Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nanocoll

ReceptstatusFörmånsstatus
GE Healthcare

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 0,5 mg
(-)

Diagnostiska radiofarmaka

ATC-kod: V09DB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-08

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Nanocoll är avsett för vuxna, spädbarn och barn i åldern 1 till 18 år.


Efter märkning med natriumperteknetat (99mTc) injektionsvätska, lösning kan produkten användas till:


Intravenös administrering:

- Benmärgsundersökning (produkten är inte lämplig för undersökning av hematopoietisk aktivitet av benmärgen.)

- Undersökning av inflammationer i andra områden än abdomenSubkutan administrering:

- Lymfscintigrafi för att visa lymfsystemets integritet och för att differentiera venös från lymfatiskt obstruktion.

- Detektion av sentinel lymfkörtel vid malignt melanom och bröstcancer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll, eller mot någon komponent i det märkta radioaktiva läkemedlet. Användningen av 99mTc-humanalbumins kolloidala partiklar är i synnerhet kontraindicerat hos personer med tidigare överkänslighet mot produkter som innehåller humanalbumin.


Under graviditet är lymfscintigrafi, inklusive detektion av sentinel lymfkörtel innefattande bäckenområdet strikt kontraindicerat på grund av ackumulering i lymfkörtlar (se avsnitt Graviditet).

Dosering

Dosering

Vuxna:

Rekommenderade aktiviteter för vuxna:

- Undersökning av benmärg: 185-500 MBq

- Undersökning av inflammationer: 370-500 MBq


Lymfscintigrafi: Den rekommenderade aktiviteten genom en eller flera subkutana (interstitiala) injektioner varierar mellan 5-370 MBq per injektionsställe. För identifiering sentinel lymfkörtel, se nedan.


Malignt melanom: 20 – 120 MBq injiceras intradermalt i fyra doser kring den primära lesionen eller biopsiärret. Den nödvändiga aktiviteten beror på tidsspannet mellan bildtagning och operation.


Bröstcancer: Nanocoll kan injiceras intradermalt, subdermalt eller periareolärt vid ytliga tumörer. Vid djupliggande tumörer administreras injektionen intratumoralt eller peritumoralt. Vid varje injektionsställe ges 5 – 20 MBq i flerdoser upp till en total aktivitetsmängd mellan 20 – 370 MBq beroende på olika faktorer som operationstidpunkt och lokalisering av tumörer.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Patienter med betydande nedsättning av njur- och leverfunktion kräver särskilda överväganden eftersom en ökad exponering för strålning är möjlig.


Pediatrisk population
Användning för barn och ungdomar ska noga övervägas med avseende på kliniska behov och risk/nytta för denna patientgrupp. Aktiviteten för barn kan räknas fram från rekommenderad aktivitet för vuxna och justeras efter kroppsvikt eller kroppsyta.


Dock rekommenderar Pediatric Task Group f EANM att den tillförda aktiviteten skall räknas efter kroppsvikten enligt nedanstående tabell.


Fraktion av aktivitet till vuxen:


3 kg = 0,10


22 kg = 0,50


42 kg = 0,78

4 kg = 0,14

24 kg = 0,53

44 kg = 0,80

6 kg = 0,19

26 kg = 0,56

46 kg = 0,82

8 kg = 0,23

28 kg = 0,58

48 kg = 0,85

10 kg = 0,27

30 kg = 0,62

50 kg = 0,88

12 kg = 0,32

32 kg = 0,65

52-54 kg = 0,90

14 kg = 0,36

34 kg = 0,68

56-58 kg = 0,92

16 kg = 0,40

36 kg = 0,71

60-62 kg = 0,96

18 kg = 0,44

38 kg = 0,73

64-66 kg = 0,98

20 kg = 0,46

40 kg = 0,76

68 kg = 0,99


Hos mycket små barn (upp till 1 år) är en minsta dos av 20 MBq nödvändigt (benmärgsundersökning) för att erhålla bilder med tillräcklig kvalitet.


För undersökningar hos barn är det möjligt att späda produkten upp till 1:50 med natriumklorid för injektion. Denna produkt är inte avsedd för regelbundet eller kontinuerligt bruk.


Administreringssätt

Detta läkemedel måste beredas före administrering till patienten. Anvisningar om beredning av läkemedlet finns i avsnitt 12.


För patientförberedelse, se avsnitt Varningar och försiktighet.Intravenös administrering:

- Undersökning av benmärg: Bilder kan tas 45-60 minuter efter administrering.

- Undersökning av inflammationer: Dynamisk bildtagning sker omedelbart. Statisk bildtagning omfattar en tidig fas, 15 minuter efter injektionen, och en spolningsfas, 30-60 minuter efter injektion.


Subkutan administrering:

Lymfscintigrafi: Den injicerade volymen skall inte överstiga 0,2 – 0,3 ml. En maximal volym av 0,5 ml per injektion är kritiskt.


Injektion ges subkutant, efter kontroll genom aspiration att ett blodkärl inte punkterats av misstag. Vid undersökning av de nedre extremiteterna, tas dynamiska bilder omedelbart efter injektion och statiska bilden 30-60 minuter senare.


Vid parasternal lymfundersökning kan det bli nödvändigt med upprepade injektioner och ytterligare bilder vara nödvändiga.

Varningar och försiktighet

Pediatrisk population.

Information om användning till den pediatriska populationen finns i avsnitt Dosering.

Noggrant övervägande av indikationen krävs eftersom den effektiva dosen per MBq är högre än hos vuxna.


Individuell nytta/ risk bedömning

För varje patient måste exponeringen för joniserande strålning vägas mot den förväntade kliniska nyttan. Tillförd aktivitet måste i varje enskilt fall vara sådan som ger den lägsta stråldosen för att erhålla avsett diagnostiskt resultat. Lymfscintigrafi på patienter med fullständig lymfobstruktion rekommenderas inte på grund av potentiell strålningsrisk vid injektionsstället.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Patienter med betydande nedsättning av njur- och leverfunktion kräver särskilda överväganden eftersom en ökad exponering för strålning är möjlig.


Förberedelse av patienten

Patienten skall vara väl hydrerad före undersökningen och uppmanas att tömma blåsan så ofta som möjligt under de första timmarna därefter för att minska strålningen.


Risk för överkänslighet och anafylaktiska reaktioner

Risken för överkänslighetsreaktioner inklusive, allvarliga, livshotande, fatala anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner bör alltid beaktas. Om överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner inträffar ska administrering av läkemedlet avbrytas och vid behov ska intravenös behandling sättas in. För att möjliggöra omedelbara åtgärder i nödfall ska nödvändiga läkemedel och medicinsk utrustning såsom endotrakealtuber och ventilatorer finnas lättillgängliga.


Särskilda varningar

Det rekommenderas bestämt att produktnamn och satsnummer dokumenteras varje gång när Nanocoll ges till en patient för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Standardåtgärder som förhindrar att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella givare och plasmapooler för att hitta specifika infektionsmarkörer samt effektiva tillverkningssteg för inaktivering/ eliminering av virus som en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.


Försiktighetsåtgärder med avseende på miljörisk finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och Hantering.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per flaska, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Jodhaltiga kontrastmedel som används vid lymfoangiografi kan interagera med 99mTc Albumin Nanocolloid som används vid lymfundersökning.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Kvinnor i fertil ålder

Vid avsikt att administrera radiofarmaceutiska läkemedel till kvinnor i fertil ålder är det viktigt att utreda om kvinnan är gravid. Alla kvinnor med utebliven menstruation skall anses vara gravida tills motsatsen bevisats. Om det föreligger oklarheter kring eventuell graviditet (om kvinnan har haft utebliven menstruation eller om menstruationen är oregelbunden, etc.), ska alternativa metoder som inte innefattar joniserande strålning (om sådana finns) erbjudas patienten.


Graviditet

När man tillför radionuklider till gravida kvinnor utsätts även fostret för stråldoser. Endast väsentligaundersökningar bör därför utföras under graviditet, när den antagna nyttan bedöms vara större än de risker som modern och fostret utsätts för.


Dosen till uterus från intravenös administrering av 500 MBq (99mTc) albumin nanocolloid är 0,9 mGy. Dosen till uterus över 0,5 mGy skall betraktas som potentiell risk för fostret.


Under graviditet är subkutan administrering av (99mTc) albumin nanocolloid vid lymfscintigrafi, inklusive detektion av sentinel lymfkörtel strikt kontraindicerat på grund av ackumulering i bäckenets lymfkörtlar (se avsnitt Kontraindikationer).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Innan radiofarmaceutiska läkemedel administreras till en kvinna som ammar ska möjligheten att vänta med administrering av radionuklid tills modern har slutat amma övervägas samt valet av radiofarmaceutiska läkemedel med avseende på utsöndring av aktivitet i bröstmjölken. Om den administration som väljs anses vara nödvändig, ska amning avbrytas under 24 timmar efter injektion och den utpumpade mjölken kasseras.

Trafik

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har rapporterats.

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, anafylaxi


Exponering för joniserande strålning kan ha samband med uppkomst av cancer och potentiell risk för utveckling av ärftliga defekter. Eftersom den effektiva dosen är 2,3 mSv då den maximala rekommenderade aktiviteten av 500 MBq administreras förväntas detta inträffa med låg sannolikhet.


Vid de flesta diagnostiska undersökningar med nuklearmedicinska produkter är stråldosen (EDE) mindre än 20 mSv. Högre doser kan vara motiverade i vissa kliniska omständigheter.

Enstaka fall av överkänslighetsreaktioner kan förekomma.


För säkerhet beträffande överförbara smittämnen se avsnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Risken för överdosering ligger i en oavsiktlig hög exponering för joniserande strålning. Vid överdosering av radioaktivitet med 99mTc albumin nanocolloid kan ingen praktisk åtgärd rekommenderas för att tillfredsställande förminska vävnadsexponering, då substansen elimineras endast i ringa mängd i urin och faeces.

Farmakodynamik

Med de kemiska koncentrationer och aktiviteter som används vid diagnostik förväntas inga farmakodynamiska effekter av 99mTc albumin nanocolloid.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Retikuloendoteliala celler i lever, mjälte och benmärg svarar för blodclearance efter intravenös injektion. En liten del av 99mTc radioaktivitet passerar genom njurarna och elimineras i urin. Maximal koncentration i lever och mjälte uppnås efter ca 30 minuter, medan i benmärg efter endast 6 minuter. Den proteolytiska nedbrytningen av kolloiden börjar omedelbart efter upptaget i RES, och nedbrytningsprodukterna utsöndras i urin genom njurarna.


Organupptag

Efter subkutan injektion i bindväv, filtreras 30-40 % av de tillförda 99mTc albumin kolloidala partiklar (mindre än 100 nm) in i lymfkapillärer vilkas huvudsakliga uppgift är dränering av proteiner från interstitiell vätska tillbaka till blodpool. De 99mTc albumin kolloidala partiklarna transporteras i lymfkärlen till regionala lymfkörtlar och stora lymfkärl, och fångas slutligen i funktionella lymfkörtlars retikulära celler.


Eliminering

En fraktion av den injicerade mängden fagocyteras av makrofager på injektionsstället. En annan fraktion hamnar i blodet och ackumuleras huvudsakligen i RES i lever, mjälte och benmärg; små rester elimineras genom njurarna.


Absorberad dos och effektiv dos

(99mTc)Teknetium fås från en 99Mo/99mTc radionuklidgenerator och sönderfaller genom emission av gammastrålning med en energi av 140keV och en halveringstid på 6,02 timmar till (99mTc) Teknetium som kan betraktas som kvasi-stabil på grund av dess långa halveringstid på 2,13 x 105 år.

Den uppskattade stråldosen är baserad på MIRD reference man och MIRD S värden för ett antal organ och har beräknats från biologiska data av upptag i organ och blodclearance.

De absorberade stråldoserna efter intravenös injektion av 99mTc humanalbumins kolloidala partiklar hos en patient på 70 kg framgår av tabellen nedan.


Målorgan

Absorberad stråldos

mikroGy/MBq

Vuxen

Lever

78

Urinblåsa (vägg)

25

Mjälte

18

Benmärg (röd)

14

Äggstockar

3,2

Testiklar

1,1

Helkropp

5,1

Effektiv dosekvivalent efter en administrerad aktivitet av 500 MBq är 2,5 mSv för person på 70 kg.

För en administrerad aktivitet av 500 MBq är den typiska stråldosen till det kritiska organet (levern) 39 mGy och till målorganet (röd benmärg) 7,0 mGy.

De absorberade stråldoserna efter subkutan injektion av 99mTc-humanalbumins kolloidala partiklar hos en patient på 70 kg framgår av tabellen nedan.


Målorgan

Absorberad stråldos

mikroGy/MBq

Vuxen

Injektionsstället

12,000

Lymfkörtlar

590

Lever

16

Urinblåsa (vägg)

9,7

Mjälte

4,1

Benmärg (röd)

5,7

Äggstockar

5,9

Testiklar

3,5

Helkropp

4,6

Effektiv dosekvivalent efter en administrerad aktivitet av 110 MBq är 0,44 mSv för person på 70 kg.

Vid en administrerad aktivitet av 110 MBq är den typiska stråldosen till målorganet (lymfkörtlar) 65 mGy och till det kritiska organet (injektionsstället) 1320 mGy.

Prekliniska uppgifter

Inga dödsfall eller grava patologiska förändringar har observerats vid obduktion efter intravenös injektion av 800 och 900 mg i mus och råtta respektive. Inga lokala reaktioner kunde iakttagas i mus eller råtta efter subkutan injektion av 1 g/kg. Dessa doser motsvarar innehållet i flera tiotals ampuller per kg kroppsvikt, jämfört med dosen av kolloidalt humanalbumins kolloid på 0,007 mg/kg som generellt används vid diagnostik inom nuklearmedicin.


Mutagenicitetsstudier och långtidsstudier beträffande carcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En injektionsflaska innehåller humanalbumin i kolloidala partiklar 0,5 mg.


Minst 95 % av humanalbuminets kolloidala partiklar har en diameter ≤80 nm.


Beredningssatsen innehåller alla icke radioaktiva komponenter som krävs för rekonstituering av teknetium(99mTc)albumin lösningen. Radioisotopen ingår inte i beredningssatsen.


Hjälpämne med känd effekt:

En rekonstituerad injektionsflaska innehåller 0,24 mg/ml natrium.


Förteckning över hjälpämnen

Tennkloriddihydrat 0,2 mg/injektionsflaska

Glykos, vattenfri

Poloxamer

Natriumfosfat, dibasisk, vattenfri

Natriumfytat, vattenfri

Kvävgas

Blandbarhet

Inga kända inkompatibiliteter.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Den bruksfärdiga produkten måste användas inom 6 timmar efter märkning.

Rekonstituerad produkt ska förvaras vid 15-25ºC. Får ej förvaras i kylskåp eller frysas.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2 till 25ºC).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter rekonstitution finns i avsnitt 6.3.


Radiofarmaka ska förvaras i enlighet med gällande nationella regler för radioaktivt material.


Särskilda anvisningar för destruktion

Radioaktiva läkemedel ska endast mottagas, användas och administreras av behöriga personer i härför avsedda lokaler. Mottagande, förvaring, användning, överföring och destruktion är underställda regler och/eller tillämpliga tillstånd från lokala behöriga myndigheter.


Radioaktiva läkemedel ska beredas av användaren på ett sätt som uppfyller både strålskyddskrav och krav på farmaceutisk kvalitet. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder måste vidtas.


Innehållet i injektionsflaskorna är endast avsett för beredning av 99mTc-humanalbumin nanokolloid och får inte administreras direkt till patienten utan att först beredas.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

Om injektionsflaskan vid något tillfälle skadas under beredningen av läkemedlet får flaskan ej användas.


Administreringsrutinerna måste utföras på ett sätt som minimerar risken för att läkemedlet ska kontamineras och personalen utsättas för strålning. Adekvat skärmning är obligatorisk.


Innehållet i satsen är inte radioaktivt innan radiomärkning. När natriumperteknetat (99mTc), Ph. Eur. har tillsatts, ska tillämplig avskärmning av beredningen vidtas och upprätthållas.


Administrering av radiofarmaceutiska läkemedel medför risk för andra personer att utsättas för extern strålning eller kontaminering från spill av urin, uppkastningar osv. Lämpligt strålningsskyddsåtgärder ska därför vidtas enligt gällande lagar och föreskrifter.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Instruktion för beredning av radiofarmaka

Om injektionsflaskan är skadad får läkemedlet ej användas.


Beredning

 • Använd aseptisk teknik genomgående

 • Placera en flaska med albumin-kolloidala partiklar i en skyddsbehållare av bly.

 • Tillför 1-5 ml (99mTc)-natrium-perteknetat för injektion Ph. Eur. med en radioaktivitet mellan 185 och 5550 MBq (5 till 150 mCi) till flaskan.

 • För användning på barn kan produkten spädas upp till 1:50 med natriumklorid för injektion.

 • Använd inte luftningskanyl.

 • Släpp ut överskottstrycket i flaskan genom att enkelt dra ut samma volym luft in i sprutan.

 • Vänd flaskan upp och ner försiktigt några gånger för att innehållet skall lösas fullständigt.

 • Låt flaskan sedan vara i rumstemperatur (15-25°C) i 30 minuter.

 • Skaka flaskan innan dosen dras upp.

 • Lämna aldrig beredd produkt så att den kommer i kontakt med luft.Kvalitetskontroll

A – Radiokemisk renhet vid stigande papperkromatografi:

Stationär fas

Papper Whatman nr 1

Rörlig fas

Metanol: Vatten 85 : 15 v/v

Tid

1 timme

99mTc(nanocolloid)

≥ 95 %

Rf

0,0 %

B - Radiokemisk renhet vid stigande kromatografi på TLC-SA:


Stationär fas

TLC-SA (2 x 12 cm remsa); applicera en liten droppe av den färdigberedda lösningen vid 2,5 cm från nederkantens startlinje

Rörlig fas

Metanol: Vatten 85:15 v/v

Tid

25-30 minuter (vid cirka 7 cm från ursprungspunkten; tag ut remsan ur kärlet och låt torka)

99mTc(nanocolloid)

≥ 95 %

Rf

0,0-0,1


Använd inte materialet om den radiokemiska renheten understiger 95%.

Förpackningsinformation

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 0,5 mg -
5 x 10 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av