Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aquagen SQ Timotej

ALK Nordic

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml
(Vitaktigt till svagt brunt pulver, klar lösning)

Inj.preparat för allergenspecifik immunterapi vid IgE-medierade allergiska sjukdomar/Läkemedel för diagnostik

ATC-kod: V01AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ALK Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Aquagen SQ Björk pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml;

Aquagen SQ Dermatophagoides Pteronyssinus pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml;

Aquagen SQ Timotej pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-01-01; 2018-09-24.

Indikationer

Diagnostik och behandling vid IgE-medierade allergiska sjukdomar.

Kontraindikationer

 • immunologiska sjukdomar såsom immunkomplexsjukdomar och immundefekter

 • sjukdomar eller tillstånd vilket interferera behandling av en eventuell anafylaktisk reaktion, som t.ex. kroniska hjärt- och lungsjukdomar, allvarlig arteriell hypertoni och behandling med betareceptorblockerare

 • njurinsufficiens

 • akut eller kroniskt atopiskt dermatit i testområdet vid allergitest

Dosering

Efter beredning innehåller lösningen 100 000 SQ-E/ml. Lägre koncentrationer, avsedda för uppdosering eller provokationstester, erhålls genom spädning. Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i Hållbarhet, förvaring och hantering.


Diagnostik

Diagnostik utförs genom intrakutan- och/eller provokationstest.


Intrakutantest (IC-test): Testet utförs som en titrering. Rekommenderad startdos är 0,02 – 0,05 ml av en koncentration på 1-10 SQ-E/ml. De flesta patienter reagerar positivt vid koncentrationer mellan 1-100 SQ E/ml. Som positiv kontroll används histamindihydroklorid 0,1 mg/ml. ALK-Diluent används som negativ kontroll.


Provokationstest: Vid provokationstest exponeras det relevanta chockorganet för allergenet, t.ex. lungorna (Bronkial provokationstest), ögonen (Konjunktival provokationstest) och näsan (Nasal provokationstest). Provokation bör endast göras med ett allergen per gång och dag.


Rekommenderade startdoser är en koncentration på 1-10 SQ-E/ml vid bronkial provokationstest och 10-100 SQ-E/ml vid konjunktival provokationstest och nasal provokationstest. För kraftigt överkänsliga patienter kan ytterligare spädningar framställas.


Koncentrationen ökas stegvis, trefaldigt vid bronkial provokationstest och tiofaldigt vid konjunktival provokationstest och nasal provokationstest, tills en positiv reaktion uppstår. När styrkan 100 000 SQ-E/ml nåtts utan någon reaktion räknas testet som negativt.


Tabell 1: Positiv reaktion för bronkial-, konjunktival- och nasal provokationstest

Test

Positiv reaktion

Bronker

Ett fall på minst 20% i PEF

Konjunktiva

Rodnad av bindhinnan och ögonklåda

Näsa/nässlemhinna

Minst två av tre följande kriterier skall uppfyllas: Sekretion av minst 0,5 ml nässekret, minst 5 nysningar och minst 20% reduktion av nasalt peakflow.

ALK-Diluent eller fysiologiskt saltvatten används som negativ kontroll. Används fysiologiskt saltvatten till upplösning destrueras allergenlösningarna omedelbart efter användning.


Behandling

Aquagen SQ administreras subkutant. Injektionen ges antingen lateralt i överarmens distala del eller dorsalt i underarmens proximala del.


Före injektion av lösningen aspireras försiktigt för att undgå intravaskulär injektion. Aspirationen repeteras för varje 0,2 ml under injektionen och injektionen ges långsamt.

Anafylaxiberedskap skall finnas tillgängligt vid behandling med Aquagen SQ. Patienterna ska observeras minst 30 minuter efter varje injektion efter tecken på systemreaktioner.


Behandlingen sker i två faser: uppdoseringsfasen och underhållsfasen.

Målet är att öka dosen stegvis tills högsta tolererbara slutdos är nådd. Den högsta rekommenderade underhållsdosen är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml. Doseringen av Aquagen SQ skall alltid baseras på den allergiska sjukdomshistorien och patientens känslighet mot det aktuella allergenet (se Varningar och försiktighet).


Uppdoseringsfasen: Följande förslag till uppdosering, enligt Tabell 2 Konventionell uppdosering, Tabell 3 Ambulant “cluster” uppdosering eller Tabell 4 “Rush” uppdosering rekommenderas tills högsta rekommenderade underhållsdos är nådd. Rekommenderad underhållsdos är 1 ml av 100 000 SQ-E/ml. Dessa förslag skall betraktas som vägledande.


Initialdos är vanligtvis 0,1 ml av 100 SQ-E/ml. Till kraftigt överkänsliga patienter rekommenderas en startdos på 0,1 ml av 10 SQ-E/ml.


Tabell 2: Konventionell uppdosering

Styrka (SQ-E/ml)

Vecka nr.

Injektion nr.

Volym (ml)

Dosering (SQ-E)

100 000

12

12

1,0

100 000

100

1

1

0,1

10

1 000

2

2

0,1

100

10 000

3

3

0,1

1 000

10 000

4

4

0,5

5 000

100 000

5

5

0,1

10 000

100 000

6

6

0,2

20 000

100 000

7

7

0,3

30 000

100 000

8

8

0,4

40 000

100 000

9

9

0,5

50 000

100 000

10

10

0,6

60 000

100 000

11

11

0,8

80 000

Tabell 3: Ambulant "cluster" uppdosering. Maximalt 4 injektioner med ett injektionsintervall på 30 minuter per besök tills underhållsdos är nådd. Om nödvändigt kan intervallen ökas upp till 2 veckor.

Styrka (SQ-E/ml)

Vecka nr.

Injektion nr.

Volym (ml)

Dosering (SQ-E)

100 000

8

17

1,0

100 000

100

1

1

0,1

10

1 000

 

2

0,1

100

10 000

 

3

0,1

1 000

10 000

 

4

0,3

3 000

10 000

2

5

0,25

2 500

10 000

 

6

0,25

2 500

10 000

3

7

0,5

5 000

10 000

 

8

0,5

5 000

100 000

4

9

0,1

10 000

100 000

 

10

0,1

10 000

100 000

5

11

0,2

20 000

100 000

 

12

0,2

20 000

100 000

6

13

0,3

30 000

100 000

 

14

0,3

30 000

100 000

7

15

0,5

50 000

100 000

 

16

0,5

50 000


Tabell 4: “Rush” uppdosering. Patienten behandlas inneliggande på sjukhus, injektionerna ges dagligen med 2 timmars intervall. Initialt kan injektionerna ges med 30 minuters intervall, dock ges maximalt 4 injektioner per dag.

Styrka (SQ-E/ml)

Injektion nr.

Volym (ml)

Dosering (SQ-E)

100 000

21

1,0

100 000

100

1

0,1

10

100

2

0,2

20

100

3

0,4

40

100

4

0,5

50

1 000

5

0,1

100

1 000

6

0,2

200

1 000

7

0,4

400

1 000

8

0,5

500

10 000

9

0,1

1 000

10 000

10

0,2

2 000

10 000

11

0,4

4 000

10 000

12

0,5

5 000

100 000

13

0,1

10 000

100 000

14

0,2

20 000

100 000

15

0,3

30 000

100 000

16

0,4

40 000

100 000

17

0,5

50 000

100 000

18

0,6

60 000

100 000

19

0,8

80 000

100 000

20

0,9

90 000


Underhållsfasen: När underhållsdos uppnåtts sker en stegvis ökning av intervallet mellan injektionerna. Intervallet ökas från 1 till 2 och 4 veckor. Därefter ges injektionerna med underhållsdos var 4:e vecka + 1 vecka. Behandlingen pågår i 3 till 5 år.


Om det uppstår signifikanta allergiska reaktioner under uppdoseringen, är det möjligt att man inte uppnår den högsta rekommenderade nivån 100 000 SQ-E. En lägre dos skall då ses som den maximala tolererbara dosen för patienten och den blir då underhållsdosen.


Användning i den pediatriska populationen: Barn under fem år anses normalt inte lämpliga för hyposensibilisering eftersom acceptans- och samarbetsproblem är mer sannolika i denna åldersgrupp än hos vuxna.

För barn >5 år finns begränsad klinisk effektdata, och effekt kan inte påvisas. Säkerhetsdata visar ingen högre risk än hos vuxna.


Överskridande av tidsintervallet mellan två besök

Om det rekommenderade tidsintervallet mellan två besök har överskridits, skall doseringen av nästföljande injektion hanteras enligt följande rekommendation:


Tabell 5: Överskridet tidsintervall mellan två besök under uppdoseringsfasen

Veckor mellan besöken

Dosering

> 9 veckor

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4

< 1 vecka

Fortsätt uppdosering enligt tabell 2, 3 eller 4

1 – 2 veckor

Upprepa senaste given dos

2 – 3 veckor

Reducera dosen till 75 % av senast givna dos

3 – 4 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast givna dos

4 – 6 veckor

Reducera dosen till 25 % av senast givna dos

6 – 9 veckor

Reducera dosen till 10 % av senast givna dos

Tabell 6: Överskridet tidsintervall mellan två besök under underhållsfasen

Veckor mellan besöken

Dosering

> 12 veckor

Starta om uppdoseringen enligt tabell 2, 3 eller 4

< 5 veckor

Fortsätt med underhållsdosen

5 – 8 veckor

Reducera dosen till 75 % av senast givna dos

8 – 10 veckor

Reducera dosen till 50 % av senast givna dos

10 – 12 veckor

Reducera dosen till 10 % av senast givna dos

I händelse av dosreduktion i underhållsfasen, skall patienten noga observeras efter injektionen. Uppdosera sedan enligt rekommendation i tabell 2, 3 eller 4 till dess att maximal underhållsdos har uppnåtts.


Samtidig behandling med flera allergener

Vid behandling med mer än ett allergen samtidigt, bör injektionerna ges på olika ställen på armen. För att kunna värdera eventuella allergiska reaktioner orsakade av det aktuella allergenet rekommenderas att injektionerna ges med 30 minuters mellanrum.


Dosreduktion

Dosreduktion vid lokala reaktioner: Om en reaktion på injektionsstället kvarstår mer än 6 timmar efter injektionen, rekommenderas följande dosreducering enligt storleken på svullnaden:


Tabell 7: Rekommenderad dos i händelse av svullnader vid injektionsstället

Svullnad, maximal diameter

Barn

Svullnad, maximal diameter

Vuxna

Rekommendation

> 12 cm

> 15 cm

Reducera dosen till den som gavs fyra veckor innan

<5 cm

< 5 cm

Fortsätt uppdosering enligt tabell 2, 3 eller 4

5 – 7 cm

5 – 8 cm

Upprepa föregående dos

7 – 9 cm

8 – 10 cm

Reducera dosen till den som gavs en vecka innan

9 – 12 cm

10 – 15 cm

Reducera dosen till den som gavs två veckor innan

Dosreduktion vid systemreaktioner

Om en allvarlig systemreaktion (se Biverkningar) inträffar efter injektion, skall behandlingen endast fortsättas efter noggrann övervägning. Om behandlingen fortsätts, skall nästa dos reduceras till 10 % av den dos som utlöste reaktionen.


Den valda reducerade dosen kan delas upp i två doser som ges med 30 minuters intervall. Patienten bör observeras efter injektionerna. Uppdosera sedan enligt rekommendation i tabell 2, 3 eller 4 till dess att maximal tolererad underhållsdos eller 100 000 SQ-E har nåtts.

Varningar och försiktighet

På grund av den potentiella risken för systemreaktioner bör behandlingar med Aquagen SQ utföras på mottagningar med anafylaxiberedskap. Patienten observeras minst 30 minuter efter varje injektion.

 • Dubbelkontrollera allergen, koncentration, volym samt senaste injektionsdatum (doseringsintervall) före varje injektion.

 • Aquagen SQ är avsedd för subkutan injektion. Intravenös administration måste undvikas pga. av den ökade risken för allergiska reaktioner.

 • Patienten ska informeras om att undvika kraftansträngande fysisk aktivitet, varma bad och alkohol på injektionsdagen.

 • Allergiska reaktioner till följd av tidigare behandling med Aquagen SQ bör dokumenteras och doseringen utvärderas.

 • Patientens tolerans av Aquagen SQ kan förändras om övrig medicinering ändras (se Interaktioner).

Situationer när dosreduktion eller utsättning av nästa injektion bör övervägas

 • Om patienten har feber eller visar andra kliniska tecken på akut eller kronisk infektion.

 • Om patienten har haft allergiska reaktioner under de senaste 3-4 dagarna innan injektionen.

 • Om patienten har en väsentligt nedsatt lungfunktion.

 • Om patienten har förvärrad atopisk dermatit.

 • Om andra vaccinationer har givits, avvakta minst en vecka innan behandling med Aquagen SQ utförs. Andra vaccinationer bör ej utföras tidigare än en vecka efter injektion med Aquagen SQ.

Interaktioner

Samtidig behandling med symtomatiska antiallergiska läkemedel t.ex. antihistaminer, kortikosteroider, mastcellstabilisatorer kan öka patientens toleranströskel mot allergen injektionerna och påverka resultat vid allergitest.


Följande läkemedel bör seponeras inför allergitest enligt nedanstående:

Läkemedelstyp

Tid mellan sista dos och allergitest

Lokal applikation av potent steroid salva

2 – 3 veckor

Korttidsverkande antihistaminer

2 – 3 dagar

Långtidsverkande antihistaminer

8 veckor

Hydroxyzin

2 veckor

Ketotifen

2 veckor

Kortikosteroider i doser mindre än 30 mg prednison/prednisolon per dag i upp till en vecka reducerar inte responsen på allergitest.

Oralt givna glukokortikoider (doser lägre än 10 mg prednisolon per dag) behöver ej seponeras före allergitest.


Tricykliska antidepressiva läkemedel kan påverka resultatet av pricktest. Risken med att göra uppehåll i behandlingen med tricykliska antidepressiva läkemedel bör noga vägas mot fördelen med att göra ett pricktest. Tricykliska antidepressiva läkemedel kan påverka resultatet av pricktest upp till två veckor efter senaste administration

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Aquagen SQ under graviditet. Behandlingen bör därför inte inledas under graviditet. Om graviditet uppstår under pågående behandling, kan behandlingen fortsättas efter noggrann bedömning av patientens allmäntillstånd och reaktioner på tidigare injektioner med Aquagen SQ.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga kliniska data finns tillgängliga för användningen av Aquagen SQ under amning.

Trafik

Aquagen SQ har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Generellt beror reaktioner som uppstår i samband med behandling med Aquagen SQ på en immunologisk reaktion (lokal och /eller systemisk) mot respektive allergen.


Tabell 8: Biverkningar vid intrakutantest listade efter frekvens. Se texten nedan för detaljer kring reaktioner och symtom.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Anafylaxi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga (>1/10)

Lokala reaktioner

Immunsystemet

Sällsynta (1/1 000-1/10 000)

Systemiska reaktioner

Tabell 9: Biverkningar vid behandling listade efter frekvens. Se texten nedan för detaljer kring reaktioner och symtom.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Sällsynta (1/1 000-1/10 000)

Anafylaxi, anafylaktisk chock

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanlig (>1/10)

Omedelbara eller sena lokala reaktioner

Immunsystemet

Vanliga (1/10-1/100)

Omedelbara eller sena systemiska reaktioner

Symtom på en omedelbar reaktion uppstår inom de första 30 minuterna efter injektionen. Symtom på en sen reaktion uppstår inom de första 24 timmarna efter injektionen.


Lokalreaktioner: Lokalreaktioner kan behandlas med symptomlindrande läkemedel som t.ex. antihistaminer.


Reaktioner på injektionsstället består av en eller flera av följande symtom: Diffus svullnad, rodnad, smärta, klåda och urtikaria runt injektionsstället. Dessa reaktioner uppstår oftast inom 30 minuter och kan kvarstå även efter sex timmar. Generell klåda kan också förekomma.


Systemreaktioner: Systemreaktioner kan förekomma i mild till moderat grad och kan behandlas effektivt med symtomlindrande läkemedel som t.ex. antihistaminer, β2-agonister (bronkodilatorer) och steroider.


Vanliga tidiga reaktioner är urtikaria, trötthet, andnöd, tryck över bröstet och rodnad. Andra tidiga reaktioner är rinit, nästäppa, hosta, nysningar, konjunktivit och astma. Dessa reaktioner kan även ses som senreaktioner.


Andra senreaktioner är huvudvärk, klåda och allmänt obehag. Systemiska reaktioner som inte är vanligt förekommande är angioödem, bronkospasmer och svullen tunga eller svullna läppar.


För patienter med allvarliga allmänreaktioner se Dosering, dosreduktion, och Varningar och försiktighet.


Anafylaxi

I sällsynta fall kan patienter utveckla kliniska symtom på anafylaxi.

Symtom på anafylaxi inträffar inom några minuter efter att patienten utsatts för allergenet.

Symtom som indikerar utlösning av en allvarlig allergisk reaktion inkluderar ofta rodnad, intensiv hudklåda på fotsulor eller i handflatorna och på andra delar av kroppen (som nässelutslag). Värmekänsla, allmänt obehag och oro kan förekomma.


Symtom på anafylaxi inkluderar:

Svullnad av läppar, svalg och tunga (kan förekomma utan att man har andningsproblem eller bronkospasmer), andnöd eller bronkial obstruktion följd av lungödem.

Symtom från övre luftvägarna inkluderar nysningar, rinit, struphuvudsödem som kan leda till röstförändringar och stridor.

Gastrointestinala symtom inkluderar illamående, magsmärtor och kramper, kräkningar och diarré.


Symtomen leder till kardiovaskulära symtom som lågt blodtryck, takykardi, arytmi, ventrikelflimmer och i allvarliga fall chock och hjärtstillestånd.

Eventuella symtom från det centrala nervsystemet inkluderar förändringar i medvetandet, vilket kan följas av svimning och koma.


Anafylaxi är kräver snabb behandling med adrenalin och annan anafylaxibehandling. Behandling av en anafylaktisk reaktion skall initieras omedelbart.


Erfarenhet från klinisk användning: I klinisk användning finns reaktioner av artralgi och ledsvullnad (organsystem: Muskuloskeletala systemet och bindväv) rapporterade i samband med immunterapi.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om högre dos än avsett av Aquagen SQ har injicerats ökar risken för systemreaktioner. Patienten skall observeras och alla reaktioner måste behandlas med relevant symtomatisk medicin. Ingen specifik behandling krävs vid överdosering.

Farmakodynamik

Aquagen SQ används vid behandling av patienter med IgE-medierad allergi. Målorganet för den farmakodynamiska effekten är immunförsvaret i syftet att undertrycka reaktionen på allergenerna ifråga. Aquagen SQ har flera verkningar: Rekryteringen av T lymfocyter och eosinofila granulocyter till målorganet inhiberas och följs av en markant ”switch” i produktionen av Th2 cytokiner till produktion av Th1 cytokiner. Dessutom ökas syntesen av IL-10 vilket kan ge en T-lymfocytanergi. Frigörelsen av histamin från basofilernas ovansida minskar på grund av det minskade antalet recirkulerande basofiler.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Det aktiva innehållsämnet är ett frystorkat, standardiserat allergenextrakt.


Aquagen SQ Björk: Betula verrucosa

Aquagen SQ Timotej: Phleum pratense


Den biologiska aktiviteten är relaterad till koncentrationen av allergener uttryckt i enheten SQ-E/ml.


Efter beredning innehåller 1 ml lösning 100 000 SQ-E.


Förteckning över hjälpämnen

Pulver: Mannitol


Lösningsmedel (ALK-Diluent): Humant serumalbumin, fenol, natriumklorid, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor .

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Allergen, timotejpollen

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Hållbarheten för bruten förpackning är 6 månader.


Efter beredning/spädning med ALK-Diluent är lösningen hållbar:

 • 100 000 SQ-E/ml: 6 månader.

 • 100, 1000 och 10 000 SQ-E/ml: 14 dagar.

 • 10 SQ-E/ml: 1 dag.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får ej frysas. Beredd lösning förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning av injektionsvätska, lösning (100 000 SQ-E/ml):

 • Mät upp 4,5 ml ALK-Diluent i en engångsspruta.

 • 4,5 ml ALK-Diluent injiceras långsamt ner i injektionsflaskan med pulver.

 • Innan kanylen dras helt ut ur flaskan, drag ut ca 4,5 ml luft med sprutan för att avlägsna övertrycket.

 • Flaskan vänds försiktigt upp och ned några gånger.

 • Kontrollera att pulvret är upplöst

 • Märk flaskan med berednings- respektive utgångsdatum.

Efter beredning innehåller lösningen 100 000 SQ-E/ml. Lägre koncentrationer, avsedda för uppdosering eller provokationstester, erhålls genom spädning. Spädning görs med ALK-Diluent.


Spädningsserier:

 1. 0,55 ml av koncentrationen 100 000 SQ-E/ml + 5 ml av ALK-Diluent ger 5,55 ml av koncentrationen 10 000 SQ-E/ml.

 2. 0,55 ml av koncentrationen 10 000 SQ-E/ml + 5 ml av ALK-Diluent ger 5,55 ml av koncentrationen 1 000 SQ-E/ml.

 3. 0,55 ml av koncentrationen 1 000 SQ-E/ml + 5 ml av ALK-Diluent ger 5,55 ml av koncentrationen 100 SQ-E/ml.

 4. 0,55 ml av koncentrationen 100 SQ-E/ml + 5 ml av ALK-Diluent ger 5,55 ml av koncentrationen 10 SQ-E/ml.

Andra spädningar bereds genom att följa samma steg som beskrivs ovan.

Förpackningsinformation

AQUAGEN SQ BJÖRK
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml Vitaktigt till svagt brunt pulver, klar lösning
4,5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

AQUAGEN SQ DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml Vitaktigt till svagt brunt pulver, klar lösning
4,5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

AQUAGEN SQ TIMOTEJ
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100000 SQ-E/ml Vitaktigt till svagt brunt pulver, klar lösning
4,5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av