Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Vivotif® oralt vaccin mot tyfoid

ReceptstatusFörmånsstatus
Valneva

Enterokapsel, hård
Avregistreringsdatum: 2018-10-18 (Tillhandahålls ej) (tvåfärgad vit/rosa)

Levande försvagat oralt helcellsvaccin mot tyfoidfeber

ATC-kod: J07AP01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-04-14.

Indikationer

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber orsakad av Salmonella enterica serovar typhi (S. typhi).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne enligt avsnitt Innehåll.

Allergisk reaktion i samband med tidigare intag av produkten.

Medfödda eller förvärvade immunbristtillstånd, inklusive samtidig behandling med cytostatika eller immunsuppressiva medel.

Dosering

Dosering
Vaccination
Vuxna och barn över 5 år: En vaccination består av 3 kapslar som fördelas över 5 dagar dag 1, 3 och 5. Om inte hela vaccinationsschemat genomförs kan optimalt immunsvar inte säkerställas. Skyddet aktiveras ungefär tio dagar efter den sista dosen vaccin.

Förnyelsevaccination:

Ett optimalt tidsschema för förnyelsevaccination med Vivotif har inte studerats. Personer som bor i endemiskt område rekommenderas att förnya vaccinationen vart tredje år. Vid resa från ett icke-endemiskt område till ett endemiskt område rekommenderas att förnya vaccinationen varje år. I likhet med den första vaccinationen innebär förnyelsevaccinationen intag av tre kapslar, dag 1, 3 och 5.

Administreringssätt

En kapsel intas med ett glas kallt eller ljummet vatten (temperaturen ska inte överstiga kroppstemperaturen, dvs. 37 C) på fastande mage eller minst en timma före måltid. Kapslarna ska sväljas hela.

Varningar och försiktighet

Resenärer ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika kontakt med eller inta mat eller vatten som möjligen skulle kunna vara förorenat med S. typhi.

Vid akut sjukdomstillstånd med feber samt vid akut tarminfektion bör vaccinationen uppskjutas.

De levande mikroorganismerna i Vivotif har uppvisat känslighet för antibiotika- och malariapreparat. Se avsnitt Interaktioner.

Vivotif-kapselns hölje innehåller ftalater som vid höga doser visat sig ha reproduktions- och utvecklingstoxicitet hos djur (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vivotif bör därför ges till barn och individer med låg kroppsvikt först efter noggrann nytta/riskutvärdering.

Patienter med något av följande ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukosgalaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukros-isomaltas-brist eftersom Vivotif innehåller laktos och sukros (sackaros).

Interaktioner

Kombination med antibiotika
Vaccination med Vivotif bör skjutas upp under och minst tre dagar före och efter behandling med antibiotika eller sulfonamid, på grund av möjlig hämmande effekt på tillväxten hos vaccinorganismerna och potentiellt försvagat immunsvar.

Kombination med malariaprofylax
Data från kliniska prövningar har visat att immunsvaret på Ty21a-vaccination inte försvagas genom administrering av klorokin eller kombinationerna pyrimetamin/sulfadoxin eller atovakon/proguanil, vid profylaktiska doser. Dessa kan administreras tillsammans med Vivotif.

Om man planerar profylax med andra anti-malariamedel än klorokin, eller med någon av kombinationerna pyrimetamin/sulfadoxin och atovakon/proguanil, bör vaccination med Vivotif göras först, för att därefter påbörja malariaprofylax. I detta fall bör minst tre dagar tillåtas mellan den sista Vivotif-dosen och initieringen av malariaprofylax.

Kombination med andra vacciner eller immunglobuliner
Levande parenterala vacciner (t.ex. de mot gula febern, mässlingen, påssjuka och röda hund) och levande oralt poliovaccin kan administreras samtidigt. Det finns inga skäl att tro att samtidig administrering av immunglobuliner skulle minska vaccinets effektivitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Inga djurstudier har genomförts med Vivotif-vaccin. Administreringen av Vivotif under graviditet har inte utvärderats i kliniska studier. Det är inte känt huruvida Vivotif ger fosterskador när det administreras till gravida kvinnor. Vivotif-kapselns hölje innehåller emellertid dibutylftalat (DBP) som vid höga doser visat sig ha reproduktions- och utvecklingstoxicitet hos djur (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vivotif bör endast administreras under graviditet om behovet är uppenbart, t.ex. vid risk för infektion.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om levande försvagat Ty21a utsöndras i human bröstmjölk. Det är inte heller känt i vilken utsträckning det inaktiva innehållsämnet DBP kan utsöndras i bröstmjölk. Vivotif bör endast administreras under amning om behovet är uppenbart.

Fertilitet

Det finns inga studier på reproduktions- och utvecklingstoxiciteten hos Vivotif, se också avsnitt Varningar och försiktighet och Prekliniska uppgifter.

Trafik

Inga kända effekter på förmågan att framföra fordon.

Biverkningar

Följande lista över biverkningar är baserad på erfarenhet från kliniska studier och erfarenhet efter godkännande för försäljning och presenteras efter organsystem och frekvens i tabell 3 nedan:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1. Biverkningar med misstänkt samband med Vivotif som rapporterats i kliniska studier och i rapporter efter godkännande för försäljning.

Organsystem

Frekvens:

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga


Ingen känd frekvens

Huvudvärk


Paraestesi1), yrsel1)

Magtarmkanalen

VanligaIngen känd frekvens

Magsmärta, illamående, kräkningar och diarré


Gasbildning1) och utspänd buk1)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga


Ingen känd frekvens

Utslag


Hudreaktion som dermatit1), exantem1), klåda1) och urtikaria1)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga


Ingen känd frekvens

Feber


Nedsatt aptit1), ryggsmärta1), asteni1), sjukdomskänsla1), trötthet1), frossa1) och influensaliknande sjukdom1)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Artralgi1), myalgi1)

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet1) och anafylaktisk reaktion1)

1) spontant rapporterade data.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I kliniska prövningar har fem till åtta doser Vivotif som innehöll mellan 3 och 10 x 1010 levande mikroorganismer administrerats till 155 friskafrivilliga försökspersoner. Denna dosering var minst gånger högre än den rekommenderade dosen. Man fann inga nämnvärda reaktioner som t ex kräkningar, akut buksmärta eller feber, men såg att överdosering kan öka risken för utsöndring av S. typhi Ty21a-stammen i faeces. Vid rekommenderad dosering utsöndras inte S. typhi Ty21a i faeces.

Enstaka rapporter om överdosering har inkommit. De symtom som rapporterades avvek inte från dem som observeras i samband med den indicerade doseringen. Om samtliga tre kapslar av misstag intages samtidigt förväntas inga allvarliga konsekvenser och inga motåtgärder behöver vidtagas. Ett optimalt immunsvar kan däremot inte säkerställas.

Farmakodynamik

Virulenta stammar av S. typhi passerar magsyrabarriären efter att de intagits, koloniserar tarmen, penetrerar tarmväggen och når blodet och lymfan. Detta medför patologiska symtom. En möjlig mekanism som kan förhindra sjukdom är att stimulera ett lokalt immunsvar i tarmen. Ett sådant immunsvar kan induceras med hjälp av intag av den levande försvagade S. typhi Ty21a-stammen, vilket medför en misslyckad infektion. Vivotif innehåller levande, försvagade S. typhi Ty21a som har full immunogen kapacitet men helt saknar patogena egenskaper.

S. typhi kan inducera patologiska symtom och utlösa ett skyddande immunsvar bara om bakterierna innehar en komplett lipopolysackarid. S. typhi uttrycker lipopolysackariderna O9 och O12. Lipopolysackariden O12 är också närvarande på ytan hos den besläktade S. enterica serovar Paratyphi A och B. Dessutom innehåller inte S. paratyphi C någon lipopolysackarid som är gemensam med S. typhi. På grund av sin totala brist på GalE-genaktivitet kan vaccinstammen S. typhi Ty21a producera kompletta lipopolysackarider bara i begränsad omfattning. Vid låga koncentrationer av galaktos syntetiserar den emellertid lipopolysackarider i tillräcklig mängd för att inducera ett skyddande immunsvar. Immunologiska studier har visat att vaccinstammen Ty21a utlöser humoral och cellulär immunitet både lokalt och systemiskt. Ett överskott av galaktos förmodas medföra en ackumulering av toxiska metaboliter i bakteriecellen, med därpå följande nedbrytning av bakterien. Försvagningen och säkerheten hos Ty21a förklaras av kombinationen av GalE-mutation och frånvaro av Vi-antigenen. Vaccinstammen blir sålunda kvar lokalt i tarmen och kan inte längre upptäckas i avföring efter att förökningen avbrutits efter intag av den vanliga dosen. Mekanismen bakom försvagningen av Ty21a är emellertid inte helt känd.

En vaccination med Vivotif består av 3 kapslar. I kontrollerade kliniska fältprövningar har tre gastroresistenta kapslar innehållande Vivotif visats ge 71 % skyddseffekt mot tyfoidfeber under ett år och 67 % under tre års uppföljning.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska uppgifter kan inte presenteras för bakteriella vacciner som Vivotif. Vid låga galaktoskconcentrationer kan Ty21a snabbt föröka sig och inducera skyddande immunitet. Vaccinstammen stannar dock kvar lokalt i tarmen och har aldrig upptäckts systemiskt. Detta kan förmodas bero på den galaktosinducerade cellnedbrytningen. Vaccinstammen kan inte heller upptäckas i avföring efter den vanliga dosen.

Prekliniska uppgifter

Inga långtidsstudier på djur har utförts med Vivotif för att undersöka eventuell cancerframkallande förmåga, mutagen förmåga eller nedsättning av fertilitet.

I experimentella djurstudier påverkade hjälpämnet dibutylftalat (DBP) i höga doser reproduktionssystemet och utvecklingen som till exempel testiklarnas utveckling, förkortat anogenitalt avstånd som är ett tecken på feminisering av hanlig avkomma, samt avkommans vikt. I experimentella djurstudier har hjälpämnet dietylftalat (DEP) observerats påverka lever (förhöjd vikt), kroppsviktsökning (reducerad) och reproduktionssystemet och utvecklingen (testes, minskad viktökning hos avkomma).

Vivotif-kapselns hölje innehåller högst 8 mg vardera av DBP och DEP. För ett barn som väger 20 kg är denna nivå 2,5-faldig och 980-faldigt lägre än tillåten daglig exponering (Permitted Daily Exposure, PDE) för DBP respektive DEP, efter justering till det intermittenta dosschemat för Vivotif (högst 3 kapslar per år).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En kapsel innehåller minst 2 x 109 levande, frystorkade mikroorganismer av den försvagade stammen Salmonella typhi Ty21a.

Hjälpämnen med känd effekt:

En kapsel innehåller: 180–200 mg vattenfri laktos och 8,8–43 mg sackaros.

Komplett förteckning över hjälpämnen

En kapsel innehåller:

• vattenfri laktos

• sukros (sackaros)

• Hy-Case-SF (kaseinhydrolysat)

• magnesiumstearat,

askorbinsyra

Kapsel:

• gelatin

• titandioxid (E 171)

• gul järnoxid (E 172)

• röd järnoxid (E 172)

• erytrosin (E 127)

Kapselhölje:

• Hydroxypropylmetylcellulosaftalat

• dietylftalat,

• dibutylftalat

• etylenglykol

Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid 2 °C – 8 °C (i kylskåp).

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Kan förvaras vid högst 25 °C maximalt ett dygn.

Förpackningsinformation

Enterokapsel, hård tvåfärgad vit/rosa
3 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av