Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Soluprick SQ Gråbo

ALK Nordic

Lösning för pricktest 10 HEP
(Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning)

Allergenpreparat för diagnostiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: V04CL
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ALK Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Soluprick Negativ Kontroll lösning för pricktest ;

Soluprick Positiv Kontroll lösning för pricktest 10 mg/ml;

Soluprick SQ Bigift lösning för pricktest 100 mikrog/ml och Styrkeserie;

Soluprick SQ Björk lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Dermatophagoides Farinae lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Dermatophagoides Pteronyssinus lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Eng.Rajgräs lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Getinggift lösning för pricktest 100 mikrog/ml och Styrkeserie;

Soluprick SQ Gråbo lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Hassel lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Hundhår lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Hästepitel lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Katthår lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Råg lösning för pricktest 10 HEP;

Soluprick SQ Timotej lösning för pricktest 10 HEP

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé:

2017-01-01; 2014-03-28; 2013-12-04

Indikationer

Diagnostik vid specifikt IgE-medierade allergiska sjukdomar.

Kontraindikationer

Immunologiska sjukdomar såsom immunkomplexsjukdomar och immundefekter. Sjukdomar eller tillstånd vilka kan påverka behandling av en eventuell anafylaktisk reaktion som t.ex. kroniska hjärt- och lungsjukdomar, allvarlig arteriell hypertoni och behandling med betareceptorblockerare. Akut eller kroniskt atopiskt dermatit i testområdet.

Dosering

Ett pricktest utförs genom att en droppe av det aktuella allergenpreparatet appliceras på huden. Huden penetreras genom ett lätt tryck med en engångslansett. Testet kan utföras på underarmens volarsida eller på ryggen. Soluprick Positiv kontroll (histamindihydroklorid 10 mg/ml) används som referens vid bedömning av den generella reaktiviteten vid pricktestet. Soluprick Negativ kontroll används som kontroll vid bedömning av ospecifika reaktioner.


Barn kan pricktestas redan efter första levnadsåret beroende på barnets tillstånd, men i allmänhet bör pricktest inte utföras förrän vid 4 års ålder.

Pediatrisk information saknas för Soluprick SQ Gråbo10 HEP och Soluprick SQ Hästepitel, lösning för pricktest.

Varningar och försiktighet

På grund av den potentiella risken för systemreaktioner bör pricktest med Soluprick SQ utföras på mottagningar med anafylaxiberedskap. Patienten observeras i minst 30 minuter efter pricktest.

Interaktioner

Samtidig behandling med symtomlindrande läkemedel kan påverka testresultatet.

Följande läkemedel bör seponeras inför pricktest:

Läkemedelstyp

Tid mellan sista dos och pricktest

 

Lokal applikation av potenta steroidsalvor

2-3 veckor

Korttidsverkande antihistaminer

2 – 3 dagar

Långtidsverkande antihistaminer

8 veckor

Hydroxyzin

2 veckor

Ketotifen

2 veckor


Kortikosteroider i doser mindre än 30 mg prednison/prednisolon per dag i upp till en vecka minskar inte svaret på ett pricktest. Oralt givna glukokortikoider (doser lägre än 10 mg prednisolon per dag) behöver ej seponeras.


Tricykliska antidepressiva läkemedel kan påverka testresultatet upp till två veckor efter senast givna dos. Risken med att göra ett uppehåll i behandlingen med tricykliska antidepressiva läkemedel bör noga vägas mot fördelen med att göra ett pricktest.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Soluprick SQ under graviditet. Under graviditet bör risken med att utföra ett pricktest bedömas tillsammans med patienten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Soluprick SQ under amning.

Trafik

Soluprick SQ har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Generellt beror reaktioner som uppstår i samband med behandling med Soluprick SQ på en immunologisk reaktion (lokal och/eller systemisk) mot respektive allergen.

Mycket vanliga (>1/10)

Allmänna symtom och/eller symtom vid injektionsstället: Reaktion vid applikationsstället, fortsatt ökning av kvaddelns diameter, förändring av cellens form (pseudpodi), diffus svullnad (senreaktion).


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Immunsystemet: Systemiska allergiska reaktioner, som rinit, konjunktivit, urtikaria, angioödem och astma.


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Immunsystemet: Anafylaktisk reaktion/chockEfter pricktestet ökar kvaddelns storlek, och den kan även bli ojämn i formen. Observera att det vid enstaka tillfällen kan uppstå en senreaktion i form av diffus lokal svullnad 6-24 timmar efter pricktestet. Rinit, astma, angioödem, konjunktivit och urtikaria är systemreaktioner som kan förekomma i mild till moderat grad. De kan behandlas effektivt med symtomlindrande läkemedel som t.ex. antihistaminer, ß2-agonister (bronkodilaterande läkemedel) eller steroider. I sällsynta fall kan patienter utveckla kliniska symtom på anafylaxi. Dessa inträffar inom några minuter efter att patienten utsatts för allergenet. Anafylaxi kräver snabb behandling med adrenalin och annan anafylaxibehandling. Behandling av en anafylaktisk reaktion skall initieras omedelbart.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Den allergiska reaktionen framkallas av ett IgE-medierat immunsvar huvudsakligen orsakat av bindning mellan det applicerade allergenet och specifikt IgEmastcellerna. Detta resulterar i cellaktivering och frisättning av vasoaktiva mediatorer som t.ex. histamin, prostaglandin D2 (PGD2) och leukotrien C4 (LTC4).

Innehåll

Relevant allergen 10 HEP. Soluprick SQ insektsgift: 10 μgl/ml, 100 μg/ml respektive 300 μg/ml allergenextrakt. Soluprick Positiv Kontroll: histamindihydroklorid 10 mg/ml. Soluprick Negativ Kontroll: ingen aktiv substans.


Övriga innehållsämnen: dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fenol (konserveringsmedel), glycerol, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Allergen, gråbopollen

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Droppkorkar och/eller pipetter beställs hos ALK (www.alk.se).

Hållbarhet för bruten förpackning är 6 månader. Förvaras vid 2°C–8°C.

Förpackningsinformation

SOLUPRICK NEGATIV KONTROLL
Lösning för pricktest Klar lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK POSITIV KONTROLL
Lösning för pricktest 10 mg/ml Klar lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ BIGIFT
Lösning för pricktest 100 mikrog/ml Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
Lösning för pricktest Styrkeserie Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
3 x 2 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ BJÖRK
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ DERMATOPHAGOIDES FARINAE
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ ENG.RAJGRÄS
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

SOLUPRICK SQ GETINGGIFT
Lösning för pricktest 100 mikrog/ml Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
Lösning för pricktest Styrkeserie Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
3 x 2 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ GRÅBO
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ HASSEL
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ HUNDHÅR
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ HÄSTEPITEL
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

SOLUPRICK SQ KATTHÅR
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ RÅG
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

SOLUPRICK SQ TIMOTEJ
Lösning för pricktest 10 HEP Klar till gul-, grön- eller brunaktig lösning
2 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av