Om en reaktion på injektionsstället kvarstår i mer än 6 timmar efter injektionen rekommenderas följande dosreducering efter storlek på svullnaden:


Tabell 7: Rekommenderad dosreduktion i händelse av lokala biverkningar

Svullnadens maximala diameter


Rekommenderad dosreduktion

Barn

Vuxna


< 5 cm

< 8 cm

Fortsätt uppdosering enligt schema (tabell 2, 3 eller 4)

5-7 cm

8-12 cm

Upprepa senast given dos

7-12 cm

12-20 cm

Reducera dosen till den som gavs gången före senast given dos

12-17 cm

>20 cm

Reducera dosen till den som gavs två gånger före senast given dos

>17 cm

-

Reducera dosen till den som gavs tre gånger före senast given dos

Dosreduktion vid systemreaktioner

Om en allvarlig systemreaktion (se avsnitt Biverkningar) inträffar efter injektionen, ska behandlingen endast fortsätta efter noggrann övervägning. Om behandlingen fortsätter, ska nästa dos reduceras till 10 % av den dos som utlöste reaktionen.


Den valda reducerade dosen kan delas upp i två doser som ges med 30 minuters intervall. Patienten bör observeras efter injektionerna. Uppdosera sedan enligt rekommendationer i tabell 2, 3 eller 4 tills dess att maximal tolererbar underhållsdos eller 100 000 SQ-E har nåtts.


Äldre population

Ytterligare dosjustering är inte nödvändig för äldre patienter.


Pediatrisk population

Ytterligare dosjustering är inte nödvändig hos barn. Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Administreringssätt

Efter varje injektion ska patienten observeras i minst 30 minuter. På injektionsdagen ska patienten undvika fysisk träning, varma bad och alkohol eftersom dessa bidragande faktorer möjligen kan förstärka en anafylaktisk reaktion.


Alutard SQ Getinggift administreras subkutant. Flaskorna ska långsamt vändas upp och ner 10-20 gånger innan användning. För anvisningar om hantering av Alutard SQ Getinggift före administrering, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Injektionen ges antingen lateralt i överarmens distala del eller dorsalt i underarmens proximala del. Undvik intravaskulär injektion genom att försiktigt aspirera innan injektion. Aspirationen upprepas för varje 0,2 ml under injektionen och injektionen måste ges långsamt. Anafylaxiberedskap ska finnas tillgänglig vid behandling med Alutard SQ Getinggift. Se avsnitt Varningar och försiktighet för varningar och försiktighetsåtgärder i samband med behandling.


Försiktighetsåtgärder i samband med administrering


Injektionen bör skjutas upp:

 • om patienten har feber eller visar andra kliniska tecken på en kronisk eller akut infektion.

 • om patienten har atopisk dermatit som har förvärrats.

 • om patienten har haft en allergisk reaktion inom de närmast föregående 3-4 dagarna.

 • om andra vaccinationer har givits, vänta minst en vecka innan behandling med Alutard SQ Getinggift fortsätter. Andra vaccinationer bör inte ges tidigare än en vecka efter injektion med Alutard SQ Getinggift.

Före injektion:

 • Dubbelkontrollera allergen, koncentration, volym och föregående injektionsdatum (doseringsintervall) före varje injektion.

 • Alutard SQ Getinggift är avsett för subkutan injektion. Intravenös administrering måste undvikas p.g.a. risk för allergiska reaktioner.

 • Allergiska reaktioner (både lokala och systemiska) som inträffade till följd av föregående injektioner måste dokumenteras och doseringen utvärderas med bakgrund av detta.

 • Förbehandling med H1-antihistaminer bör övervägas under uppdoseringsfasen för patienter som får stora lokala reaktioner eller systemiska allergiska reaktioner.

 • Patientens hälso- och allergistatus måste utvärderas så väl som förändringar i medicinering sedan föregående injektion (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

 • Astmastatus, hos patienter med en medicinsk astmahistorik, måste utvärderas före injektion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Efter injektion:

 • Patienten måste informeras om att omedelbart konsultera läkare eller akutmottagning i händelse av en fördröjd svår systemisk reaktion.

 • Patienten måste informeras om att observera lokala och systemiska reaktioner som kan uppstå till följd av injektionen och att rapportera dessa till sin läkare vid nästa besök.

 • Alla allergiska reaktioner (lokala och systemiska) ska dokumenteras innan patienten lämnar kliniken.

Varningar och försiktighet

Svåra systemiska allergiska reaktioner

På grund av risken för allvarliga systemreaktioner måste återupplivningsutrustning och läkemedel finnas omedelbart tillgängliga, inklusive adrenalin för injektion och personal med kunskap om hur det används. Om symtom på en systemreaktion uppkommer, såsom urtikaria, angioödem eller svår astma, ska symtomatisk behandling omedelbart påbörjas (se avsnitt Dosering och Biverkningar).


Hjärt-kärlsjukdom

Patienter med hjärtsjukdom kan löpa en ökad risk i händelse av systemiska allergiska reaktioner. Optimal behandling av grundsjukdomen ska ges till patienter med hjärt-kärlsjukdom innan behandling med Alutard SQ Getinggift påbörjas. I samband med behandling med Alutard SQ Getinggift ska särskild försiktighet iakttas. Se avsnitt Kontraindikationer. Klinisk erfarenhet från behandling med Alutard SQ Getinggift av patienter med hjärtsjukdom är begränsad.


Autoimmuna sjukdomar

Det finns inga kontrollerade studier för hur autoimmuna sjukdomar påverkar behandlingseffekten av allergen immunterapi (AIT), eller för autoimmuna sjukdomar som en predisponerade faktor för svåra biverkningar under AIT. AIT ska endast initieras hos patienter med autoimmuna sjukdomar i sjukdomsremission eller med välinställd behandling. Alutard SQ Getinggift bör därför förskrivas med försiktighet till dessa patienter.


Maligna neoplastiska sjukdomar

Det finns inga kontrollerade studier för hur maligna neoplastiska sjukdomar påverkar behandlingseffekten av AIT, eller för neoplastiska sjukdomar som en predisponerande faktor för svåra biverkningar under immunoterapi med Alutard insektsgift. AIT ska endast initieras när den maligna sjukdomen är stabil. I händelse av försämring ska behandling med Alutard SQ Getinggift avbrytas. Alutard SQ Getinggift skall därför förskrivas med försiktighet till dessa patienter.


Mastocytos

Hos patienter med ökade basalnivåer av serumtryptas och/eller mastocytos kan risken för systemiska allergiska reaktioner och svårighetsgraden av dessa vara förhöjd. Patienter med mastocytos bör därför övervakas noggrant under behandling med Alutard SQ Getinggift. Patienter med mastocytos kan förväntas ha lägre behandlingseffekt jämfört med en insektsgiftsallergisk normalpopulation.


Behandling med ACE-hämmare

Patienter som samtidigt behandlas med ACE-hämmare kan ha en ökad risk att utveckla svåra anafylaktiska reaktioner och bör därför övervakas noggrant under uppdoseringsfasen. Att tillfälligt avbryta behandlingen med ACE-hämmaren (baserat på ACE-hämmarens halveringstid) bör noggrant övervägas i relation till fördelarna med immunterapi för den enskilda patienten. ACE-hämmare kan minska effekten av Alutard SQ Getinggift.


Behandling med MAO-hämmare, COMT-hämmare eller betablockerare

Ett behandlingsalternativ av svåra systemiska allergiska reaktioner är adrenalin. Adrenalinets effekt kan förstärkas hos patienter som behandlas med tricykliska antidepressiva, monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och/eller COMT-hämmare vilket kan få fatala konsekvenser. Effekten av adrenalinet kan minska hos patienter som behandlas med betablockerare. Dessutom kan adrenalinets effekt förvärra en hjärt-kärlsjukdom, t.ex. orsaka en arytmi. Patienter som behandlas med betablockerare bör övervakas noggrant under uppdoseringsfasen.


Astma

Astma är en känd riskfaktor för svåra systemiska allergiska reaktioner. Optimal behandling av grundsjukdomen ska ges till patienter med astma innan behandling med Alutard SQ Getinggift påbörjas. I samband med behandlingen med Alutard SQ Getinggift ska särskild försiktighet iakttas. Patientens astmastatus måste fastställas inför varje injektion (se avsnitt Kontraindikationer). Patienter ska informeras om att omedelbart söka läkarvård om deras astma plötsligt försämras. Klinisk erfarenhet av behandling med Alutard SQ Getinggift hos patienter med astma är begränsad.


Övriga populationer (inklusive patienter med nedsatt njurfunktion)

Eftersom Alutard SQ Getinggift innehåller aluminium finns en teoretisk risk att aluminium kan ansamlas hos patienter med förhöjd risk (dvs. patienter med renal dysfunktion och patienter som samtidigt behandlas med andra aluminiuminnehållande läkemedel (t.ex. antacida)). Detta bör tas i beaktande när behandling med Alutard SQ Getinggift påbörjas.


Pediatrisk population

Särskilt noggrann risk-nyttabedömning krävs vid behandling av barn under 5 år. För barn ≥5 år finns begränsade kliniska effektdata, säkerhetsdata visar ingen högre risk än hos vuxna. En risk-nyttabedömning rekommenderas även för behandling av barn ≥5 år.

Samtidig behandling med andra AIT

Det finns ingen klinisk erfarenhet av samtidig behandling med andra typer av allergen immunterapi.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga humana interaktionsstudier har utförts och inga potentiella läkemedelsinteraktioner har identifierats från någon källa. Samtidig behandling med symtomlindrande antiallergiska läkemedel, t.ex. antihistaminer, kortikosteroider och mastcellsstabilisatorer, kan öka patientens toleranströskel vid immunterapi. Detta bör beaktas vid utsättning av sådana läkemedel.


För information gällande samtidig användning av ACE-hämmare, MAO-hämmare, COMT-hämmare, beta-blockerare och antacida, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet 

Klinisk erfarenhet från användande av Alutard SQ Getinggift hos gravida kvinnor saknas. Uppdoseringsbehandling ska därför inte påbörjas under graviditet. Om patienten blir gravid under pågående underhållsbehandling kan underhållsbehandlingen fortsätta efter noggrann bedömning av patientens allmäntillstånd och reaktioner på tidigare injektioner med Alutard SQ Getinggift.

Amning 

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Alutard SQ Getinggift under amning. Inga effekter på det ammande barnet kan förväntas.

Fertilitet

Det finns ingen klinisk data beträffande fertilitet vid användning av Alutard SQ Getinggift.

Trafik

Alutard SQ Getinggift kan i vissa fall påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner på grund av biverkningen vertigo.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Reaktioner till följd av behandling med Alutard SQ Getinggift uppkommer vanligtvis till följd av en immunologisk reaktion (lokal och/eller systemisk) mot getinggift. Symtom på en omedelbar reaktion uppkommer inom 30 minuter efter injektionen. Symtom på en fördröjd reaktion uppkommer inom 24 timmar efter injektionen. Vanliga rapporterade biverkningar hos patienter behandlade med Alutard SQ Getinggift är lokala reaktioner vid injektionsstället. Den allvarligaste biverkningen som inträffar hos patienter behandlade med Alutard SQ Getinggift är anafylaktisk chock. Det är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling.


Tabellerad sammanställning av biverkningar

Data från kliniska studier av Alutard SQ Getinggift är begränsade. Följande tabell är därför baserad på biverkningar som har rapporterats spontant från marknaden. Frekvensen är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Immunsystemet

Systemiska allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock

Ingen känd frekvens

Centrala och perifiera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel, parestesi

Ingen känd frekvens

Ögon

Ögonlocksödem, ögonklåda

Ingen känd frekvens

Öron och balansorgan

Vertigo

Ingen känd frekvens

Hjärtat

Takykardi, palpitationer

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Hypotension, blekhet, flush

Ingen känd frekvens

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Trånghetskänsla i halsen, väsande andning, hosta, dyspné, astma, halsirritation

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Dysfagi, diarré, kräkningar, illamående, buksmärta

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Urtikaria, klåda, utslag, erytem, angioödem, svullnad i ansiktet

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi, ledsvullnad

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Svullnad vid injektionsstället, urtikaria vid injektionsstället, missfärgning vid injektionsstället, noduli vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, granulom vid injektionsstället, hematom vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället, hypertrikos vid injektionsstället, värmekänsla, känsla av främmande kropp, perifer svullnad, obehag i bröstet, trötthet, sjukdomskänsla

Ingen känd frekvens

Lokala reaktioner

I litteraturen har lokala reaktioner i samband med användning av Alutard SQ Getinggift och/eller Alutard SQ Bigift varierat från 6% till 79% i uppdoseringsfasen och från 0% till 47% i underhållsfasen.


Lokala reaktioner kan behandlas med symtomlindrande antiallergiska läkemedel, t.ex. antihistaminer.

 • Reaktioner vid injektionsstället innefattar ett eller flera av följande symtom: diffus svullnad, rodnad, smärta, klåda och urtikaria vid injektionsstället. Dessa symtom uppkommer vanligtvis inom 30 minuter och kan kvarstå efter 6 timmar. Generell klåda kan också förekomma.

 • Subkutana noduli vid injektionsstället har observerats efter upprepade injektioner.

Aluminiuminnehållet kan bidra till uppkomsten av lokala biverkningar inklusive positivt  hudlapptest för aluminium.


Systemiska allergiska reaktioner

Milda till moderata systemiska allergiska reaktioner kan uppkomma och kan effektivt behandlas med symtomlindrande antiallergiska läkemedel, t.ex. antihistaminer. I litteraturen har systemiska reaktioner i samband med användning av Alutard SQ Getinggift och/eller Alutard SQ Bigift varierat från 0% till 25% under uppdoseringsfasen och från 0% till 16% i underhållsfasen.


Symtom associerade med en systemisk allergisk reaktion kan inkludera, men begränsas inte till, urtikaria, angioödem, dyspné, hosta, bronkospasm, rinit, väsande andning, trånghetskänsla i bröstet, astma, takykardi och hypotension. Andra symtom på en systemisk allergisk reaktion kan vara trötthet, allmän obehagskänsla, huvudvärk, buksmärta, kräkningar, diarré, rodnad, utslag, klåda, konjunktivit eller nysningar.


En svår systemisk allergisk reaktion är en potentiellt livshotande reaktion som vanligtvis uppträder inom några få minuter efter att patienten exponerats för allergenet. En svår systemisk allergisk reaktion kräver omedelbar behandling med t.ex. adrenalin och/eller annan anafylaktisk behandling.


I händelse av stora lokala reaktioner och systemiska reaktioner måste en utvärdering av behandlingen göras (se avsnitt Dosering och avsnitt Varningar och försiktighet).


Atopisk dermatit

Atopisk dermatit kan förvärras under behandlingen.


Pediatrisk population

Det finns begränsad data från kliniska studier gällande biverkningar hos barn. Tillgängliga säkerhetsdata indikerar inga ytterligare risker relaterade till användningen av Alutard SQ Getinggift i den pediatriska populationen.


Övriga speciella populationer

Det finns inga data från kliniska studier gällande biverkningar hos övriga populationer.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om en högre dos än avsett av Alutard SQ Getinggift har injicerats ökar risken för biverkningar inklusive risken för att utveckla en allvarlig allergisk reaktion. Patienten måste observeras och alla reaktioner måste behandlas med relevanta symtomlindrande läkemedel.

Farmakodynamik

Farmakodynamisk effekt och verkningsmekanism

Alutard SQ Getinggift är en allergenspecifik desensibiliseringsimmunterapi. Målorganet för den farmakodynamiska effekten är immunsystemet. Syftet är att undertrycka reaktionen mot allergenet som patienten behandlas med. AIT har flera effekter på immunsystemet: Rekryteringen av T-lymfocyter och eosinofila granulocyter till målorganet inhiberas och följs av ett markant skifte i produktion av Th2-cytokiner till produktion av Th1-cytokiner. Dessutom ökar syntesen av IL-10 vilket kan ge en T-lymfocytanergi. Frigörelsen av histamin från perifera basofiler i blodet minskar, vilket är resultatet av det minskade antalet recirkulerande basofiler. Serologiska studier med Alutard SQ Getinggift har funnit en tillfällig ökning av IgE tidigt under behandlingen, medan det föreligger en betydande långsiktig ökning av IgG.


Klinisk behandlingseffekt och säkerhet

På grund av den potentiellt livshotande karaktären av allergiska reaktioner mot getingstick och av etiska skäl, kommer all data gällande behandlingseffekt och säkerhet från icke placebokontrollerade kliniska studier. Studier om behandlingseffekt och säkerhet för Alutard SQ Getinggift som genomförts de senaste 30 åren med en längd på upp till 5 år har visat god klinisk behandlingseffekt och en fördelaktig säkerhetsprofil. Den procentuella andelen personer utan en systemisk reaktion vid insektsstick (antingen efter provokation på sjukhus eller efter naturliga insektsstick) efter behandling med Alutard SQ Getinggift har konsekvent varit över 80%, och likaså har konsekventa förändringar av IgE och IgG4 visats.


Skyddsgraden efter provokationer med insektsstick på sjukhus eller efter naturliga insektsstick efter 4 månader till 3 års behandling, beträffande andelen sensibiliserade patienter som tolererade ett nytt stick utan att uppleva en systemisk reaktion, var 52 av 56 hos patienter som fick Alutard SQ Getinggift (antal baserat på 3 publikationer av kliniska studier, Malling et al. 1985; Mosbech et al. 1986; Oude Elberink HNG et al. 2007).


Data från kliniska studier är begränsade och riktlinjer för allergen immunterapi bör konsulteras avseende optimal behandlingsregim och behandlingstid samt användning av biomarkörer för att bedöma effekt och säkerhet.


Pediatrisk population

Pediatriska studier på effekt och säkerhet av extrakt från getinggift är begränsade. Tillgängliga data för barn under 5 år är för begränsade för att kunna dra några slutsatser vad gäller behandlingseffekt och säkerhet av Alutard SQ.

Farmakokinetik

Adsorption av allergenet till aluminiumhydroxid resulterar i en långsam frisättning från injektionsstället. Genom subkutan injektion frigörs allergenet långsamt vilket reducerar allergeniciteten och sannolikt förlänger stimuleringen av immunsystemet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Alutard SQ Getinggift innehåller allergen från getinggift (Vespula spp.) adsorberat till aluminiumhydroxid, hydrerad. Getinggift från följande arter ingår: Vespula germanica, Vespula alascensis, Vespula maculifrons, Vespula flavopilosa, Vespula pensylvanica and Vespula squamosa.


Den biologiska aktiviteten för Alutard SQ Getinggift är relaterad till koncentrationen av allergen uttryckt i enheten SQ-E/ml. Flaskorna skiljs åt genom olika färger på flaskornas nummer.


Tabell 1: Injektionsflaska och styrka

Flaska nr. (Färgkod)

Styrka (SQ-E/ml)

Aluminiuminnehåll i adjuvans (mg/ml)

1 (Grå)

100

0,00113

2 (Grön)

1000

0,0113

3 (Orange)

10 000

0,113

4 (Röd)

100 000

1,13

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriumvätekarbonat

Fenol

Vatten för injektionsvätskor

Natriumhydroxid (för pH justering)

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Allergen, getinggift

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Hållbarheten för bruten förpackning är 6 månader vid användning till enskild patient och vid förvaring i kylskåp (2°C – 8°C).


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Under förvaring kan en fällning och en klar vätska observeras. Detta är normalt för en suspension och inget tecken på försämring av produktens kvalitet. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.


Flaskorna ska långsamt vändas upp och ned 10-20 gånger så att en homogen suspension erhålls före användning.


Inspektera suspensionen visuellt för partiklar före administrering. Kassera läkemedlet om det innehåller synliga partiklar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Injektionsvätska, suspension.


Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 100000 SQ-E/ml Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.
5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
Injektionsvätska, suspension Styrkeserie Klar vätska med eller utan fällning. Fällningen kan vara vit till svagt brun eller grön.
4 x 5 milliliter kombinationsförpackning (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av